Vilkår og betingelser for tjenesterne MAN ServiceCare S og MAN ServiceCare M

 1. Genstand
  1. Nærværende vilkår og betingelser for tjenester hos MAN Truck & Bus SE ("MAN T&B") regulerer leveringen til brugeren af de i punkt 2 beskrevne tjenester via RIO-platformen, som drives af TB Digital Services GmbH ("TBDS"), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, på vegne af MAN T&B. De udgør en engangsaftale udover den, der allerede er indgået mellem brugeren og TBDS vedrørende vilkår og betingelser for RIO-platformen.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser for tjenester, gælder bestemmelserne i den allerede indgåede aftale mellem brugeren og TBDS vedrørende vilkår og betingelser for RIO-platformen. De begreber, der er defineret i RIO-platformens vilkår og betingelser, gælder også for disse vilkår og betingelser for tjenester.
  3. Aftalen om vilkår og betingelser for tjenester indgås via RIO-platformen i henhold til bestemmelserne i punkt 2.2 i RIO-platformens vilkår og betingelser.
  4. Tjenesten MAN ServiceCare tilbydes med niveauerne "S" og "M". De to produkter bygger på hinanden, dvs. at omfanget af funktioner stiger for hvert niveau.
  5. Når køretøjet/-erne er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet på RIO-platformen, skal brugeren klikke på den pågældende knap på RIO-platformens markedsplads for at erhverve tjenesten MAN ServiceCare S eller M. I forbindelse med produktaktiveringen skal brugeren bekræfte disse vilkår og betingelser for tjenesten inkl. beskrivelsen af ydelsen. For at MAN ServiceCare-tjenesten kan udføres, skal man i forbindelse med aktiveringsprocessen for hvert af de køretøjer, der er udvalgt til tjenesten, desuden gennemgå et yderligere trin for at angive en kontaktperson inkl. kontaktdata (hos brugeren) samt et autoriseret MAN-aftaleværksted (et værksted, som indgår i MAN After Sales-netværket) som hjemmeværksted, hvor vedligeholdelsesarbejder som regel udføres. Et køretøj kan kun tilknyttes ét hjemmeværksted. I den forbindelse skal hjemmeværkstedet befinde sig i et land, som MAN ServiceCare er aktiveret for. Nærmere oplysninger findes i ydelsesbeskrivelsen for MAN ServiceCare S eller M. Alt efter køretøjstype kan udvalget af hjemmeværksteder være begrænset. Først når MAN T&B har accepteret tilbuddet (dette får brugeren skriftlig besked om via e-mail eller via RIO-platformen), kommer aftalen om MAN ServiceCare S eller M-tjenesten i stand. MAN T&B forbeholder sig desuden ret til at foretage en kreditvurdering, en sanktionslistekontrol samt kontrol af brugerens momsnummer, efter at brugeren har afgivet tilbud, og inden MAN T&B har accepteret tilbuddet. Også efter accept af tilbuddet forbeholder MAN T&B sig retten til med jævne mellemrum at foretage en kontrol af brugerens internationale momsnummer, en kreditvurdering og/eller en sanktionslistekontrol.

   Brugen af tjenesten er betinget af, at gennemførelsen ikke forhindres af omstændigheder, der hidrører fra nationale eller internationale bestemmelser, navnlig eksportkontrolbestemmelser, såsom embargoer eller øvrige lovmæssige begrænsninger. Brugeren forpligter sig til at tilvejebringe alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for brugen af tjenesten. Forsinkelser på grund af eksportvurderinger eller bevillingsprocesser sætter tilvejebringelsen af tjenesten midlertidigt ud af kraft. Hvis de nødvendige godkendelser ikke tildeles, betragtes aftalerne om vilkår og betingelser for tjenesten ikke som værende indgået, og retten til at stille krav om skadeserstatning er derfor og på grund af førnævnte fristoverskridelser udelukket.
  6. Denne tjeneste tilbydes kun virksomheder, der har deres hovedsæde i et af de lande, der er anført i beskrivelsen af ydelsen og desuden kun virksomheder i medfør af tysk BGB’s § 14.
  7. § 312i, stk. 1, pkt. 1, nr. 1 - 3 og pkt. 2 i den tyske BGB gælder ikke ved indgåelse af nærværende aftale om vilkår og betingelser for tjenesten.
 2. Tjenesterne og tekniske krav
  1. MAN T&B leverer i gyldighedsperioden for disse vilkår og betingelser for tjenesten en af følgende MAN T&B-tjenester til brugeren:

   Beskrivelse af tjenesterne

   Kort beskrivelse af tjenesterne

   Godtgørelse i euro (netto)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S informerer uden forpligtelse brugeren om kommende servicetidspunkter vedrørende de hos MAN ServiceCare registrerede MAN-køretøjer og bistår ved indgåelse af aftale om servicetidspunkter med et MAN-værksted, der vælges af brugeren og ikke behøver at være identisk med hjemmeværkstedet. Ydelser, der tilvejebringes af MAN-værksted, er ikke genstand for nærværende vilkår og betingelser for tjenesten.

   gratis

   MAN ServiceCare M

   Udover funktionerne i MAN ServiceCare S, tilbyder MAN ServiceCare M brugeren muligheden for at afgøre, hvilket vedligeholdelsesomfang, der skal administreres og tilvejebringes af det valgte MAN-værksted. Samtidig får brugeren vist oplysninger om den aktuelle vedligeholdelsestilstand for sit køretøj og det giver brugeren mulighed for selv at planlægge værkstedsaftaler.

   se Marketplace RIO-platform

   Den detaljerede beskrivelse af de to tjenester MAN ServiceCare S og M samt de respektive priser kan ses og downloades i sin aktuelle form på RIO-platformens markedsplads på web-adressen https://rio.cloud, hvor ydelsesbeskrivelserne kan downloades.

  2. RIO-platformens tilgængelighed mht. levering af de tjenesteydelser, der leveres herigennem, følger punkt 3.2 i RIO-platformens vilkår og betingelser.

  3. Vigtig henvisning: Hvad angår de lovmæssige krav omkring databeskyttelse henviser vi udtrykkeligt til punkt 8 i vilkårene og betingelserne for platformen. Brugeren er fortsat ansvarlig for databehandlingen i forbindelse med ordredatabehandlingen via TBDS og garanterer for pålideligheden ved behandlingen af de registreredes (chauffører og eventuelle andre personer) personoplysninger. Dette indbefatter brugerens omfattende oplysningspligt over for de registrerede samt etableringen af et retsgrundlag for databeskyttelse.

  4. Den behandling af ordredata, der sker i henhold til RIO-platformens vilkår og betingelser, er underlagt følgende regler med henblik på foreliggende vilkår og betingelser for tjenesten: Brugeren bemyndiger MAN T&B samt TBDS til at foretage den overførsel af data, som er nødvendig for tilvejebringelse af tjenesten MAN ServiceCare S eller M og vedligeholdelse af brugerens køretøj, til det hjemmeværksted og alle andre autoriserede MAN-værksteder, der vælges af brugeren til at yde tjenester i de enkelte tilfælde, samt til det ansvarlige MAN-landskontor med henblik på kvalitetssikring af de tjenester, der ydes i forbindelse med MAN ServiceCare. Det drejer sig her om data, der er nødvendige for den kommende vedligeholdelse såsom kundens kontaktoplysninger, stelnummer, vedligeholdelsesdata, væskeniveauer, dæktryk, bremsebelægninger osv. Afhængigt af køretøjstypen og konfiguration samt det respektive telematik bord modul ("TBM") der er tale om, kan dataene muligvis ikke vises, eller kun vises i begrænset omfang. Med TBM menes enten RIO Box eller TBM2. TBM2 sender dataene til T-Systems-platformen (produktbetegnelse: Logiweb/MAN TeleMatics). T-Systems-platformen sender disse køretøjsmeddelelser videre til RIO-platformen. Hertil skal en del af disse data fortsat gemmes/bearbejdes på T-Systems-platformen.

  5. Vigtig oplysninger for kunder med TBM2-køretøjer: Såfremt køretøjet er udstyret med TBM2, skal brugeren skal kontrollere sine aktuelle grænsefladeforbindelser (API) inden produktkøbet. Via API’en er tredjepartssystemer/third-party-systemer som f.eks. logistiksoftware eller interne udviklinger forbindes med MAN TeleMatics-platformen; med en inkompatibel API-grænseflade er der risiko for, at der ikke længere kan etableres forbindelse til tredjepartssystemerne/third-party-systemerne. MAN T&B påtager sig hverken ansvar eller omkostninger i forbindelse med nødvendige grænsefladejusteringer på kundesiden.

 3. Gebyr

  1. Vederlaget, der skal betales for tjenesterne, beregnes på grundlag af oplysningerne i rio.cloud og er uden moms. Fakturering sker pro rata for de måneder, hvor der kun var indgået aftale om en tjeneste for en del af måneden.

  2. Efter MAN T&B’s fakturering skal vederlaget betales af brugeren til den udbyder af betalingstjenester, som er anført i punkt 4.2 i RIO-platformens vilkår og betingelser. Denne betaling opfylder forpligtelserne over for MAN T&B.

  3. Hvis brugeren trods forudgående rimelig skriftlig påmindelse fra MAN T&B stadig står i restance, kan MAN T&B efter forudgående varsel på mindst én (1) uge suspendere leveringen af tjenesterne og suspendere nærværende vilkår og betingelser for tjenesten, indtil betaling modtages.

  4. Priserne og de nævnte gebyrer er uden den lovpligtige moms eller lignende afgifter. Sådanne afgifter debiterer MAN T&B brugeren yderligere sammen med den aftalte godtgørelse.

   Såfremt ordningen for omvendt betalingspligt eller en lignende forenklingsmetode skal anvendes (i forhold til hvilken leverings- eller ydelsesmodtageren er forpligtet til selv at opgive eller indeholde omsætningsafgift eller lignende afgifter), skal brugeren selv opgive eller indeholde afgifterne til de kompetente skattemyndigheder inden for den gældende frist. Såfremt en sådan ordning er valgfri, træffer parterne aftale om anvendelsen af denne ordning. Uagtet dette beregnes priser og gebyrer i begge tilfælde uden moms eller lignende skatter og betalinger fra brugeren til MAN T&B er i størrelsen af den kontraktmæssigt aftalte pris og uden eventuelle fradrag.

  5. Brugeren og MAN T&B er hver for sig selv ansvarlige for at afholde skat af indtægter og overskud.

   Priserne og de nævnte vederlag er eksklusiv den lovpligtige kildeskat eller lignende afgifter. Er gebyret omfattet af en lovpligtig kildeskat, må brugeren ikke fradrage kildeskattebeløb fra sin betaling til MAN T&B i henhold til hjemlandets nationale lovgivning. Sådanne afgifter skal brugeren betale for egen regning til den respektive myndighed på vegne af MAN T&B i tillæg til den aftalte godtgørelse til MAN T&B.

   Hvis der findes en dobbeltbeskatningsaftale ("DBA") mellem MAN T&B og brugerens hjemlande, må brugeren betale det, i henhold til den gældende DBA, foregivne maksimale kildeskattebeløb til de respektive myndigheder, såfremt forudsætningerne for en kildeskattereduktion (evt. på nul) foreligger. Brugeren er ansvarlig for gennemførelsen af de formelle forudsætninger for en kildeskattenedsættelse (evt. på nul). MAN T&B stiller ved aftalens indgåelse en hjemlandsattest til rådighed for brugeren.

   Brugeren forpligter sig til uopfordret og uden ophold at fremlægge officiel dokumentation for de på vegne af MAN T&B betalte afgifter. I tilfælde af manglende eller forsinket fremlæggelse af officiel dokumentation skal brugeren holde MAN T&B fri for enhver form for tab, der skyldes den manglende eller forsinkede fremlæggelse.

 4. Ændringer

  1. Ændringer i aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten kræver begge parters samtykke, medmindre andet er fastsat i punkt 4.

  2. MAN T&B kan inden for rammerne af leveringen af tjenesterne foretage passende tekniske ændringer, især hvis det er nødvendigt for at forbedre funktionsdygtigheden eller for at overholde lovmæssige krav.

  3. I forbindelse med leveringen af tjenesterne kan MAN T&B også foretage indholdsmæssige ændringer, såfremt de ikke indskrænker ydelsestilbuddet over for brugeren med hensyn til brug af tjenesten, eller hvis brugeren ikke har gjort indsigelse mod denne ændring iht. punkt 4 nedenfor.

  4. Brugeren får besked om rimelige ændringer af ydelsen af tjenesten inden for rammerne af tilvejebringelsen af tjenesten, og rimelige prisforhøjelser vises i tekstform, og brugeren får således mulighed for at gøre indsigelse mod en ændring inden for seks (6) uger. Udeblivelse af en indsigelse (skriftligt eller via e-mail) mod en rimelig ydelsesændring/vederlagsforhøjelse inden for seks (6) uger anses som værende samtykke af ydelsesændringen / vederlagsforhøjelsen, såfremt brugeren i forbindelse med bekendtgørelsen er blevet gjort opmærksom på denne retsvirkning. Hvis brugeren modsætter sig en ydelsesændring/godtgørelsesforhøjelse, har MAN T&B i henhold til aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten omgående opsigelsesret over for brugeren. Derudover kan brugeren til hver en tid opsige aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten eller deaktivere sin registrering til tjenesten MAN ServiceCare på RIO-platformen.

 5. Reklamationsret og ansvar

  1. Reklamationsret

   1. Brugeren skal omgående give MAN T&B besked om fejl på tjenesterne. MAN T&B skal udbedre fejl på tjenesterne inden for en rimelig tidsfrist. Hvis udbedringen af en fejl inden for en rimelig tidsfrist mislykkes to (2) gange, har brugeren en ekstraordinær opsigelsesret af disse vilkår og betingelser for tjenesten.

    Brugerens andre krav sker på grundlag af punkt 5.2.

   2. Krav på grund af fejl er udelukket, hvis grunden skyldes brugeren eller en af dennes medhjælpere.

  2. Ansvar

   MAN T&B hæfter for skader, der forsætligt og/eller på grund af grov uagtsomhed er forårsaget af MAN T&B eller dennes medhjælpere.

   MAN T&B hæfter kun for skader, der skyldes simpel uagtsomhed fra MAN T&B’s eller dennes medhjælperes side, såfremt en væsentlig forpligtelse (kardinalpligt) er blevet misligholdt. Kardinalpligter er væsentlige kontraktkrav, som overhovedet gør en korrekt gennemførlighed af aftalen mulig, og hvis opfyldelse brugeren med rette har sat sin lid til.

   Ved simpel uagtsomhed med hensyn til misligholdelse af sådanne kardinalpligter er TBDS’s hæftelse begrænset til de typiske forudseelige skader, dog højst 100 % af det årlige gebyr.

   I øvrigt er MAN T&B’s hæftelse for simpel uagtsomhed udelukket.

   Hvis en tjeneste leveres gratis, gælder følgende: Ved simpel uagtsomhed med hensyn til misligholdelse af sådanne kardinalpligter skal MAN T&B - under iagttagelse af det faktum, at tjenesten er gratis - derudover kun stå inde for den grad af omhu, som MAN T&B plejer at udvise i egne anliggender.

  3. Andre udelukkelser

   MAN T&B hæfter ikke for, at de køretøjer, som tjenesterne leveres til, er i korrekt stand. Tjenesterne tjener udelukkende som støtte for brugeren. Ansvaret for overholdelsen af bestemmelser og for køretøjernes brug og stand forbliver hos holderen hhv. chaufføren. Levering af RIO Box og/eller RIO-sendeenheder og/eller TBM2 er ikke en del af denne tjenestes vilkår og betingelser. Under denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten ydes ingen garanti og/eller påtages noget ansvar herfor.

   1. Tilsvarende ydes under disse vilkår og betingelser for tjenesten heller ikke nogen garanti og/eller påtages noget ansvar for mangelfulde tjenester (særligt for manglende eller mangelfulde data) og/eller for skader, der skyldes fejlfunktioner og/eller køretøjernes udfald, RIO-bokse og/eller RIO-sendeenheder og/eller TBM2 og/eller brugerens fejlagtige datainput.

   2. Derfor gives der ingen garanti, og der påtages intet ansvar i forbindelse med disse vilkår og betingelser for tjenesten, hvis en meddelelse til brugeren om forestående vedligeholdelse af en eller anden grund udebliver som følge deraf.

 6. Løbetid og opsigelse

  1. Løbetid
   Disse vilkår og betingelser for tjenesten kan indgås på ubestemt tid eller aftales for en bestemt periode (12 eller 36 måneder). Brugeren vælger løbetiden ved bestilling på RIO-platformens markedsplads.

  2. Opsigelse

   1. Hvis tjenestens vilkår og betingelser aftales på ubestemt tid, kan brugeren til enhver tid uden varsel opsige disse vilkår og betingelser over for MAN T&B. Opsigelse kan også ske ved at brugeren deaktiverer tjenesten på RIO-platformen. MAN T&B kan opsige tjenestens vilkår og betingelser med en varsel på tre (3) måneder til udgangen af måneden, hvis der er aftalt en ubestemt løbetid.

   2. Hvis der er aftalt en bestemt periode for tjenestens vilkår og betingelser, kan brugeren ikke opsige disse i brugsperioden. Deaktivering af tjenesten på RIO-platformen fritager heller ikke brugeren for betalingspligten over for MAN T&B. 

   3. Retten til at foretage opsigelse af legitime grunde for begge parter berøres ikke heraf. Vigtige grunde for en ekstraordinær opsigelse fra brugerens side er især salg af køretøjet, der er omfattet af en digital tjeneste med en aktiv fast løbetid eller en anden form for skift af ejer/indehaver, eller hvis køretøjet er været taget ud af drift i et tidsrum på mere end seks (6) måneder. Brugerens betalingspligt består, indtil der er fremlagt bevis for opsigelsesgrunden. Ekspeditionen af opsigelsen kan tage op til tre (3) arbejdsdage.

   4. En opsigelse af disse vilkår og betingelser for tjenesten vil uanset årsagen ikke berøre RIO-platformens vilkår og betingelser eller andre indgåede aftaler om MAN T&B-tjenester. En opsigelse af RIO-platformens vilkår og betingelser vil uanset årsagen derimod betyde, at de respektive tjenesters vilkår og betingelser også ophører på samme tidspunkt, såfremt de er aftalt på ubestemt tid. I tilfælde af en aftale med en fast løbetid gælder punkt 6.2.2.

    Leveringen af MAN T&B-tjenester under de nuværende vilkår og betingelser for tjenesten er betinget af indgåelsen og videreførelsen af aftalen om vilkårene og betingelserne for RIO-platformen. 

   5. Vigtig oplysninger for kunder med TBM2-køretøjer:
    Når MAN ServiceCare er blevet deaktiveret korrekt i RIO-portalen, er det ikke længere muligt at aktivere det samme køretøj i MAN TeleMatics igen. For tjenesten MAN ServiceCare M er indgåelse og videreførelse af aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten MAN Bridge nødvendig i tillæg til vilkårene og betingelserne for RIO-platformen.

  3. Sletning af data

   Efter ophør af denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesterne er MAN T&B forpligtet til at slette brugerens datahistorik efter udløbet af en karenstid på tredive (30) dage. Karenstiden skal forhindre, at de indsamlede historiske data går uigenkaldeligt tabt i tilfælde af, at brugeren har standset tjenesten ved en fejltagelse.
 7. Fortrolighed

  1. MAN T&B og brugeren forpligter sig til at iagttage fuldstændig tavshed vedrørende hinandens fortrolige oplysninger samt til kun at anvende disse til at realisere nærværende aftale om vilkår og betingelser for tjenesten og til at forfølge det hermed forbundne formål. Denne forpligtelse gælder fortsat i en periode på tre (3) år efter aftalens ophør.

  2. Fortrolighedsbestemmelsen i punkt 7 ovenfor finder ikke anvendelse, når de fortrolige oplysninger, (i) der tilhører den anden part ved indgåelsen af aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten, allerede bevisligt var kendt, og først herefter bliver bekendt for tredjemand, uden at en fortrolighedsaftale bliver overtrådt, (ii) ved indgåelsen af aftalen om vilkår og betingelser for tjenesten er offentligt kendt eller efterfølgende bliver gjort offentligt kendt, sålænge det ikke beror på en misligholdelse af denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten, (iii) må benyttes til andre formål uden for denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten af en part med forudgående samtykke fra den anden part, eller (iv) skal offentliggøres på grund af lovbestemte pligter eller på rettens eller en myndigheds foranledning. Så vidt det er tilladt og muligt, vil den part, der er forpligtet til offentliggørelse forud underrette den anden part og give denne mulighed for at skride ind over for offentliggørelsen.

 8. Andre bestemmelser

  1. Vigtig oplysninger for kunder med TBM2-køretøjer: En eksisterende MAN TeleMatics-kontrakt ophører automatisk ved køb af produkterne "MAN ServiceCare S" eller "MAN ServiceCare M" i forbindelse med produktet "MAN Bridge".

   Såfremt levering af tjenesterne ikke er mulig på grund af force majeure, bliver MAN T&B fritaget for tilvejebringelsen af tjenesterne i den pågældende periode og alt efter indvirkningernes omfang, såfremt MAN T&B har truffet rimelige forholdsregler til forebyggelse af følgerne. Ved force majeure forstås alle uforudsete og ekstraordinære hændelser, som ligger uden for MAN T&B’s kontrol, og som helt eller delvist forhindrer MAN T&B i at opfylde sine forpligtelser, inklusive brandskader, oversvømmelser, strejker og retmæssige adgangsforbud, såsom driftshændelser, som MAN T&B ikke er skyld i, eller udstedelse af myndighedsdekreter. Dette omfatter et svigt i RIO-platformen på grund af force majeure.

   MAN T&B vil omgående meddele brugeren om indtrædelse såvel som bortfald af evt. force majeure og gøre sit bedste for at afhjælpe force majeure-tilstanden og begrænse dens indvirkninger.

  2. Er eller bliver enkelte af bestemmelserne i nærværende aftale om vilkår og betingelser for tjenesten helt eller delvist ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelsers gyldighed uberørt heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse aftaler parterne en gyldig bestemmelse, der så tæt på den ugyldige bestemmelses hensigt og mål som muligt. På den måde bliver en eventuel mangel i disse vilkår og betingelser for tjenesten afhjulpet.

  3. MAN T&B har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for tjenesten til virksomheder, der i medfør af AktG §§ 15 ff. er forbundet med MAN T&B. I tilfælde af fuld overdragelse af ​​alle rettigheder og forpligtelser er brugere berettiget til at opsige disse vilkår og betingelser for tjenesten.

  4. Brugeren er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjepart i henhold til disse vilkår og betingelser for tjenesten uden forudgående skriftligt samtykke fra MAN T&B.

  5. Ændringer og tilføjelser til denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten affattes skriftligt. Dette gælder også en aftale om ophævelse af dette tekstformskrav.

  6. Disse vilkår og betingelser for tjenesten foreligger på de pågældende nationale sprog, idet det er den tyske originaludgave, der gælder i tilfælde af modsigelser.

  7. Denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning (med undtagelse af lovvalgsreglerne). Obligatorisk værneting i tilfælde af tvister hidrørende fra eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser for tjenesten er München.


Last updated: 19th September 2022