Защита на личните данни

1. Задължение за защита на личните данни

Защитата на Вашето право за неприкосновеност на личния живот при обработката на лични данни е важна тема за TB Digital Services GmbH („TBDS“). Ние обработваме лични данни, които се събират при използването на приложението RIO „Pocket Fleet“ (наричано оттук нататък: приложението) изключително в съответствие с регламентите за защита на данните, по-специално Общия регламент на ЕС относно защита на данните (ОРЗД) и Федералния закон за защита на данните (BDSG).

2.  ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Целта на приложението е да предоставя на ръководителите на автомобилни паркове и диспечерите важна информация за управление на автомобилния парк на мобилни устройства, за да им позволи да оптимизират използването на превозните средства. Информацията служи по-специално за определяне на местоположението и състоянието на превозното средство, за идентифициране на водача и за връзка с водача по телефон или имейл. Данните, събирани от приложението, се обработват само за предвидената цел.

3.  Обработка на лични данни в рамките на приложението

Лични данни

Личните данни представляват сведения за личните и деловите отношения на едно определено или определимо физическо лице. Това включва например информация като име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес, но също така и данни за местоположението
или данни за поведението на водача.

Правно основание за обработката

Личните данни се обработват от нас само ако и доколкото законовата разпоредба позволява конкретното обработване или субектите на данните са дали изричното си предварително съгласие за тази обработка.

Пренос на криптирани съобщения

За да се защитят всички лични данни от неоторизиран достъп, цялата комуникация между приложението и нашия сървър се осъществява в рамките на криптирана връзка (TLS 1.2 или по-добра).

Достъп на приложението до функции на устройства

Приложението осъществява достъп до паметта на устройствата на потребителите, за да запази материалите от картата HERE и за да може да показва местоположението на превозните средства.

Предаване на данните на трети лица

Данните се предават чрез Crashlytics и Google Firebase. Не се осъществява друго предаване на личните данни на потребителя на трети страни.

4.  Бисквитки

При използването на приложението се използват бисквитки. В рамките на тези бисквитки се обработва информация като идентификационния номер на сесията и други данни, необходими за безпроблемното вписване. Услугите Crashlytics и Firebase от Google се използват за оптимизация на продуктите (вижте параграфи 5 и 6 по-долу).

5.  Google Crashlytics

Ние използваме услугата за диагностика на грешки „Crashlytics“, която се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ (наричано оттук нататък: Google).

Предназначение

Crashlytics и отчетите за грешки, генерирани от софтуера, се използват за запис и анализ на грешките. Информацията, получена по този начин, се използва за поддържане и подобряване на нашето приложение. Ако възникнат неочаквани грешки или прекъсвания на приложението, докато го използвате, към Crashlytics се изпраща конкретна информация като тип устройство, версия на операционната система, дата и час на грешката, държава, от която се извършва заявката, или език, зададен за операционната система. Допълнителна информация относно защитата на данните в Crashlytics можете да намерите тук: https://fabric.io/terms.

Правно основание

Обработката е необходима за защита на преобладаващите законни интереси на отговорното лице (член 6, ал. 1, т. f от ОРЗД). Ние имаме законен интерес да предложим на клиентите си продукт без грешки и да го направим възможно най-лесен и сигурен за използване.

Дезактивиране на Crashlytics

Можете да предотвратите обработката на данни от Crashlytics по всяко време, като изключите събирането и предоставянето на информация за използването и диагностичните данни от Crashlytics в настройките на приложението. Тази опция е дезактивирана при доставката на приложението.

Прехвърляне на данни в трети страни

Чрез използването на Crashlytics личните данни се предоставят на Google. Google действа като доставчик на услуги за нас в контекста на обработката на поръчки. Google също обработва лични данни в САЩ и подлежи на щита за поверителност ЕС-САЩ. Допълнителна информация относно щита за поверителност между ЕС и САЩ можете да намерите на www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Ние използваме услугата за проследяване „Firebase“ от доставчика Google за нашето приложение. Firebase използва технологии за проследяване, които позволяват записването и оценяването на взаимодействието между потребителите на приложението и приложението, напр. честота и продължителност на сесиите и навигация през различните елементи от менюто. С Google Firebase потребителските действия (например щракване върху елемент от меню), както и типа на устройството, версията на операционната система, версията на приложението и датата на събитието се събират и изпращат към Firebase.

 

Предназначение

Взаимодействията на потребителите на приложението с приложението се записват и анализират с цел подобряване и развитие на приложението и неговото удобство за ползване с помощта на получената информация.

Правно основание

Обработката е необходима за защита на преобладаващите законни интереси на отговорното лице (член 6, ал. 1, т. f от ОРЗД). Нашият законен интерес е да предложим на клиентите си удобен за използване продукт и да го развиваме постоянно.

Изключване на Firebase

Можете да предотвратите обработката на данни от Firebase по всяко време, като изключите събирането и предоставянето на информация за използването и диагностичните данни от Firebase в настройките на приложението. Тази опция е дезактивирана при доставката на приложението.

Прехвърляне на данни в трети страни

Firebase събира информация за използването на приложението и я предоставя на Google в Ирландия или САЩ и я съхранява или обработва там. Данните обикновено се събират в анонимизирана форма и се предават на Firebase. Не се осъществява връзка към други потребителски данни. Google ще използва горепосочената информация с цел анализ на използването на нашето приложение и предоставяне на други услуги, свързани с използването на приложения.

За личните данни, които се прехвърлят в САЩ, Google подлежи на щита за поверителност ЕС-САЩ: www.privacyshield.gov/participant. Можете да намерите повече информация за Google Firebase и за защитата на данните на www.google.com/policies/privacy/ и firebase.google.com.

7.  Сигурност

Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или срещу достъп от неоторизирани лица. Нашата обработка на данни и нашите мерки за безопасност се подобряват непрекъснато съобразно технологичното развитие.

8.  ИЗТРИВАНЕ

В самото приложение не се съхраняват лични данни. Личните данни, необходими за работата на приложението, се съхраняват в други приложения за услуги и са предмет на сроковете за изтриване, приложими там. В това отношение данните се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на услугата или за спазване на периодите на съхранение.

 

9.  ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

Сключили сме съответните договори за обработка на поръчки с партньори за сътрудничество, които се използват от нас като оператори за предоставяне на приложението и използване на неговите функции.
 

10.  Промени в нашите правила за защита на данните

Запазваме си правото да променяме мерките си за защита на данните и ИТ сигурността, ако това се налага поради промени в закона или в хода на техническото развитие. В тези случаи ние съответно ще адаптираме правилата ни за защита на данните и ще Ви информираме в подходяща форма и, ако е необходимо, ще изискаме Вашето съгласие.

 

11.  Вашите права                                                                                           

Разполагате със следните права по отношение на Вашите лични данни:

а)  Правото на информация, по-специално относно Вашите данни, които обработваме, целите на обработването, съответните категории лични данни, категориите получатели и планирания период на съхранение (член 15 от ОРЗД).

b) Правото на корекция на неверни или непълни лични данни от отговорното лице (чл. 16, 17 от ОРЗД).

c) Правото на изтриване или ограничаване на обработването на данните, съхранявани за Вас (член 17, 18 от ОРЗД).

d) Правото на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

e) Правото да оттеглите съгласието си по всяко време и без да посочвате причини (член 7, ал. 3 от ОРЗД).

f) Правото на подаване на жалба до компетентния надзорен орган (член 77 от ОРЗД).
 

12.  ОТГОВОРЕН ОРГАН И КОНТАКТИ
Ако имате някакви въпроси относно защитата на личните данни или искате да упражните правата си във връзка с това приложение, моля, свържете се с: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Мюнхен или на адрес datenschutz@rio.cloud.