VOP služeb týkající se služby Timed

 1. Předmět
  1. Předložené VOP služeb představují zvláštní dohodu mezi společností TB Digital Services GmbH (dále jen „TBDS“) a uživatelem služeb této společnosti (dále jen „uživatel“). VOP služeb upravují poskytování služby uvedené v článku 2 ze strany TBDS uživateli prostřednictvím platformy RIO (dále jen „služby TBDS“). Představují samostatnou dohodu, která doplňuje Všeobecné rámcové podmínky pro používání platformy RIO uzavřené mezi uživatelem a TBDS (dále jen „VOP platformy RIO“).
  2. Pokud není v těchto VOP služeb výslovně upraveno jinak, uplatňují se na tyto VOP služeb ustanovení VOP platformy RIO, které již byly sjednané mezi uživatelem a TBDS. Pojmy definované ve VOP platformy RIO platí i v případě VOP služeb. VOP služeb se sjednávají prostřednictvím platformy RIO podle ustanovení uvedených v článcích 2.1 a 2.3 VOP platformy RIO.
  3. Po vytvoření vozidla (vozidel) v oblasti správy RIO na platformě RIO musí uživatel kliknout na příslušné tlačítko na tržišti platformy RIO, aby zakoupil službu Timed a potvrdil tyto VOP služby včetně popisu služby. Ukončením objednávky se ještě nejedná o uzavření smlouvy s TBDS; jedná se o podání nabídky ze strany uživatele. Smlouva o službě Timed vstupuje v platnost teprve potvrzením akceptace ze strany TBDS (toto je uživateli sděleno prostřednictvím platformy RIO). TBDS si kromě toho vyhrazuje právo po podání nabídky uživatelem a před přijetím nabídky ze strany TBDS na provedení kontroly bonity, kontroly seznamu sankcí a kontroly DIČ uživatele. I po přijetí nabídky si TBDS vyhrazuje právo v pravidelných intervalech provádět kontrolu DIČ, bonity anebo seznamu sankcí.

   Používání této služby je s výhradou, že plnění nebude omezeno na základě národních nebo mezinárodních předpisů, především ustanoveními o kontrole exportu a embargy či jinými právními omezeními. Uživatel se zavazuje poskytnout veškeré informace a podklady nutné k využívání služby. Prodlevy na základě kontrol exportu nebo povolovacích řízení přechodně zneplatňují poskytování služeb. Nejsou-li udělena příslušná povolení, platí VOP služeb jako neuzavřené; nároky na náhradu škody se při tom a kvůli výše uvedenému překročení lhůty vylučují.

  4. § 312i odst. 1 věta 1 č. 1 až 3 a věta 2 německého občanského zákoníku neplatí při uzavření těchto VOP služeb.

 2. Služba TBDS
  1. Společnost TBDS poskytuje během období účinnosti těchto VOP služeb následující službu TBDS pro uživatele, která je podrobně popsána v popisu služby:

   Označení

   Stručný popis

   Timed

   Timed je služba pro managery a disponenty vozového parku, kteří musí v reálném čase kontrolovat doby jízdy a klidu svých řidičů.

   Detailní popis funkcí, jakož i technické požadavky a odměna, kterou je nutno zaplatit za využívání služby, jsou k dispozici k nahlédnutí či ke stažení v aktuální podobě na Marketplace platformy RIO na webové adrese rio.cloud.

  2. Dostupnost platformy RIO pro příslušné služby TBDS uvedené výše se řídí podle článku 3.2 VOP platformy RIO.

  3. Důležité upozornění: S ohledem na požadavky týkající se právní ochrany údajů výslovně upozorňujeme na bod 8 platformy VOP. Uživatel zůstává z hlediska zákonné ochrany dat TBDS právně zodpovědný za zpracovávání dat v rámci zpracování údajů o zakázce a zaručuje spolehlivost zpracování osobních údajů o příslušných osobách (řidič a případně další osoby). To zahrnuje rozsáhlou informační povinnost uživatele vůči příslušným osobám a vytvoření právního základu pro ochranu údajů.

 3. Platba

  1. Platba za službu TBDS se řídí podle údajů na platformě RIO na adrese https://rio.cloud a rozumí se bez zákonné daně z přidané hodnoty. Platba za danou službu se řídí počtem uživatelem registrovaných vozidel ve službě TBDS. Okamžikem registrace ze strany uživatele je vozidlo součástí služby, přičemž vyúčtování v této věci se provádí přesně od daného dne. Vyúčtování se provádí za poměrnou část měsíců, ve kterých byla sjednána služba TBDS pouze pro danou část měsíce.

  2. Platbu hradí uživatel po vystavení faktury ze strany TBDS na účet poskytovatele platebních služeb TBDS uvedeného v článku 4.2 VOP platformy. Tato platba má účinky plnění vůči TBDS.

  3. Je-li uživatel i po předchozí přiměřené písemné upomínce ze strany TBDS v prodlení s platbou, může TBDS po předchozím dalším oznámení v horizontu minimálně jednoho (1) týdne dočasně zrušit poskytování služby TBDS podle těchto VOP služeb až do přijetí platby.

  4. Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné daně z přidané hodnoty nebo podobných daní. Tyto daně budou ze strany TBDS vyúčtovány k dohodnuté platbě.

   Pokud bude využit mechanismus přenesení daňové povinnosti nebo srovnatelná zjednodušující metoda (podle které je příjemce platby nebo dodávky povinen podat prohlášení či provést srážku daně z přidané hodnoty nebo podobné daně), musí uživatel podat prohlášení nebo provést srážku u příslušného daňového úřadu během stanovené doby. Pokud bude uplatněn takový mechanismus volitelně, strany se na jeho uplatnění dohodnou. Nezávisle na tom se ceny a platby v obou případech dohodnou bez daně z přidané hodnoty nebo podobné daně a platby Uživatele vůči TBDS proběhnou ve výši smluvně dohodnuté ceny bez dalších srážek.

  5. Uživatel a TBDS odpovídají sami za daň z příjmů vyplývající z jejich příjmů.

   Ceny a uvedené platby se rozumí bez zákonné srážkové daně nebo podobných daní. Pokud by platba podléhala zákonné srážkové dani, nesmí uživatel podle národního práva země, v níž je rezidentem, z platby TBDS srážet žádnou srážkovou daň. Tyto daně musí uživatel uhradit k dohodnuté platbě TBDS na vlastní náklady příslušnému úřadu jménem TBDS.

   Je-li uzavřena dohoda o zamezení dvojímu zdanění („DBA“) mezi státy, v nichž jsou rezidenty TBDS a uživatel, může uživatel maximální částku srážkové daně stanovenou podle DBA uhradit příslušnému úřadu, pokud jsou splněny předpoklady pro snížení srážkové daně (případně na nulu). Uživatel odpovídá za splnění formálních předpokladů pro snížení srážkové daně (případně na nulu). TBDS poskytne uživateli při uzavření smlouvy potvrzení o sídle společnosti.

   Uživatel je povinen společnosti TBDS bez vyzvání a ihned předložit oficiální doklad o dani odváděné jménem TBDS. Pokud nebude oficiální doklad předložen vůbec nebo opožděně, zbaví uživatel TBDS odpovědnosti za jakékoli škody jemu vzniklé v důsledku nepředložení nebo opožděného předložení dokladu.

 4. Změny těchto VOP služeb

  1. Změny těchto VOP služeb vyžadují souhlas obou stran, pokud není v článku 4 upraveno jinak.

  2. TBDS může v rámci poskytování služeb TBDS provádět přiměřené technické změny, především pokud je to nutné pro zlepšení funkčnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků.

  3. Společnost TBDS může v rámci poskytování služby TBDS provádět i změny obsahu, pokud tím nebude omezena nabídka služeb vůči uživateli z hlediska užívání služby TBDS, nebo pokud uživatel nebude změnu rozporovat podle článku 4.4 dole.

  4. Přiměřené změny služeb v rámci poskytování služby TBDS a přiměřené zvýšení ceny budou uživateli oznámeny v textové podobě a bude mu při tom poskytnuta možnost vznést proti změně do šesti (6) týdnů námitku. Nevyslovení námitky (písemně nebo e-mailem) proti přiměřené změně služeb / zvýšení odměny do šesti (6) týdnů se považuje za souhlas se změnou služeb / zvýšením odměny, pokud byl uživatel v rámci oznámení změny upozorněn na tyto právní důsledky. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou služeb / zvýšením úhrady, má společnost TBDS právo ihned vypovědět smlouvu s uživatelem podle VOP pro služby. Kromě toho může uživatel podle VOP pro služby kdykoliv řádně vypovědět smlouvu o používání služeb TBDS uzavřenou na dobu neurčitou, příp. deaktivovat svou registraci na platformě Rio.

 5. Záruční plnění a odpovědnost

  1. Záruční plnění

   1. Uživatel TBDS musí ihned oznámit vadu na službě TBDS. Společnost TBDS odstraní závadu služby TBDS během přiměřené lhůty. Pokud se odstraněná závada během přiměřené doby znovu projeví dvakrát (2×), je uživatel oprávněn k mimořádnému vypovězení VOP služeb.

    Ostatní nároky uživatele se řídí článkem 5.2.

   2. Nároky na odstranění vady se vylučují, pokud byla příčina zaviněna uživatelem nebo pověřenými osobami.

  2. Odpovědnost
   Společnost TBDS ručí za škody, které sama způsobí, nebo je způsobí její pomocníci v plnění úmyslně anebo hrubou nedbalostí. Za škody způsobené nedbalostí TBDS nebo jeho pomocníků v plnění odpovídá TBDS, pouze pokud byla porušena kardinální základní povinnost. Základními povinnostmi jsou důležité povinnosti, které umožňují řádnou proveditelnost smlouvy a na jejichž plnění uživatel spoléhal a směl spoléhat.

   Při nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností je odpovědnost TBDS omezena na běžně předvídatelné škody, nejvýše však na 100 % roční odměny.

   Jinak se odpovědnost TBDS za malou nedbalost vylučuje.

   Pokud je služba TBDS poskytována bezplatně, tak platí: Při pouhé nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností musí TBDS s ohledem na bezplatnost služby TBDS odpovídat pouze za péči, kterou TBDS věnuje vlastním záležitostem.

  3. Ostatní vyloučení

   1. TBDS neodpovídá za řádný stav vozidel uživatele, pro které je služba TBDS poskytována. Služba TBDS slouží výlučně na podporu uživatele; odpovědnost za dodržování předpisů a za používání vozidel je na majiteli nebo řidiči vozidel.

   2. Poskytování RIO boxů anebo RIO vysílačů není součástí VOP služeb. V rámci těchto VOP služeb se na ně neposkytuje záruční plnění anebo se za ně nepřebírá žádná odpovědnost.

   3. Tato TBDS služba poskytuje uživateli pouze pomůcku při orientaci a podrobnosti k dobám řízení a dobám odpočinku příslušného řidiče. Společnost TBDS neručí za chybné interpretace údajů poskytnutých touto službou TBDS a za důsledky z toho vyplývající.

   4. Společnost TBDS rovněž neručí za plnění/splnitelnost povinností poskytování instrukcí a kontrolních povinností uživatele vůči jeho zaměstnancům. TBDS nepřebírá příslušné právní povinnosti uživatele.

   5. V rámci těchto VOP služeb se také neposkytuje záruční plnění anebo odpovědnost za chybné služby TBDS (především za chybějící či chybná data) anebo za škody způsobené chybnou funkcí či výpadky vozidel, RIO krabiček a/nebo RIO vysílačů anebo nesprávnými údaji uživatele.

 6. Doba platnosti a výpověď

  1. Doba platnosti
   Tyto VOP služby mohou být uzavřeny na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (12 nebo 36 měsíců). Dobu platnosti si uživatel zvolí v procesu rezervace služby TBDS na tržišti RIO.

  2. Výpověď

   1. Pokud byly tyto VOP služeb sjednány na dobu neurčitou, může uživatel tyto VOP služeb kdykoli vypovědět bez dodržení lhůty vůči TBDS. Uživatel může dát výpověď také deaktivací na platformě RIO.

   2. TBDS může vypovědět VOP služeb, pokud byla sjednána doba neurčitá, při dodržení tříměsíční (3) výpovědní lhůty od konce měsíce.

   3. Pokud byly tyto VOP služeb sjednány na dobu určitou, je běžné ukončení těchto VOP služeb ze strany uživatele v průběhu doby užívání vyloučeno. Ani deaktivace na platformě RIO ze strany uživatele jej nezbavuje povinnosti platit TBDS.

   4. Právo na okamžité vypovězení smlouvy ze závažného důvodu tímto zůstává nedotčeno.
    Důležitými důvody pro mimořádné ukončení ze strany uživatele jsou zejména prodej vozidla, na kterém je aktivována digitální služba s aktivní platností na dobu určitou, nebo jakákoli jiná změna vlastníka či držitele nebo odstavení vozidla, které přesáhlo dobu šesti (6) měsíců. Platební povinnost uživatele přetrvává až do prokázání důvodu výpovědi. Vyřízení oznámení může trvat až tři (3) pracovní dny.

   5. Výpověď těchto VOP služeb z jakéhokoliv důvodu se netýká VOP platformy RIO nebo jiných uzavřených VOP služeb pro další služby TBDS. Ukončení platnosti VOP platformy RIO z jakéhokoli důvodu však k témuž datu ukončí i platnost těchto VOP služeb, pokud byly sjednány na dobu neurčitou. V případě, že byla sjednána konkrétní doba určitá, použije se ustanovení článku 6.2.3.

   6. Poskytování služby TBDS podle těchto VOP služeb závisí na uzavření a trvání platnosti VOP platformy RIO.

  3. Vymazání dat
   TBDS se zavazuje vymazat historii dat uživatele po uplynutí čekací doby devadesáti (90) dnů od ukončení platnosti těchto VOP služeb. Čekací doba slouží k tomu, aby se zabránilo nenávratné ztrátě shromážděných historických dat v případě chybného ukončení služby ze strany uživatele.

 7. Důvěrnost

  1. TBDS a uživatel se zavazují uchovávat mlčenlivost v případě jim sdělených důvěrných informací a používat je výlučně k plnění VOP služeb a s tím souvisejícím účelům. Tato povinnost platí po ukončení těchto VOP služeb po dobu tří (3) let.

  2. Ustanovení o zachovávání mlčenlivosti podle článku 7.1 se neuplatňuje, pokud byly důvěrné informace (i) druhé straně prokazatelně známy již při uzavření VOP služeb nebo jí poté sděleny třetí stranou, aniž by tím bylo porušeno ujednání o zachovávání mlčenlivosti, (ii) veřejně známy při uzavírání těchto VOP služeb nebo byly hned poté veřejně oznámeny, pokud se toto nezakládá na porušení VOP služeb, (iii) nebo byly jednou stranou druhé straně sděleny na základě předchozího souhlasu k užívání pro jiné účely mimo rámec těchto VOP služeb, nebo (iv) musí být sděleny na základě zákonné povinnosti nebo z rozhodnutí soudu či jiného úřadu; protože je možné, že bude strana povinná o tom předem druhou stranu informovat a poskytne jí tak příležitost proti sdělení informace zasáhnout.

 8. Ostatní ujednání

  1. Pokud není poskytnutí služby TBDS možné zásahem vyšší moci, je TBDS po tuto dobu zbavena povinnosti poskytovat služby TBDS v rozsahu důsledků zásahu vyšší moci, dokud TBDS neprovede přiměřená opatření na odstranění důsledků zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí každá událost mimo rozsah vlivu TBDS, která TBDS zcela nebo částečně zabrání v plnění jejích povinností, včetně požáru, záplavy, stávky a zákonné výluky a jí nezaviněných provozních poruch nebo úředních opatření. Sem patří i výpadek platformy RIO na základě vyšší moci.

   TBDS uživateli oznámí ihned výskyt nebo pominutí zásahu vyšší moci a s maximálním nasazením se bude snažit následky zásahu vyšší moci odstranit a maximálně minimalizovat.

  2. Částečná nebo úplná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP služeb nemá vliv na platnost zbylých ustanovení. Na místo neúčinných ustanovení strany sjednají účinná ustanovení, která se budou co nejvíce blížit smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Chybějící ustanovení v těchto VOP služeb budou sjednána odpovídajícím způsobem.

  3. Společnost TBDS je oprávněna postoupit práva anebo povinnosti plynoucí z těchto VOP služeb zcela či částečně společnostem, které jsou propojeny se společností TBDS ve smyslu § 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech (AktG). V případě úplného postoupení všech práv a povinností je uživatel oprávněn vypovědět tyto VOP služeb.

  4. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu TBDS oprávněn zcela nebo částečně postoupit práva anebo povinnosti plynoucí z těchto servisních VOP třetím osobám.

  5. Změny a doplnění těchto servisních VOP vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro dohodu o zrušení požadavku na písemnou formu.

  6. Tyto VOP služeb jsou k dispozici v příslušných jazykových verzích, přičemž v případě rozporů má přednost německé originální znění.

  7. Tyto VOP služeb se řídí právem Spolkové republiky Německo (s vyloučením kolizního práva). Výlučným místně příslušným soudem v případě sporů plynoucích z těchto VOP služeb nebo v souvislosti s nimi je Mnichov


Stav: 19. 9. 2022