Vilkår og betingelser for tjenesten Geo

 1. Genstand
  1. Nærværende vilkår og betingelser for tjenesten er en enkeltaftale mellem TB Digital Services GmbH ("TBDS") og dennes bruger ("Brugeren"). Vilkårene og betingelserne for tjenesten regulerer leveringen af den tjeneste, der beskrives under punkt 2 og leveres af TBDS til brugeren via RIO-platformen ("TBDS-tjeneste"). De udgør en enkeltstående aftale ud over den, der allerede er indgået mellem brugeren og TBDS vedrørende vilkår og betingelser for brug af RIO-platformen ("Vilkår og betingelser for RIO-platformen").
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse generelle vilkår og betingelser for tjenesten, gælder bestemmelserne i den allerede indgåede aftale mellem brugeren og TBDS vedrørende vilkår og betingelser for RIO-platformen. De begreber, der er defineret i RIO-platformens vilkår og betingelser, gælder også for disse vilkår og betingelser for tjenester.
  3. Tjenestens vilkår og betingelser indgås via RIO-platformen i henhold til bestemmelserne under punkt 2.1 og 2.3 i RIO-platformens vilkår og betingelser.
  4. Når køretøjet/-erne er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet på RIO-platformen, skal brugeren klikke på den pågældende knap på RIO-platformens markedsplads for at erhverve tjenesten Geo og bekræfte tjenestens vilkår og betingelser inkl. ydelsesbeskrivelsen. Der kommer dog ikke nogen aftale med TBDS i stand ved afslutningen af bestillingsprocessen. Det drejer sig her mere om afgivelse af et tilbud fra brugerens side. Kontrakten for tjenesten Geo træder først i kraft, når TBDS har bekræftet tilbuddet (dette meddeles brugeren via RIO-platformen). TBDS forbeholder sig ret til at gennemføre en kreditvurdering, en sanktionslistevurdering og en kontrol af brugerens momsregistreringsnummer, efter at brugeren har afgivet tilbud, og før TBDS bekræfter tilbuddet. Også efter at TBDS har bekræftet tilbuddet, forbeholder de sig ret til med jævne mellemrum at foretage en kontrol af brugerens momsregistreringsnummer, en kreditvurdering og/eller en sanktionslistevurdering.
   Brugen af tjenesten er betinget af, at gennemførelsen ikke forhindres af omstændigheder, der hidrører fra nationale eller internationale bestemmelser, navnlig eksportkontrolbestemmelser, samt fra embargoer eller øvrige lovmæssige begrænsninger. Brugeren forpligter sig til at fremskaffe alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for brugen af tjenesten. Forsinkelser på grund af eksportkontroller eller bevillingsprocesser sætter tjenesten midlertidigt ud af kraft. Hvis de nødvendige godkendelser ikke tildeles, betragtes aftalerne om vilkår og betingelser for tjenesten ikke som værende indgået, og retten til at stille krav om skadeserstatning er derfor og på grund af førnævnte fristoverskridelser udelukket.
  5. § 312i, stk. 1, pkt. 1, nr. 1 - 3 og pkt. 2 i den tyske BGB gælder ikke ved indgåelse af nærværende aftale om vilkår og betingelser for tjenesten.

 2. TBDS-tjeneste
  1. Under disse vilkår og betingelsers løbetid leverer TBDS følgende TBDS-tjeneste, der beskrives nærmere i ydelsesbeskrivelsen, til brugeren:

   Betegnelse

   Kort beskrivelse

   Geo

   Geo er udvidelsen af flådeovervågningen med det formål at give kunden en detaljeret oversigt over dennes køretøjers nuværende position. Dertil kommer yderligere funktioner som f.eks. point of interest, geofences og ruteplanlægning samt opbevaring af dataene i 25 måneder.

   Den detaljerede beskrivelse af tjenesteydelsen samt de tekniske krav og det gebyr, der skal betales for at kunne bruge tjenesten, findes også i den nuværende form på RIO-platformens markedsplads på webadressen https://rio.cloud, hvor den kan downloades.

  2. RIO-platformens tilgængelighed mht. levering af den ovennævnte TBDS-tjeneste følger punkt 3.2 i RIO-platformens vilkår og betingelser.

  3. Vigtig oplysning: Hvad angår de lovmæssige krav omkring databeskyttelse henviser vi udtrykkeligt til punkt 8 i vilkårene og betingelserne for platformen. Brugeren er fortsat ansvarlig for databehandlingen i forbindelse med ordredatabehandlingen via TBDS og garanterer for tilladeligheden af behandlingen af de registreredes (chauffører og eventuelle andre personer) personoplysninger. Dette indbefatter brugerens omfattende oplysningspligt over for de påvirkede personer samt etableringen af et retsgrundlag for beskyttelse af personlige oplysninger.

 3. Gebyr

  1. Gebyret, der skal betales for TBDS-tjenesten, beregnes på grundlag af oplysningerne i RIO-platformen på https://rio.cloud og er uden moms. Gebyret beregnes på grundlag af antallet af køretøjer, der er registreret af brugeren for TBDS-tjenesten. Når brugeren registrerer køretøjet, deltager køretøjet i tjenesten og beregnes dagligt.

  2. Vederlaget skal betales efter fakturering fra TBDS af brugeren til den udbyder af betalingstjenester, der udpeges af TBDS under punkt 4.2 i RIO-platformens vilkår og betingelser. Denne betaling opfylder forpligtelserne over for TBDS.

  3. Hvis brugeren trods forudgående rimelig skriftlig påmindelse fra TBDS stadig står i restance, kan TBDS efter forudgående yderligere varsel på mindst én (1) uge suspendere leveringen af TBDS-tjenesten i henhold til disse vilkår og betingelser for tjenesten, indtil der modtages en betaling.

  4. Priserne og de nævnte gebyrer er uden den lovpligtige moms eller lignende afgifter. Sådanne afgifter debiterer TBDS brugeren særskilt sammen med det aftalte vederlag.
   Såfremt ordningen for omvendt betalingspligt eller en lignende forenklingsmetode skal anvendes (i forhold til hvilken leverings- eller ydelsesmodtageren er forpligtet til selv at opgive eller indeholde omsætningsafgift eller lignende afgifter), skal brugeren selv opgive eller indeholde afgifterne til de kompetente skattemyndigheder inden for den gældende frist. Såfremt en sådan ordning er valgfri, træffer parterne aftale om anvendelsen af denne ordning. Uafhængigt heraf er priser og gebyrer i begge tilfælde beregnet uden moms eller lignende afgifter, og brugerens betaling til TBDS skal foregå til den kontraktligt aftalte pris uden enhver form for fradrag.

  5. Brugeren og TBDS er hver for sig selv ansvarlige for deres skat af indtægter og overskud.
   Priserne og de nævnte gebyrer er uden den lovpligtige kildeskat eller lignende afgifter. Er vederlaget omfattet af en lovpligtig kildeskat, må brugeren ikke fradrage kildeskattebeløb fra sin betaling til TBDS i henhold til hjemlandets nationale lovgivning. Sådanne afgifter skal brugeren betale for egen regning til den respektive myndighed på vegne af TBDS i tillæg til det aftalte vederlag til TBDS.
   Hvis der findes en dobbeltbeskatningsaftale ("DBA") mellem TBDS’ og brugerens hjemlande, må brugeren, iht. den gældende DBA, betale det foreskrevne maksimale kildeskattebeløb til de respektive myndigheder, såfremt forudsætningerne for en kildeskattereduktion (evt. på nul) foreligger. Brugeren er ansvarlig for gennemførelsen af de formelle forudsætninger for en kildeskattenedsættelse (evt. på nul). TBDS stiller ved aftaleafslutning en hjemlandsattest til rådighed for brugeren.
   Brugeren forpligter sig til uopfordret og uden ophold at fremlægge officiel dokumentation for de på vegne af TBDS betalte afgifter. I tilfælde af manglende eller forsinket fremlæggelse af officiel dokumentation, skal brugeren holde TBDS fri for enhver form for tab, der skyldes den manglende eller forsinkede fremlæggelse af dokumentationen.

 4. Ændring af tjenestens vilkår og betingelser

  1. Ændringer af disse vilkår og betingelser for tjenesten kræver begge parters samtykke, medmindre andet er fastsat i dette pkt. 4.

  2. TBDS kan i forbindelse med levering af TBDS-tjenesten foretage passende tekniske ændringer, særligt hvis det er nødvendigt for at forbedre funktionsdygtigheden eller for at overholde lovbestemte krav.

  3. TBDS kan i forbindelse med leveringen af TBDS-tjenesten også foretage indholdsmæssige ændringer, såfremt de ikke indskrænker ydelsestilbuddet over for brugeren med hensyn til brug af TBDS-tjenesten, eller hvis brugeren ikke har modsat sig denne ændring iht. punkt 4.4 nedenfor.

  4. Brugeren får besked om rimelige ydelsesændringer i forbindelse med levering af TBDS-tjenesten, og rimelige prisforhøjelser vises i tekstform, og brugeren får således mulighed for at gøre indsigelse mod en ændring inden for seks (6) uger. Udeblivelse af en indsigelse (skriftligt eller via e-mail) mod en rimelig ydelsesændring/gebyrforhøjelse inden for seks (6) uger anses for samtykke til ydelsesændringen/gebyrforhøjelsen, såfremt brugeren i forbindelse med bekendtgørelsen er blevet gjort opmærksom på denne retsvirkning. Hvis brugeren gør indsigelse mod en serviceændring/gebyrforhøjelse, har TBDS ret til øjeblikkelig opsigelse af servicevilkårene over for brugeren; desuden kan brugeren også til enhver tid opsige servicevilkårene i tilfælde af en ubegrænset tidsperiode for TBDS-tjenesten eller deaktivere sin registrering på Rio-platformen.

 5. Garanti og ansvar

  1. Garanti

   1. Brugeren skal omgående give TBDS besked om fejl på TBDS-tjenesten. TBDS skal udbedre fejl på TBDS-tjenesten inden for en rimelig tidsfrist. Hvis udbedringen af en fejl inden for en rimelig tidsfrist mislykkes to (2) gange, har brugeren en ekstraordinær opsigelsesret af disse vilkår og betingelser for tjenesten.

    Brugerens andre krav sker på grundlag af punkt 5.2.

   2. Krav på grund af fejl er udelukket, hvis grunden skyldes brugeren eller en af dennes medhjælpere.

  2. Ansvar

   TBDS er ansvarlig for skader, der forsætligt og/eller på grund af grov uagtsomhed er forårsaget af TBDS eller dennes medhjælpere. TBDS er kun ansvarlig for skader, der skyldes simpel uagtsomhed fra TBDS’ eller dennes medhjælperes side, såfremt en væsentlig forpligtelse (kardinalpligt) er blevet misligholdt. Kardinalpligter er væsentlige kontraktlige forpligtigelser, som i sig selv muliggør en korrekt gennemførlighed af aftalen, og hvis opfyldelse brugeren har stolet på og med rette har sat sin lid til.

   Ved simpel uagtsomhed med hensyn til misligholdelse af sådanne kardinalpligter er TBDS’ ansvar begrænset til de typiske forudseelige skader, dog begrænset til maks. 100 % af det årlige gebyr.

   Hvis en TBDS-tjeneste tilvejebringes gratis, gælder følgende: Ved simpel uagtsomhed med hensyn til misligholdelse af sådanne kardinalpligter skal TBDS, TBDS-tjenestens vederlagsfrihed taget i betragtning, desuden kun garantere omhu for dem, som TBDS plejer at anvende til sine egne anliggender.

  3. Andre udelukkelser

   1. TBDS er ikke ansvarlig for den korrekte tilstand af brugerens køretøjer, som TBDS-tjenesten tilvejebringes for. TBDS-tjenesten har udelukkende det formål at hjælpe brugeren. Ansvaret for overholdelsen af bestemmelser og for køretøjernes brug og tilstand forbliver hos ejeren eller føreren af køretøjet.

   2. Levering af RIO-bokse og/eller RIO-sendeenheder er ikke del af disse vilkår og betingelser for tjenesten. Disse vilkår og betingelser for tjenesten omfatter ikke reklamationsret og/eller ansvar for disse.

   3. Tilsvarende omfatter disse vilkår og betingelser for tjenesten heller ikke reklamationsret og/eller ansvar for mangelfulde TBDS-tjenester (herunder især ikke for manglende eller mangelfulde data) og/eller for skader, der skyldes fejlfunktioner og/eller svigt i køretøjer, RIO-bokse og/eller RIO-sendeenheder samt fejlagtigt angivne data fra brugerens side.

 6. Løbetid og opsigelse

  1. Løbetid
   Disse vilkår og betingelser for tjenesten kan indgås på ubestemt tid eller aftales for en bestemt periode (12 eller 36 måneder). Brugeren vælger løbetiden ved bestilling af TBDS-tjenesten på RIO-platformens markedsplads.
  2. Opsigelse

   1. Hvis tjenestens vilkår og betingelser aftales på ubestemt tid, kan brugeren til enhver tid uden varsel opsige disse vilkår og betingelser over for TBDS. Opsigelse kan også ske ved at brugeren deaktiverer tjenesten på RIO-platformen. Efter en sådan deaktivering tager det mindst fire (4) arbejdsdage at aktivere den igen ved brug af en RIO-boks.

   2. TBDS kan opsige tjenestens vilkår og betingelser med en varsel på tre (3) måneder til udgangen af måneden, hvis der er aftalt en ubestemt løbetid.

   3. Hvis der er aftalt en bestemt periode for tjenestens vilkår og betingelser, kan brugeren ikke opsige disse i brugsperioden. Deaktivering af tjenesten på RIO-platformen fritager heller ikke brugeren for betalingspligten over for TBDS.

   4. Begge parters ret til opsigelse af legitime grunde berøres ikke heraf.
    Vigtige grunde til ekstraordinær opsigelse fra brugerens side er særligt salg af køretøjet, hvis der er aktiveret en digital tjeneste med en bestemt, fast løbetid eller anden skift af ejer/indehaver, eller hvis køretøjet ikke har været i brug i mere end seks (6) måneder. Brugerens betalingspligt består, indtil der er fremlagt bevis for opsigelsesgrunden. Ekspeditionen af opsigelsen kan tage op til tre (3) arbejdsdage.

   5. Opsigelse af tjenestens vilkår og betingelser uanset årsagen vil ikke berøre RIO-platformens vilkår og betingelser eller andre indgåede aftaler om TBDS-tjenester. Opsigelse af RIO-platformens vilkår og betingelser uanset årsagen vil derimod betyde, at de respektive tjenesters vilkår og betingelser også ophører på samme tidspunkt, såfremt de er aftalt på ubestemt tid. I tilfælde af en aftale med en fast løbetid gælder punkt 6.2.3.

  3. Sletning af data
   TBDS er forpligtet til at slette brugerens datahistorik femogtyve (25) måneder efter ophør af tjenestens vilkår og betingelser i forlængelse af punkt 2.1 i nærværende vilkår og betingelser.

 7. Fortrolighed

  1. TBDS og brugeren har tavshedspligt i forhold til hinandens fortrolige oplysninger og må kun anvende dem til gennemførslen af tjenestens vilkår og betingelser og det hermed forbundne formål. Denne forpligtelse gælder fortsat i en periode på tre (3) år efter tjenestens ophør.

  2. Fortrolighedsbestemmelsen i punkt 7.1 finder ikke anvendelse, når de fortrolige oplysninger, (i) der tilhører den anden part ved indgåelsen af aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten, allerede bevisligt var kendt, og først herefter bliver bekendt for tredjemand, uden at en fortrolighedsaftale bliver overtrådt, (ii) ved indgåelsen af aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten er offentligt kendt eller efterfølgende bliver gjort offentligt kendt, sålænge det ikke beror på en misligholdelse af denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten, (iii) må benyttes til andre formål uden for denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten af en part med forudgående samtykke fra den anden part, eller (iv) skal offentliggøres på grund af lovbestemte pligter eller på rettens eller en myndigheds foranledning. Så vidt det er tilladt og muligt, vil den part, der er forpligtet til offentliggørelse forud underrette den anden part og give denne mulighed for at skride ind over for offentliggørelsen.

 8. Andre bestemmelser

  1. Såfremt levering af TBDS-tjenesten ikke er mulig på grund af force majeure, bliver TBDS fritaget for varighed og alt efter følgernes omfang for levering af TBDS-tjenesten, såfremt TBDS har truffet rimelige forholdsregler til forebyggelse af følgerne. Ved force majeure forstås alle uforudsete og ekstraordinære hændelser, som ligger uden for TBDS’ kontrol og som helt eller delvist forhindrer TBDS i at opfylde sine forpligtelser, inklusiv brandskader, oversvømmelser, strejker og retsmæssige adgangsforbud, såsom driftshændelser, som TBDS ikke er skyld i eller udstedelse af myndighedsdekreter. Dette omfatter også et svigt af RIO-platformen på grund af force majeure.

   TBDS vil omgående meddele brugeren om indtrædelse såvel som bortfald af en evt. force majeure og gøre sit bedste for at afhjælpe force majeure-tilstanden og begrænse dens virkninger.

  2. Er eller bliver enkelte af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser for tjenesten helt eller delvist ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelsers gyldighed uberørt heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse aftaler parterne en gyldig bestemmelse, der ligger så tæt på den ugyldige bestemmelses hensigt og mål som muligt. På den måde bliver en eventuel mangel i disse vilkår og betingelser for tjenesten afhjulpet.

  3. TBDS har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for tjenesten til virksomheder, der i medfør af §§ 15 ff. i AktG er forbundet med TBDS. I tilfælde af fuld overdragelse af alle rettigheder og forpligtelser er brugeren berettiget til at opsige disse vilkår og betingelser for tjenesten.

  4. Brugeren er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjepart i henhold til disse vilkår og betingelser for tjenesten uden forudgående skriftligt samtykke fra TBDS.

  5. Ændringer og tilføjelser til disse vilkår og betingelser for tjenesten skal affattes i tekstform. Dette gælder også for en aftale om ophævelse af dette tekstformskrav.

  6. Disse vilkår og betingelser for tjenesten foreligger på de pågældende nationale sprog, idet det er den tyske originaludgave, der gælder i tilfælde af uoverenstemmelser.

  7. Denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning (under udelukkelse af lovvalgsreglerne). Obligatorisk værneting i tilfælde af tvister hidrørende fra eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser for tjenesten er München.


Udfærdiget:


04.11.2023