Opći uvjeti poslovanja za uslugu Geo

 1. Predmet
  1. Ovi OUP za usluge predstavljaju pojedinačni sporazum između društva TB Digital Services GmbH („TBDS”) i korisnika („Korisnik”). U OUP za usluge utvrđuje se način na koji društvo TBDS putem RIO platforme Korisniku pruža uslugu opisanu u točki 2 („Usluga društva TBDS”). Oni predstavljaju pojedinačni ugovor uz već sklopljene opće okvirne uvjete za korištenje RIO platforme („Uvjeti RIO platforme”) između korisnika i TBDS-a.
  2. Ako u ovim OUP za usluge nije izričito drugačije utvrđeno, na ove OUP za usluge primjenjuju se odredbe iz već ugovorenih OUP za RIO platformu između Korisnika i društva TBDS. Pojmovi definirani u OUP za RIO platformu vrijede i za ove OUP za usluge. Ovi OUP za usluge dogovaraju se za RIO platformu u skladu s odredbama iz točki 2.1 i 2.3 OUP za RIO platformu.
  3. Kada su vozila stvorena u administrativnom području RIO na RIO platformi, korisnik mora kliknuti odgovarajući gumb za kupnju usluge Geo na tržištu RIO platforme i potvrditi ove uvjete i odredbe usluge uključujući opis usluge. Međutim, završetak postupka narudžbe još uvijek ne predstavlja ugovor s društvom TBDS, nego se radi o ponudi koju daje korisnik. Ugovor za uslugu Geo sklapa se tek kada TBDS potvrdi prihvaćanje (ovo će biti priopćeno korisniku putem RIO platforme). Društvo TBDS pridržava pravo da nakon ponude koju je dao korisnik, a prije njezinog prihvaćanja provjeri bonitet, popis sankcioniranih poduzeća i broj poreza na promet korisnika. Društvo TBDS pridržava pravo da i nakon prihvaćanja ponude u redovitim razmacima provjerava broj poreza na promet, bonitet i/ili popis sankcioniranih poduzeća.
   Upotreba usluge moguća je ako to ne sprečavaju nacionalni ili međunarodni propisi, a pogotovo odredbe o nadzoru izvoza, embargo ili druga pravna ograničenja. Korisnik se obavezuje podastrijeti sve informacije i dokumente potrebne za upotrebu usluge. Kašnjenja zbog provjera povezanih s izvozom ili postupaka odobravanja privremeno obustavljaju pružanje usluga. Ako se ne dodijele potrebne dozvole, smatra se da OUP za usluge nisu ugovoreni. U tom se slučaju, kao i u slučaju prethodno navedenih prekoračenja rokova, isključuje pravo na naknadu štete.
  4. Članak 312i stavak 1. točka 1. podtočke 1. do 3. i rečenica 2. Građanskog zakonika ne vrijede za ugovaranje ovog OUP-a za uslugu.

 2. Usluga društva TBDS
  1. Za vrijeme trajanja ovih OUP za usluge društvo TBDS Korisniku pruža sljedeću uslugu društva TBDS detaljnije opisanu u opisu usluge:

   Oznaka

   Kratki opis

   Geo

   Usluga Geo predstavlja proširenje nadzora voznog parka s ciljem pružanja korisniku detaljnog uvida u trenutačne položaje njegovih vozila. Dostupne su i druge funkcije kao što su Point of Interest, Geofences i planiranje rute, kao i razdoblje pohrane podataka od 25 mjeseci.

   Detaljan opis usluga, tehničke zahtjeve te potrebnu naknadu za upotrebu usluga možete pronaći i preuzeti u aktualnom obliku na prodajnom mjestu RIO platforme na stranici https://rio.cloud.

  2. Raspoloživost RIO platforme za pružanje navedene usluge TBDS propisana je točkom 3.2 OUP za RIO platformu.

  3. Važna napomena: za propise o zaštiti podataka izričito upućujemo na točku 8. Općih uvjeta za platformu. Korisnik zadržava odgovornost za obradu podataka u okviru ugovorene obrade podataka društva TBDS u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i jamči da posjeduje dopuštenje za obradu osobnih podataka zainteresiranih strana (vozača i po potrebi ostalih osoba). To uključuje sveobuhvatnu obvezu informiranja korisnika prema zainteresiranim stranama, kao i stvaranje pravne osnove za zaštitu podataka.

 3. Naknada

  1. Naknada koja se plaća za uslugu društva TBDS u skladu je s informacijama navedenima na RIO platformi pod https://rio.cloud te se na nju obračunava porez na dodanu vrijednost. Naknada ovisi o broju vozila koje Korisnik registrira za uslugu. Nakon registracije vozila koju provodi Korisnik vozilo započinje korištenje uslugom, a naknada se obračunava od dana početka korištenja uslugom.

  2. Nakon što društvo TBDS ispostavi račun, Korisnik je dužan izvršiti plaćanje na račun pružatelja platnih usluga društva TBDS navedenog u točki 4.2 OUP za RIO platformu. Plaćanje se vrši u korist društva TBDS.

  3. Ako Korisnik i nakon prethodno poslane odgovarajuće pisane opomene od strane društva TBDS i dalje kasni s plaćanjem, društvo TBDS nakon prethodne obavijesti poslane najmanje jedan (1) tjedan ranije može obustaviti pružanje usluge društva TBDS iz ovih OUP za usluge sve do prispijeća plaćanja.

  4. U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez na promet ili slični porezi. Te poreze društvo TBDS zaračunava korisniku kao dodatak na ugovorenu naknadu.
   Ako treba primijeniti mehanizam prijenosa porezne obveze (reverse charge) ili sličnu metodu pojednostavljivanja (prema kojoj je primatelj isporuke ili usluge obavezan sam prijaviti ili zadržati porez na promet ili slične poreze), korisnik mora sam prijaviti plaćanje ili zadržavanje poreza nadležnoj poreznoj upravi u propisanom roku. Ako se takav mehanizam može upotrijebiti, ugovorne strane ugovaraju njegovu primjenu. Neovisno o tome, u cijene i naknade u oba slučaja nije uključen porez na promet ili slični porezi, a korisnik plaćanja društvu TBDS mora izvršiti u visini ugovorno utvrđene cijene bez ikakvih odbitaka.

  5. Korisnik i društvo TBDS sami su odgovorni za porez na dobit na temelju svog prihoda.
   U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez po odbitku ili slični porezi. Ako naknade podliježu zakonskom porezu po odbitku, korisnik ne smije na temelju tog poreza odbiti iznose odbitaka propisane zakonima svoje države prebivališta od iznosa koje plaća društvu TBDS. Takve poreze korisnik mora o vlastitom trošku platiti nadležnim tijelima u ime društva TBDS kao dodatak na ugovorenu naknadu.
   Ako između država prebivališta društva TBDS i korisnika postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO”), korisnik nadležnim tijelima smije platiti maksimalni iznos poreza po odbitku propisan primjenjivim UIDO-om ako postoje preduvjeti za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Korisnik je odgovoran za ispunjavanje formalnih preduvjeta za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Pri sklapanju ugovora društvo TBDS dostavlja korisniku potvrdu o rezidentnosti.
   Korisnik društvu TBDS mora samostalno i bez odgode dati služeni dokaz o porezu odbijenom u ime društva TBDS. Ako korisnik ne pruži službeni dokaz ili ga pruži sa zakašnjenjem, korisnik ne smije teretiti društvo TBDS za naknadu bilo kakve štete nastale zbog izostanka ili zakašnjelog predočenja dokaza.

 4. Promjene ovih OUP za usluge

  1. Za izmjene ovog OUP-a za usluge potrebna je suglasnost obiju ugovornih strana ako u točki 4 nije drugačije propisano.

  2. Društvo TBDS može u okviru pružanja usluge društva TBDS provoditi odgovarajuće tehničke izmjene, pogotovo ako je to nužno za poboljšanje njezine funkcionalnosti ili ispunjavanje zakonskih propisa.

  3. Društvo TBDS može u okviru pružanja usluga društva TBDS provoditi i bitne izmjene ako one ne pogoršavaju ponudu usluga za korisnika u pogledu upotrebe usluge društva TBDS ili ako Korisnik nije uložio prigovor protiv izmjene u skladu s niže navedenom točkom 4.4.

  4. Korisnika treba pisanim putem obavijestiti o odgovarajućim promjenama usluga u okviru pružanja usluge društva TBDS i odgovarajućim povećanjima cijena te mu se pritom mora dati mogućnost prigovora na izmjenu u roku od šest (6) tjedana. Izostanak prigovora (putem dopisa ili elektroničke pošte) protiv odgovarajuće izmjene usluge / povećanja naknade u roku od šest (6) tjedana smatra se pristankom na izmjenu usluge / povećanje naknade ako je korisnik u obavijesti upozoren na tu pravnu posljedicu. Ako se korisnik protivi promjeni usluge/povećanju naknade, TBDS ima pravo odmah raskinuti uvjete pružanja usluge s korisnikom; osim toga, korisnik također može raskinuti uvjete usluge u bilo kojem trenutku u slučaju neodređenog trajanja usluge TBDS ili deaktivirati svoju registraciju na platformi Rio.

 5. Jamstvo i odgovornost

  1. Jamstvo

   1. Korisnik je dužan bez odgode obavijestiti društvo TBDS o nedostatku u usluzi društva TBDS. Društvo TBDS uklonit će nedostatke u usluzi društva TBDS u primjerenom roku. Ako uklanjanje manjkavosti u primjerenom roku ne uspije dva (2) puta, Korisnik ima pravo izvanredno otkazati ove OUP za usluge.

    Ostali zahtjevi Korisnika propisani su točkom 5.2.

   2. Isključeni su zahtjevi na temelju nedostataka ako je iste prouzročio korisnik ili neki od njegovih zastupnika.

  2. Odgovornost

   Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale namjerom i/ili krajnjom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika. Društvo TBDS preuzima odgovornost za štete nastale običnom nepažnjom društva TBDS ili njegovih zastupnika samo ako se radi o povredi glavne ugovorne obveze. Glavne ugovorne obveze predstavljaju bitne ugovorne obveze koje omogućavaju uredno provođenje ugovora i u čije je ispunjenje korisnik vjerovao i imao razloga vjerovati.

   U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza odgovornost društva TBDS ograničena je na standardne predvidljive štete i na iznos od maksimalno 100% godišnje naknade.

   Ako se usluga TBDS pruža bez naknade: U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza društvo TBDS, s obzirom na to da su osnovne usluge TBDS besplatne, jamči samo za štete za koje inače jamči u vlastitim poslovima.

  3. Ostali slučajevi isključenja

   1. Društvo TBDS ne odgovara za ispravno stanje vozila Korisnika za koje se pruža usluga društva TBDS. Usluga društva TBDS predstavlja isključivo pomoć Korisniku. Vlasnik ili vozač vozila odgovorni su za pridržavanje propisa te upotrebu i stanje vozila.

   2. Stavljanje na raspolaganje uređaja RIO Box i/ili odašiljača RIO i/ili telematskog hardvera TBM2 nije dio ovih OUP za usluge. Za to se ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost unutar ovih OUP za usluge.

   3. Isto se tako unutar ovih OUP za usluge ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost za manjkave usluge društva TBDS (pogotovo za izostale ili pogrešne podatke) i/ili za štete proizišle iz neispravnog rada i/ili kvara vozila, uređaja RIO Box, odašiljača RIO, telematskog hardvera TBM2 i/ili iz pogrešnog unosa podataka korisnika.

 6. Trajanje i otkazivanje ugovora

  1. Trajanje
   Ovi OUP za usluge mogu se sklopiti na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (12 ili 36 mjeseci). Korisnik odabire termin rezervacijom usluga društva TBDS na tržištu RIO.
  2. Otkazivanje ugovora

   1. Ako su ovi OUP za usluge dogovoreni na neodređeno vrijeme, korisnik može raskinuti ove OUP za usluge u bilo kojem trenutku bez obzira na otkazni rok TBDS-a; korisnik može raskinuti ugovor i deaktivacijom na RIO platformi. Nakon takve deaktivacije ponovna aktivacija uređaja RIO Box moguća je nakon najmanje četiri (4) radna dana.
    Važna napomena: Kada je usluga Geo deaktivirana za vozilo s TBM2 telematskim hardverom, više nije moguće ponovno aktivirati isto vozilo.

   2. Ako je dogovoreno na neodređeno razdoblje, TBDS može raskinuti OUP za usluge uz otkazni rok tri (3) mjeseca do kraja mjeseca.

   3. Ako su ovi OUP za usluge ugovoreni na određeno fiksno razdoblje, isključen je uobičajeni prekid ovih OUP za usluge tijekom razdoblja korištenja od strane korisnika. Čak ni deaktivacija na RIO platformi od strane korisnika ne oslobađa ga obveze plaćanja TBDS-a.

   4. Ugovorne strane zadržavaju pravo na otkazivanje ugovora iz važnog razloga.
    Važni razlozi za izvanredni otkaz od strane korisnika prvenstveno su prodaja vozila na kojem je aktivirana digitalna usluga s aktivnim, određenim i fiksnim rokom, ili druga promjena vlasnika ili nositelja, ili isključenje vozila iz prometa, koje traje do razdoblja od šest (6) mjeseci. Obveza plaćanja korisnika se nastavlja do predočenja dokaza o razlogu za otkazivanje ugovora. Obrada otkazivanja može potrajati do tri (3) radna dana.

   5. Otkazivanje ovih OUP za usluge iz bilo kojeg razloga ne utječe na OUP za RIO platformu i OUP ugovorene za ostale TBDS usluge. Međutim, raskid OUP za RIO platformu iz bilo kojeg razloga raskida sadašnje OUP za usluge istovremeno s datumom raskida, pod uvjetom da su dogovoreni na neodređeno vrijeme; u slučaju ugovora na određeno vrijeme, primjenjuje se odjeljak 6.2.3.

   6. Pružanje usluge TBDS prema važećim OUP za usluge ovisi o sklapanju i daljnjem postojanju OUP za RIO platformu i OUP za usluge MAN Bridge, potonje samo ako vozilo korisnika ima instaliran telematski hardver TBM2. Prekid OUP za usluge MAN Bridge iz bilo kojeg razloga također prekida ove OUP za usluge u isto vrijeme kad i raskid, pod uvjetom da je telematski hardver TBM2 instaliran u vozilo korisnika.

  3. Brisanje podataka
   Osim odjeljka 2.1 ovih OUP za usluge, TBDS se obvezuje izbrisati povijest podataka korisnika nakon isteka dvadeset pet (25) mjeseci nakon prestanka važenja ovih OUP za usluge.

 7. Povjerljivost 

  1. Društvo TBDS i korisnik obvezuju se da će s povjerljivim informacijama druge strane postupati povjerljivo i upotrebljavati ih samo za provođenje ovog OUP za usluge i s njima povezanih ciljeva. Ova će se obveza nastaviti u razdoblju od tri (3) godine nakon steka ovih OUP za usluge.

  2. Odredba o povjerljivosti podataka iz točke 7.1 ne primjenjuje se ako su povjerljive informacije (i) druge ugovorne strane dokazano bile već poznate pri ugovaranju OUP-a za usluge ili ako ih je nakon toga objavila treća osoba bez kršenja ugovora o povjerljivosti, (ii) bile javno poznate pri ugovaranju OUP-a za usluge ili su postale javno poznate nakon toga, ako to nije proizišlo iz povrede ovih OUP-a za usluge, (iii) upotrijebljene za neke druge svrhe izvan primjene ovih OUP-a za usluge uz prethodnu suglasnost druge ugovorne strane ili (iv) morale biti otkrivene zbog zakonskih obveza ili prema nalogu suda ili službene institucije. Ako je to dopušteno i moguće, ugovorna strana koja ima obvezu otkrivanja povjerljivih informacija o tome će unaprijed obavijestiti drugu ugovornu stranu i dati joj priliku da pokuša spriječiti njihovo otkrivanje.

 8. Ostale odredbe

  1. Ako stavljanje TBDS usluga na raspolaganje nije moguće zbog više sile, društvo TBDS oslobođeno je obveze stavljanja TBDS usluga na raspolaganje tijekom takvog događaja i unutar njegovog opsega ako je društvo TBDS provelo primjerene mjere za sprečavanje njegovih posljedica. Događaj više sile svaki je događaj na koji društvo TBDS ne može utjecati, a koji društvu TBDS sasvim ili djelomično onemogućava ispunjavanje njegovih obveza, uključujući štete nastale požarom, poplave, štrajkove, pravno isključenje, smetnje u radu za koje društvo nije odgovorno ili službene naloge. Tu se ubraja i ispad RIO platforme zbog više sile.

   Društvo TBDS odmah će obavijestiti korisnika o nastupanju ili prestanku događaja više sile i maksimalno se potruditi ukloniti takav događaj te u najvećoj mogućoj mjeri ograničiti njegove posljedice.

  2. Ako su neke od odredbi ovog OUP-a za usluge u cijelosti ili djelomično nevaljane ili takvima postanu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ugovorne će strane umjesto nevaljane odredbe ugovoriti valjanu odredbu najsličniju smislu i svrsi nevaljane odredbe. Ako u ovom OUP-u za usluge postoji pravna praznina, ona će se na odgovarajući način ispuniti.

  3. Društvo TBDS ima pravo ustupiti prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge, u potpunosti ili djelomično, tvrtkama koje su povezane s društvom TBDS u smislu čl. 15 ff. AktG. U slučaju potpunog ustupanja svih prava i obveza, korisnik ima pravo otkazati ove OUP za usluge.

  4. Korisnik bez pisanog odobrenja društva TBDS nema pravo u cijelosti ili djelomično ustupati prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge trećim stranama.

  5. Izmjene i dopune ovog OUP-a za usluge moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na odredbu o ukidanju ove odredbe o obaveznom pisanom obliku.

  6. Ovaj OUP za usluge dostupan je na odgovarajućem matičnom jeziku, a u slučaju proturječnosti mjerodavan je izvornik na njemačkom jeziku.

  7. Ovaj OUP za usluge podliježe pravu Savezne Republike Njemačke (uz isključenje sukoba zakona). U slučaju sporova koji proizlaze iz ovog OUP-a za usluge ili su s njima povezani nadležan je isključivo sud u Münchenu.


Stanje: 19.09.2022.