Pocket Fleet – GFB (fra 21.10.2020)

GFB

Pocket Fleet – GFB (til 21/10/2020)

1. Gjenstand

1.1. De foreliggende tjeneste-GFB regulerer det juridiske forholdet mellom brukeren av Pocket Fleet-appen og TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München («TBDS»).

1.2. Pocket Fleet er en app som er tilgjengelig gratis for brukeren. Brukeren av Pocket Fleet-appen gir tilgang til utvalgt informasjon og funksjoner fra forskjellige RIO- og MAN-tjenester som er optimalisert for bruk på en liten mobil enhet (smarttelefon). Data- og funksjonsomfanget avhenger delvis av hvilke tjenester som for øyeblikket er betalingspliktige. Funksjonene kommer fra følgende tjenester: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Brukeren av denne mobilappen er den samme brukeren som for webapplikasjonen.

1.3. Telekommunikasjonskostnadene som påløper ved bruk av Pocket Fleet skal bæres av den respektive avtaleparten i telekommunikasjonsavtalen for den mobile enheten.


2. Registrering

Bruken av Pocket Fleet-appen forutsetter at brukeren eller oppdragsgiveren:

er registrert som kunde på RIO-plattformen,

har registrerte kjøretøy og førere på RIO-plattformen

som minimum har bestilt tjenesten RIO Essentials eller MAN Essentials for kjøretøyene som er registrert på plattformen.


3. Tjenesteomfang

Pocket Fleet gir tilgang til utvalgte informasjoner og funksjoner for RIO-tjenestene RIO Essentials og RIO Geo samt MAN-tjenesten MAN Essentials, som er optimalisert for bruk på mobile enheter, forutsatt at kravene til bruk under punkt 2 er oppfylt. Tjenesteomfanget til de ovennevnte tjenestene til de er begrenset i henhold til mobil bruk; se tjenestebeskrivelsen for Pocket Fleet App.


4. Bruk og tekniske krav

4.1. Bruken av Pocket Fleet er utelukkende tillatt innenfor rammen av det tilsiktede funksjonsomfanget for oppfyllelse av tjenesten. Brukeren avstår spesielt fra følgende

4.1.1. Enhver manipulering av Pocket Fleet som påvirker dens funksjon.

4.1.2. Enhver formidling av informasjon via Pocket Fleet -appen som bryter med gjeldende lover og god skikk; brukeren må spesielt ikke formidle diskriminerende, rasistisk, voldelig, pornografisk innhold eller innhold som krenker tredjeparts personlige rettigheter eller anspore til kriminelle handlinger.

4.2. Ved slike brudd forbeholder TBDS seg retten til å utelukke brukeren fra videre bruk av Pocket Fleet og slette innholdet som er distribuert av denne brukeren. Brukeren fristiller TBDS fra alle krav fra tredjeparter som skyldes brukerens brudd på disse tjeneste-GFB.

4.3. For å kunne bruke Pocket Fleet, er bruk av en Android-smarttelefon fra og med Android versjon 5.0 og en skjermoppløsning med HDPI eller høyere nødvendig.


5. Rettigheter til innhold

Alt innhold som er plassert i Pocket Fleet av brukeren, tilhører brukeren. Brukeren garanterer at dette innholdet ikke krenker tredjeparts rettigheter.


6. Programvare

6.1. Ved bruk av Pocket Fleet-appen samtykker brukeren til at den underliggende programvaren fra tid til annen kan laste ned og installere nyheter, oppdateringer og tilleggsfunksjoner fra TBDS for å forbedre eller videreutvikle programvaren.

6.2. Brukeren vil ikke endre kildekoden til TBDS, opprette avledede arbeider fra denne, pakke ut eller på annen måte prøve å trekke ut noe fra denne.

6.3. En oversikt over lisensene som brukes for tjenesten er tilgjengelig i appen under Innstillinger > Lisenser.


7. Endringer

7.1. TBDS vil informere brukeren i god tid om planlagte endringer i disse tjeneste-GFB, slik at brukeren kan vurdere om han/hun vil forsette bruken av Pocket Fleet-appen med de endrede vilkårene, og i så fall erklære sitt samtykke til endringen.

7.2. Hvis brukeren ikke samtykke til endringene av disse tjeneste-GFB, kan brukeren ikke fortsette å bruke Pocket Fleet.


8. Ansvar

TBDS er ansvarlig både kontraktsmessig og annet dersom det påvises forsettelig og grov uaktsomhet i henhold til lovbestemmelsene.

I den grad loven tillater det, vil TBDS bare være ansvarlig ved brudd på en kontraktsforpliktelse, hvis oppfyllelse er grunnleggende for forskriftsmessig gjennomføringen av kontrakten og hvis overholdelse kunden regelmessig kan stole på (kardinalplikter) og er begrenset til kompensasjon for påregnelig og kontraktstypisk samt direkte skade. Ansvar for indirekte skader er utelukket.


9. Oppsigelse

Brukeren har til enhver tid rett til å si opp bruken av Pocket Fleet. Ved brudd på disse vilkårene for bruk har TBDS til enhver tid, og med umiddelbar virkning, rett til å ekskludere brukeren fra å bruke Pocket Fleet.


10. Rett, verneting

Den tyske lovgivningen er gjeldende med utelukkelse av FNs internasjonale kjøpslov. Hvis brukeren er å anse som en forbruker, gjelder de nasjonale lovene der brukeren er bosatt, i den grad dette er uunnværlig og gunstig for brukeren.

Jurisdiksjon er München.


11. Diverse

11.1. Endringer og tillegg i disse tjeneste-GFB skal gjøres i skriftlig form. Dette gjelder også for en avtale om opphevelse av dette tekstformkravet.

11.2. Disse tjeneste-GFB finnes i 10 forskjellige språk. I tilfelle avvik har den tyske originalteksten prioritet.


12. Merknader

Ved plutselige styre- eller bremsebevegelser eller en ulykke kan en usikret eller feil sikret mobil enhet bli kastet omkring i kjøretøyet og forårsake skade. Den mobile enheten må derfor alltid festes riktig og utenfor området til kollisjonsputene eller legges bort.

Bruken av apper under kjøring kan avlede sjåførens oppmerksomhet og øke risikoen for ulykker.

Vennligst følg instruksjonsboken til den mobile enheten.