Termeni şi servicii privind serviciile MAN eManager S şi MAN eManager M
 1. Obiect
  1. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile MAN Truck & Bus SE („MAN T&B”) reglementează furnizarea serviciilor MAN T&B descrise la punctul ‎2 prin platforma RIO operată de TB Digital Services GmbH („TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, oferite utilizatorului de către MAN T&B. Aceştia constituie un acord individual, pe lângă termenii şi condiţiile privina platforma RIO deja încheiaţi între utilizator şi TBDS.
  2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, se aplică reglementările termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO deja încheiat între utilizator şi TBDS. Termenii definiţi în termenii şi condiţiile privind platforma RIO se aplică şi acestor termeni şi condiţii privind serviciile.
  3. Termenii şi condiţiile privind serviciile sunt convenite prin platforma RIO în conformitate cu prevederile de la punctul 2.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO.
  4. După ce vehiculul/vehiculele a/au fost înregistrat/e în zona de administrare RIO de pe platforma RIO, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul corespunzător Marketplace de pe platforma RIO pentru a achiziţiona serviciile MAN eManager S şi MAN eManager M. În cadrul activării produsului, utilizatorul trebuie să confirme aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, inclusiv descrierea serviciilor. Încheierea contractului referitor la serviciul MAN eManager S şi MAN eManager M se consideră ca fiind realizată numai după acceptarea de către MAN T&B a ofertei înaintate de utilizator (această confirmare va fi transmisă utilizatorului prin intermediul unui e-mail sau prin intermediul platformei RIO). MAN T&B îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a bonităţii, o verificare a listei părţilor sancţionate şi a Codului de Identificare Fiscală aparţinând utilizatorului după înaintarea ofertei de către utilizator şi acceptarea acesteia de către MAN T&B. Chiar şi după acceptarea ofertei, MAN T&B îşi rezervă dreptul de a efectua la intervale regulate o verificare a Codului de Identificare Fiscală, a bonităţii şi/sau listei părţilor sancţionate.

   Utilizarea serviciilor este condiţionată de faptul că nu există niciun fel de obstacole pentru aceasta ca urmare a reglementărilor naţionale sau internaţionale, în special a reglementărilor privind controlul exporturilor şi a embargourilor sau a altor restricţii legale. Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru utilizarea serviciilor. Întârzierile cauzate de procedurile de verificare a exporturilor sau de procedurile de aprobare suspendă temporar furnizarea de servicii. În cazul în care nu sunt obţinute aprobările necesare, se consideră că încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile nu a fost finalizată; acest lucru duce la excluderea eventualelor revendicări privind acordarea de despăgubiri ca urmare a depăşirii termenelor limită menţionate mai sus.
  5. Art. 312i paragraful 1 teza 1 nr. 1 - 3 şi teza 2 din Codul Civil German nu se aplică la încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.
 2. Serviciul MAN T&B
  1. MAN T&B îi oferă utilizatorului următorul serviciu MAN T&B în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile:

   Denumire

   Descriere succintă

   MAN eManager S

   MAN eManager S oferă informaţii despre gestionarea încărcării bateriei pentru vehiculele electrice (consultaţi descrierea serviciului MAN eManager S pentru vehiculele MAN pentru care serviciul este disponibil). În general utilizatorul poate alege pentru fiecare vehicul între încărcarea imediată şi încărcarea cu temporizator şi opţional poate precondiţiona temperatura spaţiului pasagerilor în timpul încărcării (controlul temperaturii).

   MAN eManager M

   Pe lângă gestionarea eficientă a încărcării, MAN eManager M îi oferă utilizatorului funcţii suplimentare şi o varietate de date relevante pentru baterie pentru monitorizarea completă a vehiculelor şi a bateriilor din flota de autobuze electrice. Descrierea serviciului MAN eManager M arată pentru ce vehicule MAN este disponibil serviciul şi ce servicii detaliate sunt incluse.

   Indicaţie importantă: În ceea ce priveşte cerinţele referitoare la protecţia datelor, facem trimitere în mod explicit la secţiunea 8 din termenii şi condiţiile privind platforma. Utilizatorul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor în contextul prelucrării datelor comenzii de către TBDS, în conformitate cu legea privind protecţia datelor, şi garantează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (şofer şi, eventual, alte persoane). Acest lucru presupune totodată obligaţia utilizatorului de a informa persoanele vizate, precum şi crearea unui temei legal pentru protecţia datelor.

   Descrierea detaliată a serviciului precum şi cerinţele tehnice şi taxa care trebuie achitată pentru utilizarea serviciului pot fi vizualizate şi descărcate în formă actualizată din secţiunea Marketplace a platformei RIO, de la adresa https://rio.cloud.

  2. Disponibilitatea platformei RIO pentru prestarea ulterioară a serviciilor MAN T&B corespunde punctului 3.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO.

  3. Acordul utilizatorului: în cadrul utilizării serviciului MAN eManager S şi MAN eManager M se pot declanşa independent, prin acces de la distanţă al vehiculului cu ajutorul MAN eManager S şi MAN eManager M, anumite funcţii ale vehiculului prezentate în detaliu în descrierea serviciului (de exemplu încălzirea spaţiului pasagerilor etc.). Utilizatorul este de acord în mod expres, ca aceste funcţii ale vehiculului să poată fi declanşate în vehiculul său cu ajutorul MAN eManager S şi MAN eManager M.

 3. Remunerarea

  1. Remunerarea aferentă pentru serviciile prestate de către MAN T&B se efectuează în conformitate cu indicaţiile pe care le găsiţi pe platformă, accesând https://rio.cloud, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată legală, aferentă acestora. Facturarea are loc pro rata temporis pentru lunile în care a fost contractat un serviciu MAN T&B numai pentru o anumită parte a lunii.

  2. După facturarea de către MAN T&B, suma se plăteşte de către utilizator prestatorului de servicii menţionat la secţiunea 4.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO. Această plată are efect de achitare faţă de MAN T&B.

  3. În cazul în care utilizatorul este în imposibilitatea de plată chiar şi după notificarea scrisă prealabilă dată de MAN T&B, MAN T&B poate suspenda furnizarea serviciilor MAN T&B în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii până la efectuarea plăţii, cu condiţia ca notificarea să fie dată cu cel puţin o (1) săptămână înainte.

  4. Preţurile şi costurile declarate nu includ taxa pe valoarea adăugată sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. Astfel de taxe vor fi percepute utilizatorului de către MAN T&B în plus faţă de remuneraţia convenită.

   În cazul în care se aplică un mecanism de taxare inversă sau o altă metodă similară de simplificare (prin care furnizorul sau beneficiarul este obligat să declare sau să reţină impozitul pe venit sau alte eventuale taxe comparabile), utilizatorul trebuie să declare sau să reţină impozitul datorat autorităţii fiscale competente în termenul stabilit. În situaţia în care un astfel de mecanism este opţional, părţile contractuale declară că sunt de acord să utilizeze acest mecanism. Independent de această prevedere, preţurile şi costurile declarate sunt calculate în ambele cazuri fără taxa pe valoare adăugată sau alte eventuale impozite comparabile, iar plăţile efectuate de utilizator către MAN T&B trebuie să se facă în cuantumul preţului convenit contractual, fără deduceri.

  5. Utilizatorul şi MAN T&B sunt responsabili fiecare în parte pentru respectarea prevederilor existente privind impozitul pe venit calculat pe baza veniturilor acestora.

   Preţurile şi costurile declarate nu includ taxele datorate prin reţinere la sursă sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. În cazul în care suma de plată face obiectul unei impozitări prin reţinere la sursă, utilizatorul nu poate refuza deducerea taxei reţinute la sursă din suma de plată datorată MAN T&B, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării sale de reşedinţă. Aceste taxe vor fi achitate de utilizator autorităţilor competente în numele MAN T&B, pe lângă suma de plată convenită care trebuie să fie achitată MAN T&B, iar utilizatorul va suporta şi toate cheltuielile aferente efectuării plăţii taxelor respective.

   În cazul în care între ţările de reşedinţă ale MAN T&B şi ţara de reşedinţă a utilizatorului există un acord de dublă impunere („ADI”), utilizatorul poate plăti autorităţilor competente cuantumul maxim al impozitului reţinut la sursă, stabilit conform ADI aplicabil, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). Utilizatorul este responsabil pentru îndeplinirea cerinţelor formale privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). La încheierea contractului, MAN T&B va furniza utilizatorului un certificat de rezidenţă fiscală.

   Utilizatorul se obligă să furnizeze MAN T&B, fără o eventuală solicitare în acest sens şi fără întârziere, o dovadă oficială a impozitului dedus în numele MAN T&B. În cazul neprezentării sau transmiterii cu întârziere a acestei dovezi oficiale, utilizatorul trebuie să despăgubească MAN T&B pentru toate eventualele prejudicii care decurg din netransmiterea sau transmiterea dovezii respective.

 4. Modificări

  1. Modificările aduse termenilor şi condiţiilor privind serviciile necesită consimţământul ambelor părţi contractuale, cu excepţia cazului în care la punctul ‎4 este prevăzut altfel.

  2. MAN T&B poate efectua modificări tehnice adecvate ale furnizării serviciilor MAN T&B, în special atunci când acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii acestora sau pentru respectarea cerinţelor legale aplicabile.

  3. De asemenea, MAN T&B poate efectua modificări de fond asupra furnizării serviciilor MAN T&B, cu condiţia ca acestea să nu diminueze serviciile oferite utilizatorului în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor, respectiv cu condiţia ca utilizatorul să nu îşi fi exprimat în mod explicit refuzul cu privire la efectuarea unor astfel de modificări, în conformitate cu prevederile punctul ‎4.4 de mai jos.

  4. Toate modificările adecvate efectuate ale furnizării serviciilor MAN T&B precum şi cele privind creşterea preţurilor vor fi aduse la cunoştinţă sub formă scrisă utilizatorului, care va avea posibilitatea de a-şi exprima refuzul cu privire la efectuarea respectivelor modificări în termen de şase (6) săptămâni. Neaducerea la cunoştinţă a unui eventual refuz (exprimat în scris sau prin e-mail) cu privire la efectuarea unei modificări adecvate a conţinutului serviciilor/majorarea preţurilor în termenul de şase (6) săptămâni va fi considerată drept acceptare a modificării serviciilor/preţurilor respective, cu condiţia ca utilizatorul să fi fost informat cu privire la această consecinţă juridică în cadrul notificării. În cazul în care utilizatorul îşi exprimă refuzul cu privire la efectuarea unei modificări a serviciilor oferite/o majorare a preţurilor, MAN T&B este îndreptăţit să rezilieze termenii şi condiţiile privind serviciile; în plus, utilizatorul are posibilitatea de a rezilia în orice moment termenii şi condiţiile privind serviciile sau de a dezactiva înregistrarea pentru serviciul MAN Maintenance de pe platforma RIO.

 5. Garanţie şi răspundere

  1. Garanţie

   1. Utilizatorul va informa imediat MAN T&B cu privire la orice problemă a serviciilor MAN T&B. MAN T&B va remedia problemele serviciilor MAN T&B într-un interval de timp rezonabil. În cazul în care remedierea în timp util a unei anumite defecţiuni eşuează de două (2) ori, utilizatorul are dreptul la rezilierea extraordinară a acestor termeni şi condiţii privind serviciile prestate.

    Toate celelalte revendicări ale utilizatorului sunt reglementate de punctul ‎5.2.

   2. Se exclud revendicările de acordare a unor despăgubiri pentru deficienţele constatate dacă acestea s-au produs din vina utilizatorului sau a unuia dintre agenţii care acţionează în numele acestuia.

  2. Răspunderea

   MAN T&B este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de intenţia şi/sau neglijenţa gravă a MAN T&B sau a agenţilor care acţionează în numele său. În cazul prejudiciilor cauzate din simplă neglijenţă de către MAN T&B sau de agenţii care acţionează în numele său, este exclusă răspunderea deoarece serviciul este gratuit. Pentru prejudiciile cauzate de simplă neglijenţă a MAN T&B sau agenţilor care acţionează în numele acestuia, MAN T&B va răspunde numai în cazul în care este încălcată o obligaţie cardinală. Obligaţiile cardinale reprezintă obligaţii contractuale esenţiale ce fac posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire utilizatorul s-a bazat şi s-ar fi putut baza.

   În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, răspunderea MAN T&B se limitează la prejudiciile tipice previzibile. În rest, este exclusă răspunderea MAN T&B pentru simpla neglijenţă.

   În cazul în care un serviciu MAN T&B este furnizat gratuit: În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, având în vedere gratuitatea serviciului MAN T&B, MAN T&B este responsabil doar la acel nivel de diligenţă pe care MAN T&B îl manifestă pentru propriile afaceri.

  3. Alte excluderi

   1. MAN T&B nu este răspunzător pentru starea corespunzătoare a vehiculelor utilizatorului, pentru care se furnizează serviciile MAN T&B. Serviciile MAN T&B servesc doar drept asistenţă utilizatorului; responsabilitatea pentru respectarea prevederilor şi pentru utilizarea şi starea vehiculelor rămâne responsabilitatea proprietarului sau conducătorului auto. Punerea la dispoziţie a echipamentelor de fixare a RIO Box şi/sau a unităţilor de transmisie RIO şi/sau a LINK 610 (unitate de expediere de la Webfleet pentru MAN eTGE) nu sunt parte integrantă a acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu constituie o garanţie şi/sau răspundere.

   2. În consecinţă, aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu constituie nicio garanţie şi/sau răspundere pentru serviciile MAN T&B deficitare (în special pentru datele lipsă sau eronate) şi/sau pentru prejudiciile rezultate din funcţionarea defectuoasă şi/sau erori ale vehiculelor, RIO Box şi/sau unităţilor de expediere RIO şi/sau LINK 610 (unitate de expediere de la Webfleet pentru MAN eTGE) şi/sau pe baza unei introduceri eronate a datelor de către utilizator.

   3. În consecinţă, din aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu rezultă nicio garanţie şi/sau răspundere, dacă, din orice motiv, a fost omisă notificarea utilizatorului privind o întreţinere necesară şi utilizatorul a suferit un prejudiciu.

 6. Durată de operare şi reziliere

  1. Durata
   Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile pot fi încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă de timp specifică fixă (de 12 sau 36 de luni). Durata este selectată de utilizator prin intermediul procesului de rezervare din RIO Marketplace.

  2. Rezilierea

   1. Dacă termenii şi condiţiile privind serviciile au fost stabiliţi pentru o perioadă nedeterminată, utilizatorul poate rezilia în orice moment aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, fără notificare prealabilă către MAN T&B; rezilierea poate fi efectuată de către utilizator şi prin dezactivarea de pe platforma RIO. Dacă s-a stabilit o perioadă nedeterminată, MAN T&B poate rezilia termenii şi condiţiile oferind un preaviz de trei (3) luni până la sfârşitul lunii.

   2. Dacă aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt încheiate pentru o perioadă determinată, utilizatorul nu are dreptul de a rezilia aceşti termeni şi condiţii privind serviciile în perioada în care aceştia sunt în vigoare. Dezactivarea de pe platforma RIO de către utilizator nu-l va exonera pe acesta de obligaţiile de plată către MAN T&B.

   3. Această prevedere nu aduce atingere dreptului care le revine ambelor părţi contractuale de a rezilia contractul în baza unui temei obiectiv. 
    Temeiurile importante pentru rezilierea extraordinară de către utilizator sunt, în special, vânzarea vehiculului pe care este activat un serviciu digital cu un termen de valabilitate activ şi fix sau orice altă schimbare a proprietarului sau administratorului ori imobilizarea vehiculului pe o perioadă care depăşeşte şase (6) luni. Obligaţia utilizatorului de a plăti va continua până la furnizarea dovezii rezilierii. Procesarea înştiinţării poate dura până la trei (3) zile

   4. Încetarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, nu va afecta termenii şi condiţiile privind platforma RIO sau alţi termeni şi condiţii privind serviciile încheiate pentru alte servicii MAN T&B. 
    De asemenea, rezilierea termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO, indiferent de motiv, va rezilia la aceeaşi dată şi aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, cu condiţia ca aceştia să fi fost încheiaţi pe o perioadă nedeterminată; în cazul unei perioade de timp determinate, se aplică clauzele de la punctul 6.2.2. 
    Furnizarea serviciilor MAN T&B în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile este condiţionată de încheierea şi menţinerea termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO.

  3. Ştergerea datelor
   MAN T&B se angajează ca în urmarezilierii acestor termeni şi condiţii privind serviciile după expirarea duratei contractuale a serviciului respectiv sau în caz de reziliere pentru motive întemeiate, să şteargă istoricul de date al utilizatorului după o perioadă de graţie de treizeci (30) de zile. Perioada de graţie serveşte la evitarea pierderii iremediabile a datelor colectate în istoric în cazul rezilierii accidentale a serviciului de către utilizator.

 7. Confidenţialitate

  1. MAN T&B şi utilizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea cu privire la celelalte informaţii confidenţiale în cauză şi să le utilizeze numai pentru îndeplinirea acestor termeni şi condiţii privind serviciile şi pentru scopul prevăzut. Această obligaţie va continua să fie valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului.

  2. Clauza de confidenţialitate de la punctul 7 de mai sus nu se aplică în cazul în care informaţiile confidenţiale (i) ale celeilalte părţi au fost deja făcute publice sau divulgate ulterior de terţe părţi la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile, fără a încălca un acord de confidenţialitate, (ii) sunt făcute publice la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile sau sunt făcute publice ulterior, cu excepţia cazului în care nu constituie o încălcare a acestor termeni şi condiţii privind serviciile, (iii) pot fi utilizate de orice parte cu consimţământul prealabil al celeilalte părţi în orice alt scop decât cel prevăzut în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sau (iv) trebuie să fie făcute publice prin obligaţii legale sau prin ordonanţa unei instanţe sau autorităţi publice; în măsura în care este legal şi posibil ca partea obligată să informeze în prealabil cealaltă parte şi să-i ofere posibilitatea de a se opune dezvăluirii.

 8. Alte prevederi

  1. În cazul în care furnizarea serviciilor MAN T&B nu este posibilă din motive de forţă majoră, MAN T&B va fi scutit de furnizarea serviciilor MAN T&B pe durata şi în funcţie de amploarea impactului, cu condiţia ca MAN T&B să ia măsuri de precauţie corespunzătoare pentru a evita consecinţele. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment care nu este controlat de MAN T&B, care împiedică MAN T&B să-şi îndeplinească integral sau parţial obligaţiile, inclusiv prejudiciile provocate de incendii, inundaţii, greve şi greve legale, precum şi de orice întrerupere a funcţionării care nu este cauzată de aceasta sau de decrete oficiale. De asemenea, aici este inclusă şi defecţiunea platformei RIO din cauza forţei majore.

   MAN T&B va informa imediat utilizatorul cu privire la introducerea şi încetarea forţei majore şi va depune toate eforturile pentru a remedia forţa majoră şi a limita efectele acesteia pe cât posibil.

   În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni şi condiţii privind serviciile sunt sau devin nule din punct de vedere juridic, parţial sau total, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Părţile contractuale convin să înlocuiască prevederea devenită nulă cu o prevedere cu efect juridic care să corespundă cel mai bine cu scopul şi sensul prevederii devenite nule. O eventuală lacună apărută în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile va fi închisă în consecinţă.

  2. MAN T&B are dreptul de a atribui companiilor afiliate MAN T&B toate sau o parte din drepturile şi/sau obligaţiile sale în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, în sensul articolului 15 din AktG (Legea germană privind societăţile pe acţiuni). În cazul atribuirii totale a tuturor drepturilor şi obligaţiilor, utilizatorul are dreptul să rezilieze aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  3. Fără consimţământul scris prealabil al companiei MAN T&B, utilizatorul nu are dreptul să atribuie terţilor toate sau o parte din drepturile şi/sau obligaţiile care decurg din aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  4. Modificările şi completările acestor termeni şi condiţii privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.

  5. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt disponibili în versiuni în limbile naţionale respective, iar în cazul în care există contradicţii, este relevantă versiunea originală în limba germană.

  6. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se supun legii Republicii Federale Germania (fără a aduce atingere conflictului de legi). Sediul procedural exclusiv pentru litigiile care decurg din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se află la München.


Versiunea: 19.09.2022