Andmekaitse

1. Andmekaitsekohustus

Teie erasfääri kaitsmine isikupõhiste andmete töötlemisel on TB Digital Services GmbH (TBDS) jaoks tähtis. Me töötleme isikupõhiseid andmeid, mida kogutakse RIO rakenduse Pocket Fleet (edaspidi rakendus) kasutamisel, järgides andmekaitseõigusest tulenevaid eeskirju, eelkõige EL-i andmekaitse põhimäärust (DSGVO) ja Saksamaa andmekaitseseadust (BDSG).

2. OTSTARBE MÄÄRATLEMINE

Rakenduse otstarve on pakkuda sõidukipargihalduritele ja haldajatele olulist teavet sõidukipargi juhtimiseks mobiilseadmetes, et võimaldada neil sel viisil sõidukite kasutamist optimeerida. Teavet kasutatakse eelkõige sõiduki asukoha ja sõiduki oleku määramiseks, juhi tuvastamiseks ja sidepidamiseks juhiga telefoni või e-posti teel. Rakenduse kaudu kogutud andmeid töödeldakse üksnes ettenähtud otstarbel.

3. Isikupõhiste andmete töötlemine rakenduse raames

Isikupõhised andmed

Isikupõhised andmed on teatud või tuvastatava füüsilise isiku isikut ja materiaalseid suhteid kajastavad andmed. See hõlmab näiteks selliseid andmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, aga ka juhtide asukohaandmed
ja käitumisandmed.

Töötlemise õiguslik alus

Töötleme isikupõhiseid andmeid ainult juhul ja sellises ulatuses, nagu seadusesätted konkreetset töötlemist lubavad või puudutatud isikud eelnevalt sõnaselge nõusoleku on andnud.

Krüptitud sõnumiedastus

Kõigi isikupõhiste andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest toimub kogu rakenduse side meie serveriga krüptitud ühenduse raamest (TLS 1.2 või parem).

Rakenduse juurdepääs seadme funktsioonidele

Rakendus pääseb ligi kasutajate seadmete mälule, et installida HERE kaardimaterjal ja võimaldada sõidukite asukoha kuvamist.

Andmete edasiandmine kolmandatele

Andmeid edastatakse teenuste Crashlytics ja Google Firebase kaudu. Me ei edasta kasutaja isikupõhiseid andmeid kolmandale osapoolele muul viisil.

4. Küpsised

Rakenduse kasutamisel kasutatakse küpsiseid. Nende küpsistega töödeldakse selliseid andmeid nagu seansitunnus ja muud andmed, mis on vajalikud sujuvaks sisselogimiseks. Toote optimeerimiseks kasutataks ettevõtte Google teenuseid Crashlytics ja Firebase (vt allpool punkte 5 ja 6).

5. Google Crashlytics

Me kasutame veadiagnostikateenust Crashlytics, mida käitab ettevõte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (edaspidi Google).

Otstarve

Teenust Crahlytics ja tarkvara loodud veaaruandeid kasutatakse vigade tuvastamiseks ja analüüsimiseks. Sel teel hangitud teavet kasutatakse meie rakenduse hooldamiseks ja paremaks muutmiseks. Kui rakenduse kasutamisel peaks tekkima ootamatuid vigu või rakenduse sulgumine, saadetakse teenusele Crashlytics spetsiifilised andmed, näiteks seadme tüüp, operatsioonisüsteemi versioon, vea kuupäev ja kellaaeg, päringu tegemise riik või operatsioonisüsteemi keel. Lisateavet teenuse Crashlytics andmekaitse kohta leiate siit: https://fabric.io/terms.

Õiguslik alus

Töötlemine on vajalik vastutava isiku ülekaaluka õigustatud huvi tagamiseks (DSGVO art. 6 lg. 1 lit. f). Meil on õigustatud huvi pakkuda oma klientidele vigadeta toodet ning muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks ja turvaliseks.

Teenuse Crashlytics väljalülitamine

Te saate teenuse Crashlytics kaudu andmete töötlemise alati peatada, lülitades rakenduse sätetes kasutusteabe ja diagnostikaandmete kogumise ja edastamise teenuse Crashlytics poolt välja. See valik on rakenduses vaikimisi inaktiveeritud.

Andmete edastamine kolmandasse riiki

Teenuse Crashlytics kasutamisel edastatakse isikupõhised andmed Google’ile. Google tegutseb meie heaks lepingu alusel teenusepakkujana. Google töötleb isikupõhiseid andmeid ka USA-s ja järgib EL-i ja USA privaatsuslepet Privacy Shield. Lisateavet EL-i ja USA privaatsusleppe Privacy Shield kohta leiate aadressilt https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Kasutame oma rakenduse jaoks teenusepakkuja Google jälgimisteenust Firebase. Firebase kasutab jälgimistehnoloogiaid, mis võimaldavad jälgida ja analüüsida rakendusekasutaja rakendusega suhtlemist, nt seansside sagedust ja pikkust ning eri menüüpunktide valimist. Teenusega Google Firebase kogutakse andmeid kasutaja toimingute (nt mõne menüüpunkti klõpsamine) ja seadme tüübi, operatsioonisüsteemi versiooni, rakenduse versiooni ja sündmuse kuupäeva kohta ning need saadetakse teenusele Firebase.

 

Otstarve

Rakendusekasutaja rakendusega suhtlemise andmeid kogutakse ja analüüsitakse, et hangitud teabe abil rakendust ja selle kasutatavust parandada ning arendada.

Õiguslik alus

Töötlemine on vajalik vastutava isiku ülekaaluka õigustatud huvi tagamiseks (DSGVO art. 6 lg. 1 lit. f). Meie õigustatud huvi seisneb selles, et soovime oma klientidele hõlpsalt kasutatavat toodet pakkuda ja seda pidevalt arendada.

Teenuse Firebase väljalülitamine

Te saate teenuse Firebase kaudu andmete töötlemise alati peatada, lülitades rakenduse sätetes kasutusteabe ja diagnostikaandmete kogumise ja edastamise teenuse Google Firebase poolt välja. See valik on rakenduses vaikimisi inaktiveeritud.

Andmete edastamine kolmandasse riiki

Teenusega Firebase kogutakse teavet rakenduse kasutamise kohta ja see edastatakse ettevõttele Google Iirimaale või USA-sse ning salvestatakse ja töödeldakse seal. Andmeid kogutakse ning edastatakse teenusele Firebase alati anonümiseeritult. Sidumist teiste kasutajaandmetega ei toimu. Google kasutab nimetatud teavet meie rakenduse kasutamise analüüsimiseks ja teiste, rakenduse kasutamisega seotud teenuste osutamiseks.

USA-sse edastatavate isikupõhiste andmete osas järgib Google EL-i ja USA privaatsuslepet Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant. Täpsemat teavet teenuse Google Firebase ja andmekaitse kohta leiate aadressilt www.google.com/policies/privacy/ sowie firebase.google.com.

7. Turvalisus

Me rakendame mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, rikkumise või igasuguse volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie andmetöötlust ja meie turvameetmeid parendatakse vastavalt tehnoloogilisele arengule järjepidevalt.

8. KUSTUTAMINE

Rakenduses endas ei salvesta isikupõhiseid andmeid. Rakenduse tööks vajalikke isikupõhiseid andmeid salvestatakse teistes teenusrakendustes ja sellele salvestamisele kehtivad vastavad kustutamistähtajad. Üldjuhul kehtib reegel, et andmeid talletatakse üksnes nii kaua, kuni see on teenuse osutamiseks või talletustähtaja täitmiseks vajalik.

 

9. TELLIMUSE ALUSEL ANDMETE TÖÖTLEMINE

Koostööpartneritega, kes rakenduse pakkumise ja nende funktsioonide kasutamise raames meilt tellimuse saanuna andmeid töötlevad, oleme sõlminud tellimuse alusel andmete töötlemise lepingud.
 

10. Meie andmekaitsenõuete muutmine

Me jätame endale õiguse muuta meie andmekaitse ja IT turvalisuse meetmeid, kui see on seadusesätete või tehnilise arengu seisukohalt vajalik. Sellistel juhtudel kohandame oma andmekaitsenõudeid vastavalt ja teavitame teid vastavalt ja – kui see on vajalik – küsime selle kohta teie nõusolekut.

 

11. Teie õigused                                                                                           

Teie isikupõhiste andmete osas on teil järgmised õigused.

a) Õigus olla teavitatud, eelkõige andmetest, mida me teie isikuga seoses töötleme, töötlemise eesmärkidest, vastavate isikupõhiste andmete kategooriatest, adressaatide kategooriatest ja kavandatavast talletamise kestusest (DSGVO art. 15).

b) Õigus lasta korrigeerida ebaõigeid või ebatäielikke isikupõhiseid andmeid vastutava isiku poolt (DSGVO art. 16, 17).

c) Teie kohta salvestatud andmete töötlemise tühistamise või piiramise õigus (DSGVO art. 17, 18).

d) Andmete ülekantavuse õigus (DSGVO art. 20).

e) Õigus nõustumine igal ajal ja ilma põhjust esitamata tühistada (DSGVO art. 7 lg. 3).

f) Õigus esitada vastutavale kontrolliametile kaebus (DSGVO art. 77).
 

12 VASTUTAV ASUTUS JA KONTAKT
Kui teil on selle rakendusega seoses andmekaitse kohta küsimusi või kui te soovite oma õigusi kasutada, pöörduge aadressil: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München või datenschutz@rio.cloud.