Pocket Fleet - VOP (od 21.10.2020)

VOP

Pocket Fleet - VOP (do 21.10.2020)

1. Předmět

1.1. Stávající VOP služeb upravují právní vztah uživatele aplikace Pocket Fleet se společností TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 Mnichov („TBDS“).

1.2. Pocket Fleet je pro uživatele bezplatná aplikace, která mu poskytuje vybrané informace a funkce různých služeb RIO služeb a MAN, které jsou optimalizovány pro využití v malých mobilních zařízeních (smartphonech). Rozsah údajů a funkcí zčásti závisí na zpoplatněných objednaných službách. Funkce vyplývají z následujících služeb: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Uživatelem této mobilní aplikace je stejný uživatel, který používá webovou aplikaci.

1.3. Náklady na komunikaci vznikající při používání aplikace Pocket Fleet hradí příslušná smluvní strana uvedená v telekomunikační smlouvě na mobilní zařízení.


2. Registrace

Předpokladem pro využívání aplikace Pocket Fleet je, že uživatel nebo objednatel:

· je na platformě RIO registrován jako zákazník,

· na platformě RIO registroval vozidla a řidiče

· pro tato vozidla registrovaná na platformě objednal nejméně službu RIO Essentials nebo MAN Essentials.


3. Obsah výkonu

Aplikace Pocket Fleet umožňuje přístup přizpůsobený pro mobilní využití k vybraným informacím a funkcím služeb RIO - RIO Essentials, RIO Geo, a služby MAN - MAN Essentials, pokud jsou splněny předpoklady užívání uvedené v bodě 2. Rozsah výše uvedených služeb je omezen v rámci mobilní aplikace; viz k tomu popis služeb aplikace Pocket Fleet.


4.Použití a technické požadavky

4.1. Použití aplikace Pocket Fleet je přípustné výhradně v rámci zamýšleného rozsahu funkcí a za účelem splnění výkonu. Uživatel upustí zejména od

4.1.1. Provádění manipulací s aplikací Pocket Fleet jakéhokoliv druhu, které omezují její funkci.

4.1.2. Šíření informací prostřednictvím aplikace Pocket Fleet, které odporují platnému právu a dobrým mravům, zejména nebude uživatel šířit informace s diskriminačním, rasistickým, násilnickým či pornografickým obsahem nebo s obsahem poškozujícím práva třetích osob nebo takové informace, které by mohly vyzývat k trestným činům.

4.2. Společnost TBDS si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z dalšího používání aplikace Pocket Fleet a uživatelem šířený obsah vymazat. Uživatel neuplatní vůči společnosti TBDS žádný z nároků třetí osoby, které jí vznikly porušením VOP služeb na straně uživatele.

4.3. Pro možnost využívání aplikace Pocket Fleet je nutné použití smartphonu se systémem Android od verze 5.0 a rozlišení obrazovky hdpi nebo vyšší.


5. Práva na obsah

Uživateli patří veškerý obsah, který vložil do aplikace Pocket Fleet. Je zodpovědný za to, že jím vložený obsah nepoškozuje práva třetích osob.


6. Software

6.1. Uživatel souhlasí s tím, že základní software spojený s použitím aplikace Pocket Fleet může být čas od času inovován, aktualizován a společností TBDS mohou být vkládány doplňkové funkce pro zdokonalení, resp. rozvoj softwaru.

6.2. Uživatel nezmění zdrojový kód od společnosti TBDS, nebude z něj odvozovat další programy, provádět jeho dekompilaci nebo se nebude jiným způsobem pokoušet zdrojový kód extrahovat.

6.3. Přehled licencí použitých pro tuto službu nalezne uživatel v aplikaci v bodě Nastavení > Licence.


7. Změny

7.1. Společnost TBDS bude uživatele včas informovat o zamýšlených změnách těchto VOP služeb, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda bude chtít aplikaci Pocket Fleet se změněnými podmínkami nadále používat, a mohl v takovém případě se změnami vyslovit souhlas.

7.2. Pokud uživatel se změnami těchto VOP podmínek nevysloví souhlas, nesmí aplikaci Pocket Fleet nadále používat.


8. Ručení

Společnost TBDS ručí v případech smluvní a mimosmluvní odpovědnosti za úmyslné zavinění nebo hrubou nedbalost v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.

Pokud to povoluje zákon, ručí společnost TBDS jen za porušení smluvní povinnosti, jejíhož splnění lze dosáhnout řádným plněním smlouvy a na jejíž dodržování mohl uživatel pravidelně spoléhat (základní povinnosti), a sice za předvídatelné a typické smluvní přímé škody. Ručení za nepřímé škody je vyloučeno.


9. Ukončení

Uživatel má právo užívání aplikace Pocket Fleet kdykoliv ukončit. Společnost TBDS má v případě porušení těchto uživatelských podmínek právo uživatele kdykoliv s okamžitou platností z užívání aplikace Pocket Fleet vyloučit.


10. Právo, sídlo soudu

Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením platnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V případě, že uživatel vystupuje v roli spotřebitele, platí právní předpisy jeho domovského státu, pokud jsou neopominutelné a pro uživatele výhodnější.

Sídlem soudu je Mnichov.


11. Ostatní

11.1. Změny a doplnění těchto servisních VOP vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro dohodu o zrušení požadavku na písemnou formu.

11.2. Tyto VOP služeb jsou k dispozici v 10 jazykových verzích, přičemž má v případě rozporů přednost originální znění.


12. Upozornění

Neupevněné nebo nesprávně upevněné mobilní koncové zařízení může být v případě náhlého jízdního nebo brzdného manévru či v případě nehody vymrštěno do vnitřního prostoru vozidla, a může tak způsobit úraz. Mobilní koncové zařízení mějte proto vždy řádně upevněné nebo bezpečně uložené a mimo oblast působnosti airbagů.

Používání aplikačních programů během jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace, takže se tím zvyšuje nebezpečí nehody.

Věnujte pozornost návodu k obsluze svého mobilního koncového zařízení.