Opći uvjeti poslovanja za usluge MAN ServiceCare S i MAN ServiceCare M

 1. Predmet
  1. Ovi OUP za usluge društva MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) reguliraju pružanje usluga opisanih u točki 2 preko platforme RIO kojom upravlja društvo TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar-Schlemmer Str. 19-21, 80807 München, a koje društvo MAN T&B pruža Korisniku. One predstavljaju poseban sporazum koji se sklapa uz već ugovorene OUP za RIO platformu između Korisnika i društva TBDS.
  2. Ako u ovim OUP za usluge nije izričito drugačije utvrđeno, na ove OUP za usluge primjenjuju se odredbe iz već ugovorenih OUP za RIO platformu između Korisnika i društva TBDS. Pojmovi definirani u OUP za RIO platformu vrijede i za ove OUP za usluge.
  3. OUP za usluge dogovaraju se za RIO platformu u skladu s odredbama iz točke 2.2 OUP za platformu.
  4. Usluga MAN ServiceCare nudi se u verzijama „S” i „M”. Ova se dva proizvoda nadovezuju, što znači da se funkcionalnost ovih proizvoda povećava sa svakom razinom.
  5. Nakon prijave vozila u administrativnom području RIO na platformi RIO korisnik treba kliknuti odgovarajući gumb za kupnju usluge MAN ServiceCare S ili M na prodajnom mjestu platforme RIO. U okviru aktivacije proizvoda korisnik mora potvrditi OUP za usluge uklj. opis usluga. Kako bi se mogla izvršiti usluga MAN ServiceCare, u okviru postupka aktivacije obvezno osim toga je da korisnik u daljnjem koraku svakom za uslugu odabranom vozilu dodijeli kontakt osobu, uključujući kontakt podatke (na stranicama korisnika) i ovlaštenu MAN radionicu (radionica koja je dio MAN After Sales mreže) dodijeljenu kao matičnu radionicu, u kojoj se u pravilu obavljaju radovi održavanja. Jednom vozilu može se dodijeliti samo jedna matična radionica. Pri tome se matična radionica mora nalaziti u državi u kojoj je dostupna usluga MAN ServiceCare. Vidite opis usluge MAN ServiceCare S ili M. Ovisno o tipu vozila, izbor matičnih radionica može biti ograničen. Ugovor o pružanju usluge MAN ServiceCare S ili M sklapa se tek nakon što ponuđač MAN T&B potvrdi prihvaćanje ponude (korisnika se o tome obavještava pisanim putem elektroničkom poštom ili putem RIO platforme). Društvo MAN T&B pridržava pravo da nakon ponude koju je dao korisnik, a prije njezinog prihvaćanja provjeri bonitet, popis sankcioniranih poduzeća i PDV identifikacijski broj korisnika. Društvo MAN T&B pridržava pravo da i nakon prihvaćanja ponude u redovitim razmacima provjerava PDV identifikacijski broj, bonitet i/ili popis sankcioniranih poduzeća.

   Upotreba usluge moguća je ako to ne sprečavaju nacionalni ili međunarodni propisi, a pogotovo odredbe o nadzoru izvoza, embargo ili druga pravna ograničenja. Korisnik se obavezuje podastrijeti sve informacije i dokumente potrebne za upotrebu usluge. Kašnjenja zbog provjera povezanih s izvozom ili postupaka odobravanja privremeno obustavljaju pružanje usluga. Ako se ne dodijele potrebne dozvole, smatra se da OUP za usluge nisu ugovoreni. U tom se slučaju, kao i u slučaju prethodno navedenih prekoračenja rokova, isključuje pravo na naknadu štete.
  6. Ova se usluga pruža isključivo tvrtkama sa sjedištem u jednoj od zemalja navedenih u opisu usluge i isključivo tvrtkama u smislu čl. 14. Građanskog zakonika.
  7. Članak 312i stavak 1. točka 1. podtočke 1. do 3. i rečenica 2. Građanskog zakonika ne vrijede za ugovaranje ovog OUP-a za uslugu.
 2. Usluge i tehnički zahtjevi
  1. Za vrijeme trajanja ovih OUP za usluge društvo MAN T&B korisniku pruža sljedeće usluge društva MAN T&B:

   Oznaka usluga

   Kratki opis usluga

   Naknada u eurima (neto)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S neobvezujuće informira korisnika o predstojećim terminima održavanja za njegova MAN vozila koja su registrirana za MAN ServiceCare i asistira kod dogovaranja termina održavanja s ugovornom MAN radionicom koju je korisnik odabrao za izvođenje usluga, koja ne mora biti identična matičnoj radionici. Usluge MAN ovlaštene radionice nisu sastavni dio ovih OUP za usluge.

   besplatno

   MAN ServiceCare M

   Uz sve funkcionalnosti usluge MAN ServiceCare S, usluga MAN ServiceCare M nudi korisniku mogućnost odlučivanja o opsegu održavanja kojim upravlja i koje obavlja odabrana ovlaštena MAN radionica. Korisniku se istodobno prikazuju podaci o trenutnom statusu održavanja njegovog vozila, što mu omogućuje samostalno planiranje termina za servis.

   Vidite prodajno mjesto platforme RIO

   Iscrpan opis usluga MAN ServiceCare S i M i cijene usluga mogu se pronaći i preuzeti u aktualnom obliku na prodajnom mjestu platforme RIO na stranici https://rio.cloud.

  2. Raspoloživost RIO platforme za usluge društva MAN T&B koje se pružaju putem nje propisana je točkom 3.2 OUP za RIO platformu.

  3. Važna napomena: za propise o zaštiti podataka izričito upućujemo na točku 8. Općih uvjeta za platformu. Korisnik zadržava odgovornost za obradu podataka u okviru ugovorene obrade podataka društva TBDS u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i jamči da posjeduje dopuštenje za obradu osobnih podataka zainteresiranih strana (vozača i po potrebi ostalih osoba). To uključuje sveobuhvatnu obvezu informiranja korisnika prema zainteresiranim stranama, kao i stvaranje pravne osnove za zaštitu podataka.

  4. Za potrebe ovih OUP za usluge ugovornoj obradi podataka zaključenoj u OUP za platformu RIO dodane su sljedeće odredbe: Korisnik ovlašćuje društva MAN T&B i TBDS za priopćavanje podataka, koji su potrebni za pružanje usluge MAN ServiceCareS ili M i za održavanje vozila korisnika, matičnoj MAN radionici koju je odabrao korisnik za pojedinačno obavljanje usluga i MAN nadležnoj podružnici u svrhu osiguranja kvalitete usluge MAN ServiceCare. Odnosi se na podatke koji su potrebni za predstojeće održavanje, kao npr. podaci za kontakt korisnika, identifikacijski broj vozila, podaci o održavanju, razinama napunjenosti, tlakovima u gumana, kočnim oblogama itd. Ovisno o tipu vozila, o konfiguraciji vozila i o odgovarajućem telematskom modulu („TBM”) podaci se ne prikazuju ili se prikazuju samo ograničeno. Pod pojmom TBM podrazumijeva se ili uređaj RIO Box ili uređaj TBM2. TBM2 šalje podatke na platformu T-sustava (opis proizvoda: Logiweb / MAN TeleMatics). Platforma T-sustava prosljeđuje te poruke vozila platformi RIO. Za to se dio podataka mora i dalje spremiti/obraditi ​​na platformi T-sustava.

  5. Važne napomene za korisnike vozila opremljenih uređajem TBM2: Ako je vozilo opremljeno uređajem TBM2, prije kupnje proizvoda korisnik je obvezan provjeriti aktualne veze sa sučeljem (API). Vanjski sustavi / sustavi drugih proizvođača kao što su logistički softver ili vlastita razvojna rješenja povezani su s platformom MAN TeleMatics preko sučelja API. Ako sučelje API nije kompatibilno, postoji opasnost da se više neće moći uspostaviti veza s vanjskim sustavima / sustavima drugih proizvođača. Društvo MAN T&B ne preuzima odgovornost ni troškove za potrebne prilagodbe sučelja kod korisnika

 3. Naknada

  1. Naknada koja se plaća za usluge u skladu je s informacijama navedenima na platformi pod rio.cloud te se na nju obračunava porez na dodanu vrijednost. Obračun se vrši razmjerno za one mjesece u kojima je usluga ugovorena samo za dio mjeseca.

  2. Nakon što društvo MAN T&B ispostavi račun, Korisnik je dužan izvršiti plaćanje na račun pružatelja platnih usluga društva navedenog u točki 4.2 OUP za RIO platformu. Plaćanje se vrši u korist društva MAN T&B.

  3. Ako korisnik i dalje kasni s plaćanjem nakon primitka odgovarajuće opomene u pisanom obliku koju mu je poslalo društvo MAN T&B, društvo MAN T&B može obustaviti pružanje usluge društva iz ovih OUP za usluge jedan (1) tjedan nakon slanja prethodne obavijesti pa sve do prispijeća plaćanja.

  4. U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez na promet ili slični porezi. Te poreze društvo MAN T&B zaračunava korisniku kao dodatak na ugovorenu naknadu.

   Ako treba primijeniti mehanizam prijenosa porezne obveze (reverse charge) ili sličnu metodu pojednostavljivanja (prema kojoj je primatelj isporuke ili usluge obavezan sam prijaviti ili zadržati porez na promet ili slične poreze), korisnik mora sam prijaviti plaćanje ili zadržavanje poreza nadležnoj poreznoj upravi u propisanom roku. Ako se takav mehanizam može upotrijebiti, ugovorne strane ugovaraju njegovu primjenu. Neovisno o tome, u cijene i naknade u oba slučaja nije uključen porez na promet ili slični porezi, a korisnik plaćanja društvu MAN T&B mora izvršiti u visini ugovorno utvrđene cijene bez ikakvih odbitaka.

  5. Korisnik i društvo MAN T&B sami su odgovorni za porez na dobit na temelju svog prihoda.

   U cijene i navedene naknade nije uračunat zakonski porez po odbitku ili slični porezi. Ako naknade podliježu zakonskom porezu po odbitku, korisnik ne smije na temelju tog poreza odbiti iznose odbitaka propisane zakonima svoje države prebivališta od iznosa koje plaća društvu MAN T&B. Takve poreze korisnik mora o vlastitom trošku platiti nadležnim tijelima u ime društva MAN T&B kao dodatak na ugovorenu naknadu.

   Ako između država prebivališta društva MAN T&B i korisnika postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO”), korisnik nadležnim tijelima smije platiti maksimalni iznos poreza po odbitku propisan primjenjivim UIDO-om ako postoje preduvjeti za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Korisnik je odgovoran za ispunjavanje formalnih preduvjeta za smanjivanje poreza po odbitku (eventualno i na nulu). Pri sklapanju ugovora društvo MAN T&B dostavlja korisniku potvrdu o rezidentnosti.

   Korisnik društvu MAN T&B mora samostalno i bez odgode dati služeni dokaz o porezu odbijenom u ime društva MAN T&B. Ako korisnik ne pruži službeni dokaz ili ga pruži sa zakašnjenjem, korisnik ne smije teretiti društvo MAN T&B za naknadu bilo kakve štete nastale zbog izostanka ili zakašnjelog predočenja dokaza.

 4. Izmjene

  1. Za izmjene OUP za usluge potrebna je suglasnost obiju ugovornih strana ako u točki ‎4 nije drugačije propisano.

  2. U okviru pružanja usluga društvo MAN T&B može provoditi odgovarajuće tehničke izmjene, posebice ako je to nužno za poboljšanje njezine funkcionalnosti ili ispunjavanje zakonskih propisa.

  3. U okviru pružanja usluga društvo MAN T&B može provoditi i bitne izmjene ako one ne pogoršavaju ponudu usluga za korisnika u pogledu upotrebe usluge ili ako korisnik nije uložio prigovor protiv izmjene u skladu s ‎niže navedenom točkom ‎4.

  4. Korisnika treba pisanim putem obavijestiti o odgovarajućim promjenama usluga u okviru pružanja usluga i odgovarajućim povećanjima cijena te mu se pritom mora dati mogućnost prigovora na izmjenu u roku od šest (6) tjedana. Izostanak prigovora (putem dopisa ili elektroničke pošte) protiv odgovarajuće izmjene usluge / povećanja naknade u roku od šest (6) tjedana smatra se pristankom na izmjenu usluge / povećanje naknade ako je korisnik u obavijesti upozoren na tu pravnu posljedicu. Ako korisnik uloži prigovor na izmjenu usluge / povećanje naknade, društvo MAN T&B ima pravo korisniku izvanredno otkazati OUP za usluge. Osim toga, i korisnik u svakom trenutku može redovno otkazati OUP za usluge odnosno deaktivirati svoju registraciju za uslugu MAN ServiceCare na platformi RIO.

 5. Jamstvo i odgovornost

  1. Jamstvo

   1. Korisnik je dužan odmah obavijestiti društvo MAN T&B o manjkavostima u vezi s uslugom. Društvo MAN T&B obvezno je otkloniti manjkavosti usluge u primjerenom roku. Ako uklanjanje manjkavosti u primjerenom roku ne uspije dva (2) puta, Korisnik ima pravo izvanredno otkazati ove OUP za usluge.

    Ostali zahtjevi Korisnika propisani su točkom ‎5.2.

   2. Isključeni su zahtjevi na temelju nedostataka ako je iste prouzročio korisnik ili neki od njegovih zastupnika.

  2. Odgovornost

   Društvo MAN T&B preuzima odgovornost za štete nastale namjerom i/ili krajnjom nepažnjom društva MAN T&B ili njegovih zastupnika.

   Društvo MAN T&B preuzima odgovornost za štete nastale običnom nepažnjom društva MAN T&B ili njegovih zastupnika samo ako se radi o povredi glavne ugovorne obveze. Glavne ugovorne obveze predstavljaju bitne ugovorne obveze koje omogućavaju uredno provođenje ugovora i u čije je ispunjenje korisnik vjerovao i imao razloga vjerovati.

   U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza odgovornost društva TBDS ograničena je na standardne predvidljive štete i na iznos od maksimalno 100 % godišnje naknade.

   U svim ostalim slučajevima društvo MAN T&B ne odgovara za običnu nepažnju.

   Ako se usluga pruža bez naknade: U slučaju obične nepažnje pri povredi takvih glavnih ugovornih obveza društvo MAN T&B, s obzirom na to da je usluga besplatna, jamči samo za štete za koje inače jamči u vlastitim poslovima.

  3. Ostali slučajevi isključenja

   Društvo MAN T&B ne odgovara za ispravno stanje vozila korisnika za koje se pružaju usluge. Usluge predstavljaju isključivo pomoć korisniku. Vlasnik ili vozač odgovorni su za pridržavanje propisa te upotrebu i stanje vozila. Stavljanje na raspolaganje uređaja RIO Box i/ili odašiljača RIO i/ili uređaja TBM2 nije dio ovih OUP za usluge. Za to se ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost unutar ovih OUP za usluge.

   1. Isto se tako u okviru ovih OUP za usluge ne preuzima jamstvo i/ili odgovornost za manjkave usluge (posebice za izostale ili pogrešne podatke) i/ili za štete proizišle iz neispravnog rada i/ili kvara vozila, uređaja RIO Box i/ili odašiljača RIO i/ili uređaja TBM2 i/ili iz pogrešnog unosa podataka korisnika.

   2. Sukladno tome, ne preuzima se ni jamstvo i/ili odgovornost u sklopu ovih OUP za usluge ako iz nekog razloga nije došlo do obavještenja korisnika o održavanju ili mogućem oštećenju, zbog čega je nastala šteta kod korisnika.

 6. Trajanje i otkazivanje ugovora

  1. Trajanje
   Ovi OUP mogu se sklopiti na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (12 ili 36 mjeseci). Korisnik odabire termin tijekom postupka rezervacije na RIO Marketplaceu.

  2. Otkazivanje ugovora

   1. Ako su ovi OUP ugovoreni na neodređeno vrijeme, korisnik može raskinuti ove OUP u bilo kojem trenutku bez obzira na otkazni rok MAN T&B; korisnik može raskinuti ugovor i deaktivacijom na RIO platformi. Ako je ugovoreno neodređeno razdoblje, MAN T&B može pravodobno raskinuti OUP uz otkazni rok od tri (3) mjeseca na kraju.

   2. Ako su ovi OUP ugovoreni na određeno vrijeme, isključen je uobičajeni prekid ovih OUP tijekom razdoblja korištenja od strane korisnika. Čak ni deaktivacija na RIO platformi od strane korisnika ne oslobađa ga obveze plaćanja MAN T&B. 

   3. Ugovorne strane zadržavaju pravo na otkazivanje ugovora iz važnog razloga. Važni razlozi za izvanredni otkaz od strane korisnika prvenstveno su prodaja vozila na kojem je aktivirana digitalna usluga s aktivnim navedenim i određenim rokom ili drugačija promjena vlasnika ili posjednika ili rastavljanje vozila koje je prekoračilo rok od šest (6) mjeseci. Obveza plaćanja korisnika traje sve dok se ne dokaže razlog odustajanja. Obrada raskida može trajati do tri (3) radna dana.

   4. Otkazivanje ovih OUP za usluge iz bilo kojeg razloga ne utječe na OUP za RIO platformu i OUP ugovorene za ostale usluge društva MAN T&B. Međutim, raskid OUP Platforme RIO iz bilo kojeg razloga će raskinuti ove OUP u isto vrijeme kao i datum raskida, pod uvjetom da su dogovoreni na neodređeno vrijeme; u slučaju ugovora na određeno vrijeme, primjenjuje se odjeljak 6.2.2.

    Pružanje usluga društva MAN T&B u okviru ovih općih uvjeta poslovanja za usluge ovisi o sklapanju i neprekidnom trajanju općih uvjeta poslovanja za RIO platformu. 

   5. Važne napomene za korisnike vozila opremljenih uređajem TBM2:
    Nakon deaktivacije usluge MAN ServiceCare na RIO portalu ponovna aktivacija istog vozila za uslugu MAN TeleMatics više nije moguća. Za uslugu MAN ServiceCare M uz Opće uvjete poslovanja za platformu RIO potrebno je sklapanje i neprekidno trajanje OUP za uslugu MAN Bridge.

  3. Brisanje podataka

   MAN T&B se obvezuje izbrisati povijest podataka korisnika nakon isteka razdoblja čekanja od trideset (30) dana nakon prestanka važenja ovih OUP za usluge. Razdoblje čekanja namijenjeno je sprječavanju nepovratnog gubitka podataka prikupljenih povijesnih podataka u slučaju da korisnik slučajno prekine uslugu.
 7. Povjerljivost

  1. Društvo MAN T&B i korisnik obvezuju se da će s povjerljivim informacijama druge strane postupati povjerljivo i upotrebljavati ih samo za provođenje ovog OUP-a za usluge i s njima povezanih ciljeva. Ova obveza traje tri (3) godine nakon isteka ugovora.

  2. Odredba o povjerljivosti podataka iz točke 7 ne primjenjuje se ako su povjerljive informacije (i) druge ugovorne strane dokazano bile već poznate pri ugovaranju OUP-a za usluge ili ako ih je nakon toga objavila treća osoba bez kršenja ugovora o povjerljivosti, (ii) bile javno poznate pri ugovaranju OUP-a za usluge ili su postale javno poznate nakon toga, ako to nije proizašlo iz povrede ovih OUP-a za usluge, (iii) upotrijebljene za neke druge svrhe izvan primjene ovih OUP-a za usluge uz prethodnu suglasnost druge ugovorne strane ili (iv) morale biti otkrivene zbog zakonskih obveza ili prema nalogu suda ili službene institucije. Ako je to dopušteno i moguće, ugovorna strana koja ima obvezu otkrivanja povjerljivih informacija o tome će unaprijed obavijestiti drugu ugovornu stranu i dati joj priliku da pokuša spriječiti njihovo otkrivanje.

 8. Ostale odredbe

  1. Važne napomene za korisnike vozila opremljenih uređajem TBM2: Postojeći ugovor za uslugu MAN TeleMatics automatski završava kupnjom proizvoda „MAN ServiceCare S” ili „MAN ServiceCare S” u kombinaciji s proizvodom „MAN Bridge”.

   Ako stavljanje usluga na raspolaganje nije moguće zbog više sile, društvo MAN T&B oslobođeno je obveze stavljanja usluge društva na raspolaganje tijekom takvog događaja i u okviru njegovog opsega ako je društvo MAN T&B provelo primjerene mjere za sprečavanje posljedica događaja. Događaj više sile svaki je događaj na koji društvo MAN T&B ne može utjecati, a koji društvu MAN T&B sasvim ili djelomično onemogućava ispunjavanje njegovih obveza, uključujući štete nastale požarom, poplave, štrajkove, pravno isključenje, smetnje u radu za koje društvo nije odgovorno ili službene naloge. Tu se ubraja i ispad RIO platforme zbog više sile.

   Društvo MAN T&B odmah će obavijestiti korisnika o nastupanju ili prestanku događaja više sile i maksimalno se potruditi ukloniti takav događaj te u najvećoj mogućoj mjeri ograničiti njegove posljedice.

  2. Ako su neke od odredbi ovog OUP-a za usluge u cijelosti ili djelomično nevaljane ili takvima postanu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ugovorne će strane umjesto nevaljane odredbe ugovoriti valjanu odredbu najsličniju smislu i svrsi nevaljane odredbe. Ako u ovom OUP-u za usluge postoji pravna praznina, ona će se na odgovarajući način ispuniti.

  3. Društvo MAN T&B ima pravo ustupiti prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge, u potpunosti ili djelomično, tvrtkama koje su povezane s društvom MAN T&B u smislu čl. 15 ff. AktG. U slučaju potpunog ustupanja svih prava i obveza, korisnik ima pravo otkazati ove OUP za usluge.

  4. Korisnik bez pisanog odobrenja društva MAN T&B nema pravo u cijelosti ili djelomično ustupati prava i/ili obveze iz ovih OUP za usluge trećim stranama.

  5. Izmjene i dopune ovog OUP-a za usluge moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na odredbu o ukidanju ove odredbe o obaveznom pisanom obliku.

  6. Ovaj OUP za usluge dostupan je na odgovarajućem matičnom jeziku, a u slučaju proturječnosti mjerodavan je izvornik na njemačkom jeziku.

  7. Ovaj OUP za usluge podliježe pravu Savezne Republike Njemačke (uz isključenje sukoba zakona). U slučaju sporova koji proizlaze iz ovog OUP-a za usluge ili su s njima povezani nadležan je isključivo sud u Münchenu.


Stanje: 19. rujna 2022