Geo-palvelun palvelusopimusehdot

 1. Sopimuksen kohde
  1. Nämä palvelusopimusehdot ovat erillissopimus TB Digital Services GmbH:n (”TBDS”) ja palvelun käyttäjän (”käyttäjä”) välillä. Palvelusopimusehdoissa määritetään 2 kohdassa kuvatut RIO-alustan kautta tarjottavat palvelut, jotka TBDS antaa käyttäjän käyttöön (”TBDS-palvelut”). Ne muodostavat erillisen sopimuksen RIO-alustan käytön yleisten puite-ehtojen ("RIO-alustaehdot") lisäksi, jotka on jo sovittu käyttäjän ja TBDS:n välillä.
  2. Mikäli näissä palveluehdoissa ei toisin ole määritetty, näihin palveluehtoihin sovelletaan käyttäjän ja TBDS:n välillä sovittuja RIO-alustaehtoja. RIO-alustaehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden palveluehtojen osalta. Palveluehtojen sopimus solmitaan RIO-alustan kautta RIO-alustaehtojen kohtien 2.1 ja 2.3 määräysten mukaisesti.
  3. Kun ajoneuvo/ajoneuvot on luotu RIO-alustan RIO-hallintoalueella, käyttäjän tulee napsauttaa asiaankuuluvaa painiketta ostaakseen Geo-palvelun RIO-alustan Marketplacelta ja vahvistaa nämä palveluehdot palvelukuvauksineen. Tilauksen tekeminen loppuun ei kuitenkaan muodosta vielä sopimusta TBDS:n kanssa, vaan se on pikemminkin käyttäjän antama tarjous. Geo-palvelun sopimus solmitaan vasta sitten, kun TBDS on vahvistanut sopimuksen hyväksynnän (tämä ilmoitetaan käyttäjälle RIO-alustan kautta). TBDS pidättää oikeuden tarkastaa luottokelpoisuuden, pakotelistan ja käyttäjän ALV-numeron tarjouksen jättämisen ja TBDS:n hyväksymisen jälkeen. TBDS pidättää oikeuden tarkastaa ALV-numeron, luottokelpoisuuden ja/tai pakotelistan säännöllisin välein myös tarjouksen hyväksynnän jälkeen.
   Palvelua voidaan käyttää sillä ehdolla, että toiminnan toteutukselle ei ole esteitä kansallisten ja kansainvälisten määräysten, etenkin vientivalvontamääräysten sekä kauppasaartojen tai muiden oikeudellisten rajoitusten perusteella. Käyttäjä on velvoitettu antamaan kaikki tiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan palvelun käyttöön. Vientitarkastusten tai lupamenettelyjen aiheuttamat viivästykset keskeyttävät palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Mikäli tarvittavia lupia ei myönnetä, palveluehtosopimuksia ei ole solmittu; oikeudet vahingonkorvaukseen ovat poissuljettuja siltä osin ja ennalta mainittujen viivästymisien vuoksi.
  4. Saksan siviililain 312i §:n 1 kohdan 1 lauseen 1–3 numerot ja 2 lause eivät päde näitä palveluehtoja solmittaessa.

 2. TBDS-palvelu
  1. TBDS antaa näiden palvelusopimusehtojen voimassaoloaikana käyttäjän käyttöön seuraavan TBDS-palvelun, joka on määritetty tarkemmin palvelukuvauksessa:

   Nimitys

   Lyhyt kuvaus

   Geo

   Geo on ajoneuvokannan seurannan laajennus, jonka avulla asiakas saa entistä tarkemman yleiskuvan ajoneuvojensa nykyisistä sijainneista. Se sisältää myös muita toimintoja, esim. kiinnostavat kohteet, geoaidat, reittisuunnittelu ja tietojen 25 kuukauden pituinen säilytysaika.

   Palvelujen yksityiskohtainen kuvaus sekä tekniset vaatimukset ja palvelun käytöstä maksettava hinta ovat nähtävissä ja ladattavissa uusimpana versiona RIO-alustan Marketplacessa verkko-osoitteessa https://rio.cloud.

  2. RIO-alustan käytettävyys sen kautta annettavalle yllä mainitulle TBDS-palvelulle määräytyy RIO-alustaehtojen kohdan 3.2 mukaan.

  3. Tärkeä huomautus: Tietosuojavaatimusten osalta viittaamme nimenomaisesti alustaehtojen 8 kohtaan. Käyttäjä on edelleen tietosuojavaatimusten mukaisesti vastuussa tietojenkäsittelystä TBDS:n tilaustietojenkäsittelyn puitteissa ja takaa asianomaisten henkilöiden (kuljettajan ja mahdollisesti muiden henkilöiden) henkilötietojen käsittelyn hyväksyttävyyden. Tähän sisältyy käyttäjän kattava tiedonantovelvollisuus asianomaisille henkilöille sekä tietosuojavaatimusten mukaisen oikeudellisen perustan luominen.

 3. Korvaus

  1. TBDS-palvelusta maksettava hinta määräytyy RIO-alustan verkko-osoitteessa https://rio.cloud annettujen tietojen mukaan ja hintaan lisätään lakimääräinen arvonlisävero. Hinta riippuu siitä, kuinka monta ajoneuvoa käyttäjät ovat rekisteröineet TBDS-palveluun. Käyttäjän rekisteröinnin jälkeen ajoneuvo osallistuu palveluun, ja siitä laskutetaan päivän tarkkuudella.

  2. Käyttäjän tulee maksaa TBDS:n lähettämä lasku RIO-alustaehtojen kohdassa 4.2 mainitulle TBDS:n maksupalveluntarjoajalle. Maksu on kuitattu maksetuksi TBDS:lle.

  3. Jos käyttäjä on laiminlyönyt maksun TBDS:n kohtuullisen ajan jälkeen lähettämän kirjallisen maksumuistutuksen jälkeenkin, TBDS voi vähintään yhden (1) viikon antaman ennakkoilmoituksen jälkeen keskeyttää näiden palveluehtojen mukaisen TBDS-palvelun käytön, kunnes maksu on suoritettu.

  4. Hinnat ja mainitut korvaukset eivät sisällä lainmukaista arvonlisäveroa tai vastaavia veroja. TBDS laskuttaa tällaiset verot käyttäjälle sovitun korvauksen lisäksi.
   Sikäli kuin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta tai vastaavaa yksinkertaistusmenetelmää (jonka mukaan toimituksen tai palvelun vastaanottaja on velvollinen arvonlisäveron tai vastaavien verojen ilmoittamiseen tai maksuun), käyttäjän on suoritettava ilmoittaminen tai maksu vastuulliselle veroviranomaiselle määritetyn ajan sisällä. Sikäli kuin tällaista menetelmää sovelletaan valinnaisesti, osapuolet sopivat tämän menetelmän soveltamisesta. Tästä riippumatta hinnat ja käyttökorvaukset on molemmissa tapauksissa laskettu ilman arvonlisäveroa tai vastaavia veroja, ja käyttäjän on maksettava TBDS:lle sovittu hinta ilman minkäänlaisia vähennyksiä.

  5. Käyttäjä ja TBDS ovat kumpikin itse vastuussa tuloveroista.
   Hinnat ja mainitut korvaukset ovat ilman lainmukaista lähdeveroa tai vastaavia veroja. Mikäli korvauksesta on maksettava lainmukainen lähdevero, käyttäjä ei saa pidättää sijaintivaltionsa paikallisen lain mukaista lähdeveroa TBDS:lle suoritettavista maksuista. Käyttäjän on maksettava tällaiset verot TBDS:n kanssa sovitun korvauksen lisäksi omaan lukuunsa vastaaville viranomaisille TBDS:n nimissä.
   Jos TBDS:n ja käyttäjän sijaintivaltioiden välillä on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus (”KVS”), käyttäjä saa maksaa sovellettavan KVS:n määrittämän maksimaalisen lähdeverosumman vastaaville viranomaisille, sikäli kuin lähdeveron vähennykselle (mahd. nollaan) on edellytykset. Käyttäjä on vastuussa lähdeveron vähennyksen (mahd. nollaan) muodollisten edellytysten täyttymisestä. TBDS antaa käyttäjälle sopimuksen solmimisen yhteydessä kotipaikkatodistuksen.
   Käyttäjä on velvoitettu esittämään TBDS:lle pyytämättä ja välittömästi virallisen todisteen TBDS:n nimissä maksamistaan veroista. Mikäli virallista todistetta ei esitetä lainkaan tai se toimitetaan liian myöhään, käyttäjän tulee vapauttaa TBDS kaikesta vastuusta sellaisissa vahingoissa, jotka syntyvät todisteen esittämättä jättämisen tai myöhästyneen toimituksen takia.

 4. Näitä palveluehtoja koskevat muutokset

  1. Näiden palveluehtojen muutokset vaativat molempien osapuolien hyväksynnän, sikäli kuin tässä 4 kohdassa ei ole muuta määritetty.

  2. TBDS saa tehdä TBDS-palvelun tarjonnan puitteissa kohtuullisia teknisiä muutoksia, ennen kaikkea silloin, kun se on tarpeellista toimintakyvyn parantamiseen tai lainmukaisten vaatimusten noudattamiseen.

  3. TBDS voi tehdä TBDS-palvelun tarjoamisen puitteissa myös sisällöllisiä muutoksia, sikäli kuin ne eivät heikennä käyttäjän saamaa TBDS-palvelutasoa tai käyttäjä ei ole vastustanut näitä muutoksia kohdan 4.4 mukaisesti.

  4. Kohtuullisista palvelumuutoksista TBDS-palvelun tarjonnassa ja kohtuullisista hinnankorotuksista ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti ja hänelle annetaan samalla mahdollisuus vastustaa muutosta kuuden (6) viikon sisällä. Mikäli kohtuullista palvelumuutosta/hinnankorotusta ei vastusteta (kirjallisesti tai sähköpostilla) näiden kuuden (6) viikon sisällä, palvelumuutoksen/hinnankorotuksen katsotaan olevan hyväksytty, sikäli kuin käyttäjälle on ilmoituksen yhteydessä tiedotettu näistä oikeudellisista vaikutuksista. Jos käyttäjä vastustaa palvelun muutosta/hinnankorotusta, TBDS:llä on oikeus irtisanoa välittömästi käyttäjän kanssa solmimansa palveluehdot; lisäksi käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa määräämättömäksi ajaksi solmitut palveluehdot, tai deaktivoida rekisteröintinsä Rio-alustalla.

 5. Takuu ja vastuu

  1. Takuu

   1. Käyttäjä ilmoittaa TBDS:lle TBDS-palvelun virheen välittömästi. TBDS poistaa TBDS-palvelun virheen kohtuullisen ajan sisällä. Jos virheen poistaminen epäonnistuu kaksi (2) kertaa kohtuullisen ajan sisällä, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus erityisperusteella.

    Käyttäjän muut vaadeoikeudet määräytyvät 5.2 kohdan mukaan.

   2. Korvausvaatimukset ovat poissuljettuja, mikäli aiheuttajana on käyttäjä tai tämän edustaja.

  2. Vastuu

   TBDS vastaa sellaisista vahingoista, joiden syynä on TBDS:n tai sen edustajan tahallinen teko ja/tai törkeä huolimattomuus. TBDS vastaa vahingoista, jotka aiheuttaa TBDS:n tai tämän edustajien lievä huolimattomuus, sikäli kuin kyseessä on olennaisen velvollisuuden loukkaaminen. Olennaiset velvollisuudet ovat sopimusvelvollisuuksia, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen toteutuksen ja joiden täyttämiseen käyttäjä on luottanut ja sai luottaa.

   Tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaaminen, kun kyseessä on lievä huolimattomuus, rajoittaa TBDS:n vastuuvelvollisuuden tavallisesti ennakoitaviin vahinkoihin, kuitenkin korkeintaan 100 prosenttiin vuosittaisesta käyttömaksusta.

   Sikäli kuin TBDS-palvelu tuotetaan maksutta: Kun kyseessä on lievä huolimattomuus tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaamisessa, TBDS takaa, ottaen huomioon TBDS-palvelun maksuttomuuden, sen lisäksi vain samanlaisen huolellisuuden kuin TBDS soveltaa itse.

  3. Muut poissulkemiset

   1. TBDS ei vastaa käyttäjän TBDS-palvelua hyödyntävien ajoneuvojen asianmukaisesta kunnosta. TBDS-palvelun tarkoituksena on ainoastaan käyttäjän tukeminen; ajoneuvon haltija tai kuljettaja pysyvät edelleen vastuussa määräysten noudattamisesta sekä ajoneuvojen käytöstä ja kunnosta.

   2. RIO-Boxien ja/tai RIO-lähetysyksikköjen ja/tai TBM2-telematiikkalaitteiston käyttöönluovutus ei kuulu näiden palveluehtojen piiriin. Emme anna siitä takuuta ja/tai ota siitä vastuuta näiden palveluehtojen puitteissa.

   3. Vastaavasti näiden palveluehtojen puitteissa ei vastata puutteellisista TBDS-palveluista (etenkään puuttuvista tai virheellisistä tiedoista) ja/tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet virhetoiminnasta ja/tai ajoneuvojen, RIO-Boxien, RIO-lähetysyksikköjen ja/tai TBM2-telematiikkalaitteiston toimintahäiriöistä tai käyttäjän väärin syöttämistä tiedoista.

 6. Voimassaoloaika ja irtisanominen

  1. Voimassaoloaika
   Nämä palveluehdot voidaan sopia olevan voimassa toistaiseksi tai ne voidaan sopia tietyksi määräajaksi (12 tai 36 kuukautta). Käyttäjä valitsee voimassaoloajan tilatessaan TBDS-palvelun RIO-Marketplacelta.
  2. Irtisanominen

   1. Jos nämä palveluehdot on sovittu olevan toistaiseksi voimassa, käyttäjä voi irtisanoa nämä palveluehdot välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla siitä TBDS:lle; käyttäjä voi tehdä sopimuksen irtisanomisen myös deaktivoimalla palvelun RIO-alustalla. Tällaisen deaktivoinnin jälkeen uudelleenaktivointi vie vähintään neljä (4) arkipäivää RIO-Boxia käytettäessä.
    Tärkeä huomautus: Kun Geo-palvelu on poistettu käytöstä ajoneuvossa, jossa on TBM2-telematiikkalaitteisto, samaa ajoneuvoa ei ole enää mahdollista aktivoida uudelleen.

   2. Jos sopimus on voimassa toistaiseksi, TBDS voi irtisanoa palveluehdot ilmoittamalla siitä kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kuukauden loppuun mennessä.

   3. Jos nämä palveluehdoit on solmittu tietyksi määräajaksi, näiden palveluehtojen tavanomainen irtisanominen käyttäjän taholta sopimuksen voimassaoloaikana on poissuljettu. Edes käyttäjän suorittama deaktivointi RIO-alustalla ei vapauta häntä velvollisuudesta maksaa TBDS:n lähettämää laskua.

   4. Irtisanominen tärkeästä syystä pysyy voimassa molemmille osapuolille.
    Tärkeitä syitä käyttäjän tekemälle välittömälle irtisanomiselle ovat varsinkin sellaisen ajoneuvon, jossa on aktivoitu, määritetty ja määräaikainen digitaalinen palvelu, myyminen tai muunlainen omistajan tai haltijan vaihtuminen tai ajoneuvon käytöstä poistaminen yli kuuden (6) kuukauden ajaksi. Käyttäjän maksuvelvollisuus säilyy perustellun irtisanomisen syyn todistamiseen asti. Irtisanomisilmoituksen käsittely voi kestää jopa kolme (3) arkipäivää.

   5. Tämän palveluehtosopimuksen irtisanominen mistä syystä tahansa ei vaikuta RIO-alustaehtosopimuksen ja mahdollisesti muista TBDS-palveluista solmittujen palvelusopimusten voimassaoloon. RIO-alustaehtojen irtisanominen mistä tahansa syystä kuitenkin irtisanoo nämä palveluehdot samana irtisanomispäivänä, mikäli ne on sovittu olevan voimassa toistaiseksi; jos sopimus on tehty tietyksi määräajaksi, tällöin sovelletaan kohtaa 6.2.3.

   6. TBDS-palvelun tarjoaminen näiden palveluehtojen mukaisesti riippuu RIO-alustaehtojen ja MAN Bridge -palvelun yleisten liike-ehtojen (ehdot) solmimisesta ja voimassaolon jatkumisesta, viimeksi mainittu vain, jos käyttäjän ajoneuvoon on asennettu TBM2-telematiikkalaitteisto. MAN Bridge -palvelun ehtojen irtisanominen mistä tahansa syystä päättää irtisanomisen yhteydessä myös nämä palveluehdot, mikäli käyttäjän ajoneuvoon on asennettu TBM2-telematiikkalaitteisto.

  3. Tietojen poistaminen
   Näiden palveluehtojen kohdassa 2.1 annettuja määräyksiä täydentävästi TBDS sitoutuu poistamaan käyttäjän tietohistorian kahdenkymmenenviiden (25) kuukauden kuluessa näiden käyttöehtojen päättymisestä.

 7. Salassapitovelvollisuus 

  1. TBDS ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta toisen osapuolen luottamuksellisista tiedoista sekä käyttämään niitä ainoastaan näiden palveluehtojen ja niiden tarkoitusperien soveltamiseen. Tämä velvoite on voimassa kolme (3) vuotta palveluehtosopimuksen päättymisen jälkeen.

  2. Kohdassa 7.1 määritettyä salassapitovelvollsiuutta ei sovelleta, kun toisen osapuolen luottamukselliset tiedot (i) olivat jo todistetusti tiedossa palvelusopimusta solmittaessa tai tulevat sen jälkeen kolmannen tajon tietoon, ilman että se loukkaa salassapitosopimusta, (ii) olivat yleisesti tiedossa palvelusopimusta solmittaessa tai tulevat sen jälkeen yleisesti tietoon, sikäli kuin se ei pohjaudu näiden palveluehtojen loukkaamiseen, (iii) kun yksi sopimuksen osapuoli saa käyttää niitä toisen osapuolen luvalla muihin tarkoituksiin näiden palveluehtojen säännösten ulkopuolella tai (iv) kun ne on saatettava tietoon lakimääräisten velvoitteiden tai tuomioistuimen tai viranomaisten päätöksen perusteella. Sikäli kuin sallittua ja mahdollista, tietoon saattamiseen velvoitettu osapuoli tiedottaa siitä ennalta toiselle osapuolelle ja antaa tälle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tietoon saattamista vastaan.

 8. Muut määräykset

  1. Jos TBDS-palvelujen tarjoaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, TBDS vapautetaan TBDS-palvelujen tarjoamisvelvoitteesta esteen vaikutuksen mitassa ja ajaksi edellyttäen, että TBDS on ryhtynyt asiaankuuluviin varotoimenpiteisiin kielteisten seurausten välttämiseksi. Ylivoimainen este on TBDS:n vaikutuspiirin ulkopuolella oleva tapahtuma, joka estää TBDS:n täyttämään velvollisuutensa kokonaan tai osittain, mukaan lukien palovahingot, tulvat, lakot ja lailliset työsulut sekä tämän vaikutuspiirin ulkopuolella olevat toimintahäiriöt tai viranomaismääräykset. Siihen kuuluu myös RIO-alustan toimimattomuus ylivoimaisen esteen vuoksi.

   TBDS ilmoittaa käyttäjälle välittömästi ylivoimaisen esteen esiintymisen ja päättymisen sekä pyrkii tekemään kaiken voitavansa ylivoimaisen esteen korjaamiseksi ja rajoittamaan sen vaikutukset niin hyvin kuin mahdollista.

  2. Jos näiden palveluehtojen jotkin määräykset ovat pätemättömiä tai muuttuvat pätemättömiksi, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Osapuolet sopivat pätemättömän määräyksen sijaan voimassa olevan määräyksen, joka on mahdollisimman lähellä pätemättömän määräyksen tarkoitusta ja päämäärää. Näissä palveluehdoissa oleva aukko täytetään vastaavasti.

  3. TBDS:llä on oikeus luovuttaa oikeudet ja/tai velvollisuudet näistä palvelusopimusehdoista kokonaan tai osittain yrityksille, jotka ovat liittyneet TBDS:ään AktG:n 15 §:n ja sitä seuraavien §:ien tarkoituksissa. Jos kaikki oikeudet ja velvollisuudet luovutetaan kokonaan, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus.

  4. Käyttäjä ei ole ilman TBDS:n antamaa kirjallista hyväksyntää oikeutettu luovuttamaan tämän palveluehtosopimuksen oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

  5. Näiden palvelusopimusehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös, jos tämä kirjallisen tekemisen vaatimus päätetään kumota.

  6. Tämä palveluehtosopimus on saatavilla erikielisinä versioina, joskin alkuperäisellä saksankielisellä versiolla on ristiriitatapauksissa etusija.

  7. Tähän palveluehtosopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia (sulkien pois lainvalinnan). Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa tai tämän palvelusopimuksen suhteen on Münchenissä.


Versio: 19.9.22