Alustan käytön yleiset puite-ehdot

 1. Sopimuksen kohde
  1. Nämä alustaehdot muodostavat vastikkeettoman puitesopimuksen TB Digital Services GmbH:n (”TBDS”) ja tämän alustan käyttäjän (”käyttäjä”) välille. (TBDS:ään ja käyttäjään viitataan kulloinkin ilmaisulla ”osapuoli” ja yhteisesti ilmaisulla ”osapuolet”). Sopimus koskee RIO-alustan (”alusta”) käyttöä, joka on osoitteessa www.rio.cloud.

   Alustan kautta käyttäjä voi hyödyntää TBDS:n (”TBDS-palvelut”) ja/tai ulkoisten palveluntarjoajien (”ulkoiset palvelut”, MAN Truck & Bus SE:n ulkoiset palvelut mukaan lukien) maksullisia ja maksuttomia palveluja (yhdessä ”palvelut”). Alustaehdot muodostavat puitesopimuksen.

   Sen puitteissa voidaan käyttää maksutta MAN Truck & Bus SE ”ServiceCare S”:n ulkoista palvelua (nähtävissä palvelukuvauksessa RIO-alustan rekisteröintisivulla sekä osoitteeseen www.rio.cloud kirjautumisen jälkeen), mikäli alustaan on rekisteröity ajoneuvoja RIO-Boxilla / TBM3:lla (”Connected Vehicle”) tai muita ajoneuvon osia (esim. kontti, perävaunu jne.) RIO-lähetysyksiköllä (”Mobile-Device”). Lisäksi käyttäjä voi käyttää yksittäisiä TBDS-palveluita ja/tai ulkoisia palveluita maksutta kolmen (3) kuukauden ajan RIO-Marketplacen vastaavan painikkeen kautta aktivoidakseen palvelut tuotetestausta varten. Mikäli käyttäjä aikoo rekisteröidä alustaan Connected Vehiclen ja/tai Mobile Devicen ajoneuvon osalle, jonka omistaja on kolmas osapuoli, se on mahdollista vain tämän kolmannen osapuolen luvalla; pyynnöstä kolmannen osapuolen lupa on todistettava TBDS:lle.

   TBDS-palvelun ja/tai ulkoisen palvelun käyttö kolmen (3) kuukauden ilmaisen kokeilujakson päätyttyä tapahtuu TBDS:n tai kyseisen ulkoisen palveluntarjoajan kanssa erikseen tehtävillä sopimuksilla, joissa pitää määritellä niiden omat käyttöehdot näiden alustaehtojen lisäksi (”palvelusopimusehdot”).
  2. Kaikki alustassa tarjotut palvelut tuotetaan näiden alustaehtojen liitteessä 1 tarkoitetuissa maissa ainoastaan Saksan siviililain 14 §:n mukaisille yrityksille, sikäli kuin erityiset palvelut ja näiden palvelujen ehdot eivät muuta määritä. Palvelut tuotetaan ainoastaan Connected Vehicleille ja/tai Mobile Deviceille, jotka ovat näiden alustaehtojen liitteessä 1 tarkoitettujen maiden maantieteellisellä alueella.
  3. Saksan siviililain 312i §:n 1. kohdan lauseen 1 numerot 1–3 ja lause 2 eivät päde näitä alustaehtoja solmittaessa.
 2. TBDS-palvelujen ja ulkoisten palvelujen sopimusten solmiminen
  1. TBDS-palvelujen käyttö tapahtuu TBDS:n kanssa erikseen solmittavalla sopimuksella, jolla on omat palveluehdot. Jos käyttäjä haluaa käyttää TBDS-palvelua, hänen täytyy klikata alustassa painiketta kyseisen TBDS-palvelun hankintaa varten. Sen jälkeen käyttäjän on vahvistettava kyseiset palveluehdot ja klikattava painiketta suorittaakseen tilauksen päätökseen. Tilauksen tekeminen päätökseen ei tarkoita vielä sopimusta TBDS:n kanssa, vaan se on pikemminkin käyttäjän antama tarjous. Vasta sitten kun TBDS on vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen (siitä ilmoitetaan käyttäjällä sähköpostilla tai alustassa), kyseistä TBDS-palvelua koskeva sopimus astuu voimaan.
  2. Ulkoisen palvelun käyttö tapahtuu ulkoisen palveluntarjoajan kanssa solmittavalla sopimuksella, jolla on omat palveluehdot. Ulkoisen palveluntarjoajan palveluehdot solmitaan ainoastaan käyttäjän ja ulkoisen palveluntarjoajan välillä (ei siis TBDS:n kanssa). TBDS ei edusta ulkoista palveluntarjoajaa sopimusta solmittaessa eikä toimita tämän palveluja, minkä mukaisesti sillä ei ole mitään velvoitteita käyttäjää kohtaan.

   Jos käyttäjä haluaa käyttää ulkoista palvelua, hänen täytyy klikata alustassa painiketta kyseisen ulkoisen palvelun hankintaa varten. Sen jälkeen käyttäjän on vahvistettava kyseiset palveluehdot ja klikattava painiketta suorittaakseen tilauksen päätökseen. Tilauksen tekeminen päätökseen ei tarkoita vielä sopimusta ulkoisen palveluntarjoajan kanssa, vaan se on pikemminkin käyttäjän antama tarjous. Vasta sitten kun ulkoinen palveluntarjoaja on vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen (siitä ilmoitetaan käyttäjällä sähköpostilla tai alustassa), kyseistä ulkoista palvelua koskeva sopimus astuu voimaan. TBDS ei toimi tässä tarjous- ja hyväksymisprosessissa ulkoisen palveluntarjoajan eikä käyttäjän edustajana, vaan ainoastaan käyttäjän ja ulkoisen palveluntarjoajan esittämien toiveiden välittäjänä. TBDS-palvelujen ja ulkoisten palvelujen maksaminen tapahtuu näiden alustaehtojen kohdan 4.2 mukaisesti.
  3. Saksan siviililain 312i §:n 1. kohdan lauseen 1 numerot 1–3 ja lause 2 eivät päde näitä alustaehtoja solmittaessa, sikäli kuin asiaankuuluvissa alustaehdoissa ei määritetä muuta.
 3. Alustaan pääsy ja alustan käyttöoikeudet
  1. Käyttäjän on huolehdittava itse teknisestä pääsystä alustaan. Pääsy tapahtuu etäpääsynä internetin kautta. Tätä koskevat tarkemmat tiedot sekä muut TBDS-palveluiden ja/tai ulkoisten palveluiden tekniset pääsyedellytykset on kuvattu teknisissä pääsyvaatimuksissa. Ne ovat nähtävissä RIO-alustan rekisteröintisivulla sekä osoitteessa www.rio.cloud kirjautumisen jälkeen.
  2. TBDS:n velvollisuutena on huolehtia näiden alustaehtojen puitteissa 99%:n saatavuudesta vuodessa toiminta-ajan sisällä niin, että alusta vastaa etäkutsuihin. Tämän ylittävää saatavuutta ei vaadita; yksilöidyt palveluehdot voivat sisältää lisäsäännöksiä. Tämän kohdan 2 mukaisesti luvattuun palvelun saatavuuteen ja toiminta-aikaan ei lasketa huollolle varattua aikaa lauantaista klo 22.00 sunnuntaihin klo 16.00 CET.
  3. TBDS myöntää käyttäjälle alustan käyttöä, alustan sisältöjä ja alustasta ladattuja sovelluksia varten ei-yksinomaisen, alustaehtojen voimassaolon ajaksi rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-alilisensioitavan, alueellisesti rajattoman käyttöoikeuden. Tämä oikeus ei käsitä muokkauslupaa.
  4. Ohjelmisto voi sisältää kokonaisuudessaan tai osittain avoimen lähdekoodin komponentteja. Niihin sovelletaan kunkin käytetyn avoimen lähdekoodin komponentin lisenssiehtoja. Asiaankuuluvat lisenssiehdot kuuluvat osana näihin alustaehtoihin ja ne ovat saatavilla osoitteessa DOWNLOAD.

   RIO-Boxin avoimen lähdekoodin komponenttien ajantasainen lähdeteksti on osoitteessa DOWNLOAD. Tämä ei rajoita TBDS:n velvoitteita käyttäjää kohtaan.
  5. TBDS pidättää oikeuden evätä käyttäjän käyttöoikeudet, jos tämä aiheuttaa vahinkoa alustaan tahallisesti, rikkoo näitä alustaehtoja tai käyttää alustaa hänelle myönnetyn käyttöoikeuden ulkopuolella (katso yllä oleva kohta 3).
 4. Kustannukset ja laskujen maksaminen maksupalveluntarjoajan välityksellä
  1. Alustan käyttö näiden alustaehtojen puitteissa on käyttäjälle maksutonta. Käyttäjän hyödyntämien palvelujen kustannukset määrittyvät erikseen solmittavien palveluehtojen sisällön mukaan.
  2. Jos palvelun käytöstä on maksettava maksuja TBDS:lle tai kolmannelle osapuolelle palvelusopimusehtojen mukaisesti, TBDS laskuttaa ne käyttäjältä keskitetysti ja käyttäjä maksaa ne yksinomaan maksupalveluntarjoajalle Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland (”maksupalveluntarjoaja”) – TBDS:n ja/tai kolmannen osapuolen ulkoisten palvelujen tarjoajan kanssa sovitusti. Ts. kaikki maksut, jotka käyttäjä on velkaa TBDS:lle tai kolmannelle osapuolelle TBDS-palvelujen tai ulkoisten palveluiden käyttöä koskevien palveluehtojen mukaisesti, on suoritettava maksupalveluntarjoajalle (eikä kolmannelle osapuolelle ja/tai TBDS:lle).
  3. Hinnat ja mainitut käyttökorvaukset eivät sisällä lainmukaista arvonlisäveroa tai vastaavia veroja. TBDS laskuttaa tällaiset verot käyttäjälle sovitun käyttökorvauksen lisäksi.

   Sikäli kuin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta tai vastaavaa yksinkertaistusmenetelmää (jonka mukaan toimituksen tai palvelun vastaanottaja on velvollinen arvonlisäveron tai vastaavien verojen ilmoittamiseen tai maksuun), käyttäjän on suoritettava ilmoittaminen tai maksu vastuulliselle veroviranomaiselle määritetyn ajan sisällä. Sikäli kuin tällaista menetelmää sovelletaan valinnaisesti, osapuolet sopivat tämän menetelmän soveltamisesta. Tästä riippumatta hinnat ja käyttökorvaukset on molemmissa tapauksissa laskettu ilman arvonlisäveroa tai vastaavia veroja, ja käyttäjän on maksettava TBDS:lle sovittu hinta ilman minkäänlaisia vähennyksiä.
  4. Käyttäjä ja TBDS ovat kumpikin itse vastuussa tuloveroista.

   Hinnat ja mainitut käyttökorvaukset ovat ilman lakimääräistä lähdeveroa tai vastaavia veroja. Mikäli käyttökorvauksesta on maksettava lainmukainen lähdevero, käyttäjä ei saa pidättää sijaintivaltionsa paikallisen lain mukaista lähdeveroa TBDS:lle suoritettavista maksuista. Käyttäjän on maksettava tällaiset verot TBDS:n kanssa sovitun käyttökorvauksen lisäksi omaan lukuunsa vastaaville viranomaisille TBDS:n nimissä.

   Jos TBDS:n ja käyttäjän sijaintivaltioiden välillä on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus (”KVS”), käyttäjä saa maksaa sovellettavan KVS:n määrittämän maksimaalisen lähdeverosumman vastaaville viranomaisille, sikäli kuin lähdeveron vähennykselle (mahd. nollaan) on edellytykset. Käyttäjä on vastuussa lähdeveron vähennyksen (mahd. nollaan) muodollisten edellytysten täyttymisestä. TBDS antaa käyttäjälle sopimuksen solmimisen yhteydessä kotipaikkatodistuksen.

   Käyttäjä on velvoitettu esittämään pyytämättä ja välittömästi virallisen todisteen TBDS:n nimissä maksamistaan veroista. Mikäli virallista todistetta ei esitetä lainkaan tai se toimitetaan liian myöhään, käyttäjän tulee vapauttaa TBDS kaikesta vastuusta sellaisissa vahingoissa, jotka syntyvät todisteen esittämättä jättämisen tai myöhästyneen toimituksen takia.
 5. Alustaehtojen ja palveluehtojen muutokset
  1. Alustaehtojen muutokset vaativat molempien osapuolien hyväksynnän, sikäli kuin tässä kohdassa 5 ei ole muuta määritetty.
  2. TBDS saa tehdä alustaan kohtuullisia muutoksia, ennen kaikkea silloin, kun se on tarpeellista toimintakyvyn parantamiseen tai lainmukaisten vaatimusten noudattamiseen.
  3. TBDS voi tehdä alustaan myös sisällöllisiä muutoksia, sikäli kuin ne eivät heikennä alustan käyttäjälle tarjottujen palveluiden käytettävyyttä tai käyttäjä ei ole vastustanut näitä muutoksia kohdan 4 mukaisesti.
  4. Alustan sisältöjen kohtuulliset muutokset ilmoitetaan käyttäjälle ja hänelle annetaan mahdollisuus vastustaa jotakin muutosta kuuden (6) viikon sisällä. Mikäli kohtuullista palvelumuutosta ei vastusteta (kirjallisesti tai sähköpostilla) näiden kuuden (6) viikon sisällä, palvelumuutoksen katsotaan olevan hyväksytty, sikäli kuin käyttäjälle on muutosilmoituksen yhteydessä tiedotettu näistä oikeudellisista vaikutuksista. Jos käyttäjä vastustaa palvelumuutosta, TBDS voi irtisanoa käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen erityisperusteella; lisäksi käyttäjä voi irtisanoa alustaehdot tavanomaisesti milloin tahansa. Jos käyttäjä käyttää TBDS-palvelua tai kolmannen osapuolen määräaikaista palvelua, käyttäjällä on oikeus irtisanoa alustaehdot välittömästi, jos palvelumuutos vaikuttaa olennaisen haitallisesti TBDS:n tai ulkopuolisen palveluntarjoajan määräaikaisen palvelun tarjoamiseen.
  5. Kyseisten palveluehtojen ja palvelujen muutoksiin sovelletaan kyseisten palveluehtojen säännöksiä.
 6. Ei yksinoikeutta / ei ostovelvollisuutta
  1. Osallisilla ei ole yksinoikeutta TBDS:n eikä ulkoisten palveluntarjoajien palveluihin; yhteenkään osapuoleen ei kohdistu kilpailurajoituksia. Käyttäjällä ei ole TBDS:n eikä ulkoisten palveluntarjoajien palvelujen vähimmäisostovelvollisuutta.
  2. Kukaan osapuoli ei ole velvollinen solmimaan erillistä palvelusopimusta näiden alustaehtojen pohjalta.
 7. Sopimuksen solmiminen, sopimuksen kesto ja irtisanomisoikeudet
  1. Käyttäjän suorittama rekisteröinti ei tarkoita vielä sopimusta TBDS:n kanssa, vaan se on pikemminkin käyttäjän antama tarjous. Sopimus on voimassa vasta TBDS:n hyväksymisen myötä (siitä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostilla). TBDS pidättää oikeuden tarkastaa luottokelpoisuuden, pakotelistan ja käyttäjän ALV-numeron tarjouksen jättämisen ja TBDS:n hyväksymisen jälkeen. TBDS pidättää oikeuden tarkastaa ALV-numeron, luottokelpoisuuden ja/tai pakotelistan säännöllisin välein myös tarjouksen hyväksynnän jälkeen.

   Alustaa ja palveluja voidaan käyttää sillä ehdolla, ettei toiminnan toteutukselle ole esteitä kansallisten ja kansainvälisten määräysten, etenkään vientivalvontamääräysten sekä kauppasaartojen tai muiden oikeudellisten rajoitusten perusteella. Käyttäjä on velvoitettu antamaan kaikki tiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan alustan ja/tai palvelujen käyttöön. Vientitarkastusten tai lupamenettelyjen aiheuttamat viivästykset keskeyttävät palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Mikäli tarvittavia lupia ei myönnetä, alustaehto- ja palveluehtosopimuksia ei ole solmittu; oikeudet vahingonkorvaukseen ovat poissuljettuja siltä osin ja ennalta mainittujen viivästymisien vuoksi.
  2. Nämä käyttäjän ja TBDS:n välillä sovitut alustaehdot astuvat voimaan heti kun käyttäjä on rekisteröitynyt ja TBDS on hyväksynyt käyttäjän rekisteröinnin (kuten kohdassa 1 on kuvattu). Alustaehdot solmitaan määräämättömäksi ajaksi.
  3. Käyttäjä voi irtisanoa alustaehdot milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa, paitsi jos käyttäjä käyttää määräajaksi tilattua TBDS-palvelua tai ulkoista palvelua; tässä tapauksessa kyseisen TBDS:n ja/tai ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa solmitun sopimuksen määräyksiä voimassaoloajan ja irtisanomismahdollisuuden suhteen sovelletaan myös näiden alustaehtojen irtisanomiseen. Kun käyttäjä on irtisanonut sopimuksen tämän kohdan 3 lauseen 1 mukaisesti, hän voi solmia alustaehdot uudelleen vasta vähintään kymmenen (10) arkipäivän kuluttua. TBDS voi irtisanoa alustaehdot kolmen (3) kalenterikuukauden irtisanomisajalla; tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, jos käyttäjä käyttää TBDS:n tai ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelua, jolla on määräaikainen voimassaoloaika; tässä tapauksessa TBDS:n ja/tai ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelun määräyksiä kyseisen sopimuksen voimassaoloajasta ja irtisanomismahdollisuudesta sovelletaan myös näiden alustaehtojen irtisanomiseen.
  4. Mikäli käyttäjä aikoo päättää Connected Vehiclen tai Mobile Devicen käytön, johon TBDS ja/tai ulkoinen palveluntarjoaja on tarjonnut palveluja, hän kirjaa Connected Vehiclen tai Mobile Devicen pois alustasta. TBDS:n ja/tai kolmannen osapuolen palvelut tämän Connected Vehiclen tai Mobile Devicen osalta lopetetaan Connected Vehiclen tai Mobile Devicen käytön päättymisen yhteydessä. Kaikki noudatettavat ajat voi katsoa kyseisistä palveluehdoista. Tämän kohdan 4 lauseen 1 mukaisesti poiskirjattu Connected Vehicle tai Mobile Device voidaan rekisteröidä uudelleen vasta vähintään neljän (4) arkipäivän kuluttua.

   Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan myydyn ajoneuvon pois alustasta viimeistään, kun se luovutetaan ostajalle.
  5. Irtisanominen tärkeästä syystä pysyy voimassa molemmille osapuolille. Esimerkkejä tärkestä syystä ovat muun muassa (i) toisen osapuolen velvollisuuksien laiminlyönti, jota ei ole korjattu toisen osapuolen asettaman kolmenkymmenen (30) päivän määräajan jälkeen, minkä vuoksi sopimuksessa pitäytyminen on mahdotonta toiselle osapuolelle, tai (ii) toisen osapuolen konkurssimenettelyn alkaminen tai sen raukeaminen varojen puutteessa.
  6. Säännöt käytettyjen TBDS:n tai ulkoisen palveluntarjoajien palvelujen kestosta ja irtisanomisesta löytyvät asiaankuuluvista palveluehdoista. Jos käyttäjä tai TBDS irtisanoo alustaehtosopimuksen, kaikki palvelut ja palveluehdot irtisanotaan automaattisesti samaan päättymisaikaan.
 8. Käyttäjän tiedot ja tietosuoja
  1. Tilaustiedot
   TBDS käyttää käyttäjän tilaustietoja (”tilaustiedot”) vain TBDS-palvelujen ja/tai ulkoisten palvelujen alustaehtojen vaatimusten täyttämiseksi näiden alustaehtojen voimassaolon aikana. TBDS luovuttaa käyttäjän tilaustietoja ulkoisten palvelujen tarjoajille vain siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden palvelujen tuottamiseen. Muille kolmansille osapuolille se ei luovuta tietoja.
  2. Yhdistelmätiedot
   Yhdistelmätiedot ovat tietoja, joita TBDS ei voi kohdistaa tiettyyn kuljettajaan ja jotka koskevat yleisesti Connected Vehicleä tai Mobile Devicea, näiden käyttöä (esim. varaustilaa tai jarrujen kulumista) ja/tai näiden ajomatkoja (”yhdistelmätiedot”). Ne lähettää joko Connected Vehicle tai Mobile Device tai käyttäjä suoraan alustaan, jonne ne tallennetaan. Tallennuksen yhteydessä salataan ajoneuvon tunnistenumeron viimeiset 6 merkkiä ja kuljettajan tunnus. TBDS saa käyttää näitä yhdistelmätietoja näiden alustaehtojen voimassaolon aikana ja sen jälkeen sekä luovuttaa ne kolmannelle osapuolelle (i) alustaehtojen ja/tai niiden pohjalta solmittujen palveluehtosopimusten soveltamista varten, (ii) ulkoisten palvelujen toteuttamista varten käyttäjän ja ulkoisen palveluntarjoajien välillä, (iii) muihin TBDS:n tai TRATON GROUP- tai Volkswagen-konsernin yhtiöiden omiin tarkoituksiin (kuten turvallisuuden parantaminen, data-analyysi, testit tai tarjonnan parantaminen/laajentaminen) ja (iv) muulle kolmannelle osapuolelle markkinointia varten, sikäli kuin käyttäjä ei ole tunnistettavissa.
  3. Henkilötiedot
   TBDS noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja. Niihin lukeutuvat yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja liittovaltion tietosuojalaki nykyisissä versioissaan.
   1. TBDS:n suorittama tilaustiedojen käsittely
    TBDS kerää, käsittelee ja käyttää käyttäjän ja tämän työntekijöiden (erityisesti kuljettajien) henkilötietoja (”henkilötiedot”), joita Connected Vehicle tai Mobile Device, käyttäjä ja/tai ulkoinen palveluntarjoaja on lähettänyt tai siirtänyt TBDS:n alustalle. Kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuu erikseen tehdyn, yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisen tietojenkäsittelysopimuksen (”TKS”) perusteella. Tässä yhteydessä TBDS käsittelee henkilötietoja toimeksisaajana (tietojen käsittelijänä) sen toimeksiannon ja ohjeistuksen perusteella, jota käyttäjä on antanut toimeksiantajana (vastuutahona). Yksityiskohdat löytyvät erikseen sovittavasta TKS:sta.

    Käyttäjä on tietosuojaoikeudellisesti edelleen vastuussa tietojenkäsittelystä TKS:n puitteissa ja takaa asianomaisten henkilöiden (kuljettajan ja mahdollisesti muiden henkilöiden) henkilötietojen käsittelyn hyväksyttävyyden.

    Sikäli kuin yksittäisten TBDS-palvelujen hyödyntämisessä tarvitaan sovittua laajempaa tietojenkäsittelyä TBDS:n toimesta, TKS:n sääntöjä täydennetään kutakin palveluehtosopimusta solmittaessa vielä muilla lisäsäännöillä.

    TBDS:n TKS:n puitteissa tapahtuva henkilötietojen käsittely käsittää myös kuljettajan ajokäyttäytymisen ja Connected Vehiclen tai Mobile Devicen käytön analysoinnin ja siihen perustuvat käyttäjälle tehtävät ehdotukset tehokkuuden parantamiseksi (esim. koulutukset, parannusehdotukset).
   2. Tietojen siirtäminen ulkopuolisille palveluntarjoajille ja tilausten (tilaustietojen) lisäkäsittely kolmansien osapuolten taholta
    Siltä osin kuin TBDS:n on siirrettävä henkilötietoja kolmansille osapuolille kolmannen osapuolen palvelujen käyttöä varten, käyttäjä antaa TBDS:lle TKS:n mukaisesti luvan välittää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle tai järjestää kolmannelle osapuolelle pääsyn kyseisiin tietoihin. Kun käyttäjä ja/tai TBDS luovuttaa henkilötietoja ulkoiselle palveluntarjoajalle, käyttäjän täytyy mahdollisesti sopia tietosuojasta tai tietojenkäsittelystä erikseen ulkoisen palveluntarjoajan kanssa yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti palveluehtosopimuksen solmimisen yhteydessä.
   3. Kuljettajien antama suostumus (kuljettajasovellus)
    Kuljettajien nimenomaisen suostumuksen kuljettajien henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön ja luovutukseen heidän älypuhelimesssaan olevan kuljettajasovelluksen kautta tämän kohdan 8 tarkoituksiin TBDS pyytää suoraan kuljettajasovelluksen välityksellä. Käyttäjälle tiedotetaan siitä, ja tämä hyväksyy, että kuljettajien suostumus on vapaaehtoinen, ja jos sitä ei anneta (tai se peruutetaan), kuljettaja ei voi käyttää kuljettajasovellusta eikä palveluihin ja/tai ulkoisiin palveluihin päästä kuljettajasovelluksesta.
   4. Oma käyttö TKS:n määräysten ulkopuolella
    Toimeksisaajan (tietojenkäsittelijän) roolissa kohdan 8.3.1 mukaisesti TBDS käsittelee ja käyttää henkilötietoja lisäksi omiin tarkoituksiin vastuutahona näiden alustaehtojen voimassaoloaikana ja sen jälkeen seuraavasti:
    1. tietojen yhdistäminen (esim. Connected Vehiclen tai Mobile Devicen yhteydessä, kun ajoneuvon tunnistenumeron 6 viimeistä merkkiä salataan ja kuljettajatunnus poistetaan) tietojen arvioimista, analysointia ja tarvittaessa kolmannelle osapuolelle (konsernin ulkopuolisille yrityksille sekä TRATON GROUP- ja Volkswagen-konsernin yrityksille) luovuttamista varten – myös näiden alustaehtojen päättymisen jälkeen; ja
    2. ajoprofiilien analysointi ilman viimeistä 6 merkkiä ja ilman kuljettajatunnusta palveluvalikoiman jatkuvaa kehittämiseen ja laadun parantaminsee, muut virhediagnoosit, virheiden ehkäisy ja/tai TBDS:n sekä TRATON GROUP- ja Volkswagen-konsernin yhtiöiden suorittamia testejä varten.
   5. Henkilötietojen käsittelyn hyväksyttävyyden varmistaminen
    Huomautamme käyttäjälle siitä, että hänellä on henkilötietojen käsittelystä vastuussa olevana kokonaisvaltainen velvollisuus antaa tietoja henkilöille, joihin tietojenkäsittely vaikuttaa. Tältä osin asianomaisille henkilöille on annettava kaikki tiedot selkeässä, avoimessa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

    Lisäksi käyttäjän on varmistettava, että henkilötietojen käsittely on laillista eli tietosuojaan liittyvä oikeusperusta on olemassa.

    Huomautamme siitä, että – sikäli kuin käyttäjän yrityksessä on työpaikkaneuvosto ja riippuen käyttäjän hyödyntämistä TBDS:n ja/tai ulkoisen palveluntarjoajan palveluista – työpaikkaneuvostoa täytyy mahdollisesti kuulla ja työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä koskeva toimintasopimus saattaa olla tarpeellinen.

    Lisäksi käyttäjän on huolehdittava siitä, että työntekijöiden henkilötietojen käsittely suoritetaan palvelun täyttöönpanon avulla pelkästään työsuhteen toteuttamiseksi.
  4. Lisenssi
   Käyttäjä myöntää TBDS:lle tässä kohdassa 8 kuvattuun tietojen keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön ja lähettämiseen tarvittavat ei-yksinomaiset, maailmanlaajuiset, alilisensioitavat käyttö- ja hyödyntämisoikeudet tässä kohdassa 8 mainitun ajanjakson ajaksi. Tämä oikeus käsittää oikeuden muutoksiin, kehittämiseen, jäljentämiseen ja – yllä mainitussa määrin – levittämiseen ja myyntiin. Tämä käyttöoikeuksien myöntäminen ei tarkoita tietosuojalain mukaista suostumusta.
  5. Vastuusta vapauttaminen
   Jos käyttäjä ei kirjaa myytyä ajoneuvoa ajoissa pois yllä olevan kohdan 7.4 mukaisesti, hänen on vastattava TBDS:n puolesta sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat ostajan ja hänen työntekijöidensä mahdollisesti suorittamista tietojen luvattomasta käsittelystä, paitsi jos käyttäjä ei ole siitä vastuusta.
 9. Vastuu ja takuu
  1. Vastuu
   1. TBDS kantaa vastuun vahingoista, jotka ovat aiheuttaneet TBDS:n tai tämän edustajan tahallinen teko ja/tai törkeä huolimattomuus. TBDS kantaa vastuun vahingoista, jotka aiheuttaa TBDS:n tai tämän edustajien lievä huolimattomuus, sikäli kuin kyseessä on olennaisen velvollisuuden loukkaaminen. Olennaiset velvollisuudet ovat sopimusvelvollisuuksia, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen toteutuksen ja joiden täyttämiseen käyttäjä on luottanut ja sai luottaa. Tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaaminen, kun kyseessä on lievä huolimattomuus, rajoittaa TBDS:n vastuuvelvollisuuden tavallisesti ennakoitaviin vahinkoihin.

    Jos TBDS-palvelu ja/tai kolmannen osapuolen tuottama palvelu tarjotaan ilmaiseksi: Kun kyseessä on lievä huolimattomuus tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaustapauksessa, TBDS:ltä edellytetään, ottaen huomioon palvelun maksuttomuuden, vain yhtä suurta huolellisuutta kuin TBDS soveltaa omissa toimissaan.
   2. TBDS ei vastaa lievästä huolimattomuudesta muilta osin.
  2. Muut poissulkemiset
   1. TBDS ei vastaa käyttäjän palvelua hyödyntävien ajoneuvojen asianmukaisesta kunnosta. Palvelun tarkoituksena on ainoastaan käyttäjän tukeminen; haltija tai kuljettaja vastaavat määräysten noudattamisesta sekä ajoneuvojen käytöstä ja kunnosta.
   2. RIO-Boxien ja/tai RIO-lähetysyksikköjen käyttöön luovutus ei kuulu näiden alustaehtojen piiriin. Emme anna takuuta emmekä vastaa siitä näiden alustaehtojen puitteissa.
   3. Vastaavasti näiden alustaehtojen puitteissa ei myönnetä takuuta ja/tai kanneta vastuuta puutteellisista palveluista (etenkään puuttuvista tai virheellisistä tiedoista) ja/tai vahingoista, jotka johtuvat virhetoiminnosta ja/tai ajoneuvojen, RIO-Boxien ja/tai RIO-lähetysyksikköjen toimintahäiriöistä ja/tai käyttäjän väärin syöttämistä tiedoista.
   4. TBDS ei myöskään vastaa näiden alustaehtojen mukaisesti kolmannen osapuolen ulkoisista palveluista tai anna niiden osalta takuuta. TBDS:n omia palveluja koskeva vastuu ja takuu määräytyy yksinomaan kulloinkin solmittavan palveluehtosopimuksen perusteella.
 10. Salassapitovelvollisuus
  1. TBDS ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta toisen osapuolen luottamuksellisista tiedoista sekä käyttämään niitä ainoastaan näiden alustaehtojen ja niiden tarkoitusperien soveltamiseen. Tämä velvoite on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Kohdan 8 säännökset säilyvät ennallaan.
  2. Yllä olevassa 1 kohdassa määritettyä salassapitovelvollisuutta ei sovelleta, kun toisen osapuolen luottamukselliset tiedot (i) olivat jo todistetusti tiedossa alustaehtolusopimusta solmittaessa tai tulevat sen jälkeen kolmannen osapuolen tietoon, ilman että se loukkaa salassapitosopimusta, (ii) olivat yleisesti tiedossa alustaehtosopimusta solmittaessa tai tulevat sen jälkeen yleisesti tietoon, sikäli kuin se ei pohjaudu näiden alustaehtojen loukkaamiseen, (iii) kun yksi sopimuksen osapuoli saa käyttää niitä toisen osapuolen luvalla muihin tarkoituksiin näiden alustaehtojen ulkopuolella tai (iv) kun ne on saatettava tietoon lakimääräisten velvoitteiden tai tuomioistuimen tai viranomaisten päätöksen perusteella. Sikäli kuin sallittua ja mahdollista, tietoon saattamiseen velvoitettu osapuoli tiedottaa siitä ennalta toiselle osapuolelle ja antaa tälle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tietoon saattamista vastaan.
 11. Muut määräykset
  1. Mikäli alustan tarjonta ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, TBDS on vapautettu tarjontavelvoitteesta esteen keston ja vaikutuksen ajaksi, sikäli kuin TBDS on suorittanut asianmukaiset toimet haitallisten seuraamusten välttämiseksi. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa TBDS:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevaa tapahtumaa, joka estää TBDS:ää täyttämästä velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain, mukaan lukien palovahingot, tulvat, lakot, lailliset työsulut sekä siitä riippumattomat toimintahäiriöt tai viralliset määräykset. TBDS ilmoittaa käyttäjälle välittömästi ylivoimaisen esteen ilmenemisestä ja päättymisestä ja tekee kaikkensa poistaakseen ylivoimaisen esteen ja rajoittaakseen sen vaikutuksia mahdollisuuksiensa mukaan.
  2. Jos näiden alustaehtojen jotkin määräykset ovat pätemättömiä tai muuttuvat pätemättömiksi, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Tällöin osapuolet korvaavat pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen pätevällä määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäistä sopimusta ja osapuolten taloudellista tarkoitusta. Näissä alustaehdoissa oleva aukko täytetään vastaavasti.
  3. Näiden alustaehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös tämän kirjallisuusvaatimuksen kumoamiselle.
  4. Nämä alustaehdot ovat saatavilla erikielisinä versioina, joskin alkuperäisellä saksankielisellä versiolla on ristiriitatilanteissa etusija.
  5. Nämä alustaehdot ovat täytäntöönpanon ja tulkinnan osalta Saksan liittotasavallan lakien alaisia ja ne sulkevat pois viitestandardien ja YK:n myyntilain soveltamisen. Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa tai näitä alustaehtoja koskien on Münchenissä.

Liite 1 Näiden alustaehtojen kohdassa 1.2 tarkoitetut alueet

Liite 1:

Alustan käytön yleisten ehtojen kohdan 1.2 mukainen maaluettelo

Euroopan unionin jäsenvaltiot:
Belgia, Bulgaria, Tanska (pois lukien merentakaiset alueet), Saksa, Viro, Suomi, Ranska (pois lukien merentakaiset alueet), Kreikka, Irlanti, Italia, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat (pois lukien merentakaiset alueet), Itävalta, Puola, Portugali (pois lukien merentakaiset alueet), Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Espanja (pois lukien merentakaiset alueet), Tšekki, Unkari, Kypros

Muut valtiot:
Islanti, Liechtenstein, Norja (pois lukien merentakaiset alueet), Sveitsi, Etelä-Korea (Korean tasavalta), Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (pois lukien merentakaiset alueet)


Versio: 19.9.22