MAN eManager S- ja MAN eManager M -palveluiden palvelusopimusehdot
 1. Sopimuksen kohde
  1. Tämä MAN Truck & Bus SE:n ("MAN T&B") palveluehtosopimus säätelee kohdassa 2 kuvattujen MAN T&B -palveluiden tarjoamista TB Digital Services GmbH:n ("TBDS"), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, hallinnoiman RIO-alustan kautta MAN T&B:ltä käyttäjälle. Se on lisäsopimus jo käyttäjän ja TBDS:n välillä solmittuihin RIO-alustaehtoihin.
  2. Mikäli näissä palveluehdoissa ei toisin ole määritetty, näihin palveluehtoihin sovelletaan käyttäjän ja TBDS:n välillä sovittuja RIO-alustaehtoja. RIO-alustaehdoissa määritetyt käsitteet pätevät myös näiden palveluehtojen osalta.
  3. RIO-alustan palvelusopimusehdot sovitaan RIO-alustaehtojen kohdan 2.2 määritysten mukaisesti.
  4. Kun MAN-ajoneuvo(t) on luotu RIO-alustan RIO-hallintajärjestelmään, käyttäjän täytyy hankkia valitsemansa palvelu napsauttamalla RIO-alustan Marketplacessa painiketta MAN eManager S tai MAN eManager M Tuoteaktivoinnin yhteydessä käyttäjän on vahvistettava nämä palveluehdot sekä palvelukuvaus. Vasta kun MAN T&B on vahvistanut vastaanoton (siitä ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostilla tai RIO-alustan kautta), sopimus MAN eManager S- tai MAN eManager M -palvelusta astuu voimaan. MAN T&B pidättää oikeuden tarkastaa luottokelpoisuuden, pakotelistan ja käyttäjän ALV-numeron tarjouksen jättämisen ja MAN T&B:n hyväksymisen jälkeen. MAN T&B pidättää oikeuden tarkastaa ALV-numeron, luottokelpoisuuden ja/tai pakotelistan säännöllisin välein myös tarjouksen hyväksynnän jälkeen.

   Palvelua voidaan käyttää sillä ehdolla, että toiminnan toteutukselle ei ole esteitä kansallisten ja kansainvälisten määräysten, etenkin vientivalvontamääräysten sekä kauppasaartojen tai muiden oikeudellisten rajoitusten perusteella. Käyttäjä on velvoitettu antamaan kaikki tiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan palvelun käyttöön. Vientitarkastusten tai luvanmyöntämismenettelyn aiheuttamat viivästykset keskeyttävät palvelujen tuottamisen väliaikaisesti. Mikäli tarvittavia lupia ei myönnetä, palveluehtosopimuksia ei ole solmittu; oikeudet vahingonkorvaukseen ovat poissuljettuja siltä osin ja ennalta mainittujen viivästymisien vuoksi.
  5. Saksan siviililain 312i §:n 1 kohdan 1 lauseen 1–3 numerot ja 2 lause eivät päde näitä alustaehtoja solmittaessa.
 2. MAN T&B -palvelu
  1. MAN T&B antaa näiden palveluehtojen voimassaoloaikana käyttäjän käyttöön seuraavan MAN T&B -palvelun:

   Nimitys

   Lyhyt kuvaus

   MAN eManager S

   MAN eManager S -palvelu tarjoaa tietoja sähköajoneuvojen akkujen latauksen hallinnasta (mille MAN-ajoneuvoille palvelu on saatavana, näkyy MAN eManager S -palvelun kuvauksesta). Käyttäjä voi yleisesti ottaen valita ajoneuvosta riippuen pika- ja ajastinlatauksen välillä ja valinnaisesti esimukauttaa (lämmittää) matkustamon sisätilat latauksen aikana.

   MAN eManager M

   MAN eManager M -palvelu tuo käyttäjien saataville tehokkaan lataushallinnan, muita toimintoja ja lukuisia akkuun liittyviä tietoja. Niiden avulla he voivat valvoa kattavasti sähkölinja-autokaluston ajoneuvoja ja akkuja. MAN eManager M -palvelun kuvauksesta käy ilmi, mille MAN-ajoneuvoille palvelu on saatavilla. Kuvauksessa luetellaan myös yksityiskohtaisesti, mitkä suoritukset palvelu kattaa.

   Tärkeä huomautus: Tietosuojavaatimusten osalta viittaamme nimenomaisesti alustaehtojen 8 kohtaan. Käyttäjä on edelleen tietosuojavaatimusten mukaisesti vastuussa tietojenkäsittelystä TBDS:n tilaustietojenkäsittelyn puitteissa ja takaa asianomaisten henkilöiden (kuljettajan ja mahdollisesti muiden henkilöiden) henkilötietojen käsittelyn hyväksyttävyyden. Tähän sisältyy käyttäjän kattava tiedonantovelvollisuus asianomaisille henkilöille sekä tietosuojavaatimusten mukaisen oikeudellisen perustan luominen.

   Yksityiskohtainen palvelukuvaus sekä tekniset vaatimukset ja palvelun käytöstä maksettava korvaus ovat nähtävissä ja ladattavissa uusimpana versiona RIO-alustan markkinapaikassa osoitteessa https://rio.cloud.

  2. RIO-alustan käytettävyys sen kautta annettavalle MAN T&B -palvelulle määrittyy RIO-alustaehtojen kohdan 3.2 mukaisesti.

  3. Käyttäjän suostumus: MAN eManager S ja MAN eManager M voivat MAN eManager S- ja MAN eManager M-palvelun puitteissa itsenäisesti käynnistää tiettyjä palvelukuvauksessa lähemmin kuvattuja ajoneuvotoimintoja (esim. matkustamon lämmittäminen jne.). Käyttäjä antaa nimenomaisesti suostumuksensa siihen, että nämä ajoneuvotoiminnot voidaan käynnistää ajoneuvossa MAN eManager S- ja MAN eManager M -sovelluksen kautta.

 3. Korvaus

  1. MAN T&B -palvelusta maksettava korvaus määrittyy alustassa osoitteessa https://rio.cloud annettujen tietojen mukaisesti, ja siihen lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Laskutus tehdään ajan mukaan kuukausilta, joina MAN T&B -palvelua on käytetty vain osan kuukaudesta.

  2. Käyttäjä maksaa korvauksen MAN T&B:n suorittaman laskutuksen jälkeen RIO-alustaehtojen kohdassa 4.2 mainitulle maksupalveluntarjoajalle. Maksu on kuitattu maksetuksi MAN T&B:lle.

  3. Jos käyttäjä on laiminlyönyt maksun MAN T&B:n kohtuullisen ajan jälkeen lähettämän kirjallisen maksumuistutuksen jälkeenkin, MAN T&B voi vähintään yhden (1) viikon antaman ennakkoilmoituksen jälkeen keskeyttää näiden palveluehtojen mukaisen MAN T&B -palvelun käytön, kunnes maksu on suoritettu.

  4. Hinnat ja mainitut korvaukset ovat ilman lainmukaista arvonlisäveroa tai vastaavia veroja. MAN T&B laskuttaa tällaiset verot käyttäjältä sovitun korvauksen lisäksi.

   Sikäli kuin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta tai vastaavaa yksinkertaistusmenetelmää (jonka mukaan toimituksen tai palvelun vastaanottaja on velvollinen arvonlisäveron tai vastaavien verojen ilmoittamiseen tai maksuun), käyttäjän on suoritettava ilmoittaminen tai maksu vastuulliselle veroviranomaiselle määritetyn ajan sisällä. Sikäli kuin tällaista menetelmää sovelletaan valinnaisesti, osapuolet sopivat tämän menetelmän soveltamisesta. Tästä riippuvat hinnat ja korvaukset on molemmissa tapauksissa laskettu ilman arvonlisäveroa tai vastaavia veroja, ja käyttäjän on maksettava MAN T&B:lle sovittu hinta ilman minkäänlaisia vähennyksiä.

  5. Käyttäjä ja MAN T&B ovat kumpikin itse vastuussa tuloveroista.

   Hinnat ja mainitut korvaukset ovat ilman lainmukaista lähdeveroa tai vastaavia veroja. Mikäli korvauksesta on maksettava lainmukainen lähdevero, käyttäjä ei saa pidättää sijaintivaltionsa paikallisen lain mukaista lähdeveroa MAN T&B:lle suoritettavista maksuista. Käyttäjän on maksettava tällaiset verot MAN T&B:n kanssa sovitun korvauksen lisäksi omaan lukuunsa vastaaville viranomaisille MAN T&B:n nimissä.

   Jos MAN T&B:n ja käyttäjän sijaintivaltioiden välillä on kaksinkertaista verotusta koskeva sopimus (”KVS”), käyttäjä saa maksaa sovellettavan KVS:n määrittämän maksimaalisen lähdeverosumman vastaaville viranomaisille, sikäli kuin lähdeveron vähennykselle (mahd. nollaan) on edellytykset. Käyttäjä on vastuussa lähdeveron vähennyksen (mahd. nollaan) muodollisten edellytysten täyttymisestä. MAN T&B antaa käyttäjälle sopimuksen solmimisen yhteydessä kotipaikkatodistuksen.

   Käyttäjä on velvoitettu esittämään pyytämättä ja välittömästi virallisen todisteen MAN T&B:lle MAN T&B:n nimissä maksamistaan veroista. Sikäli kuin virallista todistetta ei esitetä ollenkaan tai se esitetään liian myöhään, käyttäjä ei aiheuta MAN T&B:lle vahinkoja todisteen esittämättä jättämisen tai myöhästyneen esittämisen vuoksi.

 4. Muutokset

  1. Palveluehtojen muutokset vaativat molempien osapuolien hyväksynnän, sikäli kuin tässä kohdassa 4 ei ole muuta määritetty.

  2. MAN T&B saa tehdä MAN T&B -palvelun tarjonnan puitteissa kohtuullisia teknisiä muutoksia, ennen kaikkea silloin, kun se on tarpeellista toimintakyvyn parantamiseen tai lainmukaisten vaatimusten noudattamiseen.

  3. MAN T&B voi tehdä MAN T&B -palvelun tarjonnan puitteissa myös sisällöllisiä muutoksia, sikäli kuin ne eivät heikennä käyttäjän nauttimaa palvelutasoa tai käyttäjä ei ole vastustanut näitä muutoksia kohdan 4.4 lopussa olevien säännösten mukaisesti.

  4. Kohtuullisista palvelumuutoksista MAN T&B -palvelun tarjonnassa ja kohtuullisista hinnankorotuksista ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti, ja hänelle annetaan samalla mahdollisuus vastustaa muutosta kuuden (6) viikon sisällä. Mikäli kohtuullista palvelumuutosta/hinnankorotusta ei vastusteta (kirjallisesti tai sähköpostilla) näiden kuuden (6) viikon sisällä, palvelumuutoksen/hinnankorotuksen katsotaan olevan hyväksytty, sikäli kuin käyttäjälle on ilmoituksen yhteydessä tiedotettu näistä oikeudellisista vaikutuksista. Jos käyttäjä vastustaa palvelumuutosta/hinnankorotusta, MAN T&B voi irtisanoa käyttäjän kanssa solmitun palveluehtosopimuksen välittömästi; lisäksi käyttäjä voi irtisanoa palveluehdot tavanomaisesti milloin tahansa taikka deaktivoida MAN Maintenance -palvelun käyttäjätilinsä RIO-alustalla.

 5. Takuu ja vastuu

  1. Takuu

   1. Käyttäjä ilmoittaa MAN T&B:lle MAN T&B-palvelujen virheen välittömästi. MAN T&B poistaa MAN T&B -palvelun virheen kohtuullisen ajan sisällä. Jos virheen poistaminen epäonnistuu kaksi (2) kertaa kohtuullisen ajan sisällä, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus erityisperusteella.

    Käyttäjän muut vaateet määräytyvät kohdan 5.2 mukaisesti.

   2. Korvausvaatimukset ovat poissuljettuja, mikäli aiheuttajana on käyttäjä tai tämän edustaja.

  2. Vastuu

   MAN T&B vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta MAN T&B:n tai tämän edustajan tahallisesta teosta ja/tai törkeästä huolimattomuudesta. Vastuu on poissuljettu palvelun maksuttomuuden vuoksi vahingoille, jotka aiheuttaa MAN T&B:n tai tämän edustajien lievä huolimattomuus. MAN T&B vastaa vahingoista, jotka aiheuttaa MAN T&B tai tämän edustajien oman huolellisuuden laiminlyönti, sikäli kuin kyseessä on olennaisen velvollisuuden loukkaaminen. Olennaiset velvollisuudet ovat sopimusvelvollisuuksia, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen toteutuksen ja joiden täyttämiseen käyttäjä on luottanut ja sai luottaa.

   Tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaaminen, kun kyseessä on lievä huolimattomuus, rajoittaa MAN T&B:n vastuuvelvollisuuden tavallisesti ennakoitaviin vahinkoihin. MAN T&B ei vastaa lievästä huolimattomuudesta muilta osin.

   Sikäli kuin MAN T&B -palvelu tuotetaan maksutta: Kun kyseessä on lievä huolimattomuus tällaisten olennaisten velvollisuuksien loukkaamisessa, MAN T&B takaa, ottaen huomioon MAN T&B -palvelun maksuttomuuden, sen lisäksi vain samanlaisen huolellisuuden kuin MAN T&B soveltaa itse.

  3. Muut poissulkemiset

   1. MAN T&B ei vastaa käyttäjän MAN T&B -palveluja hyödyntävien ajoneuvojen asianmukaisesta tilasta. MAN T&B -palvelujen tarkoituksena on ainoastaan käyttäjän tukeminen; haltija tai kuljettaja on vastuussa määräysten noudattamisesta sekä ajoneuvojen käytöstä ja tilasta. RIO-laatikoiden ja/tai RIO-lähetinyksiköiden ja/tai LINK 610:n (Webfleetin lähetinyksikkö MAN eTGE:tä varten) toimittaminen ei ole osa näitä palveluehtoja. Emme anna takuuta emmekä vastaa siitä näiden palveluehtojen puitteissa.

   2. Näin ollen ei oteta mitään takuuta ja/tai vastuuta viallisista MAN T&B:n palveluista (erityisesti puuttuvista tai virheellisistä tiedoista) ja/tai vahingoista, jotka johtuvat ajoneuvojen, RIO-laatikoiden ja/tai RIO-lähetinyksiköiden ja/tai LINK 610 (Webfleetin lähetinyksikkö MAN eTGE:tä varten) vioista ja/tai rikkoutumisesta ja/tai perustuvat käyttäjän virheellisiin tietojen syöttämiseen.

   3. Vastaavasti näiden palveluehtojen puitteissa ei oteta takuuta ja/tai vastuuta siitä, että käyttäjälle ei ole mistä syistä tahansa ilmoitettu tulevasta huollosta, minkä vuoksi käyttäjälle on syntynyt vahinko.

 6. Kesto ja irtisanominen

  1. Kesto
   Tämä palveluehtosopimus voidaan solmia siten, että se on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti (voimassaoloaika 12 tai 36 kuukautta). Asiakas valitsee keston tehdessään tilauksen RIO Marketplacen kautta.

  2. Irtisanominen

   1. Jos tämä palveluehtosopimus on solmittu siten, että se on voimassa toistaiseksi, käyttäjä voi irtisanoa tämän MAN T&B:n kanssa solmitun palveluehtosopimuksen tavanomaisesti ilman irtisanomisaikaa; irtisanominen on mahdollista tehdä myös siten, että käyttäjä deaktivoi käytön RIO-alustalla. Jos palveluehtosopimuksen on sovittu olevan voimassa toistaiseksi, MAN T&B voi irtisanoa palveluehtosopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla kuukauden loppuun.

   2. Jos tämän palveluehtosopimus on solmittu määräajaksi, käyttäjä ei voi irtisanoa tätä palveluehtosopimusta käyttöjakson aikana tavanomaisesti. Asiakas ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan MAN T&B:tä kohtaan myöskään deaktivoimalla RIO-alustan.

   3. Irtisanominen tärkeästä syystä pysyy voimassa molemmille osapuolille. 
    Tärkeitä syitä käyttäjän tekemään poikkeukselliseen irtisanomiseen ovat erityisesti ajoneuvon myynti tai muu omistajan tai haltijan vaihdos, kun ajoneuvossa on käytössä määritetyn, sitovan käyttöajan voimassa oleva palvelu, taikka tällaisen ajoneuvon poistaminen käytöstä, mikäli ajoneuvo on ollut poissa käytöstä yli kuusi (6) kuukautta. Käyttäjän maksuvelvollisuus säilyy perustellun irtisanomisen syyn todistamiseen asti. Irtisanomisen käsittely voi kestää enintään kolme (3) arkipäivää

   4. Tämän palveluehtosopimuksen irtisanominen mistä syystä tahansa ei vaikuta RIO-alustaehtosopimuksen ja mahdollisesti muista MAN T&B -palveluista solmittujen palvelusopimusten voimassaoloon. 
    Sen sijaan RIO-alustan palveluehtosopimuksen irtisanominen mistä syystä tahansa johtaa myös tämän palveluehtosopimuksen päättymiseen samalla päättymishetkellä, mikäli tämä sopimus on tehty toistaiseksi; jos on sovittu määräaikaisesta voimassaoloajasta, sovelletaan kohtaa 6.2.2. 
    MAN T&B -palveluiden tarjonta näiden palvelusopimusehtojen puitteissa riippuu RIO-alustan sopimusehtojen solmimisesta ja kestosta.

  3. Tietojen poistaminen
   MAN T&B on velvollinen poistamaan käyttäjän kerätyt tiedot kolmenkymmenen (30) päivän karenssiajan kuluttua tämän käyttöehtosopimuksen päättymisen jälkeen kyseisen palvelun sopimusajan umpeuduttua tai jos sopimus irtisanotaan tärkeästä syystä. Karenssiajan tarkoituksena on estää kerättyjen tietojen peruuttamaton menetys, jos käyttäjä on irtisanonut palvelun vahingossa.

 7. Salassapitovelvollisuus

  1. MAN T&B ja käyttäjä sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta toisen osapuolen luottamuksellisista tiedoista sekä käyttämään niitä ainoastaan näiden palveluehtojen ja niiden tarkoitusperien soveltamiseen. Tämä velvoite on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

  2. Yllä olevassa 7 kohdassa määritettyä salassapitoa ei sovelleta, kun toisen osapuolen luottamukselliset tiedot (i) olivat jo todistetusti tiedossa palvelusopimusta solmittaessa tai tulevat tietoon kolmannelta taholta, ilman että se loukkaa salassapitosopimusta, (ii) olivat yleisesti tiedossa palvelusopimusta solmittaessa tai tulevat sen jälkeen yleisesti tietoon, sikäli kuin se ei pohjaudu näiden palveluehtojen loukkaamiseen, (iii) kun yksi osapuoli saa käyttää niitä toisen osapuolen luvalla muihin tarkoituksiin näiden palveluehtojen ulkopuolella tai (iv) kun ne on saatettava tietoon lainmukaisten velvoitteiden tai tuomioistuimen tai viranomaisten päätöksen perusteella. Sikäli kuin sallittua ja mahdollista, tietoon saattamiseen velvoitettu osapuoli tiedottaa siitä ennalta toiselle osapuolelle ja antaa tälle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tietoon saattamista vastaan.

 8. Muut määräykset

  1. Mikäli MAN T&B -palvelujen tarjonta ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, MAN T&B on vapautettu vastuusta MAN T&B -palvelujen tarjonnan vaikutuksen keston ja laajuuden osalta, sikäli kuin MAN T&B on suorittanut asianmukaiset toimet seuraamusten välttämiseksi. Ylivoimainen este on MAN T&B:n vaikutuspiirin ulkopuolella oleva tapahtuma, joka estää MAN T&B:n täyttämästä velvollisuutensa kokonaan tai osittain, mukaan lukien palovahingot, tulvat, lakot ja lailliset työsulut sekä tämän vaikutuspiirin ulkopuolella olevat toimintahäiriöt tai viranomaismääräykset. Siihen kuuluu myös RIO-alustan toimimattomuus ylivoimaisen esteen vuoksi.

   MAN T&B ilmoittaa käyttäjälle välittömästi ylivoimaisen esteen esiintymisen ja päättymisen sekä pyrkii tekemään kaiken voitavansa ylivoimaisen esteen korjaamiseksi ja rajoittamaan sen vaikutukset niin hyvin kuin mahdollista.

   Jos näiden palveluehtojen jotkin määräykset ovat tehottomia tai muuttuvat tehottomiksi, se ei vaikuta muiden määräysten vaikuttavuuteen. Osapuolet sopivat tehottoman määräyksen sijaan voimassa olevan määräyksen, joka on mahdollisimman lähellä tehottoman määräyksen tarkoitusta ja päämäärää. Näissä palveluehdoissa oleva aukko täytetään vastaavasti.

  2. MAN T&B:llä on oikeus luovuttaa tämän palveluehtosopimuksen oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain yrityksille, jotka ovat yhteydessä MAN T&B:hen Saksan osakeyhtiölain (AktG) 15 §:n jne. mukaan. Jos kaikki oikeudet ja velvollisuudet luovutetaan kokonaan, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä palveluehtosopimus.

  3. Käyttäjä ei ole ilman MAN T&B:n antamaa kirjallista hyväksyntää oikeutettu luovuttamaan tämän palveluehtosopimuksen oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

  4. Näiden palveluehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös tämän kirjallisuusvaatimuksen kumoamiselle.

  5. Tämä palveluehtosopimus on käytettävissä eri kansalliskielillä, joskin alkuperäisellä saksankielisellä versiolla on ristiriitaisuuksien esiintyessä etusija.

  6. Tähän palveluehtosopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia (sulkien pois lainvalinnan). Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa tai tämän palvelusopimuksen suhteen on Münchenissä.


Versio: 19.9.2022