Termeni şi condiţii privind serviciile Geo Data Flow

 1. Subiect

  Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile reprezintă un acord individual încheiat între societatea TB Digital Services GmbH („TBDS”) şi utilizatorul acestora („Utilizator”). Termenii şi condiţiile privind serviciile reglementează prestarea de TBDS către utilizator a serviciului descris la punctul 2, prin intermediul platformei („Servicii TBDS”). Acestea reprezintă un acord individual suplimentar la termenii şi condiţiile privind platforma, încheiat deja între utilizator şi TBDS. Dacă nu a fost stipulat altfel în termenii şi condiţiile privind serviciile, în cadrul acestor termeni şi condiţii privind serviciile se aplică prevederile termenilor şi condiţiilor privind platforma, acord încheiat deja între utilizator şi TBDS. Termenii definiţi în termenii şi condiţiile privind platforma sunt valabili şi pentru aceşti termeni şi condiţii privind serviciile. Termenii şi condiţiile privind serviciile vor fi convenite prin intermediul platformei, în conformitate cu reglementările de la punctele 2.1 şi 2.3 ale termenilor şi condiţiilor privind platforma.
 2. Serviciu prestat de TBDS
  1. Pe parcursul derulării acestor termeni şi condiţii privind serviciile, TBDS va presta următorul serviciu TBDS către utilizator, prezentat detaliat în descrierea serviciului:

   Denumire

   Descriere succintă

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow permite generarea şi redirecţionarea datelor prin intermediul interfeţelor RIO la sisteme terţe. Datele exacte sunt definite în descrierea serviciului.

   Descrierea detaliată a serviciului precum şi cerinţele tehnice şi remuneraţia care trebuie plătită pentru utilizarea serviciului sunt disponibile şi pe platformă, la https://rio.cloud.

  2. Disponibilitatea platformei pentru serviciul care trebuie prestat în acest scop este reglementată de punctul 3.2 din termenii şi condiţiile privind platforma.

  3. Indicaţie importantă: În ceea ce priveşte cerinţele referitoare la protecţia datelor, facem trimitere în mod explicit la secţiunea 8 din termenii şi condiţiile privind platforma. Utilizatorul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor în contextul prelucrării datelor comenzii de către TBDS, în conformitate cu legea privind protecţia datelor, şi garantează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (şofer şi, eventual, alte persoane). Aceasta include obligaţia utilizatorului de a informa persoanele vizate, precum şi crearea unui temei legal pentru protecţia datelor.

 3. Remunerarea

  1. Remuneraţia aferentă serviciului TBDS este în conformitate cu indicaţiile pe care le găsiţi pe platformă accesând https://rio.cloud şi nu include taxa pe valoare adăugată legală. Remuneraţia pentru serviciu este în funcţie de numărul de vehicule înregistrate de către utilizator. Prin înregistrarea de către utilizator, vehiculul dispune de serviciu, iar acesta este decontat la zi. Facturarea este proporţională pentru lunile în care serviciul TBDS a fost contractat doar pentru o parte a lunii.

  2. După ce TBDS a emis factura, remuneraţia va fi plătită de utilizator către furnizorii de servicii de plată ai TBDS, menţionaţi la punctul 4.2 din termenii şi condiţiile privind platforma. Această plată este considerată îndeplinire a obligaţiei faţă de TBDS.

  3. În cazul în care utilizatorul întârzie plata obligaţiilor sale, deşi a primit în prealabil o somaţie de plată de la TBDS, aceasta din urmă poate suspenda, până la efectuarea plăţii, prestarea serviciului TBDS, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, cu condiţia notificării prealabile a utilizatorului cu cel puţin o (1) săptămână înainte.

 4. Modificări

  1. Modificările aduse termenilor şi condiţiilor privind serviciile necesită consimţământul ambelor părţi contractuale, cu excepţia cazului în care punctul 4 prevede altceva.

  2. Ca parte a prestării serviciului TBDS, TBDS poate efectua modificări tehnice adecvate, în special atunci când acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii acestuia sau pentru respectarea cerinţelor legale.

  3. Toate modificările adecvate efectuate în prestarea serviciului de către TBDS şi majorarea rezonabilă a preţurilor vor fi comunicate în scris utilizatorului, iar acesta va avea posibilitatea de a-şi exprima refuzul cu privire la efectuarea respectivelor modificări în termen de şase (6) săptămâni. Neaducerea la cunoştinţă a unui eventual refuz (exprimat în scris sau prin e-mail) cu privire la efectuarea unei modificări adecvate a serviciilor/majorarea remuneraţiei în termenul de şase (6) săptămâni va fi considerată drept acceptare a modificării serviciilor/majorării remuneraţiei, cu condiţia ca utilizatorul să fi fost informat cu privire la această consecinţă juridică. În cazul în care utilizatorul îşi exprimă refuzul cu privire la efectuarea unei modificări a serviciilor/majorării remuneraţiei, TBDS este îndreptăţit în mod extraordinar să rezilieze termenii şi condiţiile privind serviciile încheiate cu utilizatorul; în plus, utilizatorul are posibilitatea de a rezilia în mod corespunzător în orice moment termenii şi condiţii privind serviciile.

 5. Garanţie şi răspundere

  1. Garanţie

   1. Utilizatorul va notifica imediat TBDS în cazul constatării unei deficienţe a serviciului prestat de TBDS. TBDS va remedia deficienţele serviciului prestat de TBDS în timp util. În cazul în care remedierea în timp util a unei anumite deficienţe eşuează de două (2) ori, utilizatorul are dreptul de a rezilia în mod extraordinar aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

    Toate celelalte revendicări ale utilizatorului sunt reglementate de punctul 5.2.

   2. Se exclud revendicările de acordare a unor despăgubiri pentru deficienţele constatate dacă acestea s-au produs din vina utilizatorului sau a unuia dintre agenţii care acţionează în numele acestuia.

  2. Răspunderea

   BDS este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de intenţia şi/sau neglijenţa gravă a acesteia sau a agenţilor care acţionează în numele său. Pentru daunele datorate simplei neglijenţe a TBDS sau agenţilor care acţionează în numele acesteia, TBDS va răspunde numai în cazul în care este încălcată o obligaţie cardinală. Obligaţiile cardinale reprezintă obligaţii contractuale esenţiale ce fac posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire utilizatorul s-a bazat şi s-ar fi putut baza.

   În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, răspunderea TBDS se limitează la daunele tipice previzibile, însă limitate la 100% din remuneraţia anuală.

   De altfel, se exclude răspunderea TBDS pentru cazurile de neglijenţă simplă.

   În cazul în care un serviciu TBDS este furnizat gratuit: În plus, în cazul unei simple neglijenţe care încalcă astfel de obligaţii cardinale, TBDS va trebui, ţinând cont de asigurarea caracterul gratuit al serviciului TBDS, să acorde aceeaşi obligaţie de diligenţă pe care TBDS o foloseşte în cadrul afacerilor proprii.

  3. Alte excluderi

   1. TBDS nu îşi asumă răspunderea cu privire la starea tehnică a vehiculelor utilizatorilor, pentru care este prestat serviciul de către TBDS. Serviciul furnizat de către TBDS are doar rolul de a asista utilizatorul; responsabilitatea privind respectarea reglementărilor aplicabile, utilizarea şi starea tehnică a vehiculelor revine proprietarului, respectiv şoferului.

   2. Punerea la dispoziţie a echipamentelor de fixare a RIO Box şi/sau a unităţilor de expediere RIO şi/sau TBM2 nu sunt parte integrantă a acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Referitor la acest aspect, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, compania noastră nu îşi asumă nicio răspundere/nu acordă nicio garanţie.

   3. În mod corespunzător, pentru aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu se acordă de asemenea nicio garanţie şi/sau nu se asumă nicio răspundere pentru serviciile TBDS necorespunzătoare (în special pentru datele lipsă sau greşite) sau pentru daune, cu privire la funcţiile eronate şi/sau la deficienţele vehiculelor, a RIO Box-urilor şi/sau a unităţilor de transmitere RIO şi/sau a unităţilor TBM2 şi/sau la introducerea de date eronate ale utilizatorului.

 6. Durată de operare şi reziliere

  1. Durata

   Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt încheiate pe perioadă nedeterminată.

  2. Rezilierea

   1. Utilizatorul poate rezilia în mod corespunzător, fără preaviz, aceşti termeni şi condiţii privind serviciile încheiaţi cu TBDS; rezilierea se poate efectua de către utilizator şi prin simpla dezactivare efectuată pe platformă. După o astfel de dezactivare, se va lua în considerare o reactivare la utilizarea unui RIO-Box-uri după o durată de cel puţin 4 (patru) zile lucrătoare.

   2. TBDS poate rezilia termenii şi condiţiile privind serviciile înainte de sfârşitul fiecărei luni calendaristice, cu respectarea unui termen de reziliere de trei (3) luni.

   3. Această prevedere nu aduce atingere dreptului care le revine ambelor părţi contractuale de a rezilia contractul în baza unui temei obiectiv.

   4. O reziliere a acestor termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, nu aduce atingere termenilor şi condiţiilor privind platforma sau, eventual, unor alţi termeni şi condiţii încheiate privind serviciile. În schimb, rezilierea termenilor şi condiţiilor privind platforma, indiferent de motivul rezilierii, atrage după sine rezilierea la aceeaşi dată şi a acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

   5. Prestarea serviciului de către TBDS în baza acestor termeni şi condiţii privind serviciile depinde de încheierea şi menţinerea următorilor termeni şi condiţii privind serviciile (încheiaţi cu TBDS sau terţi): Dacă datele sunt generate de un furnizor terţ şi sunt livrate către TBDS prin Mixed Fleet Bridge, serviciul poate fi oferit numai dacă şi atât timp cât datele sunt furnizate către TBDS de către furnizorul terţ. Rezilierea acestor alţi termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, atrage automat după sine rezilierea la aceeaşi dată şi a acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

   6. Prestarea următoarelor alte servicii de către TBDS şi/sau servicii terţe depinde de încheierea şi menţinerea acestor termeni şi condiţii privind serviciile: niciunul. Rezilierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, atrage automat după sine rezilierea la aceeaşi dată şi a altor servicii prestate de TBDS şi/sau servicii terţe, precum şi a termenilor şi condiţiilor privind serviciile aferente.

 7. Alte menţiuni

  1. În cazul în care punerea la dispoziţie a serviciilor TBDS nu poate fi realizată din cauza unor situaţii de forţă majoră, TBDS va fi exonerat de punerea la dispoziţie a serviciilor TBDS pe toată durata şi în funcţie de amploarea impactului, cu condiţia ca TBDS să ia măsurile necesare de precauţie pentru a evita consecinţele. Prin situaţie de forţă majoră se înţelege orice eveniment aflat în afara controlului TBDS, care împiedică TBDS, în totalitate sau parţial, să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin, inclusiv daunele provocate de incendii, inundaţii, greve şi blocajele ordonate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi toate avariile care nu au fost produse din vina acesteia şi dispoziţiile venite din partea oficialităţilor. De asemenea, aici este inclusă şi defecţiunea platformei RIO din cauza forţei majore.

   TBDS va notifica imediat utilizatorul cu privire la producerea şi încetarea unei situaţii de forţă majoră şi va depune toate eforturile pentru a înlătura situaţia de forţă majoră şi a limita cât mai mult posibil consecinţele acesteia.

  2. În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni şi condiţii privind serviciile sunt sau devin nule din punct de vedere juridic, parţial sau total, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Părţile contractuale convin să înlocuiască prevederea devenită nulă cu o prevedere cu efect juridic care să corespundă cel mai bine cu scopul şi sensul prevederii devenite nule. O eventuală lacună apărută în cadrul acestor termeni şi condiţii privind serviciile va fi închisă în consecinţă.

  3. TBDS are dreptul de a cesiona companiilor afiliate TBDS în sensul articolului 15 din AktG (Legea germană privind societăţile pe acţiuni) drepturi şi/sau obligaţii în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile. În cazul cesionării totale a tuturor drepturilor şi obligaţiilor, utilizatorul are dreptul să rezilieze aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  4. Utilizatorul nu are dreptul de a ceda în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil în scris al societăţii TBDS, unor terţi, drepturi şi/sau obligaţii care îi revin prin încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

  5. Modificările şi completările acestor termeni şi condiţii privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.

  6. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt disponibili în versiuni în limbile naţionale respective, iar în cazul în care există contradicţii, este relevantă versiunea originală în limba germană.

  7. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se supun legii Republicii Federale Germania (fără a aduce atingere conflictului de legi). Sediul procedural exclusiv pentru litigiile care decurg din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se află la München.


Versiunea: 18.03.2021