Pocket Fleet - vispārīgie noteikumi (no 21.10.2020)

vispārīgie noteikumi

Pocket Fleet vispārīgie noteikumi (līdz 21/10/2020)

1. Priekšmets

1.1. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi regulē Pocket Fleet lietotnes Lietotāja tiesiskās attiecības ar uzņēmumu TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 Minhene („TBDS”).

1.2. Pocket Fleet ir bezmaksas lietotne, kas RIO un MAN pakalpojumu ietvaros Lietotājam ļauj optimizētā veidā nelielā mobilajā galiekārtā (viedtālrunī) izmantot atlasītu informāciju un funkcijas. Datu un funkciju apjoms ir atkarīgs no pasūtāmajiem pakalpojumiem, no kuriem daļa ir maksas pakalpojumi. Pieejamas šādu pakalpojumu funkcijas: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Šīs mobilās lietotnes Lietotājs ir tas pats lietotājs, kurš izmanto tīmekļa lietotni.

1.3. Telekomunikācijas izmaksas, kas rodas Pocket Fleet lietotnes izmantošanas laikā, sedz mobilās galiekārtas telekomunikācijas līguma līgumslēdzēja puse.


2. Reģistrācija

Pocket Fleet lietotni var izmantot tad, ja Lietotājs vai viņa darba devējs:

ir reģistrējies RIO platformā kā klients,

ir reģistrējis RIO platformā transportlīdzekļus un vadītājus,

šiem reģistrētajiem transportlīdzekļiem ir pasūtījis vismaz RIO Essentials vai MAN Essentials pakalpojumu.


3. Pakalpojumu apmērs

Pocket Fleet ļauj ar mobilās ierīces starpniecību optimizētā veidā piekļūt informācijai un funkcijām, kas pieejamas pakalpojumu RIO Essentials, RIO Geo un MAN Essentials ietvaros, ar nosacījumu, ka ir izpildītas 2. punktā minētās prasības, lai varētu lietot Pocket Fleet. Mobilajā lietotnē pieejamais iepriekš minēto pakalpojumu apjoms ir ierobežots; sk. Pocket Fleet lietotnes pakalpojuma aprakstu.


4. Lietošana un tehniskās prasības

4.1. Pocket Fleet lietotni atļauts izmantot tikai paredzētā funkciju apjoma ietvaros ar mērķi nodrošināt pakalpojumus. Lietotājam nav atļauts:

4.1.1. Pocket Fleet lietotnei veikt manipulācijas, kas ietekmē tās darbību,

4.1.2. no Pocket Fleet lietotnes izplatīt informāciju, kas ir pretrunā spēkā esošajiem likumiem un vispārpieņemtiem morāles principiem, it īpaši izplatīt diskriminējošu, rasistisku, vardarbību slavinošu, pornogrāfisku saturu, kas aizskar trešo personu personiskās tiesības, un aicināt veikt noziedzīgus nodarījumus.

4.2. TBDS patur tiesības pārkāpumu gadījumā aizliegt Lietotājam izmantot Pocket Fleet un dzēst Lietotāja izplatīto saturu. Lietotājs atbrīvo TBDS no visām trešo pušu prasībām, kas radušās, Lietotājam pārkāpjot šos Pakalpojumu vispārīgos noteikumus.

4.3. Lai izmantotu Pocket Fleet, nepieciešams Android viedtālrunis ar Android 5.0 versiju un ekrāna izšķirtspēja hdpi vai jaunāka.


5. Tiesības uz saturu

Lietotājam pieder viss saturs, ko viņš ir ievietojis Pocket Fleet lietotnē. Viņš apliecina, ka viņa ievietotais saturs nepārkāpj trešo personu tiesības.


6. Programmatūra

6.1. Lietotājs piekrīt, ka TBDS ik pa laikam lejupielādē un instalē Pocket Fleet lietotnes izmantošanai nepieciešamās programmatūras jauninājumus, atjauninājumus un papildu funkcijas, lai uzlabotu vai attīstītu programmatūru.

6.2. Lietotājam ir aizliegts mainīt TBDS avota kodu, no tā veidot atvasinājumus, to dekompilēt vai mēģināt to izvilkt citādos veidos.

6.3. Pakalpojumam izmantoto licenču sarakstu Lietotājs var atrast lietotnes izvēlnes punktā Iestatījumi > Licences.


7. Izmaiņas

7.1. TBDS savlaicīgi informēs Lietotāju par plānotajām izmaiņām šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, lai Lietotājs var izlemt, vai viņš piekrīt šiem izmainītajiem noteikumiem un vēlās turpināt izmantot Pocket Fleet.

7.2. Ja Lietotājs nepiekrīt šīm Pakalpojumu vispārīgo noteikumu izmaiņām, tad viņam ir jāpārtrauc izmantot Pocket Fleet.


8. Atbildība

Līgumiskās un ārpuslīgumiskās atbildības gadījumos TBDS atbild par tīši un rupjas neuzmanības dēļ radītiem zaudējumiem saskaņā ar tiesību normām.

Ja likums atļauj, TBDS atbild tikai par tādu līgumsaistību pārkāpšanu, bez kuru izpildes pienācīga līguma izpilde vispār nebūtu iespējama, un uz kuru izpildi Lietotājs varēja paļauties (galvenās saistības), un turklāt atlīdzina tikai paredzamus, parasti līgumos noteiktus un tiešus zaudējumus. Atbildība par netiešiem zaudējumiem ir izslēgta.


9. Lietošanas pārtraukšana

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Pocket Fleet izmantošanu. TBDS ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Lietotājam izmantot Pocket Fleet, ja tas ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus.


10. Tiesību akti un jurisdikcija

Ir spēkā Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana, izņemot Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja Lietotājs uzskatāms par patērētāju, ir spēkā tās mītnes zemes tiesības, ja vien tās ir obligātas un Lietotājam izdevīgākas.

Jurisdikcija ir Minhene.


11. Citi noteikumi

11.1. Jebkādi Pakalpojumu vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi jāizdara rakstveidā. Tas attiecas arī uz vienošanos, ja tāda tiek slēgta par rakstveida formas nepieciešamības atcelšanu.

11.2. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir pieejami 10 valodās, bet pretrunu gadījumā prioritāra ir oriģinālā versija vācu valodā.


12. Norādījumi

Nenostiprināta vai nepareizi nostiprināta mobilā galiekārta pēkšņas braukšanas uzsākšanas vai bremzēšanas manevra laikā var mētāties pa transportlīdzekļa salonu un izraisīt traumas. Tāpēc savu mobilo ierīci vienmēr nostipriniet pareizi un ārpus drošības spilvenu atvēršanās zonas vai arī noglabājiet to drošā vietā.

Lietojumprogrammu izmantošana brauciena laikā var novērst uzmanību no satiksmes un palielināt negadījumu risku.

Lūdzu, ievērojiet savas mobilās galiekārtas lietošanas instrukciju.