Databeskyttelse

1. Forpligtelse til beskyttelse af data

Det er vigtigt for TB Digital Services GmbH ("TBDS") at beskytte dit privatliv ved behandlingen af personlige data. Vi behandler personlige data, der indsamles når RIO "Pocket Fleet"-appen (herefter: appen) bruges, under hensyntagen til de lovmæssige forskrifter om data, især EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG).

2. FORMÅL

Formålet med appen er at stille flådeoperatører og disponenter vigtige oplysninger til rådighed med henblik på styring af vognparken på mobile enheder for således at give dem mulighed for at optimere køretøjernes anvendelse. Oplysningerne er især beregnet til at bestemme køretøjets position og tilstand, identificere chaufføren og kontakte chaufføren pr. telefon eller e-mail. De data, der indsamles af appen, bruges kun til det tiltænkte formål.

3. Behandling af personlige data i forbindelse med appen

Personlige data

Personlige data er oplysninger om personlige og materielle forhold for en bestemt eller en identificerbar fysisk person. Det kan f.eks. være oplysninger som fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse, men også positionsdata
eller adfærdsmæssige data om chauffører.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler kun personlige data, hvis og i det omfang en lovbestemmelse tillader den konkrete behandling, eller hvis de berørte parter udtrykkeligt har givet samtykke til dette.

Krypteret overførsel af beskeder

For at beskytte alle personlige data mod uautoriseret adgang finder al kommunikation af appen med vores server sted i forbindelse med en krypteret forbindelse (TLS 1.2 eller nyere).

Appens adgang til enhedernes funktioner

Appen får adgang til enhedernes hukommelse for at kunne gemme HERE-kortmaterialet og vise køretøjernes position.

Overførsel af data til tredjeparter

Data overføres via Crashlytics og Google Firebase. Ud over dette overfører vi ingen af brugerens personlige data til tredjeparter.

4. Cookies

Der bruges cookies, når appen bruges. I disse cookies behandles oplysninger som f.eks. session-id og andre data, der er nødvendige for et problemfrit login. Til optimering af produktet bruges Crashlytics og Firebase fra firmaet Google (jf. punkt 5 og 6 nedenfor).

5. Google Crashlytics

Vi bruger fejldiagnosetjenesten "Crashlytics", som leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (herefter: Google).

Formål

Crashlytics og fejlrapporterne, der genereres af softwaren, bruges til at registrere og analysere fejl. De på dette grundlag indsamlede oplysninger er beregnet til vedligeholdelse og forbedring af vores app. Hvis der under brug af appen forekommer uventede fejl eller appen lukker uventet ned, så sendes de specifikke informationer, som f.eks. enhedstype, operativsystemversion, dato og klokkeslæt for fejlen, det land, fra hvilket forespørgslen foretages, og operativsystemets indstillede sprog, til Crashlytics. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Crashlytics her: https://fabric.io/terms.

Retsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at varetage den ansvarliges overvejende legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vi har en legitim interesse i at tilbyde vores kunder et fejlfrit produkt og at gøre det så let og sikkert som muligt at bruge.

Deaktivering af Crashlytics

Du kan til enhver tid afbryde databehandlingen via Crashlytics ved at deaktivere registreringen og overførslen af brugsoplysninger og diagnosedata via Crashlytics i app-indstillingerne. I appens leveringstilstand er denne funktion deaktiveret.

Dataoverførsel til tredjelande

Ved at bruge Crashlytics overføres personoplysninger til Google. Google fungerer som en tjenesteudbyder for os som led i en ordrebehandling. Google behandler personlige data også i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield. Yderligere oplysninger om EU-US Privacy Shield findes på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Til vores app bruger vi trackingservicen "Firebase" fra udbyderen Google. Firebase anvender tracking-teknologier, som muliggør registrering og analyse af app-brugerens interaktion med appen, som f.eks. hyppighed og varigheden af de forskellige sessions og navigationen gennem forskellige menupunkter. Med Google Firebase indhentes brugerhandlinger (f.eks. klik på et menupunkt) samt enhedstypen, operativsystemversionen, app-versionen og datoen for hændelsen, og det sendes til Firebase.

 

Formål

Registreringen og analysen af app-brugernes interaktioner med appen sker for at forbedre og videreudvikle appen og dens brugervenlighed ved hjælp af de indsamlede oplysninger.

Retsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at varetage den ansvarliges overvejende legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Vores legitime interesse er at tilbyde vores kunder et brugervenligt produkt og kontinuerligt at forbedre det.

Deaktivering af Firebase

Du kan til enhver tid afbryde databehandlingen via Firebase ved at deaktivere registreringen og overførslen af brugsoplysninger og diagnosedata via Google Firebase i app-indstillingerne. I appens leveringstilstand er denne funktion deaktiveret.

Dataoverførsel til tredjelande

Med Firebase registreres oplysninger om brugen af appen og overføres til Google i Irland eller USA, hvor de gemmes eller behandles. Indsamling og overførsel til Firebase af dataene sker principielt anonymiseret. Der forbindes ikke med andre brugerdata. Google bruger de angivne oplysninger til at vurdere din brug af vores app og at yde os andre tjenester i forbindelse med brugen af apps.

For persondata, der overføres til i USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant. Yderligere oplysninger om Google Firebase og databeskyttelse findes på www.google.com/policies/privacy/ og firebase.google.com.

7. Sikkerhed

Vi træffer rimelige tekniske og organisationsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tilfældig eller overlagt manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores behandling af data og vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i henhold til den teknologiske udvikling.

8. SLETNING

I selve appen gemmes ingen personlige data. De personlige data, der er nødvendige til brug af appen, gemmes i andre service-applikationer og er underlagt de der gældende frister for sletning. I den henseende gemmes dataene kun så længe som nødvendigt for at kunne udføre tjenesten eller opfylde opbevaringsfrister.

 

9. BEHANDLING AF ORDREDATA

Vi har indgået tilsvarende ordrebehandlingskontrakter med samarbejdspartnere, som vi bruger som ordrebehandlere i forbindelse med at levere appen og bruge dennes funktioner.
 

10. Ændring af vores bestemmelser om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at ændre vores databeskyttelses- og IT-sikkerhedsforanstaltninger, såfremt det er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde tilpasser vi vores bestemmelser om beskyttelse af data og oplyser dig om dette på en passende måde. Hvis det er nødvendigt, indhenter vi også dit samtykke.

 

11. Dine rettigheder                                                                                           

I forbindelse med dine personlige data har du følgende rettigheder:

a) Ret til oplysninger, især om de data, som vi behandler i forbindelse med din person, formålene med behandlingen, kategorierne for de pågældende personlige data, modtagerkategorierne og den planlagte opbevaringsperiode (art. 15 i GDPR).

b) Ret til at få ukorrekte eller ufuldstændige personlige data berigtiget af den ansvarlige (art. 16, 17 i GDPR).

c) Ret til sletning eller begrænsning af behandlingen af de gemte data om dig (art. 17, 18 i GDPR).

d) Ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR).

e) Ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid og uden begrundelse (art. 7, stk. 3 i GDPR).

f) Ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR).
 

12. ANSVARLIGT ORGAN OG KONTAKT
Hvis du i forbindelse med denne app har spørgsmål om databeskyttelse eller vil gøre din ret gældende, så henvend dig venligst til: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München eller til datenschutz@rio.cloud.