Ochrana údajů

1. Povinnost ochrany údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost TB Digital Services GmbH („TBDS“) důležitá. Osobní údaje získané při používání naší aplikace RIO „Pocket Fleet“ (dále: aplikace) zpracováváme výhradně za podmínky dodržení předpisů o ochraně údajů, zejména Nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) a Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG).

2. STANOVENÍ ÚČELU

Účelem aplikace je poskytnout manažerům vozového parku a disponentům informace důležité pro řízení vozového parku prostřednictvím mobilních přístrojů. To jim umožňuje optimalizovat nasazování vozidel. Informace slouží zejména k určení pozice vozidel a stavu vozidel, identifikaci řidiče a navazování kontaktů s řidičem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Údaje získané pomocí aplikace se zpracovávají pouze ke stanovenému účelu.

3. Zpracování osobních údajů v rámci aplikace

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o osobních a věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Patří sem například údaje jako je jméno, příjmení, číslo telefonu a e-mailová adresa, ale také údaje o stanovišti
nebo o chování řidičů.

Právní podklady pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud právní předpis konkrétní zpracování údajů povoluje nebo pokud nám k tomu daly osoby, jichž se uvedené zpracovávání týká, předem výslovný souhlas.

Zakódované zasílání zpráv

Za účelem ochrany osobních údajů před přístupem cizích osob probíhá veškerá komunikace aplikace s naším serverem v rámci zakódovaného spojení (TLS 1.2 nebo lepší).

Přístupy aplikace k funkcím přístroje

Aplikace používá paměť přístroje uživatele k tomu, aby mohla založit materiál karty HERE a ukázat pozici vozidel.

Předávání údajů třetím osobám

Údaje se předávají pomocí Crashlytics a Google Firebase. K jinému předávání osobních údajů uživatele třetím osobám naším prostřednictvím nedochází.

4. Cookies

Při využívání aplikace se používají tzv. cookies. V rámci těchto cookies se zpracovávají informace jako ID návštěvy a jiné údaje potřebné k bezproblémovému ohlášení. Za účelem optimalizace produktu se používají služby firmy Google Crashlytics a Firebase (srov. níže odstavec 5 a 6).

5. Google Crashlytics

Používáme diagnostiku chyb „Crashlytics“, provozovanou firmou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (dále: Google).

Účel

Crashlytics a hlášení o chybách generovaná softwarem se používají k zachycení a vyhodnocení chyb. Tímto způsobem získané informace slouží k udržování a zlepšování naší aplikace. Pokud by se při používání aplikace vyskytly neočekávané chyby a její používání bylo nečekaně ukončeno, dojde k zaslání specifických informací jako je typ přístroje, verze operačního systému, datum a čas chyby, země, z níž probíhá dotazování, nebo nastavený jazyk operačního systému do Crashlytics. Další informace k ochraně údajů u Crashlytics naleznete zde: https://fabric.io/terms.

Právní podklad

Zpracování je nutné na ochranu převažujících oprávněných zájmů zodpovědné osoby (článek 6, odst. 1, písmeno f GDPR). Máme oprávněný zájem na tom, abychom svým zákazníkům mohli nabízet bezchybný produkt a abychom mohli vyvíjet co nejjednodušší a nejbezpečnější používání produktu.

Vypnutí Crashlytics

Zpracování údajů prostřednictvím Crashlytics můžete kdykoli zakázat tak, že sběr a předávání informací o užívání a diagnostických údajů prostřednictvím Crashlytics vypnete v nastavení aplikace. V továrním nastavení aplikace je tato možnost deaktivována.

Předávání údajů třetímu státu

V případě používání Crashlytics se osobní údaje předávají společnosti Google. Google pro nás v rámci zpracování zakázky pracuje jako dodavatel služeb. Google zpracovává osobní údaje i v USA a podřídil se EU-US-Privacy-Shield. Další informace k EU-US-Privacy-Shield naleznete na www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Pro naši aplikaci používáme sledovací službu „Firebase“ nabízenou firmou Google. Firebase používá technologie pro sledování, které umožňují zachycení a vyhodnocení interakce uživatele aplikace s aplikací, jako např. četnost a délka relace a navigace pomocí různých bodů nabídky. Pomocí Google Firebase budou zaznamenána konání uživatele (např. kliknutí na bod nabídky), jakož i typ přístroje, verze operačního systému, verze aplikace a datum události a vše bude zasláno na Firebase.

 

Účel

Zaznamenávání a vyhodnocování interakcí uživatele aplikace s aplikací slouží k zlepšování a dalšímu vývoji aplikace a její uživatelské přívětivosti pomocí získaných informací.

Právní podklad

Zpracování je nutné na ochranu převažujících oprávněných zájmů zodpovědné osoby (článek 6, odst. 1, písmeno f GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že svým zákazníkům chceme nabízet nezávadný produkt a ten také průběžně dále rozvíjet.

Vypnutí Firebase

Zpracování údajů prostřednictvím Firebase můžete kdykoli zakázat tak, že sběr a předávání informací o užívání a diagnostických údajů pomocí Google Firebase vypnete v nastavení aplikace. V továrním nastavení aplikace je tato možnost deaktivována.

Předávání údajů třetímu státu

Firebase shromažďuje a předává informace o užívání aplikace společnosti Google v Irsku nebo USA, kde se také ukládají nebo zpracovávají. Údaje se získávají a Firebase předávají zásadně anonymizovaně. Nedochází k propojování s údaji dalších uživatelů. Google uvedené informace používá k vyhodnocování užívání naší aplikace a za tím účelem, aby nám mohl dodávat další služby spojené s používání aplikace.

S ohledem na osobní údaje přenášené do USA se Google podřídil EU-US-Privacy-Shield: www.privacyshield.gov/participant. Bližší informace ke Google Firebase a ochraně údajů najdete na www.google.com/policies/privacy/ a na firebase.google.com.

7. Bezpečnost

Přijímáme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše zpracování dat a naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

8. VYMAZÁNÍ

V aplikaci samotné se žádné osobní údaje neukládají. Osobní údaje potřebné pro provoz aplikace se ukládají v jiných servisních aplikacích a podléhají termínům vymazání platných u nich. V tomto směru platí, že údaje se ukládají jen po dobu nutnou k poskytnutí služby nebo dodržení termínů pro uložení.

 

9. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZAKÁZCE

Se spolupracujícími partnery, které v rámci poskytování aplikace a používání jejích funkcí využíváme jako zpracovatele zakázek, jsme uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování zakázky.
 

10. Změny našich pravidel pro ochranu údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na ochranu údajů a bezpečnostní opatření IT, bude-li to z důvodu změn zákonů nebo technického vývoje potřebné. V takových případech odpovídajícím způsobem změníme pravidla pro ochranu osobních údajů a budeme vás o tom vhodnou formou informovat, a v případě potřeby si pro tento účel vyžádáme váš souhlas.

 

11. Vaše práva                                                                                           

V souvislosti se svými osobními údaji máte níže uvedená práva:

a) Právo na informace, zejména o údajích o své osobě, které zpracováváme, účelu zpracování, kategoriích odpovídajících osobních údajů, kategoriích příjemců a plánované době uložení (čl. 15 GDPR).

b) Právo nechat odpovědnou osobou opravit nesprávné nebo neúplné osobní údaje (čl. 16, 17 GDPR).

c) Právo na vymazání nebo omezení zpracování údajů, které o vás uchováváme (čl. 17, 18 GDPR).

d) Právo na přenosnost údajů (čl. 20 GDPR).

e) Právo svůj souhlas kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat (čl. 7, odst. 3 GDPR).

f) Právo podat u příslušného dozorčího orgánu stížnost (čl. 77 GDPR).
 

12.  ZODPOVĚDNÉ MÍSTO A KONTAKT
Máte-li v souvislosti s touto aplikací otázky k ochraně údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se prosím na: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mnichov nebo na datenschutz@rio.cloud.