A Geo Data Flow szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

 1. Tárgy

  A jelen Általános Szerződési Feltételek a TB Digital Services GmbH (a „TBDS”) és a Felhasználó (a „Felhasználó”) között létrejött egyedi megállapodást jelentenek. Az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a 2. pontban ismertetett szolgáltatás nyújtását, amelyet a TBDS a platformon keresztül biztosít a Felhasználó részére (a „TBDS-Szolgáltatások”). Ezek egyedi megállapodást jelentenek a Felhasználó és a TBDS között megkötött Platform Általános Szerződési Feltételeken felül. A jelen Általános Szerződési Feltételekben ettől eltérő rendelkezések hiányában, a jelen Általános Szerződési Feltételekre a Felhasználó és a TBDS között már létrejött Platform Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók. A Platform Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalmak a jelen Általános Szerződési Feltételekre is vonatkoznak. Az Általános Szerződési Feltételekben a platformra vonatkozóan a Platform Általános Szerződési Feltételek 2.1 és 2.3 pontja szerinti rendelkezéseknek megfelelően állapodnak meg.
 2. TBDS-szolgáltatás
  1. A TBDS a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességi ideje alatt a Felhasználónak a következő TBDS-szolgáltatást biztosítja, amely a szolgáltatás leírásban részletesebben le van írva:

   Megnevezés

   Rövid leírás

   Geo Data Flow

   A Geo Data Flow adatokat generál és továbbít RIO interfészen keresztül harmadik fél részére. A pontos adatokat a szolgáltatás leírása részben találja.

   A Szolgáltatás részletes leírásának, valamint a műszaki követelményeknek aktuális szövegezése és az igénybe vett Szolgáltatás aktuális díja a Platform https://rio.cloud oldalán tekinthető meg.

  2. A platform a rajta keresztül biztosítandó, fent megnevezett szolgáltatás céljából a platform Általános Szerződési Feltételeinek 3.2 pontjának megfelelően áll rendelkezésre.

  3. Fontos tudnivaló: Az adatvédelmi követelményekre vonatkozóan kifejezetten felhívjuk a figyelmet a Platform Általános Szerződési Feltételek 8. pontjára. A felhasználó a TBDS általi adatfeldolgozási megbízás keretében adatvédelmi jogi szempontból felelős marad az adatfeldolgozásért, és biztosítja, hogy megengedhető legyen az érintett személyek (sofőrök és adott esetben további személyek) személyre vonatkozó adatainak feldolgozása. Ez magában foglalja a Felhasználó érintett személyekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét, valamint a megfelelő adatvédelmi jogalap megteremtését.

 3. Díjazás

  1. A TBDS-szolgáltatásért fizetendő díjazás a https://rio.cloud oldalon lévő platform adataihoz igazodik, és a törvényben meghatározott általános forgalmi adó hozzászámításával értendő. A díj mértékét a Felhasználó által a Szolgáltatásra regisztrált járművek száma határozza meg. A Felhasználó regisztrációjával a jármű részt vesz a szolgáltatásban, és az elszámolást a rendszer napi pontossággal elvégzi. Az elszámolás időarányosan azokra a hónapokra történik, amelyekben a Felek a TBDS-szolgáltatásról csak a hónap egy részére állapodtak meg.

  2. A Felhasználónak a díjat a TBDS általi számlakiállítást követően a TBDS a Platform Általános Szerződési Feltételek 4.2 pontjában megnevezett fizetési szolgáltatójánál kell megfizetnie. A fizetésnek a TBDS-szel szemben teljesítési hatálya van.

  3. Ha a Felhasználó a TBDS előzetes méltányos írásbeli felszólítása ellenére is fizetési késedelemben van, a TBDS legalább egy (1) hét előzetes további bejelentését követően a TBDS-szolgáltatás teljesítése jelen Általános Szerződési Feltételekkel a fizetés beérkezéséig felfüggeszthető.

 4. Módosítások

  1. Az Általános Szerződési Feltételek módosításához mindkét fél hozzájárulása szükséges, amennyiben felek a jelen 4. pontban ettől eltérően nem állapodnak meg.

  2. A TBDS a TBDS-szolgáltatás teljesítésének keretében megfelelő technikai módosításokat végezhet, különösen amennyiben ezek ahhoz szükségesek, hogy működőképességét javítsa vagy a törvényi követelményeket betartsa.

  3. A szolgáltatás méltányos módosításait a TBDS szolgáltatás teljesítésének keretein belül és a méltányos áremeléseket a Felhasználónak szöveges formában jelzik, miközben biztosítják annak lehetőségét, hogy a változtatás ellen hat (6) héten belül kifogást emeljen. Ha Felhasználó a méltányos szolgáltatásmódosítás/díjemelés ellen hat (6) héten belüli nem emel kifogást (írásban vagy e-mailben), ez a szolgáltatásmódosításhoz/díjemeléshez való hozzájárulásnak tekintendő, amennyiben a kijelzés keretében felhívták a Felhasználó figyelmét erre a jogkövetkezményre. Ha a Felhasználó ellentmondott a szolgáltatás módosításának/díjemelésnek, a TDBS-t a Felhasználóval szemben azonnali felmondási jog illeti meg az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozóan; továbbá a Felhasználó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket rendes felmondással bármikor felmondani.

 5. Szavatosság és felelősség

  1. Szavatosság

   1. A Felhasználó a TBDS-nek haladéktalanul jelenti a TBDS-szolgáltatás hiányosságát. A TBDS a TBDS-szolgáltatás hiányosságait méltányos határidőn belül el fogja hárítani. Ha a hiányosság elhárítása méltányos határidőn belül két alkalommal (2) meghiúsul, akkor a Felhasználó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek rendkívüli felmondására.

    A Felhasználó egyéb igényeire az 5.2 pont vonatkozik.

   2. A hiányosságok miatti igények kizártak, amennyiben az okot a Felhasználó vagy a Felhasználó egyik teljesítési segédje saját maga okozta.

  2. Felelősség

   A TBDS felelős azokért a károkért, amelyeket szándékosan és/vagy súlyos gondatlanságból a TBDS vagy teljesítési segédei okoztak. A TBDS vagy teljesítési segédei egyszerű gondatlansága miatt keletkezett károkért a TBDS csak akkor felel, ha azzal lényeges kötelezettségszegést követ el. A lényeges kötelezettségek olyan szerződési kötelezettségek, amelyek lehetővé teszik a szerződés megfelelő megvalósítását és amelyek teljesítésében a Felhasználó bízott és bízhatott.

   Egyszerű gondatlanság esetén az ilyen lényeges kötelezettségszegésénél a TBDS felelőssége a jellemzően előre látható károkra, legfeljebb azonban az éves díj 100%-ra korlátozódik.

   Egyéb esetben a TBDS felelőssége egyszerű gondatlanság esetén kizárt.

   Ha egy TBDS-szolgáltatás nyújtása ingyenesen történik, a következő érvényes: Ilyen lényeges kötelezettségek egyszerű gondatlanságból való megszegése esetén a TBDS-nek a TBDS-szolgáltatás költségmentességének figyelembevételével ezen túl csak azért a gondosságért kell felelnie, amelyet a TBDS a saját ügyeiben alkalmazni szokott.

  3. Egyéb kizárások

   1. A TBDS nem felel a Felhasználó gépjárműveinek szabályszerű állapotáért, amelyekre vonatkozóan a TBDS-szolgáltatást végzi. A TBDS-szolgáltatás csupán a Felhasználó támogatásaként szolgál; az előírások betartásának, a járművek használatának és állapotának felelőssége a fenntartó vagy a gépkocsivezető felelőssége marad.

   2. A RIO Boxok és/vagy RIO adóegységek és/vagy TBM2-készülékek rendelkezésre bocsátása nem képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek részét. A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében ezért nem vállalunk szavatosságot és/vagy felelősséget.

   3. Ennek megfelelően a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében nem biztosítunk garanciát és nem vállalunk felelősséget hiányos TBDS-szolgáltatások (különös tekintettel a hiányzó vagy hibás adatokra) és/vagy olyan károk esetén, amelyeket a jármű, a RIO Boxok és/vagy RIO-adóegységek és/vagy a TBM2-készülékek hibás működése és/vagy kiesése, illetve a felhasználó hibás adatmegadása okozott.

 6. Érvényességi idő és felmondás

  1. Érvényességi idő

   Az Általános Szerződési Feltételeket a Felek határozatlan időre kötik.

  2. Felmondás

   1. A Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeit bármikor határidő betartása nélkül a TBDS-szel szemben rendes felmondással felmondhatja; a felmondás a platformon a Felhasználó által elvégzett egyszerű deaktiválással is megtörténhet. A deaktiválást követően RIO-box használata esetén az újbóli aktiválás legalább négy (4) munkanapot vesz igénybe.

   2. A TBDS az Általános Szerződési Feltételeket három (3) hónap határidő betartásával a hónap végével mondhatja fel rendes felmondással.

   3. Felek fontos okból való felmondási jogát ez nem érinti.

   4. Jelen Általános Szerződési Feltételek bármely okból történő felmondása nem érinti a Platform Általános Szerződési Feltételeit és adott esetben más megkötött, egyéb szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. A Platform Általános Szerződési Feltételei bármely okból történő felmondása ezzel egy időben a jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetését is maga után vonja.

   5. A TBDS-szolgáltatás jelen Általános Szerződési Feltételek alatti teljesítése a következőt további Általános Szerződési Feltételek megkötésétől és fennállásától (TBDS-szel vagy harmadik szolgáltatóval) függ: Amennyiben az adatokat harmadik fél hozza létre és a Mixed Fleed Bridge-en keresztül továbbítja a TBDS felé, a szolgáltatás csak abban az esetben nyújtható, ha és ameddig a harmadik fél továbbítja a TBDS felé az adatokat. Más Általános Szerződési Feltételek bármely okból történő felmondása azonban ugyanabban az időpontban érvényteleníti a jelen Általános Szerződési Feltételeket is.

   6. Az alábbi egyéb TBDS-szolgáltatások és/vagy külső szolgáltatások biztosítása a jelen Általános Szerződési Feltételek megkötésétől és fennállásától függ: nincs ilyen. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen okból történő felmondása ugyanabban az időpontban megszünteti a többi TBDS szolgáltatást és/vagy külső szolgáltatást, illetve az ezzel kapcsolatban megkötött Általános Szerződési Feltételeket.

 7. Egyéb

  1. Amennyiben a TBDS szolgáltatások rendelkezésre bocsátása vis maior miatt nem lehetséges, a TBDS-t a vis maior kihatásának időtartamára és terjedelmére felmentik a TBDS szolgáltatások rendelkezésre bocsátása alól, amennyiben a TBDS megtette a megfelelő megelőző intézkedéseket a következmények elkerülésére. Vis maior alatt minden a TBDS befolyási körén kívül eső olyan eseményt kell érteni, amely miatt a TBDS teljesen vagy részben akadályoztatva van a kötelezettségei teljesítésében, ideértve a tűzkárokat, áradásokat, sztrájkokat és jogos kizárásokat, valamint a nem saját maga okozta üzemzavarokat és hatósági intézkedéseket. Ez magában foglalja a RIO platform vis maior következtében történő üzemkiesését.

   A TBDS a Felhasználónak haladéktalanul bejelenti a vis maior fellépését és elmúlását és teljes erejével azon fáradozik, hogy elhárítsa a vis maiort és annak hatásait a lehetőségek szerint korlátozza.

  2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a Felek által megállapodott olyan érvényes rendelkezés lép, amely az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához a legközelebb áll. Jelen Általános Szerződési Feltételek hiányosságait a felek ennek megfelelően pótolják.

  3. A TBDS jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jogok és/vagy kötelezettségek egészének vagy egy részének átruházására olyan vállalatokra, amelyek a német részvénytörvény (AktG) 15. és azt követő paragrafusai szerint a TBDS kapcsolt vállalatai. Az összes jog és kötelezettség teljes körű átruházása esetén a Felhasználó jogosult felmondani jelen Általános Szerződési Feltételeket.

  4. A Felhasználónak a TBDS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nincs joga jelen Általános Szerződési Feltételeknek a jogairól és/vagy kötelezettségeiről részben vagy teljesen harmadik fél részére lemondani.

  5. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes. Ez vonatkozik az írásbeli megfogalmazás követelményének megszüntetéséről szóló megállapodásra is.

  6. A jelen Általános Szerződési Feltételek az adott országspecifikus változatokban áll rendelkezésre, eltérések esetén a német eredeti változat az irányadó.

  7. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak (a kollíziós jog kizárásával). A jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy azokkal kapcsolatban eredő vita esetén a kizárólagos bírói illetékesség helye München.


Készült: 2021. 03. 18.