Pocket Fleet – ÜRT-d (alates 21.10.2020)

ÜRT-d

Pocket Fleet – ÜRT-d (kuni 21.10.2020)

1. Eesmärk

1.1. Käesolevad teenuste ÜRT-d reguleerivad rakenduse Pocket Fleet kasutaja, õigussuhet äriühinguga TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München (TBDS).

1.2. Pocket Fleet on kasutaja jaoks tasuta rakendus, mis pakub rakenduse Pocket Fleet kasutajale erinevate RIO ja MAN-i teenuste valitud teavet ja funktsioone, mida saab kasutada väikese mobiilseadme (nutitelefoni) kaudu. Kasutatavad andmed ja funktsioonid sõltuvad osaliselt tasu eest tellitavatest teenustest. Funktsioonid pärinevad järgmistest teenustest: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Selle mobiilirakenduse kasutaja on veebirakenduse kasutajaga sama.

1.3. Rakenduse Pocket Fleet kasutamisega seotud telekommunikatsioonikulud kannab mobiilse lõppseadme telekommunikatsioonilepingu vastav lepingupool.


2. Registreerimine

Rakenduse Pocket Fleet kasutamine eeldab, et kasutaja või tellija:

on RIO platvormil kliendina registreeritud,

on registreerinud RIO platvormil sõidukid ja juhid

on tellinud platvormil registreeritud sõidukite jaoks vähemalt teenuse RIO Essentials või MAN Essentials.


3. Teenuse maht

Pocket Fleet võimaldab mobiilseadmes kasutamiseks optimeeritud juurdepääsu RIO teenuste RIO Essentials, RIO Geo ning MAN-i teenuste MAN Essentials valitud teabele ja funktsioonidele, kui punktis 2 loetletud kasutamise eeldused on täidetud. Eespool loetletud teenuste maht on piiratud mobiilseadmes kasutamise raames; vt selle kohta rakenduse Pocket Fleet teenuse kirjeldust.


4. Kasutamine ja tehnilised nõuded

4.1. Rakenduse Pocket Fleet kasutamine on lubatud ainult ettenähtud funktsiooni ulatuse raames ja eesmärgil. Kasutajal on keelatud ennekõike järgmine

4.1.1. Mis tahes manipuleerimine rakenduses Pocket Fleet, mis võib selle talitlust mõjutada.

4.1.2 Levitada rakenduse Pocket Fleet kaudu teavet, mis ei vasta kehtivale õigusele ja heale tavale, eriti ei tohi kasutaja levitada diskrimineerivat, rassistlikku, vägivalda õhutavat, pornograafilist sisu või sellist sisu, mis rikub kolmandate isikute õigusi, ega kutsuda üles kuritegu sooritama.

4.2. TBDS jätab endale õiguse eemaldada kasutaja rikkumiste korral rakenduse Pocket Fleet edasisest kasutamisest ja kustutada kasutaja poolt levitatud sisu. Kasutaja vabastab TBDSi kõigist kolmandate isikute nõuetest, mis on tekkinud kasutaja poolt teenuste ÜRT-de rikkumiste tõttu.

4.3. Rakenduse Pocket Fleet kasutamiseks on vajalik Androidi nutitelefon, mille Androidi versioon on vähemalt 5.0 ja ekraani lahutusvõime hdpi või parem.


5. Sisu puudutavad õigused

Kasutajale kuulub kogu tema poolt rakendusse Pocket Fleet sisestatud sisu. Tema vastutab selle eest, et tema poolt loodud sisu ei rikuks kolmandate isikute õigusi.


6. Tarkvara

6.1. Kasutaja on nõus rakenduse Pocket Fleet kasutamisel seotud tarkvara aeg-ajalt uuendama, ajakohastama ning TBDSi lisafunktsioone alla laadima ja installima, et tarkvara parendada või edasi arendada.

6.2. Kasutaja ei muuda TBDSi algkoodi, ei loo sarnaseid tarkvarasid, ei võta seda koost lahti ega püüa seda mingil muul viisil eraldada.

6.3. Teenuses kasutatavate litsentside ülevaate leiab kasutaja rakenduse punktist Seadistused > Litsentsid.


7. Muudatused

7.1. TBDS teavitab kasutajat käesolevate teenuste ÜRT-de muutmiselt õigel ajal, nii et kasutaja saab otsustada, kas ta tahab jätkata rakenduse Pocket Fleet kasutamist muudetud tingimustel, ja saab sellisel juhul oma nõusolekut muudatusega kinnitada.

7.2. Kui kasutaja ei ole teenuste ÜRT-de muudatustega nõus, lõpetab ta rakenduse PocketFleet edasise kasutamise.


8. Vastutus

TBDS vastutab lepingulise ja lepinguvälise vastutuse puhul tahtliku või raske hooletuse korral kehtivate õigusnormide kohaselt.

Kui see on seadusega ette nähtud, vastutab TBDS ainult lepingulise kohustuse rikkumise eest, mille täitmine teeb lepingu täitmise üleüldse võimalikuks ja mille täitmisele võib klient korrapäraselt tugineda (põhikohustus), ning eeskätt ettenähtava ja lepingu jaoks tüüpilise, samuti otsese kahju hüvitamise osas. Vastutus kaudsete kahjude eest on välistatud.


9. Lõpetamine

Kasutajal on õigus rakenduse Pocket Fleet kasutamine igal ajal lõpetada. TBDS-il on õigus kasutajapoolse kasutustingimuste rikkumise korral igal ajal viivitamatu jõustumisega rakenduse Pocket Fleet kasutamine lõpetada.


10. Õigus, kohtualluvus

Kehtib Saksamaa Liitvabariigi õigus, v.a ÜRO müügiõigus. Kuni kasutaja on teenuse kasutaja, kehtib tema koduriigi õigus, kui see on asendamatu ja kasutajale soodsam.

Kohtualluvuse koht on München.


11. Muud tingimused

11.1. Nende teenuste üldtingimuste muutmised ja täiendamised tuleb vormistada kirjalikult. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.

11.2. See teenuste ÜRT on olemas 10 keeleversioonis ja saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.


12. Märkused

Kinnitamata või valesti kinnitatud mobiilne lõppseade võib järsu sõidu- või pidurdusmanöövri, samuti õnnetuse korral sõitjateruumi paiskuda ja vigastusi tekitada. Seepärast kinnitage oma mobiilne lõppseade alati korrektselt ja turvapatjade avanemispiirkondadest väljapoole või pange kindlasse kohta.

Rakendusprogrammide kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu liikluselt, nii et õnnetuseoht on suurem.

Järgige oma mobiilse lõppseadme kasutusjuhendit.