Gegevensbescherming

1.  Verplichting tot gegevensbescherming

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens is voor TB Digital Services GmbH ("TBDS") van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens die bij het gebruik van de RIO "Pocket Fleet" app (hierna: de app) worden verzameld, uitsluitend met inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming, in het bijzonder van de Algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) en de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet inzake gegevensbescherming).

2.  BEOOGD DOEL

De app wordt gebruikt om wagenparkmanagers en planners belangrijke informatie ten behoeve van het beheer van het wagenpark op mobiele apparatuur ter beschikking te stellen en hen zo in de gelegenheid te stellen de inzet van de voertuigen te optimaliseren. Deze informatie is met name nodig om de positie en toestand van het voertuig te bepalen, de chauffeur te identificeren en contact met de chauffeur te kunnen opnemen via telefoon of e-mail. De door de app verzamelde gegevens worden alleen voor het beoogde doel verwerkt.

3.  Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de app

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook locatiegegevens
of gegevens over het gedrag van chauffeurs.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt indien en voor zover een rechtsvoorschrift de concrete verwerking toestaat of de betrokkenen eerder uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerking.

Versleutelde communicatie

Om alle persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden vindt alle communicatie met onze server plaats via een versleutelde verbinding (TLS 1.2 of beter).

Toegang van de app tot apparaatfuncties

De app verkrijgt toegang tot het geheugen van de apparaten van de gebruikers om het HERE kaartmateriaal op te slaan en de positie van de voertuigen te kunnen weergeven.

Doorgifte van gegevens aan derden

Er worden gegevens doorgegeven via Crashlytics en Google Firebase. Verder geven wij geen persoonsgegevens van de gebruiker door aan derden.

4.  Cookies

Bij het gebruik van de app worden cookies gebruikt. Binnen deze cookies wordt informatie verwerkt zoals de sessie-ID en andere gegevens die nodig zijn voor een probleemloze aanmelding. Om het product te optimaliseren worden de diensten Crashlytics en Firebase van de firma Google gebruikt (vgl. hieronder punt 5 en 6).

5.  Google Crashlytics

Wij maken gebruik van de foutdiagnosedienst "Crashlytics", die wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (hierna: Google).

Doel

Crashlytics en de door de software gegenereerde foutrapporten worden gebruikt om fouten te kunnen registreren en analyseren. De daardoor verkregen informatie dient voor het onderhoud en de verbetering van onze app. Als er tijdens het gebruik van de app onverwachte fouten optreden of als de app onverwacht wordt gesloten, wordt specifieke informatie, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, de datum en tijd van de fout, het land van waaruit informatie wordt opgevraagd of de ingestelde taal van het besturingssysteem naar Crashlytics gezonden. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Crashlytics vindt u hier: https://fabric.io/terms.

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de zwaarder wegende, gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG). Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze klanten een foutloos product aan te bieden en het gebruik ervan zo eenvoudig en veilig mogelijk vorm te geven.

Uitschakelen van Crashlytics

U kunt de gegevensverwerking door Crashlytics te allen tijde verhinderen door in de instellingen van de app de registratie en doorgifte van gebruiksinformatie en diagnosegegevens door Crashlytics uit te schakelen. In de leveringstoestand van de app is deze optie gedeactiveerd.

Doorgiften naar derde landen

Door het gebruik van Crashlytics worden persoonsgegevens doorgegeven aan Google. Google is voor ons in het kader van een verwerking werkzaam als dienstverlener. Google verwerkt persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield vindt u op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Ten behoeve van onze app maken wij gebruik van de trackingdienst "Firebase" van de aanbieder Google. Firebase maakt gebruik van trackingtechnologieën waarmee de interactie van de app-gebruikers met de app kan worden geregistreerd en geanalyseerd, zoals de frequentie en duur van de sessies en de navigatie door de verschillende menuopties. Met Google Firebase worden handelingen van de gebruiker (zoals het aanklikken van een menuoptie) alsmede het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, de versie van de app en de datum van de gebeurtenis verzameld en naar Firebase gezonden.

 

Doel

De registratie en analyse van de interacties van de app-gebruikers met de app heeft tot doel de app en de gebruiksvriendelijkheid ervan met behulp van de verkregen informatie te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de zwaarder wegende, gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG). Het is ons gerechtvaardigde belang onze klanten een gebruiksvriendelijk product aan te bieden en dit voortdurend verder te ontwikkelen.

Uitschakelen van Firebase

U kunt de gegevensverwerking door Firebase te allen tijde verhinderen door in de instellingen van de app de registratie en doorgifte van gebruiksinformatie en diagnosegegevens door Google Firebase uit te schakelen. In de leveringstoestand van de app is deze optie gedeactiveerd.

Doorgiften naar derde landen

Met Firebase wordt informatie over het gebruik van de app geregistreerd en doorgegeven aan Google in Ierland of in de VS en aldaar opgeslagen respectievelijk verwerkt. De gegevens worden in principe geanonimiseerd verzameld en aan Firebase doorgegeven. De gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens van de gebruiker. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze app te analyseren en om ons verdere, met het gebruik van de app samenhangende diensten te leveren.

Voor de persoonsgegevens die naar de VS worden gestuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant. Meer informatie over Google Firebase en de gegevensbescherming vindt u op www.google.com/policies/privacy/ en firebase.google.com.

7.  Veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

8.  WISSING

In de app zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De voor het gebruik van de app vereiste persoonsgegevens worden in andere servicetoepassingen opgeslagen en zijn onderworpen aan de termijnen voor gegevenswissing die daar gelden. Wat dat betreft geldt dat de gegevens slechts zo lang worden opgeslagen als noodzakelijk is om de service te leveren of aan de bewaartermijnen te voldoen.

 

9.  OPDRACHTGEGEVENSVERWERKING

Met samenwerkingspartners die in het kader van de terbeschikkingstelling van de app en het gebruik van de functies ervan door ons als verwerker worden ingezet, hebben wij dienovereenkomstige opdrachtverwerkingscontracten gesloten.
 

10.  Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze gegevensbeschermings- en IT-veiligheidsmaatregelen te wijzigen, voor zover dit op grond van de wettelijke of technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij onze bepalingen inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen en u daarover op passende wijze informeren en, indien noodzakelijk, uw toestemming hiervoor vragen.

 

11.  Uw rechten                                                                                           

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

a)  Het recht op inzage, met name in de gegevens die wij over uw persoon verwerken,  de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens, de categorieën van de ontvangers en de geplande opslagduur (art. 15 van de AVG).

b) Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke te laten rectificeren (art. 16, 17 AVG).

c)  Het recht op wissing of beperking van de verwerking van de over u opgeslagen gegevens (artikel 17, 18 AVG).

d) Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

e) Het recht uw toestemming te allen tijde en zonder opgaaf van redenen in te trekken (art. 7, lid 3 AVG).

f)  Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
 

12.  VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN CONTACT
Wanneer u met betrekking tot deze app vragen hebt over de gegevensbescherming of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München of met datenschutz@rio.cloud.