Opći uvjeti poslovanja za uslugu Geo Data Flow

  1. Predmet

    Ovi OUP za usluge predstavljaju pojedinačni sporazum između društva TB Digital Services GmbH („TBDS“) i korisnika („Korisnik“). U OUP za usluge utvrđuje se način na koji društvo TBDS putem platforme Korisniku pruža uslugu opisanu u točki 2 („Usluge društva TBDS”). One predstavljaju poseban sporazum koji se sklapa uz već ugovorene OUP za platformu između Korisnika i društva TBDS. Ako u ovim OUP za usluge nije izričito drugačije utvrđeno, na ove OUP za usluge primjenjuju se odredbe iz već ugovorenih OUP za platformu između Korisnika i društva TBDS. Pojmovi definirani u OUP za platformu vrijede i za ove OUP za usluge. OUP za usluge dogovaraju se za platformu u skladu s odredbama iz točki 2.1 i 2.3 OUP za platformu.
  2. Usluga društva TBDS
    1. Za vrijeme trajanja ovih OUP za usluge društvo TBDS Korisniku pruža sljedeću uslugu društva TBDS detaljnije opisanu u opisu usluge:

      Oznaka

      Kratki opis

      Geo Data Flow

      Geo Data Flow omogućuje generiranje podataka i prosljeđivanje sustavima trećih strana putem sučelja RIO. Točni datumi navedeni su u opisu usluge.

      Iscrpan opis usluge, tehnički uvjeti te naknada koja se plaća za korištenje uslugom dostupni su i na platformi https://rio.cloud u trenutačno važećem obliku.

    2. Raspoloživost platforme za prethodno navedenu uslugu koja se pruža putem platforme propisana je točkom 3.2 OUP za platformu.

    3. Važna napomena: za propise o zaštiti podataka izričito upućujemo na točku 8. Općih uvjeta za platformu. Korisnik zadržava odgovornost za obradu podataka u okviru ugovorene obrade podataka društva TBDS u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i jamči da posjeduje dopuštenje za obradu osobnih podataka zainteresiranih strana (vozača i po potrebi ostalih osoba). To uključuje sveobuhvatnu obvezu informiranja korisnika prema zainteresiranim stranama, kao i stvaranje pravne osnove za zaštitu podataka.

  3. Naknada

    1. Naknada koja se plaća za uslugu društva TBDS u skladu je s informacijama navedenima na platformi pod https://rio.cloud te se na nju obračunava porez na dodanu vrijednost. Naknada ovisi o broju vozila koji je Korisnik registrirao za uslugu. Nakon registracije vozila koju provodi Korisnik vozilo započinje korištenje uslugom, a naknada se obračunava od dana početka korištenja uslugom. Obračun se vrši razmjerno za one mjesece u kojima je usluga društva TBDS ugovorena samo za dio mjeseca.

    2. Nakon što društvo TBDS ispostavi račun, Korisnik je dužan izvršiti plaćanje na račun pružatelja platnih usluga društva TBDS navedenog u točki 4.2 OUP za platformu. Plaćanje se vrši u korist društva TBDS.

    3. Ako Korisnik i nakon prethodno poslane odgovarajuće pisane opomene od strane društva TBDS i dalje kasni s plaćanjem, društvo TBDS nakon prethodne obavijesti poslane najmanje jedan (1) tjedan ranije može obustaviti pružanje usluge društva TBDS iz ovih OUP za usluge sve do prispijeća plaćanja.

  4. Izmjene

    1. Za izmjene OUP za usluge potrebna je suglasnost obiju ugovornih strana ako u točki 4 nije drugačije propisano.

    2. Društvo TBDS može u okviru pružanja usluge društva TBDS provoditi odgovarajuće tehničke izmjene, pogotovo ako je to nužno za poboljšanje njezine funkcionalnosti ili ispunjavanje zakonskih propisa.

    3. Korisnika treba pisanim putem obavijestiti o odgovarajućim promjenama usluga u okviru pružanja usluge društva TBDS i odgovarajućim povećanjima cijena te mu se pritom mora dati mogućnost prigovora na izmjenu u roku od šest (6) tjedana. Izostanak prigovora (putem dopisa ili elektroničke pošte) protiv odgovarajuće izmjene usluge / povećanja naknade u roku od šest (6) tjedana smatra se pristankom na izmjenu usluge / povećanje naknade ako je Korisnik u obavijesti upozoren na tu pravnu posljedicu. Ako Korisnik uloži prigovor na izmjenu usluge / povećanje naknade, društvo TBDS ima pravo Korisniku izvanredno otkazati OUP za usluge. Osim toga, i Korisnik u svakom trenutku može redovno otkazati OUP za usluge.

  5. Jamstvo i odgovornost

    1. Jamstvo

      1. Korisnik je dužan bez odgode obavijestiti društvo TBDS o nedostatku u usluzi društva TBDS. Društvo TBDS uklonit će nedostatke u usluzi društva TBDS u primjerenom roku. Ako uklanjanje manjkavosti u primjerenom roku ne uspije dva (2) puta, Korisnik ima pravo izvanredno otkazati ove OUP za usluge.

        Ostali zahtjevi Korisnika propisani su točkom 5.2.

      2. Isključeni su zahtjevi na temelju nedostataka ako je iste prouzročio korisnik ili neki od njegovih zastupnika.

    2. Odgovornost

      Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale namjerom i/ili krajnjom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika. Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale običnom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika samo ako se radi o povredi glavne ugovorne obveze. Glavne ugovorne obveze predstavljaju bitne ugovorne obveze koje omogućavaju uredno provođenje ugovora i u čije je ispunjenje korisnik vjerovao i imao razloga vjerovati.

      U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza odgovornost društva TBDS ograničena je na standardne predvidljive štete i na iznos od maksimalno 100 % godišnje naknade.

      U svim ostalim slučajevima društvo TBDS ne odgovara za običnu nepažnju.

      Ako se usluga TBDS pruža bez naknade: U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza društvo TBDS, s obzirom na to da su osnovne usluge TBDS besplatne, jamči samo za štete za koje inače jamči u vlastitim poslovima.

    3. Ostali slučajevi isključenja

      1. Društvo TBDS ne odgovara za ispravno stanje vozila Korisnika za koje se pruža usluga društva TBDS. Usluga društva TBDS predstavlja isključivo pomoć Korisniku. Vlasnik ili vozač odgovorni su za pridržavanje propisa te upotrebu i stanje vozila.

      2. Stavljanje na raspolaganje uređaja RIO Box i/ili odašiljača RIO i/ili uređaja TBM2 nije dio ovih OUP za usluge. Za to se ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost unutar ovih OUP za usluge.

      3. Isto se tako unutar ovih OUP za usluge ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost za manjkave usluge društva TBDS (pogotovo za izostale ili pogrešne podatke) i/ili za štete proizišle iz neispravnog rada i/ili kvara vozila, uređaja RIO Box i/ili odašiljača RIO i/ili uređaja TBM2 i/ili iz pogrešnog unosa podataka Korisnika.

  6. Trajanje i otkazivanje ugovora

    1. Trajanje

      Ovi OUP za usluge ugovaraju se na neodređeno vrijeme.

    2. Otkazivanje ugovora

      1. Korisnik u svakom trenutku može redovno otkazati ove OUP za usluge bez poštivanja ikakva roka prema društvu TBDS. Korisnik otkazivanje može izvršiti i jednostavnom deaktivacijom na platformi. Nakon takve deaktivacije ponovna aktivacija uređaja RIO Box moguća je nakon najmanje četiri (4) radna dana.

      2. Društvo TBDS može redovno otkazati OUP za usluge na kraju mjeseca s rokom od tri (3) mjeseca.

      3. Ugovorne strane zadržavaju pravo na otkazivanje ugovora iz važnog razloga.

      4. Otkazivanje ovih OUP za usluge iz bilo kojeg razloga ne utječe na OUP za platformu i OUP ugovorene za ostale usluge. Međutim, otkazivanje OUP za platformu iz bilo kojeg razloga dovodi do istovremenog otkazivanja ovih OUP za usluge.

      5. Pružanje usluge društva TBDS u okviru ovih općih uvjeta poslovanja za usluge ovisi o sklapanju i neprekidnom trajanju sljedećih ostalih općih uvjeta poslovanja za usluge (s društvom TBDS ili ponuđačima treće strane): Ako podatke generira treća strana i dostavlja ih TBDS-u putem Mixed Fleet Bridge, ova se usluga može pružiti samo ako i sve dok podatke TBDS-u dostavlja treća strana. Otkazivanjem tih ostalih općih uvjeta poslovanja za usluge iz bilo kojeg razloga raskidaju se u istom trenutku i ovi uvjeti poslovanja za usluge.

      6. Pružanje drugih usluga društva TBDS i/ili usluga treće strane ovisi o sklapanju i neprekidnom trajanju ovih općih uvjeta poslovanja za usluge: ne. Otkazivanjem ovih općih uvjeta poslovanja za usluge iz bilo kojeg razloga raskidaju se u istom trenutku i druge usluge društva TBDS i/ili usluge trećih strana, kao i opći uvjeti poslovanja za usluge sklopljeni za iste.

  7. Ostalo

    1. Ako stavljanje TBDS usluga na raspolaganje nije moguće zbog više sile, društvo TBDS oslobođeno je obveze stavljanja TBDS usluga na raspolaganje tijekom takvog događaja i unutar njegovog opsega ako je društvo TBDS provelo primjerene mjere za sprečavanje njegovih posljedica. Događaj više sile svaki je događaj na koji društvo TBDS ne može utjecati, a koji društvu TBDS sasvim ili djelomično onemogućava ispunjavanje njegovih obveza, uključujući štete nastale požarom, poplave, štrajkove, pravno isključenje, smetnje u radu za koje društvo nije odgovorno ili službene naloge. Tu se ubraja i ispad RIO platforme zbog više sile.

      Društvo TBDS odmah će obavijestiti korisnika o nastupanju ili prestanku događaja više sile i maksimalno se potruditi ukloniti takav događaj te u najvećoj mogućoj mjeri ograničiti njegove posljedice.

    2. Ako su neke od odredbi ovog OUP-a za usluge u cijelosti ili djelomično nevaljane ili takvima postanu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ugovorne će strane umjesto nevaljane odredbe ugovoriti valjanu odredbu najsličniju smislu i svrsi nevaljane odredbe. Ako u ovom OUP-u za usluge postoji pravna praznina, ona će se na odgovarajući način ispuniti.

    3. Društvo TBDS ima pravo ustupiti prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge, u potpunosti ili djelomično, tvrtkama koje su povezane s društvom TBDS u smislu čl. 15 i nastavnih članaka njemačkog Zakona o dioničkim društvima. U slučaju potpunog ustupanja svih prava i obveza, korisnik ima pravo otkazati ove OUP za usluge.

    4. Korisnik bez pisanog odobrenja društva TBDS nema pravo u cijelosti ili djelomično ustupati prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge trećim stranama.

    5. Izmjene i dopune ovog OUP-a za usluge moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na odredbu o ukidanju ove odredbe o obaveznom pisanom obliku.

    6. Ovaj OUP za usluge dostupan je na odgovarajućem matičnom jeziku, a u slučaju proturječnosti mjerodavan je izvornik na njemačkom jeziku.

    7. Ovaj OUP za usluge podliježe pravu Savezne Republike Njemačke (uz isključenje sukoba zakona). U slučaju sporova koji proizlaze iz ovog OUP-a za usluge ili su s njima povezani nadležan je isključivo sud u Münchenu.


Stanje: 18. ožujka 2021.