Ochrana údajov

1. Povinnosť ochrany osobných údajov

Ochrana vašej osobnej sféry pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH („TBDS“) dôležitá. Spracúvame osobné údaje, ktoré získavame pri využívaní RIO aplikácie „Pocket Fleet“ (ďalej: aplikácia), a to výlučne s dodržiavaním právnych predpisov na ochranu údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG).

2. POUŽITIE V SÚLADE S PREDPÍSANÝM ÚČELOM

Účelom aplikácie je poskytovať na správcom vozového parku a disponentom na mobilné zariadenia dôležité informácie o riadení vozového parku, aby sa im týmto spôsobom umožnila optimalizácia použitia vozidla. Informácie slúžia najmä na určenie polohy vozidla a stavu vozidla, na identifikáciu vodiča a na kontaktovanie vodiča cez telefón alebo e-mail. Údaje získané prostredníctvom aplikácie sa spracúvajú len na určený účel.

3.  Spracovanie osobných údajov v rámci aplikácie

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje o osobných a vecných skutočnostiach určitej a identifikovateľnej fyzickej osoby. Sem spadajú napríklad údaje, ako je krstné meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, ale aj lokalizačné údaje
alebo údaje o správaní vodičov.

Právny základ spracovania

Osobné údaje spracúvame, keď a pokiaľ právny predpis povoľuje konkrétne spracovanie alebo keď toto spracovanie vopred výslovne schválili dotknuté osoby.

Zašifrované sprostredkovanie správ

Aby sa osobné údaje chránili pred cudzím prístupom, realizuje sa celá komunikácia aplikácie s naším serverom v rámci zašifrovaného spojenia (TLS 1.2 alebo lepšie).

Prístup aplikácie k funkciám zariadenia

Aplikácia pristupuje k pamäti zariadení používateľov, aby sa uložil mapový materiál HERE a aby bolo možné zobraziť polohu vozidiel.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Poskytujú sa údaje cez Crashlytics a Google Firebase. Osobné údaje používateľa iným spôsobom tretím osobám neposkytujeme.

4. Súbory cookie

Pri využívaní aplikácie sa používajú súbory cookie. V rámci týchto súborov cookie sa spracúvajú informácie, ako ID relácie a in= údaje, ktoré sú potrebné na bezproblémové prihlásenie. Na optimalizáciu výrobkov sa používajú služby Crashlytics a Firebase spoločnosti Google (porov. nižšie body 5 a 6).

5.  Google Crashlytics

Používame službu na diagnostiku chýb „Crashlytics“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (ďalej: Google).

Účel

Crahlytics a reporty chýb generované softvérom sa používajú na možnosť zaznamenávania a vyhodnotenia chýb. Tak získané informácie slúžia na údržbu a vylepšenie našej aplikácie. Ak by pri využívaní aplikácie došlo k neočakávaným chybám alebo k ukončeniu aplikácie, odošlú sa do Crashlytics špecifické informácie, ako typ zariadenia, verzia operačného systému, dátum a čas chyby, krajina, z ktorej sa pristupuje alebo nastavený jazyk operačného systému. Ďalšie informácie o ochrane údajov v Crashlytics nájdete tu: https://fabric.io/terms.

Právny základ

Spracovanie je potrebné na zachovanie prevažujúceho oprávneného záujmu zodpovednej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Máme oprávnený záujem o poskytovanie bezchybného výrobku našim zákazníkom a o to, aby bolo jeho používanie čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie.

Vypnutie Crashlytics

Kedykoľvek môžete zrušiť spracovanie údajov službou Crashlytics, pričom v nastaveniach aplikácie vypnete zaznamenávanie a poskytovanie informácií o používaní a diagnostických údajov službou Crashlytics. V stave vydania aplikácie je táto možnosť deaktivovaná.

Prenos údajov do tretích krajín.

Používaním služby Crashlytics sa spoločnosti Google poskytujú osobné údaje. Spoločnosť Google je pre nás činná ako poskytovateľ služby v rámci spracovania zákazky. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Ďalšie informácie o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Pre našu aplikáciu používame sledovaciu službu „Firebase“ poskytovateľa Google. Firebase používa sledovacie technológie, ktoré umožňujú zaznamenávanie a vyhodnotenie interakcie používateľa aplikácie s aplikáciou, ako napr. frekvencia a dĺžka relácií a navigovanie rôznymi bodmi ponuky. Pomocou služby Google Firebase sa zhromažďujú činnosti používateľov (napr. kliknutie na bod ponuky), ako aj typ zariadenia, verzia operačného systému, verzia aplikácie a dátum udalosti a odosielajú sa do Firebase.

 

Účel

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie interakcií používateľov aplikácie s aplikáciou sa vykonáva na vylepšenie a ďalší vývoj aplikácie a jej používateľskej prístupnosti, a to prostredníctvom získaných informácií.

Právny základ

Spracovanie je potrebné na zachovanie prevažujúceho oprávneného záujmu zodpovednej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Naším oprávneným záujmom je poskytnúť našim zákazníkom používateľsky prístupný výrobok a neustále ho vyvíjať.

Vypnutie Firebase

Kedykoľvek môžete zrušiť spracovanie údajov službou Firebase, pričom v nastaveniach aplikácie vypnete zaznamenávanie a poskytovanie informácií o používaní a diagnostických údajov službou Google Firebase. V stave vydania aplikácie je táto možnosť deaktivovaná.

Prenos údajov do tretích krajín.

Pomocou služby Firebase sa zaznamenávajú informácie o používaní aplikácie a poskytujú sa spoločnosti Google do Írska alebo USA. Tam sa ukladajú, príp. spracúvajú. Údaje sa spravidla zhromažďujú anonymizovane a odosielajú sa do Firebase. Prepojenie s inými údajmi používateľa sa nevykonáva. Spoločnosť Google používa uvedené informácie na vyhodnotenie vášho využívania našej aplikácie a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním aplikácií.

Pri osobných údajoch, ktoré sa prenášajú do USA, podlieha spoločnosť Google štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. www.privacyshield.gov/participant. Bližšie informácie týkajúce sa služby Google Firebase a ochrany údajov nájdete na www.google.com/policies/privacy/, ako aj firebase.google.com.

7. Bezpečnosť

Prijímame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred prípadnými a zámernými manipuláciami, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Naše spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

8.  VYMAZANIE

Do samotnej aplikácie sa neukladajú žiadne osobné údaje. Osobné údaje potrebné na prevádzku aplikácie sa ukladajú do iných servisných aplikácií a podliehajú lehotám vymazania, ktoré sú tam platné. Platí, že údaje sa ukladajú iba dovtedy, dokedy je to potrebné na poskytovanie služby alebo na splnenie lehôt uschovania.

 

9. SPRACOVANIE ÚDAJOV O ZÁKAZKE

S kooperačnými partnermi, ktorých sme ako poskytovatelia zákazky nasadili rámci prípravy aplikácie a používania jej funkcie, sme uzatvorili príslušné zmluvy týkajúce sa spracovania zákazky.
 

10. Zmeny našich ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu IT bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu údajov, pokiaľ je to na základe zákonného a technického vývoja potrebné. V týchto prípadoch náležite prispôsobujeme naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov a informujeme vás o tom vhodnou formou a pokiaľ je to potrebné, žiadame váš súhlas.

 

11. Vaše práva                                                                                           

Vzhľadom na vaše osobné údaje máte nasledujúce práva:

a) Právo na informácie, najmä o údajoch, ktoré spracúvame o vašej osobe, o účeloch spracovania, kategóriách príslušných osobných údajov, kategóriách príjemcov a o plánovanej dĺžke ukladania (čl. 15 GDPR).

b) Právo na opravenie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zodpovednou osobou (čl. 16, 17 GDPR).

c) Právo na vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov o vás (čl. 17, 18 GDPR).

d) Právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR).

e) Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez udania dôvodu (čl. 7 ods. 3 GDPR).

f) Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).
 

12. ZODPOVEDNÝ ORGÁN A KONTAKT
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov v súvislosti s touto aplikáciou alebo chcete uplatniť vaše práva, obráťte sa na: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Mníchov alebo na datenschutz@rio.cloud.