Pocket Fleet – Allmänna villkor (från och med den 21.10.2020)

Allmänna villkor

Pocket Fleet – Allmänna villkor (till 21/10/2020)

1. Föremål

1.1. Dessa tjänstevillkor reglerar rättsförhållandet mellan användaren av appen Pocket Fleet och TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München (”TBDS”).

1.2. Pocket Fleet är en kostnadsfri applikation som förser användaren av appen med utvald information och utvalda funktioner från olika RIO- och MAN-tjänster i ett format som är optimerat för användning på en liten mobil enhet (smartphone). Informationens och funktionernas omfattning beror på de tjänster som delvis kostar pengar att beställa. Funktionerna kommer från följande tjänster: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Användaren av denna mobilapplikation är samma användare som i webbapplikationen.

1.3. Vid användning av Pocket Fleet ska de avgifter för telekommunikation som uppstår betalas av respektive avtalspart i telekommunikationsavtalet för den mobila enheten.


2. Registrering

För att använda appen Pocket Fleet krävs det att användaren eller uppdragsgivaren:

är registrerad som kund på RIO-plattformen,

har registrerat fordon och förare på RIO-plattformen

som minst har beställt tjänsten RIO Essentials eller MAN Essentials för de fordon som är registrerade på plattformen.


3. Omfattning av tjänster

Pocket Fleet möjliggör mobiloptimerad åtkomst till utvald information och utvalda funktioner från RIO-tjänsterna RIO Essentials och RIO Geo samt MAN-tjänsten MAN Essentials, så länge de förutsättningar som krävs för användningen som nämns under punkt 2 är uppfyllda. Omfattningen av de ovannämnda tjänsterna är begränsad i mobilapplikationen, se produktspecifikationen för Pocket Fleet för mer information.


4. Användning och tekniska krav

4.1. Pocket Fleet får endast användas inom ramen för den avsedda funktionsomfattningen och för det avsedda syftet. Det är i synnerhet förbjudet för användaren att

4.1.1. modifiera Pocket Fleet på ett sätt som kan påverka dess funktion.

4.1.2. använda Pocket Fleet för att sprida information som strider mot gällande lagstiftning och allmän moral. Användaren får i synnerhet inte sprida diskriminerande, rasistiskt, våldsamt eller pornografiskt material eller material som kränker tredje parts integritet eller uppmanar till brott.

4.2. TBDS förbehåller sig rätten att stänga av användaren från fortsatt användning av Pocket Fleet och radera material som spridits av användaren om denne bryter mot dessa villkor. Användaren friskriver TBDS från alla anspråk från tredje part som uppstår på grund av att användaren har brutit mot dessa tjänstevillkor.

4.3. För att kunna använda Pocket Fleet krävs en Android-smartphone med Android-version 5.0 eller senare och en skärmupplösning av typen hdpi eller nyare.


5. Rättigheter till innehåll

Allt innehåll som användaren anger i Pocket Fleet tillhör användaren. Användaren ansvarar för att det innehåll denne anger inte kränker tredje parts rättigheter.


6. Programvara

6.1. Användaren godkänner att användningen av Pocket Fleet medför att den programvara som appen bygger på då och då kan hämta och installera tillägg, uppdateringar och ytterligare funktioner från TBDS för att förbättra och vidareutveckla programvaran.

6.2. Användaren får inte ändra någon källkod som tillhör TBDS, skapa nya program som bygger på denna kod, dekompilera den eller på annat sätt försöka extrahera den.

6.3. En översikt över de licenser som används för tjänsten finns i appen under Inställningar > Licenser.


7. Ändringar

7.1. TBDS ska i god tid meddela användaren om planerade ändringar av dessa tjänstevillkor så att användaren kan besluta om denne vill fortsätta använda Pocket Fleet med de förändrade villkoren och i sådana fall ge sitt medgivande till dessa ändringar.

7.2. Om användaren inte godkänner ändringarna av dessa tjänstevillkor får användaren inte fortsätta använda Pocket Fleet.


8. Ansvar

TBDS är ansvariga för avtalsrättsligt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet i enlighet med rättsliga bestämmelser.

Såvida det är tillåtet enligt lag har TBDS endast skadeståndsansvar vid överträdelse av en avtalsskyldighet som endast kan uppfyllas såvida avtalet har fullgjorts på ett korrekt sätt och vars fullgörande användaren kontinuerligt har kunnat lita på (kardinalplikter) och då endast begränsat till ersättning för förutsebara och avtalstypiska samt direkta skador. Ett skadeståndsansvar för indirekta skador är uteslutet.


9. Avslutande

Användaren har rätt att när som helst sluta använda Pocket Fleet. Om användaren bryter mot dessa användningsvillkor har TBDS rätt att när som helst stänga av användaren från fortsatt användning av Pocket Fleet med omedelbar verkan.


10. Tillämplig lag, jurisdiktion

Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas, med uteslutande av internationella köplagen. Om användaren ska betraktas som konsument gäller lagstiftningen i dennes hemland, såvida den är tvingande och mer fördelaktig för användaren.

Jurisdiktion är München.


11. Övrigt

11.1. Ändringar av och tillägg till dessa tjänstevillkor måste ske skriftligen. Detta gäller även en överenskommelse om upphävande av detta krav på skriftlig form.

11.2. Dessa tjänstevillkor finns på 10 olika språk. Vid motsägelser mellan dessa har den tyska originalversionen företräde.


12. Anvisningar

En mobil enhet som inte sitter fast eller inte är ordentligt fastsatt kan slungas iväg genom fordonskupén och orsaka personskador vid en plötslig manöver eller inbromsning eller vid en olycka. Se därför till att alltid förvara din mobila enhet på en säker plats eller sätta fast den ordentligt och utanför området där krockkudden vecklar ut sig.

Att använda mobilapplikationer under körningen kan distrahera dig från trafiken och innebära en ökad olycksrisk.

Läs bruksanvisningen till din mobila enhet.