Condiţii cadru generale pentru utilizarea platformei

 1. Obiect
  1. Aceşti termeni şi condiţii privind platforma reprezintă un acord cadru gratuit încheiat între TB Digital Services GmbH („TBDS”) şi utilizatorul acesteia („utilizatorul”) (TBDS şi utilizatorul sunt desemnaţi prin termenul „partea contractuală”, iar atunci când se face referire la ambii, aceştia sunt desemnaţi prin termenul „părţile contractuale”) pentru utilizarea platformei RIO („platforma”) disponibile pe site-ul web www.rio.cloud.

   Prin intermediul platformei, utilizatorul poate utiliza serviciile contra cost şi serviciile gratuite de la TBDS („servicii TBDS”) şi/sau serviciile furnizorilor terţi („servicii terţe”, inclusiv serviciile terţe ale MAN Truck & Bus SE) (desemnate global prin termenul „servicii”). Termenii şi condiţiile privind platforma reprezintă un acord cadru.

   În baza acestui acord, serviciul terţ „ServiceCare S” al MAN Truck & Bus SE (care poate fi vizualizat ca parte a descrierii serviciului pe site-ul web de înregistrare al platformei RIO, precum şi după înregistrarea pe www.rio.cloud) poate fi utilizat gratuit, cu condiţia ca vehiculele dotate cu un dispozitiv RIO Box/TBM3 („Connected Vehicle”) sau a celorlalte obiecte-vehicul (de exemplu, container, remorcă etc.) dotate cu o unitate de transmisie RIO („Mobile-Device”) să fie înregistrate pe platformă. În plus, serviciile individuale TBDS şi/sau serviciile terţe pot fi utilizate de utilizator în mod gratuit timp de trei (3) luni prin apăsarea butonului corespunzător din Marketplace-ul RIO în vederea activării serviciilor în scopul testării de produse. În cazul în care utilizatorul intenţionează să realizeze înregistrarea unui Connected Vehicle şi/sau Mobile Device prin intermediul platformei pentru un obiect-vehicul deţinut de un terţ, acest lucru este permis numai cu acordul terţului; acordul terţului trebuie să fie prezentat TBDS în cazul unei eventuale solicitări din partea acesteia.

   Utilizarea unui serviciu TBDS şi/sau al unui serviciu terţ după expirarea intervalului de utilizare gratuită de trei (3) luni se va desfăşura pe baza unor contracte care vor fi încheiate separat cu TBDS sau cu furnizorul terţ respectiv, pentru care se vor stabili termeni şi condiţii generale suplimentare faţă de termenii şi condiţiile privind platforma („termenii şi condiţiile privind serviciile”).
  2. Toate serviciile oferite prin intermediul platformei vor fi furnizate în ţările menţionate în anexa 1 la aceşti termeni şi condiţii privind platforma exclusiv antreprenorilor în sensul art. 14 din Codul Civil German, cu excepţia cazului în care serviciile în cauză şi termenii şi condiţiile aferente privind serviciile stipulează altceva. Serviciile vor fi furnizate numai pentru Connected Vehicles şi/sau Mobile Devices care sunt localizate din punct de vedere geografic în ţările stabilite în anexa 1 la aceşti termeni şi condiţii privind platforma.
  3. Art. 312i paragraful 1 teza 1 nr. 1 - 3 şi teza 2 din Codul Civil German nu se aplică la încheierea acestor termeni şi condiţii privind platforma.
 2. Încheierea contractului referitor la serviciile TBDS şi serviciile terţilor
  1. Utilizarea unui anumit serviciu TBDS are loc pe baza unui contract care urmează să fie încheiat separat împreună cu TBDS, prin intermediul internetului, care are la bază propriii termeni şi condiţii privind serviciile. În cazul în care un utilizator doreşte să utilizeze un serviciu TBDS, acesta trebuie să facă clic pe butonul corespunzător de pe platformă pentru a achiziţiona respectivul serviciu TBDS. Ulterior, utilizatorul trebuie să confirme respectivii termeni şi condiţii privind serviciile şi să apese pe butonul corespunzător pentru a finaliza procesul de comandă. Încheierea procesului de comandă nu echivalează cu încheierea unui contract cu TBDS; mai degrabă, aceasta trebuie să fie considerată ca reprezentând înaintarea unei oferte din partea utilizatorului. Încheierea contractului cu TBDS referitor la serviciul aflat în discuţie se consideră ca fiind realizată numai după acceptarea de către TBDS a ofertei înaintate de utilizator (această confirmare va fi transmisă utilizatorului prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul platformei).
  2. Utilizarea unui anumit serviciu al unui furnizor terţ are loc pe baza unui contract care urmează să fie încheiat separat cu terţul respectiv, care are la bază termenii şi condiţiile privind serviciile aparţinând terţului în cauză. Termenii şi condiţiile privind un anumit serviciu terţ vor fi stabilite doar între utilizator şi respectivul furnizor terţ (adică nu împreună cu TBDS). TBDS nu se angajează să reprezinte furnizorul terţ la încheierea contractului şi nici să execute serviciile acestuia, şi, prin urmare, nu are în această situaţie niciun fel de obligaţii faţă de utilizator.

   În cazul în care un utilizator doreşte să utilizeze un serviciu terţ, acesta trebuie să facă clic pe butonul corespunzător de pe platformă pentru a achiziţiona respectivul serviciu al furnizorului terţ. Ulterior, utilizatorul trebuie să confirme respectivii termeni şi condiţii privind serviciile şi să facă clic pe butonul corespunzător pentru a finaliza procesul de comandă. Încheierea procesului de comandă nu echivalează cu încheierea unui contract cu furnizorul terţ; mai degrabă, aceasta trebuie să fie considerată ca reprezentând înaintarea unei oferte din partea utilizatorului. Încheierea contractului cu furnizorul terţ referitor la serviciul terţ aflat în discuţie se consideră ca fiind realizată numai după acceptarea de către furnizorul terţ a ofertei înaintate de utilizator (această confirmare va fi transmisă utilizatorului prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul platformei). TBDS nu acţionează în cadrul acestui proces de înaintare, respectiv de acceptare a ofertei în calitate de reprezentant legal al furnizorului terţ sau al utilizatorului, ci doar în calitate de receptor autorizat ale acordurilor exprimate de utilizator şi de furnizorul terţ. Procesarea plăţilor în ceea ce priveşte serviciile TBDS şi serviciile terţilor este reglementată de dispoziţiile de la punctul ‎4.2 al acestor termeni şi condiţii privind platforma.
  3. Art. 312i paragraful 1 teza 1 nr. 1 - 3 şi teza 2 din Codul Civil German nu se aplică la încheierea acestor termeni şi condiţii privind servicii, cu excepţia cazului în care respectivii termeni şi condiţii privind serviciile prevăd altfel.
 3. Accesul la platformă şi drepturile de utilizare a platformei
  1. Utilizatorul trebuie să furnizeze el însuşi accesul tehnic la platformă. Accesul la platformă are loc prin acces de la distanţă, realizat prin intermediul internetului. Detalii suplimentare, precum şi alte cerinţe tehnice de acces pentru serviciile TBDS şi/sau serviciile terţe sunt specificate în cadrul cerinţelor tehnice de acces. Acestea pot fi consultate pe pagina de înregistrare a platformei RIO, precum şi după efectuarea înregistrării pe www.rio.cloud.
  2. TBDS va trebui să asigure în baza acestor termeni şi condiţii privind platforma o disponibilitate de 99% pe an în timpul orelor de funcţionare, în ceea ce priveşte disponibilitatea platformei pentru accesul de la distanţă. Nu există nicio altă obligaţie suplimentară privind disponibilitatea platformei; termenii şi condiţiile privind serviciile pot include reglementări suplimentare. De la obligaţiile privind disponibilitatea şi timpii de funcţionare prevăzute la pct. ‎2 se exclud intervalele de întreţinere prevăzute a fi efectuate sâmbătă, orele 22:00, până duminică, orele 16:00 CET.
  3. Pentru utilizarea platformei, a conţinuturilor aflate pe platformă şi a aplicaţiilor care pot fi descărcate de pe platformă, TBDS acordă utilizatorului un drept de utilizare neexclusiv, netransferabil şi nelicenţiabil, nelimitat din punct de vedere teritorial şi limitat din punct de vedere temporal la durata prevăzută de termenii şi condiţiile privind platforma. Acest drept nu include posibilitatea de prelucrare.
  4. Software-ul poate conţine, în întregime sau parţial, componente Open Source. Acestea fac obiectul condiţiilor de licenţă corespunzătoare ale componentelor Open Source utilizate. Condiţiile relevante privind licenţa fac parte din aceşti termeni şi condiţii privind platforma şi pot fi consultate pe DOWNLOAD.

   Codul sursă actual al componentelor Open Source pentru RIO Box poate fi găsit pe DOWNLOAD. Acest lucru nu limitează obligaţiile TBDS faţă de utilizator.
  5. TBDS îşi rezervă dreptul de a retrage utilizatorului dreptul de utilizare în cazul în care acesta din urmă va produce daune platformei în mod intenţionat, va încălca prevederile termenilor şi condiţiilor privind platforma sau va utiliza platforma în afara dreptului de utilizare acordat acestuia (consultaţi pct. ‎3 de mai sus).
 4. Costurile şi procesarea plăţilor prin intermediul unui furnizor de servicii de plată
  1. Utilizarea platformei în condiţiile stipulate de termenii şi condiţiile privind platforma este gratuită pentru utilizator. Costurile pentru serviciile utilizate de utilizator sunt determinate de conţinutul termenilor şi condiţiilor privind serviciile care urmează să fie încheiat.
  2. În măsura în care taxele se plătesc către TBDS sau către un furnizor terţ conform termenilor şi condiţiilor privind serviciile, acestea vor fi facturate central către utilizator de către TBDS şi vor fi achitate de către utilizator exclusiv prin furnizorul de servicii de plată Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland („furnizorul de servicii de plată“) – cu efect asupra TBDS şi/sau asupra furnizorului terţ – adică, toate plăţile datorate de către utilizator faţă de TBDS sau furnizorul terţ conform termenilor şi condiţiilor respective privind serviciile în cazul utilizării serviciilor RBDS sau serviciilor terţe vor fi efectuate prin intermediul furnizorului de servicii de plată (şi nu către furnizorul terţ şi/sau TBDS).
  3. Preţurile şi costurile declarate nu includ taxa pe valoarea adăugată sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. Astfel de taxe vor fi percepute utilizatorului de către TBDS în plus faţă de remuneraţia convenită.

   În cazul în care se aplică un mecanism de taxare inversă sau o altă metodă similară de simplificare (prin care furnizorul sau beneficiarul este obligat să declare sau să reţină impozitul pe venit sau alte eventuale taxe comparabile), utilizatorul trebuie să declare sau să reţină impozitul datorat autorităţii fiscale competente în termenul stabilit. În situaţia în care un astfel de mecanism este opţional, părţile contractuale declară că sunt de acord să utilizeze acest mecanism. Independent de această prevedere, preţurile şi costurile declarate sunt calculate în ambele cazuri fără TVA sau alte eventuale impozite comparabile, iar plăţile efectuate de utilizator către TBDS trebuie să se facă în cuantumul preţului convenit contractual, fără deduceri.
  4. Utilizatorul şi TBDS sunt responsabili fiecare în parte pentru respectarea prevederilor existente privind impozitul pe venit calculat pe baza veniturilor acestora.

   Preţurile şi costurile declarate nu includ taxele datorate prin reţinere la sursă sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. În cazul în care suma de plată face obiectul unei impozitări prin reţinere la sursă, utilizatorul nu poate refuza deducerea taxei reţinute la sursă din suma de plată datorată TBDS, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării sale de reşedinţă. Aceste taxe vor fi achitate de utilizator autorităţilor competente în numele TBDS, pe lângă suma de plată convenită care trebuie să fie achitată TBDS, iar utilizatorul va suporta şi toate cheltuielile aferente efectuării plăţii taxelor respective.

   În cazul în care între ţările de reşedinţă ale TBDS şi ţara de reşedinţă a utilizatorului există un acord de dublă impunere („ADI”), utilizatorul poate plăti autorităţilor competente cuantumul maxim al impozitului reţinut la sursă, stabilit conform ADI aplicabil, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). Utilizatorul este responsabil pentru îndeplinirea cerinţelor formale privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). La încheierea contractului, TBDS va furniza utilizatorului un certificat de rezidenţă fiscală.

   Utilizatorul se obligă să furnizeze TBDS, fără o eventuală solicitare în acest sens şi fără întârziere, o dovadă oficială a impozitului dedus în numele TBDS. În cazul neprezentării sau transmiterii cu întârziere a acestei dovezi oficiale, utilizatorul trebuie să despăgubească TBDS pentru toate eventualele daune care decurg din netransmiterea sau transmiterea cu a dovezii respective.
 5. Modificarea termenilor şi condiţiilor privind platforma, platformei şi termenilor şi condiţiilor privind serviciile
  1. Modificările aduse la termenii şi condiţiile privind platforma necesită consimţământul ambelor părţi contractuale, cu excepţia cazului în care se prevede altfel la punctul ‎5.
  2. TBDS poate efectua modificări tehnice adecvate asupra platformei, în special atunci când acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii platformei sau pentru respectarea cerinţelor legale aplicabile.
  3. De asemenea, TBDS poate efectua modificări ale conţinutului platformei, cu condiţia ca acestea să nu diminueze serviciile oferite utilizatorului în ceea ce priveşte utilizarea platformei, respectiv cu condiţia ca utilizatorul să nu îşi fi exprimat în mod explicit refuzul cu privire la efectuarea unor astfel de modificări, în conformitate cu prevederile pct. ‎4 de mai jos.
  4. Toate modificările adecvate efectuate asupra conţinutului serviciilor oferite pe platformă vor fi aduse la cunoştinţă utilizatorului, care va avea posibilitatea de a-şi exprima refuzul cu privire la efectuarea respectivelor modificări în termen de şase (6) săptămâni. Neaducerea la cunoştinţă a unui eventual refuz (exprimat în scris sau prin e-mail) cu privirea la efectuarea unei modificări adecvate a conţinutului serviciilor în termenul de şase (6) săptămâni, va fi considerată drept acceptare a modificării serviciilor respective, cu condiţia ca utilizatorul să fi fost informat cu privire la această consecinţă juridică în cadrul clauzei privind notificarea modificărilor operate. În cazul în care utilizatorul în exprimă refuzul cu privire la efectuarea unei modificări a serviciilor oferite, TBDS este îndreptăţit în mod extraordinar să rezilieze contractului încheiat cu utilizatorul; în plus, utilizatorul are posibilitatea de a rezilia în orice moment termenii şi condiţiile privind platforma. În cazul în care utilizatorul utilizează un serviciu TBDS sau un serviciu terţ cu termen fix, utilizatorul are dreptul de a rezilia termenii şi condiţiile privind platforma fără preaviz în cazul în care schimbarea serviciului are un efect negativ semnificativ asupra furnizării serviciului TBDS sau a serviciului terţ cu termen fix.
  5. Modificările aduse termenilor şi condiţiilor privind serviciile şi serviciilor respective se supun reglementărilor stipulate pe baza termenilor şi condiţiilor privind serviciile în cauză.
 6. Fără drept de exclusivitate/fără obligaţie de acceptare
  1. Serviciile TBDS şi/sau serviciile terţilor nu sunt exclusive pentru toţi cei implicaţi; nicio parte contractuală nu este supusă restricţiilor de concurenţă. Pentru utilizator nu există cerinţe minime de achiziţionare cu privire la serviciile TBDS sau serviciile terţilor.
  2. Niciuna dintre părţile contractuale nu este obligată pe baza acestor termenii şi condiţiile privind platforma la încheierea unor termeni şi condiţii separate privind serviciile.
 7. Încheierea contractului, durata contractului şi drepturile privind rezilierea
  1. Încheierea procesului de înregistrare a utilizatorilor nu echivalează cu încheierea unui contract cu TBDS; mai degrabă, aceasta trebuie să fie considerată ca reprezentând înaintarea unei oferte din partea utilizatorului. Încheierea contractului cu TBDS se consideră ca fiind realizată numai după acceptarea de către TBDS a ofertei înaintate de utilizator (această confirmare va fi transmisă utilizatorului prin intermediul unui e-mail). TBDS îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a bonităţii, a listei părţilor sancţionate şi a Codului de Identificare Fiscală aparţinând utilizatorului după înaintarea ofertei de către utilizator şi acceptarea acesteia de către TBDS. Chiar şi după acceptarea ofertei, TBDS îşi rezervă dreptul de a efectua la intervale regulate o verificare a codului de identificare fiscală, a bonităţii şi/sau listei părţilor sancţionate.

   Utilizarea platformei şi a serviciilor este condiţionată de faptul că nu există niciun fel de obstacole pentru realizarea acestui lucru ca urmare a reglementărilor naţionale sau internaţionale, în special a reglementărilor privind controlul exporturilor şi embargourilor sau altor restricţii legale. Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru utilizarea platformei şi/sau serviciilor. Întârzierile cauzate de procedurile de verificare a exporturilor sau de procedurile de aprobare suspendă temporar furnizarea de servicii. În cazul în care nu sunt obţinute aprobările necesare, se consideră că încheierea termenilor şi condiţiilor privind platforma, termenilor şi condiţiilor privind serviciile nu a fost finalizată; acest lucru, duce la excluderea eventualelor revendicări privind acordarea de despăgubiri ca urmare a depăşirii termenelor limită menţionate mai sus.
  2. Aceşti termeni şi condiţii privind platforma încheiaţi între utilizator şi TBDS intră în vigoare imediat după transmiterea de către TBDS a confirmării privind acceptarea ofertei utilizatorului, înaintată de acesta prin finalizarea procedurii de înregistrare (aşa cum sunt acestea definite la pct. ‎1). Termenii şi condiţiile privind platforma sunt încheiaţi pe perioadă nedeterminată.
  3. Termenii şi condiţiile privind platforma pot fi reziliaţi de către utilizator în orice moment şi fără notificare prealabilă, cu excepţia cazului în care utilizatorul utilizează un serviciu TBDS şi/sau un serviciu terţ cu termen fix; în acest caz, reglementările TBDS şi/sau ale serviciului terţ privind termenul şi opţiunea de reziliere a contractului respectiv se aplică şi la rezilierea termenilor şi condiţiilor privind platforma. O reînnoire a termenilor şi condiţiilor privind platforma de către un utilizator care a reziliat acest acord conform cu teza 1 de la pct. ‎3 va fi posibilă din nou numai după cel puţin zece (10) zile lucrătoare. TBDS poate rezilia termenii şi condiţiile privind platforma printr-un preaviz de trei (3) luni până la sfârşitul lunii, cu excepţia cazului în care utilizatorul foloseşte un serviciu TBDS şi/sau un serviciu terţ cu termen fix; în acest caz, dispoziţiile TBDS şi/sau ale serviciului terţ privind termenul şi opţiunea de reziliere a contractului respectiv se aplică şi la rezilierea acestor termeni şi condiţii privind platforma.
  4. În cazul în care utilizatorul intenţionează să înceteze utilizarea unui Connected Vehicle sau unui Mobile Device pentru care sunt furnizate servicii TBDS şi/sau servicii ale terţilor, acesta va dezabona respectivul Connected Vehicle sau Mobile Device de pe platformă. Serviciile TBDS şi/sau serviciile terţilor în legătură cu respectivul Connected Vehicle sau Mobile Device vor înceta atunci când Connected Vehicle sau Mobile Device încetează să mai fie utilizat. Toate termenele de păstrare sunt preluate din respectivii termeni şi condiţii privind serviciile. Înregistrarea din nou pentru Connected Vehicle sau a Mobile Device în conformitate cu teza 1 de la pct. ‎4 este posibilă numai după cel puţin patru (4) zile lucrătoare.

   Utilizatorul are obligaţia de a dezabona de pe platformă un vehicul care a fost vândut, cel mai târziu la data predării acestuia la cumpărător.
  5. Această prevedere nu aduce atingere dreptului care le revine ambelor părţi contractuale de a rezilia contractul în baza unui temei obiectiv. Exemple de temeiuri obiective sunt, printre altele (i) o încălcare gravă a obligaţiilor care îi revin uneia dintre părţile contractuale, care nu a fost remediată nici după expirarea unei perioade de treizeci (30) de zile stabilită de cealaltă parte contractuală şi care face, prin urmare, ca continuarea contractului să fie nerezonabilă pentru cealaltă parte contractuală sau (ii) începerea procedurii de insolvenţă împotriva uneia dintre părţile contractuale sau respingerea acesteia din cauza lipsei de masă credală.
  6. Reglementările privind durata şi rezilierea contractului cu privire la serviciile TBDS sau serviciile terţilor utilizate pot fi regăsite în cadrul respectivilor termeni şi condiţii privind serviciile. În cazul în care utilizatorul sau TBDS procedează la rezilierea termenilor şi condiţiilor privind platforma, acest lucru duce automat la anularea tuturor serviciilor şi termenilor şi condiţiilor privind serviciile.
 8. Datele utilizatorului şi protecţia datelor
  1. Datele referitoare la comanda de lucru
   Datele referitoare la comanda de lucru aparţinând utilizatorului referitoare la comenzile de transport desfăşurate împreună cu clienţii săi („datele referitoare la comanda de lucru”) vor fi utilizate de TBDS numai în scopul îndeplinirii termenilor şi condiţiilor privind platforma, serviciilor TBDS şi/sau serviciilor terţilor pe durata derulării acestor termeni şi condiţii privind platforma. TBDS nu va divulga unor terţi alte date referitoare la comanda de lucru aparţinând utilizatorilor, în afara celor care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor terţilor.
  2. Datele agregate
   sunt date pe care TBDS nu le poate asocia în mod univoc unui anumit şofer şi care se referă, sub aspect general, la Connected Vehicles sau Mobile-Devices, utilizarea acestora (cum ar fi starea de încărcare sau uzura frânelor) şi/sau cursele realizate de şoferii respectivi („date agregate”). Acestea sunt transmise fie de Connected Vehicle sau Mobile-Device, fie de utilizator direct la platforma unde vor fi, de altfel, stocate. La stocarea acestora, ultimele 6 cifre ale numărului de identificare al vehiculului şi ID-ul şoferului sunt anonimizate. TBDS poate utiliza şi transmite către terţi aceste date agregate pe durata desfăşurării termenilor şi condiţiilor privind platforma (i) în scopul îndeplinirii termenilor şi condiţiilor privind platforma şi/sau a oricăror altor termeni şi condiţii privind serviciile încheiaţi în legătură cu acesta; (ii) în scopul prestării serviciilor terţe (iii) în alte scopuri (cum ar fi creşterea nivelului de securitate, analiza datelor, testarea sau îmbunătăţirea/extinderea ofertelor) ale TBDS sau ale societăţilor care fac parte din GRUPUL TRATON sau din Grupul Volkswagen şi (iv) pentru scopuri comerciale, prin transmiterea acestor date către alţi terţi, în cazul în care acest lucru nu duce la identificarea utilizatorului ca persoană reală.
  3. Datele cu caracter personal
   TBDS respectă legislaţia în vigoare privind protecţia datelor. Acesta include Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) 2016/679 şi Legea federală privind protecţia datelor în versiunile lor valabile.
   1. Procesarea datelor de comandă cu TBDS
    Colectarea, prelucrarea şi utilizarea de către TBDS a datelor cu caracter personal aparţinând utilizatorului şi angajaţilor acestuia (în special a datelor referitoare la şoferi) („date cu caracter personal”) transferate sau transmise de Connected Vehicle sau Mobile-Device, de către utilizator şi/sau de către un furnizor terţ către platforma TBDS se realizează pe baza unui acord de prelucrare a contractului care urmează să fie încheiat separat de către părţi în conformitate cu art. 28 din Regulamentul general privind protecţia datelor („RGPD”), în temeiul căruia TBDS, în calitate de contractant (subcontractant), va prelucra datele cu caracter personal în numele şi în conformitate cu instrucţiunile utilizatorului în calitate de (organ responsabil). Prezentarea informaţiilor detaliate referitoare la acest aspect se regăseşte în cadrul acordului RGPD care se va încheia separat.

    Utilizatorul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor de către RGPD, în conformitate cu legea privind protecţia datelor, şi garantează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (şofer şi, eventual, alte persoane).

    În măsura în care este necesară prelucrarea ulterioară a datelor în numele TBDS în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor TBDS individuale, la încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile, reglementărilor stipulate de RGPD le vor adăugate reglementări suplimentare.

    Prelucrarea datelor cu caracter personal de către TBDS în cadrul RGPD include, de asemenea, analiza comportamentului rutier al şoferului şi utilizarea aplicaţiilor Connected Vehicle sau Mobile-Device şi, pe baza acestora, transmiterea către utilizator a unor recomandări pentru creşterea eficienţei (de exemplu, stagii de instruire, sugestii de îmbunătăţire).
   2. Transferul către furnizori terţi şi prelucrarea suplimentară a (datelor) comenzilor cu furnizorii terţi
    În măsura în care un transfer al datelor cu caracter personal de la TBDS către un furnizor terţ este necesară în ceea ce priveşte serviciile terţe, TBDS are solicitarea din partea utilizatorului, conform RGPD, de a transfera datele cu caracter personal către furnizorul terţ sau de a-i oferi acestuia acces la datele cu caracter personal. Pentru transmiterea de către utilizator şi/sau TBDS către un furnizor terţ a unor date cu caracter personal, utilizatorul trebuie să încheie în cadrul termenilor şi condiţiilor privind serviciile un acord separat de protecţie a datelor sau un acord de prelucrare a contractelor în conformitate cu art. 28 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
   3. Consimţământul şoferilor (aplicaţia pentru şoferi)
    , Pentru colectarea, procesarea, utilizarea şi transmiterea datelor cu caracter personal aparţinând şoferilor prin intermediul aplicaţiei pentru şoferi instalată de aceştia pe telefonul lor smartphone pentru scopurile menţionate la pct. ‎8, TBDS va obţine în mod direct, prin intermediul aplicaţiei pentru şoferi, un consimţământ separat din partea şoferilor. Utilizatorul declară că este informat şi că este de acord ca transmiterea consimţământului de către şofer să aibă loc în mod voluntar, iar în cazul refuzului (sau revocării) şoferului cu privire la acordarea acestui consimţământ, şoferul respectiv să nu poate utiliza aplicaţia pentru şoferi şi ca serviciile şi/sau serviciile terţilor să nu poată fi furnizate prin intermediul aplicaţiei pentru şoferi.
   4. Utilizarea individuală în afara RGPD
    Dincolo de rolul contractantului (subcontractantului) în sensul definit de pct. ‎8.3.1, TBDS va prelucra şi utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal în scopuri proprii, în calitate de organ responsabil, pe durata termenilor şi condiţiilor privind platforma, după cum urmează:
    1. Agregarea datelor (altfel spus, datele obţinute pe baza utilizării aplicaţiilor Connected Vehicle sau Mobile-Device, la stocarea cărora, ultimele 6 cifre ale numărului de identificare a vehiculului sunt anonimizate, iar ID-ul şoferului este şters) pentru a permite evaluarea, analizarea şi, eventual, transmiterea către terţi (societăţi externe şi societăţi care fac parte din TRATON GROUP sau din Grupul Volkswagen) a acestor date chiar şi după încetarea termenilor şi condiţiilor privind platforma; şi
    2. Analiza profilurilor de conducere fără ultimele 6 cifre şi fără ID-ul şoferului pentru dezvoltarea continuă, precum şi îmbunătăţirea calităţii ofertei de servicii, diagnosticarea defecţiunilor, prevenirea defecţiunilor şi/sau testarea de către TBDS, precum şi de către societăţile din grupul TRATON GROUP şi Grupul Volkswagen.
   5. Asigurarea legitimităţii prelucrării datelor cu caracter personal
    Utilizatorul este informat că, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, acesta are o obligaţie globală de a furniza informaţii persoanelor afectate de procesarea datelor. Astfel, persoanele vizate trebuie să primească toate informaţiile necesare, într-o manieră precisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, formulate într-un limbaj clar şi simplu de înţeles.

    Mai mult, utilizatorul trebuie să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează conform legii, aşadar, că există un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Trebuie remarcat faptul că, în cazul în care utilizatorul are un consiliu de întreprindere şi în funcţie de serviciul TBDS şi/sau serviciul terţ utilizat de utilizator, acest lucru poate implica existenţa unor drepturi de participare la luarea deciziilor din partea angajaţilor şi poate necesita încheierea unui acord la nivel de întreprindere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aparţinând angajaţilor.

    De asemenea, utilizatorul trebuie să garanteze că prin intermediul serviciului se prelucrează date cu caracter personal aparţinând angajaţilor exclusiv în scopul executării contractului de muncă al angajaţilor respectivi.
  4. Licenţa
   Utilizatorul acordă TBDS drepturi de utilizare şi de exploatare neexclusive, de sublicenţiere, valabile la nivel mondial cu privire la colectarea, procesarea, utilizarea şi transmiterea datelor respective, conform prevederilor specificate la pct. ‎8, pe durata specificată la pct. ‎8. Acest drept include dreptul de a efectua modificări, dreptul la dezvoltare ulterioară, multiplicare şi dreptul la distribuire şi comercializare, cu respectarea prevederilor referitoare la volumul de date. Acordarea acestor drepturi nu echivalează cu obţinerea consimţământului în sensul stipulat de Legea privind protecţia datelor.
  5. Despăgubirea
   În cazul în care utilizatorul omite dezabonarea în timp util a unui vehicul care a fost vândut conform prevederilor cu punctul ‎7.4, acesta va despăgubi TBDS de daunele cauzate de orice prelucrare inadmisibilă a datelor cumpărătorului şi ale angajaţilor acestuia, cu excepţia cazului în care utilizatorul nu este responsabil pentru acest lucru.
 9. Răspundere şi garanţie
  1. Răspundere
   1. TBDS este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de intenţia şi/sau neglijenţa gravă a acesteia sau a agenţilor care acţionează în numele său. Pentru daunele datorate simplei neglijenţe a TBDS sau agenţilor care acţionează în numele acesteia, TBDS va răspunde numai în cazul în care este încălcată o obligaţie cardinală. Obligaţiile cardinale reprezintă obligaţii contractuale esenţiale ce fac posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire utilizatorul s-a bazat şi s-ar fi putut baza. În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, răspunderea TBDS se limitează la daunele tipice previzibile.

    În măsura în care un serviciu TBDS şi/sau un serviciu terţ este furnizat în mod gratuit, se aplică următoarele prevederi: În cazul unei simple neglijenţe care încalcă astfel de obligaţii esenţiale, TBDS va trebui, ţinând cont de asigurarea caracterul gratuit al serviciului, să acorde aceeaşi obligaţie de diligenţă pe care TBDS o foloseşte în cadrul afacerilor proprii.
   2. De altfel, se exclude răspunderea TBDS pentru cazurile de neglijenţă simplă.
  2. Alte excluderi
   1. TBDS nu îşi asumă răspunderea cu privire la starea tehnică a vehiculelor utilizatorilor pentru care este furnizat serviciul. Serviciul furnizat are doar rolul de a asista utilizatorul; responsabilitatea privind respectarea reglementărilor aplicabile, utilizarea şi starea tehnică a vehiculelor cade în sarcina proprietarului, respectiv a şoferului.
   2. Furnizarea dispozitivelor RIO Box şi/sau a unităţilor de transmisie RIO nu reprezintă parte integrantă a acestor termeni şi condiţii privind platforma. Aceşti termeni şi condiţii privind platforma nu constituie o garanţie şi/sau răspundere.
   3. Prin urmare, pe baza acestor termeni şi condiţii privind platforma nu se acordă nicio garanţie şi/sau nu se va asuma nicio răspundere cu privire la serviciile defectuoase (în special, pentru cele referitoare la datele lipsă sau datele eronate) şi/sau pentru daunele rezultate din funcţionarea defectuoasă şi/sau defectarea vehiculelor, dispozitivelor RIO Box şi/sau unităţilor de transmisie RIO, sau produse ca urmare unei introduceri de date incorecte realizată de utilizator.
   4. În baza acestor termeni şi condiţii privind platforma, TBDS nu îşi asumă nicio garanţie şi/sau nu acordă nicio garanţie pentru serviciile terţe ale furnizorilor terţi. Asumarea răspunderii şi acordarea de despăgubiri aplicabile pentru propriile servicii ale TBDS sunt reglementate de către termenii şi condiţiile privind serviciile care urmează să fie încheiaţi.
 10. Confidenţialitate
  1. TBDS şi utilizatorul se obligă să nu dezvăluie niciuna dintre informaţiile confidenţiale referitoare la cealaltă parte contractuală şi să utilizeze aceste informaţii exclusiv pentru executarea termeni şi condiţii privind platforma şi în scopul urmărit pe baza acestuia. Această obligaţie va continua să fie valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului. Această clauză nu aduce atingere prevederilor menţionate la pct. ‎8.
  2. Clauza de confidenţialitate menţionată la pct. ‎1 de mai sus nu se aplică în cazul în care informaţiile confidenţiale (i) aparţinând celeilalte părţi contractuale erau deja cunoscute în mod evident la momentul încheierii termenilor şi condiţiilor privind platforma sau urmează să fie făcute cunoscute unor terţi imediat după aceea, fără ca acest lucru să încalce prevederile vreunui acord de confidenţialitate; (ii) reprezentau informaţii publice la momentul încheierii termenilor şi condiţiilor privind platforma sau urmează să fie făcute publice imediat după aceea, cu condiţia ca acest lucru să nu implice o încălcare a prevederilor acestor termeni şi condiţii privind platforma; (iii) sunt utilizate de o anumită parte contractuală cu acordul prealabil al celeilalte părţi contractuale în alte scopuri decât cele stabilite pe baza termenilor şi condiţiilor privind platforma; (iv) trebuie să fie făcute cunoscute ca urmare a obligaţiilor legale sau existenţei unui ordin din partea unei instanţe sau autorităţi publice; în măsura în care acest lucru este posibil şi nu încalcă prevederile legale, partea contractuală obligată să divulge informaţiile respective va informa în prealabil cealaltă parte contractuală cu privire la acest lucru şi îi va oferi acesteia posibilitatea de a contesta divulgarea informaţiilor în cauză.
 11. Alte prevederi
  1. În cazul în care punerea la dispoziţie a platformei nu poate fi realizată din cauza unor situaţii de forţă majoră, TBDS va fi exonerat de obligaţiile care îi revin privind punerea la dispoziţie a platformei pe toată durata situaţiei de forţă majoră şi manifestării efectelor acesteia, cu condiţia ca TBDS să ia măsurile necesare de precauţie pentru evitarea consecinţelor negative. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care se află în afara sferei de control a TBDS şi care împiedică TBDS să-şi îndeplinească complet sau parţial obligaţiile, inclusiv prejudicii provocate de incendii, inundaţii, greve, blocaje legale, precum şi întreruperea activităţii sau hotărâri guvernamentale pentru care TBDS nu este responsabilă. TBDS va înştiinţa imediat utilizatorul referitor la începerea şi încetarea stării de forţă majoră şi va face tot posibilul pentru a remedia situaţia de forţă majoră şi de a limita efectele acesteia.
  2. În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni şi condiţii privind platforma sunt sau devin nule din punct de vedere juridic, în totalitate sau parţial, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. În acest caz, părţile înlocuiesc prevederea nulă sau inaplicabilă cu una valabilă care se apropie cât mai mult posibil de acordul iniţial şi de intenţiile economice ale părţilor. Toate eventualele lacune care apar în cuprinsul acestor termeni şi condiţii privind platforma vor fi eliminate în mod corespunzător.
  3. Modificările şi completările aduse acestor termeni şi condiţii privind platforma trebuie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.
  4. Aceşti termeni şi condiţii privind platforma sunt disponibili în mai multe limbi, cu observaţia că versiunea originală în limba germană este prioritară în cazul eventualelor neconcordanţe.
  5. Aceşti termeni şi condiţii privind platforma vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile Republicii Federale Germania, cu excepţia normelor privind conflictul de legi şi a Convenţiei ONU privind contractele de vânzare internaţională de bunuri. Sediul procedural unic pentru soluţionarea tuturor litigiilor care decurg din sau în legătură cu aceşti acestor termeni şi condiţii privind platforma se află în München.

Anexa 1 Ţări în conformitate cu secţiunea 1.2 din aceşti termeni şi condiţii privind platforma

Anexa 1:

Lista ţărilor în conformitate cu secţiunea 1.2 din condiţiile generale privind utilizarea platformei

Statele membre ale Uniunii Europene:
Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca (cu excepţia teritoriilor de peste mări), Estonia, Finlanda, Franţa (cu excepţia teritoriilor de peste mări), Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos (cu excepţia teritoriilor de peste mări), Polonia, Portugalia (cu excepţia teritoriilor de peste mări), România, Slovacia, Slovenia, Spania (cu excepţia teritoriilor de peste mări), Suedia

Alte state:
Islanda, Lichtenstein, Norvegia (cu excepţia teritoriilor de peste mări), Elveţia, Coreea de Sud (Republica Coreea), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (cu excepţia teritoriilor de peste mări).


Versiunea: 19.09.22