Opći okvirni uvjeti za upotrebu platforme

 1. Predmet
  1. Ovaj OUP za platformu predstavlja okvirni sporazum bez naknade između društva TB Digital Services GmbH („TBDS”) i njegovog korisnika („korisnik”) (TBDS i korisnik pojedinačno se nazivaju „ugovorna strana”, a zajedno „ugovorne strane”) o upotrebi RIO platforme („platforma”) na adresi rio.cloud.

   S pomoću platforme korisnik može besplatno upotrebljavati usluge društva TBDS („usluge društva TBDS”) i/ili ponuđača treće strane („ponuđači treće strane”, uključujući i usluge ponuđača treće strane društva MAN Truck & Bus SE) (zajednički naziv „usluge”). OUP za platformu predstavlja okvirni sporazum.

   Sukladno tome, usluga treće strane MAN Truck & Bus SE „ServiceCare S” (vidljiva u okviru specifikacije usluga na stranici za registraciju na RIO platformu i nakon prijave na adresi www.rio.cloud) može se koristiti besplatno ako su vozila s opcijom RIO-Box/TBM3 (sustav „povezano vozilo”, Connected Vehicle) ili druge komponente vozila (npr. spremnik, prikolica itd.) s odašiljačem RIO („mobilni uređaj”, Mobile Device) registrirani na platformi. Osim toga, korisnik može besplatno koristiti pojedine TBDS usluge i/ili usluge trećih strana u razdoblju od tri (3) mjeseca putem odgovarajućeg gumba u trgovini RIO za aktiviranje usluga u svrhu testiranja proizvoda. Ako korisnik putem platforme planira registrirati povezano vozilo i/ili mobilni uređaj za određenu komponentu vozila u vlasništvu treće osobe, to je dopušteno samo uz suglasnost te treće osobe; suglasnost se na zahtjev mora predočiti društvu TBDS.

   Korištenje usluge TBDS i/ili usluge treće strane nakon isteka besplatnog probnog razdoblja od tri (3) mjeseca temelji se na ugovorima koji se sklapaju zasebno s TBDS-om ili odgovarajućim dobavljačem treće strane, za njihove opće uvjete i uvjete uz ove odredbe i uvjete platforme potrebno je dogovoriti („OUP za usluge”).
  2. Sve se usluge ponuđene preko platforme pružaju unutar zemalja sukladno Dodatku 1 ovih OUP za platformu isključivo poduzećima u smislu čl. 14. Građanskog zakonika, osim ako specifične usluge i pripadajući OUP za usluge izričito drugačije propisuju. Usluge se pružaju samo za povezana vozila i/ili mobilne uređaje koji se zemljopisno nalaze unutar zemalja sukladno Dodatku 1 ovih OUP za platformu.
  3. Članak 312.i stavak 1. točka 1. podtočke 1. do 3. i točka 2. Građanskog zakonika ne vrijede za ugovaranje ovih OUP za platformu.
 2. Sklapanje ugovora za usluge društva TBDS i usluge ponuđačâ treće strane
  1. Pojedina usluga društva TBDS koristi se na temelju ugovora koji treba posebno sklopiti s društvom TBDS putem interneta i koji se temelji na zasebnim OUP za usluge. Ako korisnik želi koristiti uslugu društva TBDS, na platformi treba kliknuti odgovarajući gumb za kupnju određene usluge društva TBDS. Korisnik zatim treba potvrditi odgovarajući OUP za usluge i kliknuti odgovarajući gumb za završetak postupka narudžbe. Završetak postupka narudžbe još uvijek ne predstavlja ugovor s društvom TBDS, nego se radi o ponudi koju daje korisnik. Ugovor o pružanju pojedine usluge s društvom TBDS sklapa se tek nakon što društvo TBDS potvrdi prihvaćanje ponude (korisnika se o tome obavještava putem elektroničke pošte ili putem platforme).
  2. Upotreba pojedine usluge ponuđača treće strane vrši se na temelju ugovora koji treba posebno sklopiti s ponuđačem treće strane i koji se temelji na zasebnim OUP za usluge ponuđača treće strane. OUP za usluge ponuđača treće strane ugovara se isključivo između korisnika i ponuđača treće strane (dakle ne ugovara se s društvom TBDS). Društvo TBDS ne zastupa ponuđača treće strane pri sklapanju ugovora niti pruža njegove usluge, pa u skladu s time nema obveze prema korisniku.

   Ako korisnik želi koristiti uslugu ponuđača treće strane, na platformi treba kliknuti odgovarajući gumb za kupnju određene usluge ponuđača treće strane. Korisnik zatim treba potvrditi odgovarajući OUP za usluge i kliknuti odgovarajući gumb za završetak postupka narudžbe. Završetak postupka narudžbe još uvijek ne predstavlja ugovor s ponuđačem treće strane, nego se radi o ponudi koju daje korisnik. Ugovor o pružanju pojedine usluge sklapa se s ponuđačem treće strane tek nakon što ponuđač treće strane potvrdi prihvaćanje ponude (korisnika se o tome obavještava pisanim putem elektroničkom poštom ili putem platforme). Društvo TBDS u ovom postupku ponude i prihvaćanja ne nastupa kao predstavnik ponuđača treće strane ili korisnika, nego samo kao primatelj očitovanja volje korisnika i ponuđača treće strane. Postupak plaćanja usluga društva TBDS i usluga ponuđača treće strane odvija se prema točki ‎4.2 ovih OUP za platformu.
  3. Članak 312.i stavak 1. točka 1. podtočke 1. do 3. i točka 2. Građanskog zakonika ne vrijede za ugovaranje OUP za usluge osim ako OUP za pojedine usluge ne određuje drugačije.
 3. Pristup platformi i prava upotrebe na platformi
  1. Korisnik mora sâm osigurati tehnički pristup platformi. Platformi se pristupa na udaljeni način putem interneta. Daljnji detalji o ovom i drugim tehničkim zahtjevima za pristup TBDS uslugama i/ili uslugama trećih strana navedeni su u Tehničkim zahtjevima za pristup. Oni se nalaze na stranici za registraciju na RIO platformu, a dostupni su i nakon prijave na stranici www.rio.cloud.
  2. Društvo TBDS u okviru ovih OUP za platformu jamči raspoloživost platforme putem udaljenog pristupa od 99 % godišnje unutar radnog vremena. Raspoloživost veća od navedene nije zajamčena, a pojedini OUP može sadržavati dodatne odredbe. U zajamčenu raspoloživost navedenu u točki ‎2 i radno vrijeme ne ubraja se razdoblje održavanja od subote u 22:00 h do nedjelje u 16:00 h SEV.
  3. Društvo TBDS daje korisniku pravo upotrebe platforme, sadržaja na platformi i aplikacija preuzetih s platforme pri čemu je to pravo neekskluzivno, vremenski ograničeno na trajanje OUP za platformu, neprenosivo, obuhvaćeno zabranom davanja podlicencije i teritorijalno neograničeno. Ovo pravo ne obuhvaća ovlasti za obradu.
  4. Softver može u potpunosti ili djelomično sadržavati komponente iz otvorenih izvora. One podliježu odgovarajućim uvjetima licencije upotrijebljenih komponenti iz otvorenih izvora. Relevantni licencni uvjeti dio su ovih uvjeta i odredbi platforme i može im se pristupiti na DOWNLOAD.

   Izvorni kod komponenti iz otvorenog izvora uređaja RIO-Box možete pronaći na DOWNLOAD. Ovim se ne ograničavaju obveze društva TBDS prema korisniku.
  5. Društvo TBDS ima pravo oduzeti korisniku pravo na korištenje ako korisnik namjerno ošteti platformu, prekrši ove OUP za platformu ili upotrebljava platformu izvan prava na upotrebu koja su mu dodijeljena (usp. točku ‎3 u prethodnom tekstu).
 4. Troškovi i postupci plaćanja preko pružatelja platnih usluga
  1. Korištenje platforme pod ovim OUP za platformu za korisnika je besplatno. Troškovi usluga koje je korisnik upotrijebio određuju se prema sadržaju zasebnih OUP za usluge koji treba ugovoriti.
  2. Ako se naknade plaćaju TBDS-u ili pružatelju usluge treće strane u skladu s uvjetima i odredbama usluge, TBDS ih centralno naplaćuje korisniku, a korisnik ih plaća isključivo pružatelju usluga plaćanja Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irska („Davatelj usluga plaćanja”) – s učinkom ispunjenja prema TBDS-u i/ili pružatelju treće strane sva plaćanja koja korisnik duguje TBDS-u ili trećoj strani za korištenje usluga TBDS-a ili usluga treće strane u skladu s relevantnim uvjetima i odredbama usluge moraju se izvršiti pružatelju usluga plaćanja (a ne trećoj strani i/ ili na TBDS).
  3. U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez na promet ili slični porezi. Te poreze društvo TBDS zaračunava korisniku kao dodatak na ugovorenu naknadu.

   Ako treba primijeniti mehanizam prijenosa porezne obveze (reverse charge) ili sličnu metodu pojednostavljivanja (prema kojoj je primatelj isporuke ili usluge obavezan sam prijaviti ili zadržati porez na promet ili slične poreze), korisnik mora sam prijaviti plaćanje ili zadržavanje poreza nadležnoj poreznoj upravi u propisanom roku. Ako se takav mehanizam može upotrijebiti, ugovorne strane ugovaraju njegovu primjenu. Neovisno o tome, u cijene i naknade u oba slučaja nije uključen porez na promet ili slični porezi, a korisnik plaćanja društvu TBDS mora izvršiti u visini ugovorno utvrđene cijene bez ikakvih odbitaka.
  4. Korisnik i društvo TBDS sami su odgovorni za porez na dobit na temelju svog prihoda.

   U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez po odbitku ili slični porezi. Ako naknade podliježu zakonskom porezu po odbitku, korisnik ne smije na temelju tog poreza odbiti iznose odbitaka propisane zakonima svoje države prebivališta od iznosa koje plaća društvu TBDS. Takve poreze korisnik mora o vlastitom trošku platiti nadležnim tijelima u ime društva TBDS kao dodatak na ugovorenu naknadu.

   Ako između država prebivališta društva TBDS i korisnika postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO”), korisnik nadležnim tijelima smije platiti maksimalni iznos poreza po odbitku propisan primjenjivim UIDO-om ako postoje preduvjeti za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Korisnik je odgovoran za ispunjavanje formalnih preduvjeta za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Pri sklapanju ugovora društvo TBDS dostavlja korisniku potvrdu o rezidentnosti.

   Korisnik društvu TBDS mora samostalno i bez odgode dati služeni dokaz o porezu odbijenom u ime društva TBDS. Ako korisnik ne pruži službeni dokaz ili ga pruži sa zakašnjenjem, korisnik ne smije teretiti društvo TBDS za naknadu bilo kakve štete nastale zbog izostanka ili zakašnjelog predočenja dokaza.
 5. Izmjene OUP za platformu, platforme i OUP za usluge
  1. izmjene OUP za platformu potrebna je suglasnost obiju ugovornih strana ako u točki ‎5 nije drugačije propisano.
  2. Društvo TBDS može provoditi prikladne tehničke izmjene platforme, pogotovo ako je to potrebno za poboljšanje njezine funkcionalnosti ili ispunjavanje zakonskih propisa.
  3. Društvo TBDS na platformi može provoditi i bitne izmjene ako one ne pogoršavaju ponudu usluga za korisnika u pogledu upotrebe platforme ili ako korisnik nije uložio prigovor protiv izmjene u skladu s niže navedenom točkom ‎4.
  4. Korisnika treba obavijestiti o prikladnim promjenama usluga na sadržajima platforme te mu se pritom mora dati mogućnost ulaganja prigovora protiv izmjene u roku od šest (6) tjedana. Izostanak prigovora (putem dopisa ili elektroničke pošte) protiv prikladne izmjene usluge u roku od šest (6) tjedana smatra se pristankom na izmjenu usluge ako je korisnik pri prijavi izmjene upozoren na tu pravnu posljedicu. Ako korisnik uloži prigovor protiv izmjene usluge, društvo TBDS ima pravo izvanredno otkazati ugovor korisniku. Osim toga, i korisnik u svakom trenutku može redovno otkazati OUP za platformu. Ako korisnik upotrebljava uslugu društva TBDS ili ponuđača treće strane na određeno vrijeme trajanja, ima pravo na izvanredan raskid OUP za platformu, ako izmjena usluge ima znatan negativan učinak na pružanje usluge društva TBDS ili ponuđača treće strane s određenim vremenom trajanja.
  5. Izmjene pojedinih OUP za usluge i pojedinih usluga podliježu odredbama pojedinih OUP za usluge.
 6. Izostanak ekskluzivnosti / obveze preuzimanja
  1. Usluge društva TBDS i/ili usluge ponuđača treće strane nisu ekskluzivne ni za jednog sudionika. Ni jedna ugovorna strana ne podliježe ograničenjima u pogledu tržišnog natjecanja. Korisnik ni za usluge društva TBDS niti za usluge ponuđača treće strane nema obveze minimalnog preuzimanja.
  2. Ni jedna ugovorna strana na temelju ovog OUP-a za platformu nema obvezu ugovaranja posebnih OUP za usluge.
 7. Sklapanje ugovora, trajanje ugovora i prava otkazivanja ugovora
  1. Završetak postupka registracije korisnika još uvijek ne predstavlja ugovor s društvom TBDS, nego se radi o ponudi koju daje korisnik. Ugovor se sklapa tek nakon društvo TBDS potvrdi prihvaćanje ponude (korisnika se o tome obavještava putem elektroničke pošte). Društvo TBDS pridržava pravo da nakon ponude koju je dao korisnik, a prije njezinog prihvaćanja provjeri bonitet, popis sankcioniranih poduzeća i broj poreza na promet korisnika. Društvo TBDS pridržava pravo da i nakon prihvaćanja ponude u redovitim razmacima provjerava broj poreza na promet, bonitet i/ili popis sankcioniranih poduzeća.

   Upotreba platforme i usluga moguća je ako to ne sprečavaju nacionalni ili međunarodni propisi, a pogotovo odredbe o nadzoru izvoza, embargo ili druga pravna ograničenja. Korisnik se obavezuje podastrijeti sve informacije i dokumente potrebne za uporabu platforme i/ili usluga. Kašnjenja zbog provjera povezanih s izvozom ili postupaka odobravanja privremeno obustavljaju pružanje usluga. Ako se ne dodijele potrebne dozvole, smatra se da OUP za platformu i OUP za usluge nisu ugovoreni. U tom se slučaju, kao i u slučaju prethodno navedenih prekoračenja rokova, isključuje pravo na naknadu štete.
  2. Ovi OUP za platformu ugovoreni između korisnika i društva TBDS vrijede čim društvo TBDS nakon završene registracije korisnika izjavi korisniku svoje prihvaćanje (kako je opisano u točki ‎1). OUP za platformu ugovara se na neodređeno vrijeme.
  3. Korisnik može u svakom trenutku redovno otkazati OUP za platformu bez pridržavanja roka, osim ako korisnik upotrebljava uslugu društva TBDS i/ili ponuđača treće strane s određenim vremenom trajanja; u ovom slučaju vrijede odredbe društva TBDS i/ili ponuđača treće strane s obzirom na vrijeme trajanja i mogućnost raskida određenog ugovora i za raskid OUP za platformu. Ponovno ugovaranje OUP za platformu na raspolaganju je korisniku koji je otkazao ugovor prema stavku 1. ove točke ‎3 tek nakon najmanje deset (10) radnih dana. Društvo TBDS može redovno otkazati OUP za platformu s pridržavanjem roka od tri (3) mjeseca do kraja mjeseca, osim ako korisnik upotrebljava uslugu društva TBDS i/ili ponuđača treće strane s određenim vremenom trajanja; u ovom slučaju vrijede odredbe društva TBDS i/ili ponuđača treće strane s obzirom na vrijeme trajanja i mogućnost raskida određenog ugovora i za raskid ovih OUP za platformu.
  4. Ako korisnik namjerava završiti s upotrebom povezanog vozila ili mobilnog uređaja za koji su pružene usluge društva TBDS i/ili usluge ponuđača treće strane, odjavit će povezano vozilo ili mobilni uređaj s platforme. Usluge društva TBDS i/ili usluge ponuđača treće strane u pogledu tog povezanog vozila ili mobilnog uređaja tada završavaju s prekidom upotrebe povezanog vozila ili mobilnog uređaja. Sva vremena zadržavanja možete pronaći u odgovarajućim OUP za usluge. Nova prijava povezanog vozila ili mobilnog uređaja odjavljenog prema stavku 1. ove točke ‎4 može se ponovno izvršiti najranije nakon četiri (4) radna dana.

   Ako je korisnik prodao vozilo, mora ga odjaviti s platforme najkasnije nakon predaje vozila kupcu.
  5. Ugovorne strane zadržavaju pravo na otkazivanje ugovora iz važnog razloga. Važni su razlozi primjerice (i) značajna povreda obveza jedne od ugovornih strana koja se ne ukloni ni nakon isteka roka od trideset (30) dana koji je odredila druga ugovorna strana, zbog čega se druga ugovorna strana više ne može pridržavati ugovora ili (ii) otvaranje stečajnog postupka nad jednom od ugovornih strana ili odbijanje stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase.
  6. Odredbe koje propisuju trajanje i otkazivanje usluga društva TBDS ili usluga ponuđača treće strane nalaze se u odgovarajućim OUP za usluge. Ako korisnik ili društvo TBDS otkažu OUP za platformu, time se istovremeno automatski otkazuju sve usluge i OUP za usluge.
 8. Podaci korisnika i zaštita podataka
  1. Podaci o nalogu
   Društvo TBDS upotrebljavat će podatke o nalozima za prijevoz koji su korisniku dali njegovi klijenti („podaci o nalogu“) samo u svrhu ispunjavanja OUP za platformu, za usluge društva TBDS i/ili za usluge ponuđača treće strane tijekom trajanja ovih OUP za platformu. Osim eventualnog prosljeđivanja podataka o nalogu ponuđačima treće strane u opsegu potrebnom za pružanje usluga ponuđača treće strane, društvo TBDS neće prosljeđivati podatke o nalogu korisnika ostalim trećim osobama.
  2. Agregirani podaci
   Agregirani su podaci oni podaci koje društvo TBDS ne može povezati s određenim vozačem i koji se odnose općenito na povezana vozila ili mobilne uređaje, njihovu upotrebu (npr. stanje punjenja ili istrošenost kočnica) i/ili njihove vožnje („agregirani podaci“). Oni se s povezanog vozila ili mobilnog uređaja prenose izravno na platformu ili ih prenosi korisnik te se na njoj spremaju. Pri spremanju se zadnjih 6 znamenki identifikacijskog broja vozila i oznaka vozača čine neprepoznatljivima. Društvo TBDS smije upotrebljavati ove agregirane podatke tijekom trajanja ovih OUP za platformu i nakon njihovog isteka te ih prosljeđivati trećim osobama (i) u svrhu ispunjavanja OUP za platformu i/ili OUP za usluge ugovorenih u okviru njih, (ii) u svrhu izvršavanja usluga ponuđača treće strane koje su ugovorili korisnik i ponuđači treće strane, (iii) u ostale vlastite svrhe (npr. povećavanje sigurnosti, analiza podataka, provjere ili poboljšanje/proširenje ponuda) društva TBDS ili društava iz koncerna TRATON GROUP ili Volkswagen grupe, i (iv) ako se korisnike ne može identificirati, smije ih prosljeđivati trećim osobama u komercijalne svrhe.
  3. Osobni podaci
   TBDS-a u skladu su s važećim zakonima o zaštiti podataka. To uključuje Opću uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 kao i Savezni zakon o zaštiti podataka kako je izmijenjen.
   1. Narudžba obrade podataka s TBDS
    Prikupljanje, obrada i upotreba osobnih podataka korisnika i njegovih zaposlenika (pogotovo vozača) („osobni podaci”) koje obavlja društvo TBDS na platformi TBDS-a, a koje je dobilo ili je preneseno od povezanog vozila, mobilnog uređaja, korisnika i/ili ponuđača treće strane odvija se na temelju ugovora o obradi podataka o nalogu prema članku 28 Opće uredbe o zaštiti podataka („UPO”), a prema kojem će društvo TBDS kao izvršitelj (obrađivač o nalogu) obrađivati osobne podatke prema nalogu i uputi korisnika kao naručitelja (odgovorna osoba). Pojedinosti će se utvrditi u UPO u koji treba posebno sklopiti.

    Korisnik zadržava odgovornost za obradu podataka u okviru UPO u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i jamči da posjeduje dopuštenje za obradu osobnih podataka zainteresiranih strana (vozača i po potrebi ostalih osoba).

    Ako u pogledu upotrebe pojedinih usluga društva TBDS društvo TBDS mora izvršiti dodatnu obradu podataka o nalogu, pri ugovaranju OUP za određene usluge odredbama iz UPO dodat će se dodatne dopunske odredbe.

    Obrada osobnih podataka koju vrši društvo TBDS u okviru UPO osim toga uključuje analizu ponašanja vozača u vožnji i upotrebe povezanog vozila ili mobilnog uređaja te, na temelju tako dobivenih podataka, davanje prijedloga o povećavanju učinkovitosti korisniku (npr. prijedlozi za treninge, poboljšanja).
   2. Prijenos trećim stranama i dodatna obrada naloga (podataka) s trećim stranama
    U mjeri u kojoj je prijenos osobnih podataka putem TBDS-a trećoj strani nužan u vezi s korištenjem usluga trećih osoba, korisnik TBDS-a ovlašćuje, sukladno Općim uvjetima, prijenos osobnih podataka trećoj strani ili kako bi korisniku treće strane omogućio pristup. Za prosljeđivanje osobnih podataka ponuđaču treće strane koje provodi korisnik i/ili društvo TBDS, korisnik s ponuđačem treće strane u okviru ugovaranja OUP za usluge mora po potrebi sklopiti poseban ugovor o zaštiti osobnih podataka ili obradi podataka o nalogu prema članku 28 Opće uredbe o zaštiti podataka.
   3. Pristanak vozača (aplikacija za vozača)
    Za prikupljanje, obradu, upotrebu i prosljeđivanje osobnih podataka vozača preko vozačeve aplikacije na pametnom telefonu u svrhu navedenu u točki ‎8 društvo TBDS mora izravno od vozača dobiti poseban pristanak putem vozačeve aplikacije. Korisnik se upućuje na činjenicu i suglasan je s tim da vozači svoj pristanak daju dobrovoljno, a ako ga ne daju (ili opozovu), ne mogu upotrebljavati vozačevu aplikaciju te se stoga ne mogu izvršiti usluge i/ili usluge ponuđačâ treće strane za koje je potrebna vozačeva aplikacija.
   4. Vlastita uporaba izvan UPO-a
    Osim u ulozi izvršitelja (obrađivač o nalogu) u smislu točke ‎8.3.1 društvo TBDS osobne će podatke obrađivati i upotrebljavati i u vlastite svrhe kao odgovorna osoba tijekom trajanja ovih OUP za platformu i nakon njihovog isteka na sljedeći način:
    1. Agregacija podataka (tj. podataka koji se odnose na povezano vozilo ili mobilni uređaj, pri čemu će se zadnjih 6 znamenki identifikacijskog broja vozila učiniti neprepoznatljivim, a identifikacijska će se oznaka vozača ukloniti), kako bi se podaci – i nakon isteka OUP za platformu – ocjenjivali, analizirali i eventualno prosljeđivali trećim osobama (društvima izvan grupacije i društvima koncerna TRATON GROUP i/ili Volkswagen grupe); i
    2. Analiza profila vozača bez zadnjih 6 znamenki i bez identifikacijske oznake vozača s ciljem stalnog daljnjeg razvoja kao i poboljšanja kvalitete ponude usluga, dijagnostike kvarova, prevencije kvarova i/ili ispitivanja koje provodi društvo TBDS i društva koncerna MAN i Volkswagen grupe.
   5. Osiguravanje dopuštenosti obrade osobnih podataka
    Upozoravmo korisnika da on kao osoba odgovorna za obradu osobnih podataka ima sveobuhvatnu obvezu informiranja osoba na koje se obrada podataka odnosi. U tom smislu, sve obuhvaćene osobe moraju biti opskrbljene informacijama u preciznom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na jasan i jednostavan način.

    Nadalje, korisnik mora osigurati da se obrada osobnih podataka provodi u skladu sa zakonima, odnosno da postoji pravna podloga za zaštitu podataka.

    Upućuje se na to da – ako korisnik ima radničko vijeće i ovisno o usluzi društva TBDS i/ili usluzi ponuđača treće strane koju upotrebljava korisnik – radničko vijeće može imati pravo sudjelovanja u odlukama te da može biti potrebno sklapanje ugovora s radničkim vijećem o odgovarajućoj obradi osobnih podataka radnika.

    Korisnik također mora osigurati da usluge budu uređene tako da se obrada osobnih podataka zaposlenika izvodi isključivo radi ostvarenja radnog odnosa.
  4. Licencija
   Ovime korisnik društvu TBDS za prikupljanje, obradu, upotrebu i prosljeđivanje podataka opisano u točki ‎8 daje potrebna prava na upotrebu i primjenu koja nisu ekskluzivna, vrijede u cijelom svijetu i za koja se može dati podlicencija i to u trajanju navedenom u točki ‎8. Ovo pravo obuhvaća pravo na izmjenu, daljnji razvoj, umnožavanje i – u gore navedenom opsegu – obradu kao i komercijalnu primjenu. Ovo davanje prava na upotrebu ne predstavlja pristanak u smislu zakona o zaštiti podataka.
  5. Obeštećenje
   Ako korisnik pravovremeno ne odjavi prodano vozilo u skladu s gornjom točkom ‎7.4 mora osloboditi društvo TBDS od šteta zbog eventualne nedopuštene obrade podataka kupca i njegovih suradnika, osim ako korisnik ne snosi odgovornost za to.
 9. Odgovornost i jamstvo
  1. Odgovornost
   1. Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale namjerom i/ili krajnjom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika. Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale običnom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika samo ako se radi o povredi glavne ugovorne obveze. Glavne ugovorne obveze predstavljaju bitne ugovorne obveze koje omogućavaju uredno provođenje ugovora i u čije je ispunjenje korisnik vjerovao i imao razloga vjerovati. U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza odgovornost društva TBDS ograničena je na standardne predvidljive štete.

    Ako je usluga TBDS i/ili usluga treće strane dostupna besplatno: U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza, TBDS je odgovoran samo za brigu koju TBDS koristi u svojim poslovima, uzimajući u obzir činjenicu da je usluga besplatna.
   2. U svim ostalim slučajevima društvo TBDS ne odgovara za običnu nepažnju.
  2. Ostali slučajevi isključenja
   1. Društvo TBDS ne odgovara za ispravno stanje vozila korisnika kojima pruža uslugu. Usluga predstavlja isključivo pomoć korisniku. Vlasnik ili vozač odgovorni su za pridržavanje propisa i upotrebu kao i stanje vozila.
   2. Stavljanje na raspolaganje uređaja RIO-Box i/ili odašiljača RIO nije dio ovih OUP za platformu. Za to se ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost unutar ovih OUP za platformu.
   3. Isto se tako unutar ovih OUP za platformu ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost za neispravne usluge (pogotovo za izostale ili pogrešne podatke) i/ili za štete proizišle iz neispravnog rada i/ili kvara vozila, uređaja RIO-Box i/ili odašiljača RIO i/ili iz pogrešnog unosa podataka korisnika.
   4. Osim toga, društvo TBDS u okviru ovih OUP za platformu ne preuzima odgovornost i/ili jamstvo za usluge ponuđačâ treće strane. Zahtjevi za preuzimanje odgovornosti i jamstva za vlastite usluge društva TBDS reguliraju se isključivo na temelju OUP za usluge koje treba ugovoriti.
 10. Povjerljivost
  1. Društvo TBDS i korisnik obvezuju se da će s povjerljivim informacijama druge strane postupati povjerljivo i upotrebljavati ih samo za provođenje ovog OUP za platformu i s njima povezanih ciljeva. Ova obveza traje tri (3) godine nakon isteka ugovora. To ne utječe na odredbe iz točke ‎8.
  2. Odredba o povjerljivosti podataka iz točke ‎1 ne primjenjuje se ako su povjerljive informacije (i) druge ugovorne strane dokazano bile već poznate pri ugovaranju OUP-a za platformu ili ako ih je nakon toga objavila treća osoba bez kršenja ugovora o povjerljivosti, (ii) bile javno poznate pri ugovaranju OUP-a za plaformu ili su postale javno poznate nakon toga, ako to nije proizašlo iz povrede ovih OUP-a za platformu, (iii) upotrijebljene za neke druge svrhe izvan primjene ovih OUP-a za plaformu uz prethodnu suglasnost druge ugovorne strane ili (iv) morale biti otkrivene zbog zakonskih obveza ili prema nalogu suda ili službene institucije. Ako je to dopušteno i moguće, ugovorna strana koja ima obvezu otkrivanja povjerljivih informacija o tome će unaprijed obavijestiti drugu ugovornu stranu i dati joj priliku da pokuša spriječiti njihovo otkrivanje.
 11. Ostale odredbe
  1. Ako stavljanje platforme na raspolaganje nije moguće zbog više sile, društvo TBDS oslobođeno je obveze stavljanja platforme na raspolaganje tijekom takvog događaja i unutar njegovog opsega ako je društvo TBDS provelo primjerene mjere za sprečavanje njegovih posljedica. Viša sila znači bilo koji događaj izvan kontrole TBDS-a koji sprječava TBDS da ispuni svoje obveze u cijelosti ili djelomično, uključujući štetu od požara, poplave, štrajkove, zakonske blokade, kao i prekide u radu ili službene naloge za koje nije odgovoran. TBDS će odmah obavijestiti korisnika o nastanku i prestanku više sile te uložiti sve napore da se viša sila otkloni i ograniči njezino djelovanje u najvećoj mogućoj mjeri.
  2. Ako su neke od odredbi ovih OUP za platformu u cijelosti ili djelomično nevaljane ili takvima postanu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ugovorne strane zamijenit će u ovom slučaju nevaljanu i neprovedivu odredbu valjanom odredbom, koja je po mogućnosti što sličnija prvotnom dogovoru i gospodarskim svrhama. Ako u ovim OUP za platformu postoji pravna praznina, ona će se na odgovarajući način ispuniti.
  3. Izmjene i dopune ovih OUP za platformu moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na odredbu o ukidanju ove odredbe o obaveznom pisanom obliku.
  4. Ovi OUP za platformu prevedeni su na više jezika, a u slučaju proturječnosti mjerodavan je izvornik na njemačkom jeziku.
  5. Ovi OUP za platformu podliježu u smislu provedbe i interpretacije pravu Savezne Republike Njemačke uz isključenje pravila o upućivanju UN-ovog prodajnog prava. U slučaju sporova koji proizlaze iz ovih OUP za platformu ili su s njima povezani nadležan je isključivo sud u Münchenu.

Dodatak 1 Pravilo za zemlje sukladno točki 1.2 ovih OUP za platformu

Dodatak 1:

Popis zemalja sukladno točki 1.2 ovih Općih uvjeta za upotrebu platforme

Države članice Europske unije (EU):
Belgija, Bugarska, Danska (prekomorska područja isključena), Njemačka, Estonija, Finska, Francuska (prekomorska područja isključena), Grčka, Irska, Italija, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska (prekomorska područja isključena), Austrija, Poljska, Portugal (prekomorska područja isključena), Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španjolska (prekomorska područja isključena), Češka, Mađarska, Cipar.

Dodatne države:
Island, Lihtenštajn, Norveška (prekomorska područja isključena), Švicarska, Južna Koreja (Republika Koreja), Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (prekomorska područja isključena)


Stanje: 19.09.2022.