Termeni şi condiţii privind serviciul Timed

 1. Obiect
  1. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile constituie un acord individual încheiat între societatea TB Digital Services GmbH („TBDS”) şi utilizatorul („utilizatorul”) acesteia. Termenii şi condiţiile privind serviciile reglementează prestarea de TBDS către utilizator a serviciului descris la punctul 2, prin intermediul platformei RIO („serviciul TBDS”). Acestea reprezintă un acord individual suplimentar faţă de termenii şi condiţiile privind utilizarea platformei RIO încheiate deja între utilizator şi TBDS („termeni şi condiţii privind platforma RIO”).
  2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, se aplică reglementările termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO deja încheiaţi între utilizator şi TBDS. Termenii definiţi în cadrul termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO se aplică şi acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile vor fi conveniţi prin intermediul platformei RIO în conformitate cu reglementările de la punctele 2.1 şi 2.3 ale termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO.
  3. După ce vehiculul/vehiculele este/sunt creat/e în zona de administraţie RIO de pe platforma RIO, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul corespunzător din Marketplace de pe platforma RIO pentru a achiziţiona serviciile Timed şi pentru a confirma aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, inclusiv descrierea serviciilor. Încheierea procesului de comandă nu echivalează cu încheierea unui contract cu TBDS; preponderent, aceasta trebuie să fie considerată ca reprezentând înaintarea unei oferte din partea utilizatorului. Contractul pentru serviciul Timed este încheiat numai după confirmarea acceptării din partea TBDS (acest lucru îi este comunicat utilizatorului prin intermediul platformei RIO). TBDS îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a efectua o verificare a bonităţii, a listei părţilor sancţionate şi a Codului de Identificare Fiscală aparţinând utilizatorului după înaintarea ofertei de către utilizator şi acceptarea acesteia de către TBDS. Chiar şi după acceptarea ofertei, TBDS îşi rezervă dreptul de a efectua la intervale regulate o verificare a codului de identificare fiscală, a bonităţii şi/sau listei părţilor sancţionate.

   Utilizarea serviciilor este condiţionată de faptul că nu există niciun fel de obstacole pentru aceasta ca urmare a reglementărilor naţionale sau internaţionale, în special a reglementărilor privind controlul exporturilor şi a embargourilor sau a altor restricţii legale. Utilizatorul se obligă să furnizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru utilizarea serviciilor. Întârzierile cauzate de procedurile de verificare a exporturilor sau de procedurile de aprobare suspendă temporar furnizarea de servicii. În cazul în care nu sunt obţinute aprobările necesare, se consideră că încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile nu a fost finalizată; acest lucru duce la excluderea eventualelor revendicări privind acordarea de despăgubiri ca urmare a depăşirii termenelor limită menţionate mai sus.

  4. Art. 312i paragraful 1 teza 1 nr. 1 - 3 şi teza 2 din Codul Civil German nu se aplică la încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

 2. Serviciu prestat de TBDS
  1. Pe parcursul derulării acestor termeni şi condiţii privind serviciile, TBDS va presta următorul serviciu TBDS către utilizator, descris detaliat în descrierea serviciului:

   Denumire

   Descriere succintă

   Timed

   Timed este un serviciu pentru dispecerii şi managerii de flote care trebuie să monitorizeze în timp real timpul de conducere şi timpul de odihnă ale şoferilor lor.

   Descrierea detaliată a serviciului, precum şi cerinţele tehnice şi taxa care trebuie achitată pentru utilizarea serviciului pot fi vizualizate şi descărcate în formă actualizată din secţiunea Marketplace a platformei RIO, de la adresa rio.cloud.

  2. Disponibilitatea platformei RIO pentru prestarea ulterioară a serviciilor BDS corespunde punctului 3.2 din termenii şi condiţiile privind platforma RIO.

  3. Indicaţie importantă: În ceea ce priveşte cerinţele referitoare la protecţia datelor, facem trimitere în mod explicit la secţiunea 8 din termenii şi condiţiile privind platforma. Utilizatorul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor în contextul prelucrării datelor comenzii de către TBDS, în conformitate cu legea privind protecţia datelor, şi garantează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (şofer şi, eventual, alte persoane). Aceasta include obligaţia utilizatorului de a informa persoanele vizate, precum şi crearea unui temei legal pentru protecţia datelor.

 3. Remunerarea

  1. Remuneraţia aferentă serviciului TBDS este în conformitate cu indicaţiile pe care le găsiţi pe platforma RIO accesând https://rio.cloud şi nu include taxa pe valoare adăugată legală. Remuneraţia pentru serviciu TBDS se face în funcţie de numărul de vehicule înregistrate de către utilizator. Prin înregistrarea de către utilizator, vehiculul dispune de serviciu, iar acesta este decontat la zi. Facturarea este proporţională pentru lunile în care serviciul TBDS a fost contractat doar pentru o parte a lunii.

  2. După ce TBDS a emis factura, remuneraţia va fi plătită de utilizator către furnizorii de servicii de plată ai TBDS, menţionaţi la punctul 4.2 din termenii şi condiţiile privind platforma. Această plată este considerată îndeplinire a obligaţiei faţă de TBDS.

  3. În cazul în care utilizatorul întârzie la plata obligaţiilor sale, cu toate că a primit în prealabil o somaţie de plată de la TBDS, aceasta din urmă poate suspenda, până la efectuarea plăţii, prestarea serviciului TBDS, în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile, cu condiţia notificării prealabile a utilizatorului cu cel puţin o (1) săptămână înainte.

  4. Preţurile şi costurile declarate nu includ taxa pe valoarea adăugată sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. Astfel de taxe vor fi percepute utilizatorului de către TBDS în plus faţă de remuneraţia convenită.

   În cazul în care se aplică un mecanism de taxare inversă sau o altă metodă similară de simplificare (prin care furnizorul sau beneficiarul este obligat să declare sau să reţină impozitul pe venit sau alte eventuale taxe comparabile), utilizatorul trebuie să declare sau să reţină impozitul datorat autorităţii fiscale competente în termenul stabilit. În situaţia în care un astfel de mecanism este opţional, părţile contractuale declară că sunt de acord să utilizeze acest mecanism. Independent de această prevedere, preţurile şi costurile declarate sunt calculate în ambele cazuri fără TVA sau alte eventuale impozite comparabile, iar plăţile efectuate de utilizator către TBDS trebuie să se facă în cuantumul preţului convenit contractual, fără deduceri.

  5. Utilizatorul şi TBDS sunt responsabili fiecare în parte pentru respectarea prevederilor existente privind impozitul pe venit calculat pe baza veniturilor acestora.

   Preţurile şi costurile declarate nu includ taxele datorate prin reţinere la sursă sau alte eventuale impozite comparabile, stabilite legal. În cazul în care suma de plată face obiectul unei impozitări prin reţinere la sursă, utilizatorul nu poate refuza deducerea taxei reţinute la sursă din suma de plată datorată TBDS, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării sale de reşedinţă. Aceste taxe vor fi achitate de utilizator autorităţilor competente în numele TBDS, pe lângă suma de plată convenită care trebuie să fie achitată TBDS, iar utilizatorul va suporta şi toate cheltuielile aferente efectuării plăţii taxelor respective.

   În cazul în care între ţările de reşedinţă ale TBDS şi ţara de reşedinţă a utilizatorului există un acord de dublă impunere („ADI”), utilizatorul poate plăti autorităţilor competente cuantumul maxim al impozitului reţinut la sursă, stabilit conform ADI aplicabil, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). Utilizatorul este responsabil pentru îndeplinirea cerinţelor formale privind reducerea impozitului reţinut la sursă (eventual, aducerea la zero a acestuia). La încheierea contractului, TBDS va furniza utilizatorului un certificat de rezidenţă fiscală.

   Utilizatorul se obligă să furnizeze TBDS, fără o eventuală solicitare în acest sens şi fără întârziere, o dovadă oficială a impozitului dedus în numele TBDS. În cazul neprezentării sau transmiterii cu întârziere a acestei dovezi oficiale, utilizatorul trebuie să despăgubească TBDS pentru toate eventualele daune care decurg din netransmiterea sau transmiterea cu a dovezii respective.

 4. Modificările termenilor şi condiţiilor privind aceste servicii

  1. Modificările aduse acestor termeni şi condiţii privind aceste servicii necesită consimţământul ambelor părţi contractuale, cu excepţia cazului în care punctul 4 prevede altfel.

  2. Ca parte a prestării serviciului TBDS, TBDS poate efectua modificări tehnice adecvate, în special atunci când acestea sunt necesare pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii acestuia sau pentru respectarea cerinţelor legale.

  3. De asemenea, TBDS poate efectua modificări asupra furnizării serviciului TBDS , cu condiţia ca acestea să nu restrângă serviciile oferite utilizatorului în ceea ce priveşte folosirea serviciului TBDS, respectiv cu condiţia ca utilizatorul să nu îşi fi exprimat în mod explicit refuzul cu privire la efectuarea unor astfel de modificări, în conformitate cu prevederile pct. 4.4 de mai jos.

  4. Toate modificările adecvate efectuate în prestarea serviciului de către TBDS şi majorarea rezonabilă a preţurilor vor fi comunicate în scris utilizatorului, iar acesta va avea posibilitatea de a-şi exprima refuzul cu privire la efectuarea respectivelor modificări în termen de şase (6) săptămâni. Neaducerea la cunoştinţă a unui eventual refuz (exprimat în scris sau prin e-mail) cu privire la efectuarea unei modificări adecvate a serviciilor/majorarea remuneraţiei în termenul de şase (6) săptămâni va fi considerată drept acceptare a modificării serviciilor/majorării remuneraţiei, cu condiţia ca utilizatorul să fi fost informat cu privire la această consecinţă juridică. Dacă utilizatorul are obiecţii în ceea ce priveşte modificarea unui serviciu/creşterea sumei de plată, TBDS are dreptul de a rezilia imediat contractul de TCG privind serviciul încheiat cu clientul; de asemenea, clientul are dreptul de a rezilia în orice moment TCG privind serviciul AGB în cazul unei durate de desfăşurare nedefinite a serviciului TBDS sau îşi poate dezactiva contul înregistrat pe platforma Rio.

 5. Garanţie şi răspundere

  1. Garanţie

   1. Utilizatorul va notifica imediat TBDS în cazul constatării unei deficienţe a serviciului prestat de TBDS. TBDS va remedia deficienţele serviciului prestat de TBDS în timp util. În cazul în care remedierea în timp util a unei anumite deficienţe eşuează de două (2) ori, utilizatorul are dreptul la rezilierea extraordinară a acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

    Toate celelalte revendicări ale utilizatorului sunt reglementate de punctul 5.2.

   2. Se exclud revendicările de acordare a unor despăgubiri pentru deficienţele constatate dacă acestea s-au produs din vina utilizatorului sau a unuia dintre agenţii care acţionează în numele acestuia.

  2. Răspunderea
   TBDS este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de intenţia şi/sau neglijenţa gravă a acesteia sau a agenţilor care acţionează în numele său. Pentru daunele datorate simplei neglijenţe a TBDS sau agenţilor care acţionează în numele acesteia, TBDS va răspunde numai în cazul în care este încălcată o obligaţie cardinală. Obligaţiile cardinale reprezintă obligaţii contractuale esenţiale ce fac posibilă executarea corespunzătoare a contractului şi pe a căror îndeplinire utilizatorul s-a bazat şi s-ar fi putut baza.

   În cazul unei simple neglijenţe privind încălcarea unor astfel de obligaţii cardinale, răspunderea TBDS se limitează la daunele tipice previzibile, însă limitate la maximum 100% din remuneraţia anuală.

   De altfel, se exclude răspunderea TBDS pentru cazurile de neglijenţă simplă.

   În cazul în care un serviciu TBDS este furnizat gratuit: În plus, în cazul unei simple neglijenţe care încalcă astfel de obligaţii cardinale, TBDS va trebui, ţinând cont de asigurarea caracterul gratuit al serviciului TBDS, să acorde aceeaşi obligaţie de diligenţă pe care TBDS o foloseşte în cadrul afacerilor proprii.

  3. Alte excluderi

   1. TBDS nu îşi asumă răspunderea cu privire la starea tehnică a vehiculelor utilizatorilor, pentru care este prestat serviciul de către TBDS. Serviciul furnizat de către TBDS are doar rolul de a asista utilizatorul; responsabilitatea privind respectarea reglementărilor aplicabile, utilizarea, precum şi starea tehnică a vehiculelor revine proprietarului, respectiv şoferului.

   2. Furnizarea dispozitivelor RIO Box şi/sau a unităţilor de transmisie RIO nu reprezintă parte integrantă a acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile nu constituie o garanţie şi/sau răspundere.

   3. Acest serviciu prestat de TBDS îi oferă doar îndrumare utilizatorului şi o aproximare a timpilor de conducere şi de odihnă ai şoferului respectiv. TBDS nu îşi asumă răspunderea pentru interpretările greşite ale datelor puse la dispoziţie împreună cu acest serviciu TBDS, nici pentru consecinţele rezultate din acestea.

   4. De asemenea, TBDS nu îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea/capacitatea de îndeplinire a obligaţiilor de instruire şi de monitorizare ale utilizatorului faţă de angajaţii săi. TBDS nu preia obligaţiile legale relevante ale utilizatorului.

   5. Prin urmare, în baza acestor termeni şi condiţii privind serviciile nu se va acorda nicio garanţie şi/sau nu se va asuma nicio răspundere cu privire la serviciul defectuos prestat de TBDS (în special, pentru cele referitoare la datele lipsă sau datele eronate) şi/sau pentru prejudiciile rezultate din funcţionarea defectuoasă şi/sau defectarea vehiculelor, dispozitivelor RIO Box şi/sau a unităţilor de transmisie RIO, şi/sau produse ca urmare unei introduceri de date incorecte realizată de utilizator.

 6. Durată de operare şi reziliere

  1. Durata
   Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile pot fi încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă de timp determinată (de 12 sau 36 de luni). Durata este selectată de utilizator prin intermediul procesului de rezervare a serviciilor TBDS, din secţiunea Marketplace a platformei RIO.

  2. Rezilierea

   1. Dacă aceşti termeni şi servicii au fost încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată, utilizatorul poate rezilia aceşti termeni şi servicii privind serviciile în orice moment, fără înştiinţarea prealabilă a TBDS; rezilierea poate fi efectuată de utilizator şi prin dezactivarea efectuată pe platforma RIO.

   2. TBDS poate rezilia termenii şi condiţiile privind serviciile dacă a fost stabilită o perioadă nedefinită, oferind un preaviz de trei (3) luni până la sfârşitul lunii.

   3. Dacă aceşti termeni şi condiţii privind serviciile au fost stabiliţi pentru o perioadă determinată, încetarea în situaţii normale a acestor termeni şi condiţii privind serviciile în timpul perioadei de utilizare de către utilizator este exclusă. Nici chiar dezactivarea de pe platforma RIO de către utilizator nu-l exonerează pe acesta de obligaţia de plată către TBDS.

   4. Această prevedere nu aduce atingere dreptului care le revine ambelor părţi contractuale de a rezilia contractul în baza unui temei obiectiv.
    Motivele importante de reziliere extraordinară de către utilizator sunt, în special, vânzarea unui vehicul pe care este instalat un serviciu digital cu un termen specific şi fix activ sau orice altă modificare privind proprietarul sau administratorul vehiculului sau o perioadă de inactivitate a vehiculului care a depăşit şase (6) luni. Obligaţia de plată a utilizatorului continuă până la dovedirea motivului de reziliere. Procesarea înştiinţării poate dura până la trei (3) zile lucrătoare.

   5. O reziliere a acestor acorduri termeni şi condiţii privind serviciile, indiferent de motivul rezilierii, nu aduce atingere termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO sau, eventual, unor alţi termeni şi condiţii încheiaţi privind serviciile TBDS. O reziliere a termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO, indiferent de motiv, va rezilia de asemenea şi aceşti termeni şi condiţii privind serviciile la aceeaşi dată de reziliere, cu condiţia ca aceştia să fi fost încheiaţi pentru o perioadă nedeterminată; în cazul în care a fost stabilită o perioadă determinată, se aplică specificaţiile de la punctul 6.2.3.

   6. Furnizarea serviciilor TBDS în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile este condiţionată de încheierea şi menţinerea termenilor şi condiţiilor privind platforma RIO.

  3. Ştergerea datelor
   TBDS îşi asumă ştergerea istoricului de date al utilizatorului după expirarea unei perioade de graţie de nouăzeci (90) de zile după încetarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile. Perioada de graţie serveşte la evitarea pierderii datelor din istoric în cazul rezilierii accidentale a serviciului de către utilizator.

 7. Confidenţialitate

  1. TBDS şi utilizatorul se obligă să nu dezvăluie niciuna dintre informaţiile confidenţiale referitoare la cealaltă parte contractuală şi să utilizeze aceste informaţii exclusiv pentru executarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile şi în scopul urmărit pe baza acestuia. Această obligaţie va continua să fie valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

  2. Clauza de confidenţialitate de la punctul 7,1 nu se aplică în cazul în care informaţiile confidenţiale (i) ale celeilalte părţi au fost deja făcute publice sau divulgate ulterior de terţe părţi la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile, fără a încălca un acord de confidenţialitate, (ii) sunt făcute publice la încheierea termenilor şi condiţiilor privind serviciile sau sunt făcute publice ulterior, cu excepţia cazului în care nu constituie o încălcare a acestor termeni şi condiţii privind serviciile, (iii) pot fi utilizate de orice parte cu consimţământul prealabil al celeilalte părţi în orice alt scop decât cel prevăzut în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sau (iv) trebuie să fie făcute publice prin obligaţii legale sau prin ordonanţa unei instanţe sau autorităţi publice; în măsura în care este legal şi posibil ca partea obligată să informeze în prealabil cealaltă parte şi să-i ofere posibilitatea de a se opune dezvăluirii.

 8. Alte prevederi

  1. În cazul în care punerea la dispoziţie a serviciilor TBDS nu poate fi realizată din cauza unor situaţii de forţă majoră, TBDS va fi exonerată de punerea la dispoziţie a serviciilor TBDS pe toată durata şi în funcţie de amploarea impactului, cu condiţia ca TBDS să ia măsurile necesare de precauţie pentru a evita consecinţele. Prin situaţie de forţă majoră se înţelege orice eveniment aflat în afara controlului TBDS, care împiedică TBDS, în totalitate sau parţial, să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin, inclusiv daunele provocate de incendii, inundaţii, greve şi blocajele ordonate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi toate avariile care nu au fost produse din vina acesteia şi dispoziţiile venite din partea oficialităţilor. De asemenea, aici este inclusă şi defecţiunea platformei RIO din cauza forţei majore.

   TBDS va notifica imediat utilizatorul cu privire la producerea şi încetarea unei situaţii de forţă majoră şi va depune toate eforturile pentru a înlătura situaţia de forţă majoră şi a limita cât mai mult posibil consecinţele acesteia.

  2. În cazul în care anumite prevederi ale acestor termeni şi condiţii pentru servicii sunt sau devin nule din punct de vedere juridic, parţial sau total, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Părţile contractuale convin să înlocuiască prevederea devenită nulă cu o prevedere cu efect juridic care să corespundă cel mai bine cu scopul şi sensul prevederii devenite nule. O eventuală lacună apărută în aceşti termeni şi condiţii privind serviciile va fi închisă în consecinţă.

  3. TBDS are dreptul de a cesiona companiilor afiliate TBDS în sensul articolului 15 din AktG (Legea germană privind societăţile pe acţiuni) drepturi şi/sau obligaţii în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile. În cazul cesionării totale a tuturor drepturilor şi obligaţiilor, utilizatorul are dreptul să rezilieze aceşti termeni şi condiţii privind serviciile.

  4. Utilizatorul nu are dreptul de a ceda în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil în scris al societăţii TBDS, unor terţi, drepturi şi/sau obligaţii care îi revin prin încheierea acestor termeni şi condiţii privind serviciile.

  5. Modificările şi completările acestor termeni şi condiţii privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.

  6. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile sunt disponibili în versiuni în limbile naţionale respective, iar în cazul în care există contradicţii, este relevantă versiunea originală în limba germană.

  7. Aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se supun legii Republicii Federale Germania (fără a aduce atingere conflictului de legi). Sediul procedural exclusiv pentru litigiile care decurg din sau în legătură cu aceşti termeni şi condiţii privind serviciile se află la München


Versiunea:


22.11.23