VOP služby Perform
 1. Předmět
  1. Tyto VOP služeb společnosti MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) upravují poskytování služeb MAN T&B, uvedených v článku 2, týkajících se platformy RIO, provozované společností TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mnichov, uživatelům, a to prostřednictvím MAN T&B. Představují samostatnou dohodu doplňující Všeobecné obchodní podmínky (VOP), které již byly pro platformu RIO sjednané mezi uživatelem a TBDS.
  2. Pokud není v těchto VOP služeb výslovně upraveno jinak, uplatňují se na tyto VOP služeb ustanovení VOP platformy RIO, které již byly sjednané mezi uživatelem a TBDS. Pojmy definované ve VOP platformy RIO platí i v případě VOP služeb.
  3. VOP služeb se sjednávají ohledně platformy RIO podle ustanovení uvedených v článku 2.2 VOP platformy RIO.
  4. Po vložení vozidla/vozidel v administrativní části RIO platformy RIO musí uživatel na Marketplace platformy RIO kliknout na příslušné tlačítko pro získání služby Perform. V rámci aktivování produktu musí uživatel potvrdit tyto VOP služeb včetně popisu výkonů. Teprve až potvrzením přijetí ze strany MAN T&B (bude uživateli sděleno písemně e-mailem nebo prostřednictvím platformy RIO) je uzavřena smlouva o službě Perform. MAN T&B si dále vyhrazuje právo po podání nabídky uživatelem a před přijetím nabídky ze strany MAN T&B provést kontrolu bonity, kontrolu seznamu sankcí a kontrolu DIČ uživatele. I po přijetí nabídky si MAN T&B vyhrazuje právo provádět v pravidelných intervalech kontrolu DIČ, bonity anebo seznamu sankcí.

   Používání této služby je s výhradou, že plnění nebude omezeno na základě národních nebo mezinárodních předpisů, především ustanoveními o kontrole exportu a embargy nebo jinými právními omezeními. Uživatel se zavazuje poskytnout veškeré informace a podklady nutné k využívání služby. Prodlevy na základě kontrol exportu nebo povolovacích řízení přechodně zneplatňují poskytování služeb. Nejsou-li udělena příslušná povolení, platí VOP služeb jako neuzavřené; nároky na náhradu škody se při tom a kvůli výše uvedenému překročení lhůty vylučují.
  5. § 312i odst. 1 věta 1 č. 1 až 3 a věta 2 německého občanského zákoníku neplatí při uzavření těchto VOP služeb.
 2. Služba MAN T&B
  1. MAN T&B poskytuje během doby platnosti těchto VOP služeb uživateli následující služby MAN T&B:

   Označení

   Stručný popis

   Perform

   Perform poskytuje podrobnější přehled údajů o nasazení vozidel. Patří k tomu další funkce, např. hodnocení řidiče, vyhodnocení rychlostních indexů nebo spotřeby paliva.

   Detailní popis plnění, jakož i technické požadavky a odměna, kterou je nutno zaplatit za využívání služby, jsou k dispozici k nahlédnutí či ke stažení v aktuální podobě na Marketplace platformy RIO na adrese https://rio.cloud.

  2. Dostupnost platformy RIO pro příslušné služby MAN T&B se řídí podle článku 3.2 VOP platformy RIO.

  3. Důležité upozornění: S ohledem na požadavky týkající se právní ochrany údajů výslovně upozorňujeme na bod 8 platformy VOP. Uživatel zůstává z hlediska zákonné ochrany dat TBDS právně zodpovědný za zpracovávání dat v rámci zpracování údajů o zakázce a zaručuje spolehlivost zpracování osobních údajů o příslušných osobách (řidič a případně další osoby). To zahrnuje rozsáhlou informační povinnost uživatele vůči příslušným osobám a vytvoření právního základu pro ochranu údajů.

 3. Platba

  1. Odměna za služby MAN T&B se řídí podle údajů na platformě https://rio.cloud a rozumí se bez zákonné daně z přidané hodnoty. Vyúčtování se provádí za poměrnou část měsíců, ve kterých byla sjednána služba MAN T&B pouze pro danou část měsíce.

  2. Úhradu uživatel provádí po vystavení faktury společností MAN T&B na účet poskytovatele platebních služeb uvedeného v článku 4.2 VOP platformy RIO. Tato platba má účinky plnění vůči MAN T&B.

  3. Je-li uživatel i po předchozí přiměřené písemné upomínce ze strany MAN T&B v prodlení s platbou, může MAN T&B po předchozím dalším oznámení v horizontu minimálně jednoho (1) týdne dočasně zrušit poskytování služeb MAN T&B podle těchto VOP služeb až do přijetí platby.

  4. Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné daně z přidané hodnoty nebo podobných daní. Tyto daně budou uživateli vyúčtovány ze strany MAN T&B jako součást dohodnuté platby. Pokud bude využit mechanismus přenesení daňové povinnosti nebo srovnatelná zjednodušující metoda (podle které je příjemce platby nebo dodávky povinen podat prohlášení nebo provést srážku daně z přidané hodnoty či podobné daně), musí uživatel podat prohlášení nebo provést srážku u příslušného daňového úřadu během stanovené doby. Pokud bude uplatněn takový mechanismus volitelně, strany se na jeho uplatnění dohodnou. Nezávisle na tom se ceny a platby v obou případech dohodnou bez daně z přidané hodnoty nebo podobné daně a platby uživatele vůči MAN T&B proběhnou ve výši smluvně dohodnuté ceny bez dalších srážek.

  5. Uživatel a MAN T&B odpovídají sami za daň z příjmů vyplývající z jejich příjmů.

   Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné srážkové daně nebo podobných daní. Pokud by platba podléhala zákonné srážkové dani, nesmí uživatel podle národního práva země, v níž je rezidentem, z platby MAN T&B srážet žádnou srážkovou daň. Tyto daně musí uživatel uhradit k dohodnuté platbě MAN T&B na vlastní náklady příslušnému úřadu jménem MAN T&B.

   Je-li uzavřena dohoda o zamezení dvojímu zdanění („DBA“) mezi státy, v nichž jsou rezidenty MAN T&B a uživatel, může uživatel maximální částku srážkové daně stanovenou podle DBA uhradit příslušnému úřadu, pokud jsou splněny předpoklady pro snížení srážkové daně (případně na nulu). Uživatel odpovídá za splnění formálních předpokladů pro snížení srážkové daně (případně na nulu). MAN T&B uživateli při uzavření smlouvy poskytne potvrzení o sídle společnosti.

   Uživatel je povinen bez vyzvání a zbytečného prodlení předložit společnosti MAN T&B oficiální doklad o dani odváděné jménem MAN T&B. Pokud nebude oficiální doklad předložen vůbec nebo bude předložen opožděně, uživatel zbaví MAN T&B odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé v důsledku nepředložení nebo opožděného předložení dokladu.

 4. Změny

  1. Změny VOP služeb vyžadují souhlas obou stran, pokud není v článku 4 upraveno jinak.

  2. MAN T&B může v rámci poskytování služeb MAN T&B provádět přiměřené technické změny, především, pokud je to nutné pro zlepšení funkčnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků.

  3. MAN T&B může v rámci poskytování služeb MAN T&B provádět i změny obsahu, pokud tím nebude omezena nabídka služeb vůči uživateli z hlediska užívání služby, nebo pokud uživatel nebude změnu rozporovat podle článku 4 dole.

   Přiměřené změny služeb v rámci poskytování služeb MAN T&B a přiměřené zvýšení ceny budou uživateli oznámeny v textové podobě a bude mu při tom poskytnuta možnost vznést proti změně do šesti (6) týdnů námitku. Nevyslovení námitky (písemně nebo e-mailem) proti přiměřené změně služeb / zvýšení odměny do šesti (6) týdnů se považuje za souhlas se změnou služeb / zvýšením odměny, pokud byl uživatel v rámci oznámení změny upozorněn na tyto právní důsledky. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou služby / zvýšením odměny, má společnost MAN T&B právo okamžitě vypovědět VOP služeb. Kromě toho může uživatel kdykoli vypovědět VOP služeb v případě, že jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

 5. Záruční plnění a odpovědnost

  1. Záruční plnění

   1. Uživatel okamžitě oznámí MAN T&B nedostatky služeb MAN T&B. MAN T&B nedostatky služeb MAN T&B odstraní během přiměřené lhůty. Pokud se odstraněná vada během přiměřené doby znovu projeví dvakrát (2), je uživatel oprávněn k mimořádnému vypovězení VOP služeb.

    Ostatní nároky uživatele se řídí článkem 5.2.

   2. Nároky na odstranění vady se vylučují, pokud byla příčina zaviněna uživatelem nebo pověřenými osobami.

  2. Odpovědnost

   Společnost MAN T&B ručí za škody, které způsobí MAN T&B nebo jí pověřené osoby úmyslně anebo hrubou nedbalostí. Za škody způsobené nedbalostí ze strany společnosti MAN T&B nebo jejích pomocníků v plnění odpovídá MAN T&B pouze tehdy, pokud byla porušena základní povinnost. Základními povinnostmi jsou důležité povinnosti, které umožňují řádnou proveditelnost smlouvy a na jejichž plnění uživatel spoléhal a směl spoléhat.

   Při nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností je odpovědnost společnosti MAN T&B omezena na běžně předvídatelné škody, nejvýše je však omezena na 100 % roční odměny.

   Pokud je služba MAN T&B poskytována bezplatně, tak platí: Při lehké nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností musí MAN T&B, s ohledem na bezplatnost služby MAN T&B, odpovídat pouze za péči, kterou MAN T&B věnuje vlastním záležitostem.

  3. Ostatní vyloučení

   1. MAN T&B neodpovídá za řádný stav vozidel uživatele, pro které jsou poskytovány služby MAN T&B. Služby MAN T&B slouží jen na podporu uživatele; odpovědnost za dodržování předpisů a za používání a stav vozidel má majitel nebo řidič. Poskytování RIO boxů anebo RIO vysílačů není součástí VOP služeb. V rámci těchto VOP služeb se na ně neposkytuje záruční plnění anebo se za ně nepřebírá žádná odpovědnost.

   2. V rámci těchto VOP služeb se také neposkytuje záruka anebo odpovědnost za chybné služby MAN T&B (především za chybějící či chybná data) anebo za škody způsobené chybnou funkcí anebo výpadky vozidel, RIO boxů či RIO vysílačů anebo nesprávnými údaji uživatele.

   3. V rámci těchto VOP služeb se také neposkytuje záruční plnění anebo se nepřebírá odpovědnost, když z jakýchkoliv důvodů nedošlo k informování uživatele o nastávající údržbě a uživateli pak vznikla škoda.

 6. Doba platnosti a výpověď

  1. Doba platnosti
   Tyto VOP služby mohou být uzavřeny na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (12 nebo 36 měsíců). Dobu platnosti si uživatel vybere v procesu rezervace na tržišti RIO.

  2. Výpověď

   1. Pokud byly tyto VOP služeb sjednány na dobu neurčitou, může uživatel tyto VOP služeb kdykoli vypovědět bez dodržení lhůty vůči MAN T&B. Uživatel může dát výpověď také deaktivací na platformě RIO. Pokud byla sjednána doba neurčitá, může společnost MAN T&B vypovědět VOP s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou ke konci měsíce.

   2. Pokud byly tyto VOP služeb sjednány na konkrétní dobu určitou, není uživatel oprávněn tyto VOP služeb v průběhu doby užívání vypovědět. Ani deaktivace na platformě RIO ze strany uživatele jej nezbavuje povinnosti platit MAN T&B.

   3. Právo na okamžité vypovězení smlouvy ze závažného důvodu tímto zůstává nedotčeno.
    Důležitými důvody pro mimořádné ukončení ze strany uživatele jsou zejména prodej vozidla, na kterém je aktivována digitální služba s aktivní a pevnou dobou platnosti, nebo jakákoli jiná změna vlastníka či držitele nebo odstavení vozidla, které přesáhlo dobu šesti (6) měsíců. Platební povinnost uživatele přetrvává až do prokázání důvodu výpovědi. Vyřízení výpovědi může trvat až tři (3) pracovní dny.

   4. Výpověď těchto VOP služeb z jakéhokoliv důvodu se netýká VOP platformy RIO nebo jiných VOP služeb MAN T&B.
    Ukončení platnosti VOP platformy RIO z jakéhokoli důvodu však k témuž datu ukončí i platnost těchto VOP služeb, pokud byly sjednány na dobu neurčitou. V případě, že byla sjednána konkrétní doba určitá, použije se ustanovení článku 6.2.2.
    Poskytování služeb MAN T&B za těchto VOP služeb je závislé na uzavření a trvání platnosti VOP platformy RIO.

 7. Důvěrnost

  1. MAN T&B a uživatel se zavazují zachovávat mlčenlivost v případě dalších důvěrných informací a používat je výlučně k plnění těchto VOP služeb a s tím souvisejících účelů. Tato povinnost platí po ukončení smlouvy po dobu tří (3) let.

   Ustanovení o zachovávání mlčenlivosti podle článku 7 nahoře se neuplatňuje, pokud byly důvěrné informace (i) druhé straně prokazatelně známy již při uzavření VOP služeb nebo jí poté sděleny třetí stranou, aniž by tím bylo porušeno ujednání o zachovávání mlčenlivosti, (ii) veřejně známy při uzavírání těchto VOP služeb nebo byly hned poté veřejně oznámeny, pokud se toto nezakládá na porušení VOP služeb, (iii) nebo byly jednou stranou druhé straně sděleny na základě předchozího souhlasu k užívání pro jiné účely mimo rámec těchto VOP služeb, nebo (iv) musí být sděleny na základě zákonné povinnosti nebo z rozhodnutí soudu či jiného úřadu; protože je možné, že bude strana povinná o tom předem druhou stranu informovat a poskytne jí tak příležitost proti sdělení informace zasáhnout.

 8. Ostatní ujednání

  1. Pokud není poskytnutí služeb MAN T&B možné zásahem vyšší moci, je MAN T&B po tuto dobu zbavena povinnosti poskytovat služby MAN T&B v rozsahu důsledků zásahu vyšší moci, pokud MAN T&B neprovede přiměřená opatření na odstranění důsledků zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí každá událost mimo rozsah vlivu MAN T&B, která společnosti MAN T&B zcela nebo částečně zabrání v plnění povinností, včetně požáru, záplavy, stávky a zákonné výluky a jí nezaviněných provozních poruch nebo úředních opatření. Sem patří i výpadek platformy RIO na základě vyšší moci.

   MAN T&B uživateli ihned oznámí výskyt nebo pominutí zásahu vyšší moci a bude se s maximálním nasazením snažit odstranit a maximálně omezit následky zásahu vyšší moci.

  2. Částečná nebo úplná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP služeb nemá vliv na platnost zbylých ustanovení. Na místo neúčinných ustanovení strany sjednají účinná ustanovení, která se budou co nejvíce blížit smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Chybějící ustanovení v těchto VOP služeb budou sjednána odpovídajícím způsobem.

  3. Společnost MAN T&B je oprávněna postoupit práva anebo povinnosti plynoucí z těchto VOP služeb zcela nebo částečně společnostem, které jsou propojeny se společností MAN T&B ve smyslu § 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech AktG. V případě úplného postoupení všech práv a povinností je uživatel oprávněn vypovědět tyto VOP služeb.

  4. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu MAN T&B oprávněn zcela nebo částečně postoupit práva anebo povinnosti plynoucí z těchto VOP služeb třetím osobám.

  5. Změny a doplnění těchto VOP služeb vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro dohodu o zrušení požadavku na písemnou formu.

  6. Tyto VOP služeb jsou k dispozici v příslušných jazykových verzích, přičemž v případě rozporů má přednost německé originální znění.

  7. Tyto VOP služeb se řídí právem Spolkové republiky Německo (s vyloučením kolizního práva). Výlučným místně příslušným soudem v případě sporů plynoucích z těchto VOP služeb nebo v souvislosti s nimi je Mnichov.


Stav: 19. 9. 2022