Geo Data Flow -palvelun palvelusopimusehdot

 1. Sopimuksen kohde

  Nämä palvelusopimusehdot ovat erillissopimus TB Digital Services GmbH:n ("TBDS”) ja palvelun käyttäjän ("käyttäjä”) välillä. Palvelusopimusehdoissa määritetään kohdassa 2 kuvattu palvelu, jonka TBDS toimittaa käyttäjälle alustansa kautta ("TBDS-palvelut”). Ne ovat erillinen lisäsopimus aiemmin käyttäjän ja TBDS:n välillä solmittuihin alustaehtoihin. Mikäli näissä palveluehdoissa ei toisin ole määritetty, näihin palvelusopimusehtoihin sovelletaan käyttäjän ja TBDS:n välillä solmittuja alustaehtoja. Alustaehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden palvelusopimusehtojen osalta. Alustaa koskevat palvelusopimusehdot sovitaan alustaehtojen kohtien 2.1 ja 2.3 määräysten mukaisesti.
 2. TBDS-palvelu
  1. TBDS antaa näiden palvelusopimusehtojen voimassaoloaikana käyttäjän käyttöön seuraavan TBDS-palvelun, joka on määritetty tarkemmin palvelukuvauksessa:

   Kuvaus

   Lyhyt kuvaus

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow mahdollistaa tietojen luomisen ja välittämisen kolmansien osapuolien järjestelmiin RIO-rajapintojen kautta. Tarkat tiedot on määritelty palvelukuvauksessa.

   Palvelun yksityiskohtaisen palvelukuvauksen, tekniset vaatimukset ja käyttömaksun voi katsoa nykyisessä muodossaan alustan osoitteesta https://rio.cloud.

  2. Alustan käytettävyys yllä mainitulle, sen kautta annettavalle palvelulle määritetään alustaehtojen kohdan 3.2 mukaisesti.

  3. Tärkeä huomautus: Tietosuojavaatimusten osalta viittaamme nimenomaisesti alustaehtojen kohtaan 8. Käyttäjä pysyy tietojenkäsittelyn tietosuojaoikeudellisessa vastuussa TBDS:n tilaustietojenkäsittelyn puitteissa ja takaa asianomaisten henkilöiden (kuljettajan ja mahdollisesti muiden henkilöiden) henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden. Tähän sisältyy käyttäjän kattava tiedonantovelvollisuus asianomaisille henkilöille sekä tietosuojavaatimusten mukaisen oikeudellisen perustan luominen.

 3. Maksettava hinta

  1. TBDS-palvelusta maksettava hinta määritetään alustan osoitteessa https://rio.cloud annettujen tietojen mukaisesti ja hintaan lisätään lakimääräinen arvonlisävero. Maksettava hinta riippuu palveluun rekisteröityjen ajoneuvojen käyttäjien määrästä. Käyttäjän rekisteröinnin jälkeen ajoneuvo osallistuu palveluun, ja palvelun käytöstä laskutetaan päivän tarkkuudella. Laskutusta suhteutetaan niiden kuukausien osalta, jotka TBDS-palvelusta tehty sopimus kattaa vain osittain.

  2. Käyttäjä maksaa laskun TBDS:n suorittaman laskutuksen jälkeen alustaehtojen kohdassa 4.2 mainitulle TBDS:n maksupalveluntarjoajalle. Tämä suoritettu maksu kuitataan maksetuksi TBDS:lle.

  3. Jos käyttäjä on laiminlyönyt maksun TBDS:n kohtuullisen ajan jälkeen lähettämän kirjallisen maksumuistutuksen jälkeenkin, TBDS voi vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin lähettämänsä lisämuistutuksen jälkeen keskeyttää näiden palveluehtojen mukaisen TBDS-palvelun toimittamisen, kunnes maksu on suoritettu.

 4. Muutokset

  1. Palvelusopimusehtojen muutokset vaativat molempien osapuolien hyväksynnän, sikäli kuin tässä kohdassa 4 ei ole muuta määritetty.

  2. TBDS saa tehdä TBDS-palvelun tarjonnan puitteissa kohtuullisia teknisiä muutoksia, etenkin jos se on tarpeen toimintakyvyn parantamiseksi tai lakivaatimusten noudattamiseksi.

  3. Kohtuullisista palvelumuutoksista TBDS-palvelun tarjonnassa ja kohtuullisista hinnankorotuksista ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti ja hänelle annetaan samalla mahdollisuus vastustaa muutosta kuuden (6) viikon sisällä. Mikäli kohtuullista palvelumuutosta/hinnankorotusta ei vastusteta (kirjallisesti tai sähköpostilla) näiden kuuden (6) viikon sisällä, palvelumuutoksen/hinnankorotuksen katsotaan olevan hyväksytty, sikäli kuin käyttäjälle on ilmoituksen yhteydessä tiedotettu näistä oikeudellisista vaikutuksista. Jos käyttäjä vastustaa palvelumuutosta/hinnankorotusta, TBDS voi irtisanoa käyttäjän kanssa solmitun palvelusopimuksen välittömästi; lisäksi käyttäjä voi irtisanoa palveluehdot tavanomaisesti milloin tahansa.

 5. Takuu ja vastuu

  1. Takuu

   1. Käyttäjä ilmoittaa viipymättä TBDS:lle TBDS-palvelun virheestä. TBDS poistaa TBDS-palvelun virheen kohtuullisen ajan sisällä. Jos virheen poistaminen epäonnistuu kaksi (2) kertaa kohtuullisen ajan sisällä, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus erityisperusteella.

    Käyttäjän muut vaateet määräytyvät kohdan 5.2 mukaisesti.

   2. Korvausvaatimukset ovat poissuljettuja, mikäli vahingon aiheuttaja on käyttäjä tai hänen edustajansa.

  2. Vastuu

   TBDS vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet TBDS:n tai sen edustajan tahallisuuden ja/tai törkeän huolimattomuuden takia. TBDS vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet TBDS:n tai sen edustajien lievän huolimattomuuden takia, vain mikäli kyseessä on olennaisen velvollisuuden laiminlyönti. Olennaiset velvollisuudet ovat sopimusvelvollisuuksia, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen toteutuksen ja joiden täyttämiseen käyttäjä on luottanut ja on saanut luottaa.

   Tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaaminen, kun kyseessä on lievä huolimattomuus, rajoittaa TBDS:n vastuuvelvollisuuden tavallisesti ennakoitaviin vahinkoihin, kuitenkin korkeintaan 100 prosenttiin vuosittaisesta palvelun hinnasta.

   TBDS ei vastaa lievästä huolimattomuudesta muilta osin.

   Mikäli TBDS-palvelu tarjotaan maksutta, tällöin pätee: Kun kyseessä on lievä huolimattomuus tällaisten olennaisten velvollisuuksien laiminlyöntitapauksessa, TBDS:n tulee, ottaen huomioon TBDS-palvelun maksuttomuuden, noudattaa tämän suhteen vain sellaista huolellisuutta kuin TBDS soveltaa omissa toimissaan.

  3. Muut poissulkemiset

   1. TBDS ei vastaa käyttäjän TBDS-palvelua hyödyntävien ajoneuvojen asianmukaisesta kunnosta. TBDS-palvelun tarkoituksena on ainoastaan käyttäjän tukeminen; haltija tai kuljettaja on vastuussa määräysten noudattamisesta sekä ajoneuvojen käytöstä ja kunnosta.

   2. RIO Boxien ja/tai RIO-lähetysyksikköjen ja/tai TBM2:n käyttöönluovutus ei kuulu näiden palveluehtojen piiriin. Emme myönnä takuuta / ota vastuuta siitä näiden palveluehtojen puitteissa.

   3. Vastaavasti näiden palveluehtojen puitteissa emme myönnä takuuta / ota vastuuta puutteellisista TBDS-palveluista (etenkään puuttuvista tai virheellisistä tiedoista) ja/tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet toimintavirheistä ja/tai ajoneuvojen, RIO Boxien, RIO-lähetysyksikköjen ja/tai TBM2:n vioista ja/tai käyttäjän väärin syöttämistä tiedoista.

 6. Kesto ja irtisanominen

  1. Sopimuksen kesto

   Tämä palveluehtosopimus solmitaan määräämättömäksi ajaksi.

  2. Irtisanominen

   1. Käyttäjä voi irtisanoa tämän TBDS:n kanssa solmitun palveluehtosopimuksen tavanomaisesti ilman irtisanomisaikaa; irtisanominen on mahdollista myös siten, että käyttäjä vain deaktivoi alustan käytön. Tällaisen deaktivoinnin jälkeen uudelleen aktivointi kestää vähintään neljä (4) työpäivää käytettäessä RIO Boxia.

   2. TBDS voi irtisanoa palveluehtosopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kuukauden loppuun.

   3. Irtisanominen tärkeästä syystä pysyy voimassa molemmille osapuolille.

   4. Tämän palveluehtosopimuksen irtisanominen mistä syystä tahansa ei vaikuta alustaehtosopimuksen ja mahdollisesti muista palveluista solmittujen palvelusopimusten voimassaoloon. Alustaehtosopimuksen irtisanominen mistä syystä tahansa päättää kuitenkin aina myös tämän palveluehtosopimuksen samana päättymisajankohtana.

   5. TBDS-palvelun tarjonta tämän palveluehtosopimuksen puitteissa riippuu seuraavien muiden palvelusopimusehtojen (TBDS:n tai kolmannen osapuolen kanssa) solmimisesta ja kestosta: Jos tiedot on tuottanut kolmas osapuoli ja toimitettu TBDS:lle Mixed Fleet Bridgen kautta, tämä palvelu voidaan tarjota vain niin kauan kuin kolmas osapuoli toimittaa tietoja TBDS:lle. Näiden muiden palveluehtosopimusten irtisanominen mistä syystä tahansa päättää aina myös tämän palveluehtosopimuksen samana päättymisajankohtana.

   6. Seuraavien muiden TBDS-palvelujen ja/tai kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen tarjoaminen riippuu näiden palveluehtojen päättymisestä ja jatkumisesta: ei mitään. Näiden palveluehtojen irtisanominen mistä tahansa syystä lopettaa samanaikaisesti muut TBDS-palvelut ja/tai kolmannen osapuolen palvelut sekä niihin liittyvät palveluehdot.

 7. Muuta

  1. Jos TBDS-palvelujen tarjoaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, TBDS vapautetaan TBDS-palvelujen tarjoamisvelvollisuudesta täksi ajaksi ja tässä vaikutusmitassa, mikäli TBDS on ryhtynyt asiaankuuluviiin varotoimenpiteisiin kielteisten seurausten välttämiseksi. Ylivoimainen este on TBDS:tä riippumaton tapahtuma, jonka takia TBDS ei voi täyttää velvoitteitaan kokonaan tai osittain, mukaan lukien palovahingot, tulvat, lakot ja lailliset työsulut sekä siitä riippumattomat toimintahäiriöt tai viranomaismääräykset. Siihen kuuluu myös RIO-alustan toimimattomuus ylivoimaisen esteen vuoksi.

   TBDS ilmoittaa käyttäjälle välittömästi ylivoimaisen esteen ilmenemisestä ja päättymisestä sekä pyrkii tekemään kaiken voitavansa ylivoimaisen esteen korjaamiseksi ja rajoittamaan mahdollisimman paljon sen kielteisiä vaikutuksia.

  2. Mikäli näiden palveluehtojen yksittäiset määräykset ovat tai tulevat pätemättömiksi kokonaan tai osittain, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Pätemättömän määräyksen sijaan osapuolet sopivat pätevästä määräyksestä, joka on mahdollisimman lähellä pätemättömän määräyksen tarkoitusta ja päämäärää. Näissä palveluehdoissa oleva aukko korjataan vastaavasti.

  3. TBDS:llä on oikeus luovuttaa oikeudet ja/tai velvollisuudet näistä palvelusopimusehdoista kokonaan tai osittain yrityksille, jotka ovat liittyneet TBDS:ään AktG:n 15 §:n ja sitä seuraavien §:ien mukaisesti. Jos kaikki oikeudet ja velvollisuudet luovutetaan kokonaan, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus.

  4. Käyttäjä ei ole ilman TBDS:n antamaa kirjallista lupaa oikeutettu luovuttamaan tämän palveluehtosopimuksen oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

  5. Näiden palvelusopimusehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Tämä pätee myös sellaiseen sopimukseen, joka koskee tämän kirjallisen muodon vaatimuksen kumoamista.

  6. Tämä palveluehtosopimus on käännetty kyseisen maan kielelle, mutta ristiriitatapauksissa alkuperäisellä saksankielisellä versiolla on etusija.

  7. Tähän palveluehtosopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia (sulkien pois lainvalinnan). Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa tai tämän palvelusopimuksen suhteen on Münchenissä.


Versio: 18.3.2021