Pocket Fleet – OWH (od 21.10.2020 r.)

OWH

Pocket Fleet – OWH (do 21.10.2020 r.)

1. Temat

1.1. Niniejsze OWH dot. usługi regulują stosunek prawny Użytkownika aplikacji Pocket Fleet z firmą TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS”).

1.2. Pocket Fleet to aplikacja bezpłatna dla Użytkownika, dzięki której Użytkownik otrzymuje wybrane informacje i funkcje różnych usług RIO i MAN w postaci zoptymalizowanej pod kątem korzystania z małego, mobilnego urządzenia końcowego (smartfona). Zakres danych i funkcji jest uzależniony od wykupionych usług, które częściowo są płatne. Funkcje są związane z następującymi usługami: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Użytkownikiem tej mobilnej aplikacji jest ten sam użytkownik aplikacji internetowej.

1.3. Koszty telekomunikacyjne powstałe podczas korzystania z aplikacji Pocket Fleet ponosi strona umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnego urządzenia końcowego.


2. Rejestracja

Warunkiem korzystania z aplikacji Pocket Fleet jest fakt, że Użytkownik lub jego zleceniodawca:

· jest zarejestrowany jako klient na platformie RIO,

· zarejestrował pojazd i kierowcę na platformie RIO

· wykupił co najmniej usługę RIO Essentials lub MAN Essentials w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na platformie.


3. Zakres usług

Pocket Fleet umożliwia zoptymalizowany pod kątem zdalnego korzystania dostęp do wybranych informacji i funkcji takich usług RIO jak RIO Essentials, RIO Geo oraz usługi MAN Essentials, o ile zostały spełnione warunki korzystania wymienione w punkcie 2. Zakres poszczególnych usług w ramach aplikacji mobilnej jest ograniczony, patrz opis usługi aplikacji Pocket Fleet.


4. Korzystanie i wymagania techniczne

4.1. Korzystanie z aplikacji Pocket Fleet jest dozwolone wyłącznie w ramach przewidywanego zakresu funkcji w celu wykonania umowy. Użytkownik zaniecha w szczególności

4.1.1. dokonywania jakichkolwiek manipulacji w aplikacji Pocket Fleet, które mogą zakłócać funkcjonowanie aplikacji,

4.1.2. rozpowszechniania za pośrednictwem Pocket Fleet treści, które naruszają obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w szczególności treści o charakterze dyskryminującym, rasistowskim, zachęcających do przemocy, pornograficznych lub treści naruszających prawa osób trzecich czy nawołujących do czynów karalnych.

4.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, TBDS zastrzega sobie prawo do odłączenia Użytkownika od aplikacji Pocket Fleet i usunięcia rozpowszechnianych przez niego treści. Użytkownik zobowiązuje się do wyłączenia odpowiedzialności TBDS z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek naruszenia przez Użytkownika niniejszych OWH dot. usługi.

4.3. W celu korzystania z aplikacji Pocket Fleet niezbędny jest smartfon z systemem Android od wersji 5.0 oraz rozdzielczością ekranu hdpi lub wyższą.


5. Prawa do treści

Wszystkie treści wprowadzone przez Użytkownika do aplikacji Pocket Fleet stanowią jego własność. Ponosi on pełną odpowiedzialność za to, aby wstawione przez niego treści nie naruszały praw osób trzecich.


6. Oprogramowanie

6.1. Użytkownik wyraża zgodę na regularne pobieranie nowości, aktualizacji i dodatkowych funkcji oprogramowania bazowego aplikacji Pocket Fleet firmy TBDS oraz na instalację nowych funkcji w celu ulepszenia lub rozwoju oprogramowania.

6.2. Użytkownik nie zmieni żadnego kodu źródłowego TBDS, nie będzie tworzył jego pochodnych, przeprowadzał dekompilacji ani próbował w inny sposób go ekstrahować.

6.3. Użytkownik znajdzie zestawienie licencji stosowanych na poczet usługi w punkcie Ustawienia > Licencje.


7. Zmiany

7.1. TBDS będzie informować Użytkownika z wyprzedzeniem o wprowadzeniu zmian w OWH dot. usługi, dzięki czemu Użytkownik będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy chce korzystać z aplikacji Pocket Fleet według zmienionych zasad i czy chce wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian.

7.2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę OWH dot. usług, powinien zaniechać korzystania z aplikacji Pocket Fleet.


8. Odpowiedzialność

TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z celowego działania lub rażącego zaniedbania w zakresie odpowiedzialności umownej i pozaumownej zgodnie z przepisami ustawowymi.

W zakresie dozwolonym przez prawo TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz których wykonania strona umowy zwykle może być pewna (obowiązki kardynalne), przy czym są one ograniczone do rekompensaty szkody przewidywalnej, typowej dla umowy i bezpośredniej. Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wykluczona.


9. Zakończenie korzystania

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z aplikacji Pocket Fleet. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków korzystania z usługi TBDS ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do aplikacji Pocket Fleet ze skutkiem natychmiastowym.


10. Prawo, miejsce jurysdykcji

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem CISG. Jeśli użytkownik jest uważany za konsumenta, obowiązuje jego prawo krajowe, o ile jest niezbywalne i bardziej korzystne dla Użytkownika.

Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Monachium.


11. Inne ustalenia

11.1. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH dot. usługi wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również porozumienia dotyczącego zniesienia wymogu zachowania formy pisemnej.

11.2. Niniejsze OWH dot. usługi są dostępne w 10 wersjach językowych, przy czym w przypadku niezgodności właściwa jest oryginalna wersja w języku niemieckim.


12. Wskazówki

Niezamocowane lub niewłaściwie zamocowane mobilne urządzenie końcowe może podczas gwałtownych manewrów lub hamowania, a także podczas wypadku, przemieszczać się wewnątrz pojazdu, powodując obrażenia u znajdujących się w nim osób. Dlatego mobilne urządzenie końcowe powinno być stale prawidłowo przymocowane poza obszarem zasięgu poduszki powietrznej lub przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Korzystanie z programów aplikacji w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co zwiększa ryzyko wypadku.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi mobilnego urządzenia końcowego.