Všeobecné rámcové podmínky k používání platformy

 1. Předmět
  1. Předkládané VOP platformy představují rámcovou dohodu za úhradu mezi TB Digital Services GmbH (TBDS) a jejím uživatelem (Uživatel) (TBDS a uživatel jako strana a společně jako strany) pro používání platformy RIO (platforma) na rio.cloud.

   Prostřednictvím platformy může uživatel bezplatně využívat služby TBDS (služby TBDS) anebo třetích poskytovatelů („zprostředkované služby“, vč. zprostředkovaných služeb MAN Truck & Bus SE) (společně jako „služby“). VOP platformy představují rámcovou dohodu.

   Mezi nimi lze bezplatně využívat zprostředkovanou službu MAN Truck & Bus SE „ServiceCare S“ (lze sledovat v rámci popisu dodávek na stránce pro registraci pro platformu RIO i pro přihlášení na www.rio.cloud), pokud jsou vozidla registrována s RIO krabičkou / TBM3 („Connected Vehicle“) nebo jinými částmi vozidla (např. kontejner, přívěs) s vysílačkou RIO („Mobile-Device“) na platformě. Kromě toho může uživatel bezplatně po dobu tří (3) měsíců využívat jednotlivé služby TBDS anebo služby třetích stran prostřednictvím příslušného tlačítka na Tržišti RIO pro aktivaci služeb pro účely testování produktu. Zamýšlí-li uživatel registraci Connected Vehicle a/nebo Mobile Device prostřednictvím platformy pro část vozidla, jehož majitelem je třetí osoba, je to možné pouze se souhlasem třetí osoby; souhlas třetí osoby je nutné prokázat TBDS na vyžádání.

   Používání služby TBDS anebo služby třetí strany po uplynutí bezplatného zkušebního období v délce tří 3) měsíců se zakládá na smlouvách, které se uzavírají samostatně se společností TBDS anebo příslušným poskytovatelem třetí strany a pro které se kromě těchto VOP platformy sjednávají zvláštní všeobecné obchodní podmínky („VOP služby“).
  2. Veškeré služby, které jsou nabízeny prostřednictvím platformy, se poskytují v rámci zemí podle Přílohy 1, těchto VOP platformy výlučně firmám ve smyslu § 14 obč. zákoníku, jedině, že by to specifické služby a příslušné VOP služeb výslovně upravovaly jinak. Služby se poskytují pouze pro Connected Vehicles anebo Mobile Devices, které se nacházejí geograficky v rámci zemí podle Přílohy 1 těchto VOP platformy.
  3. § 312i odst. 1 věta 1 č. 1 až 3 a věta 2 obč. zákoníku neplatí při uzavření těchto VOP platformy.
 2. Uzavírání smlouvy u služeb TBDS a zprostředkovaných služeb
  1. Využívání příslušné služby TBDS probíhá na základě zvlášť online uzavírané smlouvy s TBDS, z které vyplývají vlastní VOP služeb. Pokud by chtěl uživatel využívat služby TBDS, musí kliknout na platformě na příslušné tlačítko k získání příslušné služby TBDS. Následně musí uživatel potvrdit příslušné VOP služeb a kliknout na příslušné tlačítko pro ukončení objednávky. Ukončením objednávky se ještě nejedná o uzavření smlouvy s TBDS; jedná se o podání nabídky ze strany uživatele. Až potvrzením přijetí ze strany TBDS (to bude uživateli sděleno e-mailem nebo prostřednictvím platformy) je uzavřena smlouva o příslušné službě TBDS.
  2. Užívání příslušné zprostředkované služby probíhá na základě smlouvy uzavřené zvlášť s příslušným třetím poskytovatelem na základě VOP služeb třetího poskytovatele. VOP služeb o zprostředkovaných službách se uzavírají výlučně mezi uživatelem a třetím dodavatelem (tzn. ne s TBDS). TBDS třetího dodavatele v rámci uzavření smlouvy nezastupuje ani neposkytuje jeho služby a nemá proto vůči uživateli žádné povinnosti.

   Pokud by chtěl uživatel využívat zprostředkovávané služby, musí kliknout na platformě na příslušné tlačítko k získání příslušné zprostředkované služby. Následně musí uživatel potvrdit příslušné VOP služeb a kliknout na příslušné tlačítko pro ukončení objednávky. Ukončením objednávky se ještě nejedná o uzavření smlouvy s třetím dodavatelem; jedná se o podání nabídky ze strany uživatele. Až potvrzením přijetí ze strany třetího dodavatele (to bude uživateli sděleno e-mailem nebo prostřednictvím platformy) je uzavřena smlouva o příslušné zprostředkované službě. TBDS nevystupuje v tomto procesu nabídky a přijetí jako zástupce třetího poskytovatele, ale pouze jako příjemce prohlášení uživatele a třetího poskytovatele. Platby týkající se služeb TBDS a zprostředkovaných služeb se řídí článkem 4.2 těchto VOP platformy.
  3. § 312i odst. 1 věta 1 č. 1 až 3 a věta 2 obč. zákoníku neplatí při uzavření VOP služeb, jedině, že by to příslušné VOP služeb určovaly jinak.
 3. Přístup k platformě a práva užívání platformy
  1. Uživatel si musí zajistit sám technický přístup k platformě. Přístup probíhá na dálku přes internet. Další podrobnosti o tomto a dalších technických požadavcích na přístup k službám TBDS anebo službám třetích stran naleznete v Technických požadavcích na přístup. Najdete je na stránkách pro registraci k platformě RIO a po přihlášení na www.rio.cloud.
  2. TBDS garantuje v rámci těchto VOP platformy 99% dostupnost za rok v rámci doby provozu pro přihlášení k platformě dálkovým přístupem. Dostupnost nad tento rámec není garantována; individuální VOP služeb mohou obsahovat další ustanovení. Z dostupnosti a doby provozu podle článku 2 jsou vyloučeny časy na údržbu od soboty 22:00 do neděle 16:00 SEČ.
  3. TBDS poskytuje uživateli k využívání platformy, obsahů na platformě a aplikací stahovatelných z platformy nevýlučné, časově na dobu trvání VOP platformy omezené, nepřenosné, nesublicencovatelné, územně neomezené právo na užívání. Právo nezahrnuje oprávnění k zpracovávání.
  4. Software může zcela nebo částečně obsahovat komponenty Open Source. Ty podléhají příslušným licenčním podmínkám používaných komponentů Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou nedílnou součástí těchto VOP platformy a jsou k dispozici na DOWNLOAD.

   Aktuální zdrojový text komponentů Open Source RIO krabičky najdete na DOWNLOAD. Tím nejsou omezeny povinnosti TBDS vůči uživateli.
  5. TBDS si vyhrazuje právo odejmout uživateli právo k užívání, pokud by platformu úmyslně poškozoval, porušil VOP platformy nebo platformu užíval mimo rámec jemu poskytnutého oprávnění k užívání (srov. čl. 3 nahoře).
 4. Náklady a platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb
  1. Používání platformy v rámci těchto VOP platformy je pro uživatele bezplatné. Náklady na uživatelem využívané služby se stanovují podle obsahu zvlášť uzavíraných VOP služeb.
  2. Pokud jsou podle VOP služby splatné poplatky společnosti TBDS nebo poskytovateli třetí strany, jsou uživateli fakturovány centrálně společností TBDS a uživatel je hradí výhradně poskytovateli platebních služeb Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irsko (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) – s účinností plnění vůči TBDS anebo poskytovateli třetích stran – tj. všechny platby, které uživatel dluží TBDS nebo poskytovateli třetích stran podle příslušných VOP služby z důvodu využívání služeb TBDS nebo služeb třetích stran, budou provedeny poskytovateli platebních služeb (a nikoli poskytovateli třetích stran anebo TBDS).
  3. Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné daně z přidané hodnoty nebo podobných daní. Tyto daně budou ze strany TBDS vyúčtovány k dohodnuté platbě.

   Pokud bude využit mechanismus přenesení daňové povinnosti nebo srovnatelná zjednodušující metoda (podle které je příjemce platby nebo dodávky povinen podat prohlášení či provést srážku daně z přidané hodnoty nebo podobné daně), musí uživatel podat prohlášení nebo provést srážku u příslušného daňového úřadu během stanovené doby. Pokud bude uplatněn takový mechanismus volitelně, strany se na jeho uplatnění dohodnou. Nezávisle na tom se ceny a platby v obou případech dohodnou bez daně z přidané hodnoty nebo podobné daně a platby uživatele vůči TBDS proběhnou ve výši smluvně dohodnuté ceny bez dalších srážek.
  4. Uživatel a TBDS odpovídají sami za daň z příjmů vyplývající z jejich příjmů.

   Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné srážkové daně nebo podobných daní. Pokud by platba podléhala zákonné srážkové dani, nesmí uživatel podle národního práva země, v níž je rezidentem, z platby TBDS srážet žádnou srážkovou daň. Tyto daně musí uživatel uhradit k dohodnuté platbě TBDS na vlastní náklady příslušnému úřadu jménem TBDS.

   Je-li uzavřena dohoda o zamezení dvojímu zdanění („DBA“) mezi státy, v nichž jsou rezidenty TBDS a uživatel, může uživatel maximální částku srážkové daně stanovenou podle DBA uhradit příslušnému úřadu, pokud jsou splněny předpoklady pro snížení srážkové daně (případně na nulu). Uživatel odpovídá za splnění formálních předpokladů pro snížení srážkové daně (případně na nulu). TBDS poskytne uživateli při uzavření smlouvy potvrzení o sídle společnosti.

   Uživatel je povinen bez vyzvání a ihned předložit oficiální doklad o dani odváděné jménem TBDS. Pokud nebude oficiální doklad předložen vůbec nebo opožděně, zbaví uživatel TBDS odpovědnosti za jakékoli škody jemu vzniklé v důsledku nepředložení či opožděného předložení dokladu.
 5. Změny VOP platformy, platformy a VOP služeb
  1. Změny VOP platformy vyžadují souhlas obou stran, pokud není v článku 5 uvedeno jinak.
  2. TBDS může na platformě provádět přiměřené technické změny, především pokud je to nutné pro zlepšení funkčnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků.
  3. TBDS může na platformě provádět i změny obsahu, pokud tím nebude omezena nabídka služeb vůči uživateli z hlediska užívání platformy, nebo pokud uživatel nebude změnu rozporovat podle článku 4 dole.
  4. Přiměřené změny služeb na obsahu platformy budou uživateli oznámeny a bude mu při tom poskytnuta možnost vznést proti změně do šesti (6) týdnů námitku. Nevyslovení námitky (písemně nebo e-mailem) proti přiměřené změně služeb do šesti (6) týdnů se považuje za souhlas se změnou služeb, pokud byl uživatel v rámci oznámení změny upozorněn na tyto právní důsledky. Pokud by uživatel se změnou služeb nesouhlasil, přísluší TBDS právo mimořádného vypovězení smlouvy vůči uživateli; kromě toho může uživatel VOS platformy kdykoli řádně vypovědět. Pokud uživatel využívá službu TBDS nebo službu zprostředkovanou třetím poskytovatelem, má právo na mimořádnou výpověď VOP platformy, pokud má změna služby zásadní negativní vliv na poskytování služeb ze strany TBDS nebo třetích poskytovatelů s pevným termínem.
  5. Změny příslušných VOP služeb a příslušných služeb se řídí ustanoveními příslušných VOP služeb.
 6. Žádná exkluzivita / žádná povinnost odběru
  1. Služby TBDS anebo zprostředkované služby nejsou pro všechny účastníky exkluzivní; žádná strana nepodléhá konkurenčním omezením. Pro uživatele neplatí u služeb TBDS a zprostředkovaných služeb povinnost minimálního odběru.
  2. Žádná ze stran není na základě těchto VOP platformy povinna uzavírat zvláštní VOP služeb.
 7. Uzavření smlouvy, doba platnosti smlouvy a právo na vypovězení smlouvy
  1. Ukončením registrace se ještě nejedná o uzavření smlouvy s TBDS; jedná se o podání nabídky ze strany uživatele. Teprve přijetím ze strany TBDS (to je uživateli sděleno e-mailem) vzniká smlouva. TBDS si kromě toho vyhrazuje právo po podání nabídky uživatelem a před přijetím nabídky ze strany TBDS na provedení kontroly bonity, kontroly seznamu sankcí a kontroly DIČ uživatele. I po přijetí nabídky si TBDS vyhrazuje právo v pravidelných intervalech provádět kontrolu DIČ, bonity anebo seznamu sankcí.

   Používání platformy a služeb jsou s výhradou, že nebude plnění omezeno na základě národních nebo mezinárodních předpisů, především ustanoveními o kontrole exportu a embargy nebo jinými právními omezeními. Uživatel se zavazuje poskytnout veškeré informace a podklady nutné k využívání platformy a/nebo služeb. Prodlevy na základě kontrol exportu nebo povolovacích řízení přechodně zneplatňují poskytování služeb. Nejsou-li udělena příslušná povolení, platí VOP platformy a VOP služeb jako neuzavřené; nároky na náhradu škody se při tom a kvůli výše uvedenému překročení lhůty vylučují.
  2. Předkládané VOP platformy mezi uživatelem a TBDS platí, pokud po ukončení registrace uživatelem bylo ze strany TBDS potvrzeno její přijetí (jak je popsáno v článku 1). VOP platformy se uzavírají na neurčitou dobu.
  3. VOP platformy může uživatel kdykoliv řádně vypovědět bez dodržení výpovědní lhůty, pouze když uživatel využije službu TBDS anebo zprostředkovanou službu s pevným termínem, v tomto případě platí pravidla TNDS anebo zprostředkované služby ohledně pevného termínu a možnosti výpovědi příslušné smlouvy také pro výpověď VOP platformy. Opětovné uzavření VOP platformy uživatelem, který je dle věty 1 tohoto článku 3 vypověděl, je možné po minimálně deseti (10) pracovních dnech. TBDS může VOP platformy při dodržení lhůty tří (3) měsíců řádně vypovědět ke konci měsíce, bez dodržení výpovědní lhůty, pouze když uživatel využije službu TBDS anebo zprostředkovanou službu s pevným termínem, v tomto případě platí pravidla TNDS anebo zprostředkované služby ohledně pevného termínu a možnosti výpovědi příslušné smlouvy také pro výpověď VOP platformy.
  4. Pokud uživatel zamýšlí používání Connected Vehicle či Mobile Device ukončit, pro které byly poskytovány služby TBDS a/nebo zprostředkované služby, budou Connected Vehicle nebo Mobile Device z platformy odhlášeny. Služby TBDS a/nebo zprostředkované služby týkající se Connected Vehicle či Mobile Device budou vždy s ukončením používání Connected Vehicle nebo Mobile Device pro ně vždy ukončeny. Veškeré výpovědní lhůty jsou uvedeny v příslušných VOP služeb. Opětovné přihlášení odhlášené služby podle věty 1 tohoto článku 4 pro Connected Vehicle nebo Mobile Device je možné až po uplynutí čtyř (4) pracovních dnů.

   Uživatel je povinen prodané vozidlo z platformy odhlásit nejpozději s předáním kupci.
  5. Právo na okamžité vypovězení smlouvy ze závažného důvodu tímto zůstává nedotčeno. Příklady vážného důvodu jsou například (i) vážné porušení povinností jedné strany, které nebude odstraněno ani po uplynutí lhůty stanovené druhou stranou v délce třiceti (30) dní, a proto další zachování smlouvy není pro druhou stranu myslitelné, nebo (ii) zahájení insolvenčního řízení s jednou ze stran nebo jeho odmítnutí pro nedostatek majetku.
  6. Pravidla týkající se doby platnosti a vypovězení využívaných služeb TBDS nebo zprostředkovaných služeb jsou uvedeny v příslušných VOP služeb. Vypoví-li uživatel nebo TBDS VOP platformy, budou tím automaticky ke stejnému okamžiku ukončení automaticky vypovězeny i všechny služby a VOP služeb.
 8. Data uživatele a ochrana dat
  1. Data objednávky
   Data objednávky uživatele o objednávce přepravy s jeho zákazníky („Data objednávky“) použije TBDS pouze za účelem plnění VOP platformy, pro služby TBDS a pro zprostředkované služby během doby platnosti těchto VOS platformy. Nad nutný rámec poskytování dat objednávky při poskytování zprostředkovaných služeb TBDS neposkytne data objednávky uživatele jiným třetím osobám.
  2. Agregovaná data
   Agregovaná data jsou data, která TBDS nemůže vztáhnout na určitého řidiče a vztahují se obecně na Connected Vehicles nebo Mobile-Devices, jejich používání (jako např. stav nabití a opotřebení brzd) a/nebo jejich jízdy („agregovaná data“). Jsou získávána buď z Connected Vehicle či Mobile-Device nebo uživatelem předávána přímo na platformu a zde ukládána. Při ukládání se posledních 6 míst identifikačního čísla vozidla a ID řidiče skryje. TBDS smí tato agregovaná data během doby platnosti VOP platformy a nad její rámec užívat a předávat třetím osobám (i) pro účely plnění VOP platformy a/nebo uzavřených VOP služeb, (ii) pro účely plnění zprostředkovaných služeb mezi uživatelem a třetími poskytovateli, (iii) k jiným vlastním účelům (jako např. pro zvýšení bezpečnosti, analýzu dat, testy nebo zlepšení/rozšíření nabídky), ze strany TBDS či společností koncernu TRATON GROUP nebo skupiny Volkswagen, a (iv) pokud není uživatel identifikovatelný, ke komerčním účelům pro třetí osoby.
  3. Osobní údaje
   TBDS dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů. To zahrnuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, jakož i spolkový zákon o ochraně osobních údajů v příslušném znění.
   1. Zpracování údajů o zakázce v TBDS
    Získávání, zpracovávání a využívání osobních dat z Connected Vehicle nebo Mobile-Device, od uživatele a/nebo třetích poskytovatelů a jejich zaměstnanců ze strany TBDS (především řidičů) („osobní data“) probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky, musí být uzavřeny stranami samostatně v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („AVV“), ze strany TBDS jako dodavatele (zpracovatel objednávek), kteří zpracovávají osobní data z pověření a podle pokynů uživatele jako objednatele (odpovědné místo). Podrobnosti vyplývají ze zvlášť uzavíraných dílčích AVV.

    Uživatel zůstává z hlediska zákonné ochrany dat AVV právně zodpovědný za zpracovávání dat a zaručuje spolehlivost zpracování osobních údajů o příslušných osobách (řidič a případně další osoby).

    Pokud je při využívání jednotlivých služeb TBDS nutné další zpracovávání dat z pověření TBDS, budou i při uzavření příslušných podmínek VOP služby doplněna o další ustanovení.

    Zpracovávání osobních dat ze strany TBDS v rámci AVV zahrnuje kromě toho jízdní vlastnosti a používání Connected Vehicle nebo Mobile-Device k analýze a z toho vyplývajících návrhů pro uživatele na zvýšení efektivity (např. tréninkové programy, návrhy na zlepšení).
   2. Předávání údajů poskytovatelům třetích stran a dodatečné zpracování objednávek (údajů) u poskytovatelů třetích stran
    Pokud je v souvislosti s využíváním služeb třetích stran vyžadováno předání osobních údajů poskytovateli třetí strany ze strany TBDS, je tímto TBDS na základě AVV pověřena uživatelem, aby předala osobní údaje poskytovateli třetí strany, nebo aby k nim poskytovateli třetí strany poskytla přístup. Pro sdělování osobních dat uživatelem a/nebo ze strany TBDS třetímu poskytovateli uživatel s třetím poskytovatelem uzavře dohodu v rámci VOP služeb nebo zvláštní ujednání o zpracovávání dat objednávek či smlouvu o zpracování objednávky podle článku 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
   3. Souhlas řidičů (aplikace pro řidiče)
    Pro zjišťování, zpracovávání, používání a sdělování osobních dat řidičů přes aplikaci pro řidiče na jejich smartphonu pro účely tohoto článku 8 si TBDS od řidičů zajistí přes aplikaci řidiče zvláštní souhlas. Uživatelé jsou upozorňování na to a souhlasí s tím, že odevzdání souhlasu řidičem je dobrovolné, při jehož odmítnutí (nebo odvolání) řidič nemůže aplikaci řidiče používat, a služby a/nebo zprostředkované služby pak nelze využívat s aplikací pro řidiče.
   4. Vlastní použití mimo AVV
    Kromě rolí dodavatele (zpracovatele objednávek) ve smyslu článku 8.3.1 TBDS zpracovává a využívá data i pro vlastní účely jako odpovědné místo během doby platnosti těchto VOP platformy a nad jejich rámec následovně:
    1. agregace dat (tzn. z Connected Vehicle nebo Mobile-Device, přičemž posledních 6 míst identifikačního čísla vozidla je skryto a ID řidiče smazáno), pro vyhodnocování, analýzu a sdělování dat třetím osobám – i po ukončení těchto VOP platformy – (externí společnosti mimo skupinu a společnosti koncernu TRATON GROUP a skupiny Volkswagen); a
    2. analýza jízdních profilů bez posledních 6 čísel a bez ID řidiče pro neustálé další vyvíjení a zlepšování kvality nabídky služeb, diagnostiku chyb, prevenci chyb anebo testů ze strany TBDS a společnosti koncernu TRATON GROUP a skupiny Volkswagen.
   5. Zajištění oprávněnosti zpracování osobních údajů
    uživatel je informován o tom, že jako osoba odpovědná za zpracování osobních údajů podléhá komplexní informační povinnosti vůči osobám, kterých se zpracování údajů týká. Dotčené osoby musí přesným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem v jasném a jednoduchém jazyce získat všechny informace.

    Dále musí uživatel zajistit zákonné zpracování osobních údajů, musí být tedy k dispozici právní podklady týkající se zákonné ochrany dat.

    Upozorňujeme na to, že – pokud uživatel má závodní radu a v závislosti na službě TBDS užívané uživatelem anebo zprostředkovaných službách – by mohl být nutný souhlas závodní rady a uzavření závodní dohody týkající se příslušného zpracovávání osobních dat objednatele.

    Uživatel musí ostatně zajistit, aby byly osobní údaje o zaměstnanci při zřízení služeb zpracovány pouze za účelem realizace pracovního poměru.
  4. Licence
   Uživatel tímto poskytne TBDS pro získávání, zpracovávání, využívání a poskytování dat popsaných v tomto článku 8 potřebná, neexkluzivní, celosvětová, sublicencovatelná práva na užívání a využití po dobu uvedenou v tomto článku 8. Toto právo zahrnuje právo na změnu, další vývoj, rozmnožování – ve výše uvedeném rozsahu – šíření a uvedení na trh. Poskytnutí těchto uživatelských práv nepředstavuje souhlas ve smyslu zákona na ochranu dat.
  5. Liberace
   Opomene-li uživatel včasné odhlášení prodaného vozidla podle článku 7.4 nahoře, pak musí TBDS zbavit odpovědnosti za případné škody vzniklé nepřípustným zpracováváním dat kupujícího a jeho zaměstnanců, jedině, že by se tak nestalo zaviněním uživatele.
 9. Záruky a odpovědnost
  1. Odpovědnost
   1. TBDS ručí za škody, které způsobí on nebo je způsobí jeho pomocníci v plnění úmyslně anebo hrubou nedbalostí. Za škody způsobené nedbalostí TBDS nebo jeho pomocníků v plnění odpovídá TBDS, pouze pokud byla porušena kardinální základní povinnost. Základními povinnostmi jsou důležité povinnosti, které umožňují řádnou proveditelnost smlouvy a na jejichž plnění uživatel spoléhal a směl spoléhat. Při nedbalosti týkající se porušení těchto kardinálních povinností je odpovědnost TBDS omezena na běžně předvídatelné škody.

    Pokud je služba TBDS anebo služba třetí strany poskytována bezplatně, platí následující: Při pouhé nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností musí TBDS s ohledem na bezplatnost služby odpovídat pouze za péči, kterou TBDS věnuje vlastním záležitostem.
   2. Jinak se odpovědnost TBDS za malou nedbalost vylučuje.
  2. Ostatní vyloučení
   1. TBDS neodpovídá za řádný stav vozidel uživatele, pro které je poskytována služba. Služba slouží výlučně na podporu uživatele; odpovědnost za dodržování předpisů a za používání i stav vozidel je na majiteli nebo řidiči.
   2. Poskytování RIO krabiček a/nebo RIO vysílačů není součástí VOP platformy. V rámci těchto VOP služeb se na ně neposkytuje záruční plnění anebo se za ně nepřebírá žádná odpovědnost.
   3. V rámci těchto VOP platformy se také nezakládá záruka a/nebo odpovědnost za chybné služby (především za chybějící či chybná data) anebo za škody způsobené chybnou funkcí a/nebo výpadky vozidel, RIO krabiček a/nebo RIO vysílačů nebo nesprávnými údaji uživatele.
   4. TBDS neručí podle těchto VOP platformy a/nebo neodpovídá za zprostředkované služby třetích poskytovatelů. Nároky ze záruky a odpovědnosti za vlastní služby TBDS se řídí výlučně dílčími VOP příslušných služeb.
 10. Důvěrnost
  1. TBDS a uživatel se zavazují uchovávat mlčenlivost v případě jim sdělených důvěrných informací a používat je výlučně k plnění VOP platformy a s tím souvisejícím účelům. Tato povinnost platí po ukončení smlouvy po dobu tří (3) let. Článek 8 tímto zůstává nedotčen.
  2. Ustanovení o zachovávání mlčenlivosti podle článku 1 nahoře se neuplatňuje, pokud byly důvěrné informace (i) druhé straně prokazatelně známy již při uzavření VOP platformy nebo jí poté sděleny třetí stranou, aniž by tím bylo porušeno ujednání o zachovávání mlčenlivosti, (ii) veřejně známy při uzavírání těchto VOP platformy nebo byly hned poté veřejně oznámeny, pokud se toto nezakládá na porušení VOP platformy, (iii) nebo byly jednou stranou druhé straně sděleny na základě předchozího souhlasu k užívání pro jiné účely mimo rámec těchto VOP platformy, nebo (iv) musí být sděleny na základě zákonné povinnosti či z rozhodnutí soudu nebo jiného úřadu; protože je možné, že bude strana povinná podat informaci o tom předem druhou stranu informovat a poskytne jí tak příležitost, proti sdělení informace zasáhnout.
 11. Ostatní ujednání
  1. Pokud není poskytnutí platformy možné zásahem vyšší moci, je TBDS po tuto dobu zbavena povinnosti platformu v rozsahu důsledků zásahu vyšší moci poskytovat, dokud TBDS neprovede přiměřená opatření na odstranění důsledků zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost mimo kontrolu společnosti TBDS, která jí zcela nebo zčásti brání v plnění jejích povinností, včetně škod způsobených požárem, povodní, stávkami, zákonnými výlukami a přerušením provozu nebo vládními nařízeními, za které společnost TBDS nenese odpovědnost. Společnost TBDS neprodleně informuje uživatele o výskytu a ukončení vyšší moci a vynaloží maximální úsilí k nápravě vyšší moci a omezení jejích účinků v možném rozsahu.
  2. Dílčí nebo úplná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP platformy nemá vliv na platnost zbylých ustanovení. V tomto případě nahradí strany neúčinné nebo neproveditelné ustanovení účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží původní dohodě a ekonomickým záměrům stran. Chybějící ustanovení v těchto VOP platformy budou sjednána odpovídajícím způsobem.
  3. Změny a doplnění těchto VOP platformy vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro dohodu o zrušení požadavku na písemnou formu.
  4. Tyto VOP platformy jsou k dispozici v několika jazykových verzích, přičemž originální znění má v případě odchylek přednost.
  5. Tyto VOP služeb podléhají s ohledem na jejích implementaci a výklad právu Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výlučným místně příslušným soudem v případě sporů vyplývajících z VOP platformy a v souvislosti s nimi je v Mnichově.

Příloha 1 Země podle článku 1.2 těchto VOP platformy

Příloha 1:

Seznam zemí v souladu s oddílem 1.2 Všeobecných rámcových podmínek po používání platformy

Členské státy Evropské unie:
Belgie, Bulharsko, Dánsko (kromě zámořských území), Německo, Estonsko, Finsko, Francie (kromě zámořských území), Řecko, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (kromě zámořských území), Rakousko, Polsko, Portugalsko (vyloučená zámořská území), Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (kromě zámořských území), Česká republika, Maďarsko, Kypr

Další státy:
Island, Lichtenštejnsko, Norsko (kromě zámořských území), Švýcarsko, Jižní Korea (Korejská republika), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (kromě zámořských území)


Stav: 19. 9. 2022