Pocket Fleet – Общи търговски условия (от 21.10.2020 г.)

Общи търговски условия

Pocket Fleet – Общи търговски условия (до 21.10.2020 г.)

1. Предмет

1.1. Настоящите ОТУ за услуги уреждат правното отношение на потребителя на приложението Pocket Fleet с TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer. 19-21, D-80807 München („TBDS“).

1.2. Pocket Fleet е безплатно приложение за потребителя, което предоставя на потребителя на приложението Pocket Fleet избрана информация и функции от различни RIO и MAN услуги, оптимизирани за използване на малко мобилно крайно устройство (смартфон). Обхватът на данните и функциите зависи от заявените услуги, част от които са платени. Функциите се осигуряват от следните услуги: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Потребителят на това мобилно приложение е същият потребител като този на уебприложението.

1.3. Разходите за телекомуникация, направени при използването на Pocket Fleet, се поемат от съответната договорна страна по договора за телекомуникация за мобилното устройство.


2. Регистрация

Използването на приложението Pocket Fleet изисква потребителят или клиентът:

· да е регистриран като клиент на платформата RIO,

· да е регистрирал превозните средства и водачите на платформата RIO

· да е заявил за регистрираните на платформата превозни средства най-малко услугата RIO Essentials или MAN Essentials.


3. Обхват на услугите

Pocket Fleet позволява достъп до избрана информация и функции на услугите RIO Essentials, RIO Geo на RIO и услугата MAN Essentials на MAN, които са оптимизирани за мобилна употреба, при условие че са изпълнени изискванията за използване съгласно раздел 2. Обхватът на горепосочените услуги е ограничен в рамките на мобилното приложение; за целта вижте описанието на услугата на приложението Pocket Fleet.


4. Използване и технически изисквания

4.1. Използването на Pocket Fleet е допустимо само в рамките на предвидения обем на функционалност за целите на изпълнението на услугата. Потребителят по-специално няма право

4.1.1. Да извършва каквито и да е манипулации по Pocket Fleet, които нарушават неговата функция.

4.1.2. да разпространява чрез Pocket Fleet информация, която нарушава валидното право и добрите нрави, и по-специално потребителят няма право да разпространява дискриминационно, расистко съдържание или такова с порнография и насилие, или съдържание, което накърнява правата на личността на трети лица или призовава към престъпления.

4.2. TBDS си запазва правото при нарушения да изключи потребителя от по-нататъшно ползване на Pocket Fleet и да заличи разпространените от потребителя съдържания. Потребителят освобождава TBDS от всички претенции на трети лица, които са възникнали чрез нарушения на тези ОТУ за услуги от страна на потребителя.

4.3. За да можете да използвате Pocket Fleet, е необходимо използването на смартфон с Android с версия 5.0 и резолюция на екрана на hdpi или с по-високи показатели.


5. Права върху съдържанието

Потребителят притежава цялото съдържание, което е добавил в Pocket Fleet. Той отговаря публикуваните от него съдържания да не нарушават правата на трети лица.


6. Софтуер

6.1. Потребителят се съгласява, че при ползването на Pocket Fleet основният софтуер може понякога да свали и инсталира обновявания, актуализации и допълнителни функции на TBDS, за да се усъвършенства и доразвие софтуерът.

6.2. Потребителят няма да променя изходния код на TBDS, да създава негови производни, да го декомпилира или да се опитва по друг начин да го извлича.

6.3. Потребителят може да разгледа използвания за услугата лиценз в приложението в раздел Настройки > Лицензи.


7. Изменения

7.1. TBDS ще информира своевременно потребителя за каквито и да било промени на тези ОТУ за услуги, така че потребителят да може да реши дали да продължи да ползва Pocket Fleet при променените условия и в този случай да може да заяви своето съгласие с промените.

7.2. Ако потребителят не декларира съгласие с промените на тези ОТУ за услуги, той трябва да прекрати по-нататъшното ползване на Pocket Fleet.


8. Отговорност

TBDS отговаря в случаите на договорна и извъндоговорна отговорност при умисъл и груба небрежност според законовите разпоредби.

Доколкото е законово допустимо, TBDS отговаря само при нарушаване на договорно задължение, чието изпълнение е направило възможно надлежното изпълнение на договора преди всичко и за чието спазване потребителят е могъл да има легитимно очакване (кардинални задължения), а именно с ограничение върху обезщетението за предвидима и типична за този вид договор, както и непосредствена щета. Отговорност за непреки щети е изключена.


9. Прекратяване

Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на приложението Pocket Fleet. При нарушения на тези условия за ползване TBDS има правото по всяко време и с незабавно действие да изключи потребителя от ползването на приложението Pocket Fleet.


10. Право, юрисдикция

Прилага се правото на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН. Доколкото ползвателят се разглежда като потребител, е валидно правото на неговата държава, ако то е безусловно и по-благоприятно за потребителя.

Компетентен съд е Мюнхен.


11. Други

11.1. Всички изменения и допълнения към настоящите ОТУ за услуги трябва да бъдат под формата на писмен текст. Това е в сила също и за споразумение да бъде отменено изискването за писмена форма.

11.2. Настоящите ОТУ за услуги са преведени на 10 езика, като в случай на несъответствия за меродавен се счита оригиналният текст на немски език.


12. Указания

Незакрепено или неправилно закрепено мобилно крайно устройство може при внезапна маневра при движение или при спиране, както и при катастрофа, да бъде изхвърлено във вътрешната част на превозното средство и да причини наранявания. Затова винаги закрепвайте или поставяйте безопасно Вашето мобилно крайно устройство извън обсега на въздушните възглавници.

Използването на приложения по време на пътуването може да отклони вниманието Ви от движението на пътя, така че да се повиши опасността от злополука.

Моля, спазвайте ръководство за експлоатация на Вашето мобилно крайно устройство.