Προστασία δεδομένων

1.  Υποχρέωση προστασίας δεδομένων

Η προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για την TB Digital Services GmbH (TBDS). Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής RIO «Pocket Fleet» της RIO (εφεξής: εφαρμογή) μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, και ιδίως σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG).

2.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εφαρμογής είναι να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους διαχειριστές στόλου και τους υπεύθυνους αποστολών για τον έλεγχο του στόλου οχημάτων τους σε κινητές συσκευές, προκειμένου να τους επιτρέπει να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των οχημάτων τους. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό της θέσης και της κατάστασης του οχήματος, για την αναγνώριση του οδηγού και για την επικοινωνία με τον οδηγό μέσω τηλεφώνου ή email. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι όλες οι πληροφορίες περί ενοχικών και εμπράγματων σχέσεων που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Εδώ περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email, αλλά και δεδομένα τοποθεσίας ή δεδομένα συμπεριφοράς οδηγού
.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από εμάς εάν και εφόσον μια νομική διάταξη επιτρέπει τη συγκεκριμένη επεξεργασία ή τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν συναινέσει ρητώς σε αυτήν την επεξεργασία εκ των προτέρων.

Κρυπτογραφημένα μηνύματα

Για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κάθε επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής και του διακομιστή μας πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης (TLS 1.2 ή καλύτερη έκδοση).

Πρόσβαση της εφαρμογής σε λειτουργίες της συσκευής

Η εφαρμογή αποκτά πρόσβαση στη μνήμη των συσκευών των χρηστών προκειμένου να αποθηκεύσει το υλικό χαρτών ΕΔΩ και να είναι σε θέση να εμφανίσει τη θέση των οχημάτων.

Διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του Crashlytics και του Google Firebase. Διαφορετικά, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε τρίτους.

4.  Cookies

Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση της εφαρμογής. Αυτά τα cookies επεξεργάζονται πληροφορίες όπως το αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης και άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την ομαλή εγγραφή. Οι υπηρεσίες Crashlytics και Firebase από την Google χρησιμοποιούνται για βελτιστοποίηση προϊόντων (βλ. παραγράφους 5 και 6 παρακάτω).

5.  Google Crashlytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία διάγνωσης σφαλμάτων «Crashlytics», η οποία παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ΗΠΑ (εφεξής: «Google»).

Σκοπός

Το Crashlytics και οι αναφορές σφαλμάτων που δημιουργούνται από το λογισμικό χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και την αξιολόγηση σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τη βελτίωση της εφαρμογής μας. Εάν υπάρχουν απροσδόκητα σφάλματα ή τερματισμοί λειτουργίας κατά τη χρήση της εφαρμογής, αποστέλλονται στο Crashlytics συγκεκριμένες πληροφορίες όπως τύπος συσκευής, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία και ώρα του σφάλματος, χώρα από την οποία πραγματοποιείται το ερώτημα ή η γλώσσα που έχει οριστεί για το λειτουργικό σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Crashlytics μπορείτε να βρείτε εδώ: https://fabric.io/terms.

Νομική βάση

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ του ΓΚΠΔ). Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα προϊόν χωρίς σφάλματα και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο και ασφαλές στη χρήση.

Απενεργοποίηση Crashlytics

Μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία δεδομένων από το Crashlytics ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας τη συλλογή και τη μετάδοση πληροφοριών χρήσης και διαγνωστικών δεδομένων από το Crashlytics στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Αυτή η επιλογή απενεργοποιείται στην κατάσταση παράδοσης της εφαρμογής.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Χρησιμοποιώντας το Crashlytics, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στην Google. Η Google ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας μιας εντολής. Η Google επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα στις ΗΠΑ και συμμετέχει στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Για την εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία παρακολούθησης «Firebase» από τον πάροχο Google. Το Firebase χρησιμοποιεί τεχνολογίες παρακολούθησης που επιτρέπουν την καταγραφή και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών της εφαρμογής με την εφαρμογή, π.χ. Συχνότητα και διάρκεια περιόδων σύνδεσης και πλοήγηση σε διαφορετικά στοιχεία μενού. Με το Google Firebase, οι ενέργειες των χρηστών (π.χ. τα κλικ σε ένα στοιχείο μενού) καθώς και ο τύπος της συσκευής, η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η έκδοση της εφαρμογής και η ημερομηνία του συμβάντος συλλέγονται και αποστέλλονται στο Firebase.

 

Σκοπός

Οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών της εφαρμογής με την εφαρμογή καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η εφαρμογή και η φιλικότητά της με τη βοήθεια των πληροφοριών που αποκτήθηκαν.

Νομική βάση

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ του ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα φιλικό προς το χρήστη προϊόν και να το αναπτύσσουμε συνεχώς.

Απενεργοποίηση του Firebase

Μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία δεδομένων από το Firebase ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας τη συλλογή και τη μετάδοση πληροφοριών χρήσης και διαγνωστικών δεδομένων από το Google Firebase στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Αυτή η επιλογή απενεργοποιείται στην κατάσταση παράδοσης της εφαρμογής.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Το Firebase συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και τις μεταδίδει στην Google στην Ιρλανδία ή τις ΗΠΑ και τις αποθηκεύει ή τις επεξεργάζεται εκεί. Τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται και μεταδίδονται στο Firebase. Δεν γίνεται σύνδεση με άλλα δεδομένα χρήστη. Η Google θα χρησιμοποιεί τις αναφερόμενες πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της εφαρμογής μας από εσάς και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση εφαρμογών.

Η Google συμμετέχει στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται στις ΗΠΑ: www.privacyshield.gov/participant. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Firebase και την προστασία δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/ και τη διεύθυνση firebase.google.com.

7. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαίες ή σκόπιμες παραποιήσεις, απώλεια, καταστροφή και από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Η επεξεργασία των δεδομένων από εμάς και τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση, σύμφωνα με την τεχνική εξέλιξη.

8.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στην ίδια την εφαρμογή δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής αποθηκεύονται σε άλλες εφαρμογές υπηρεσιών και υπόκεινται στις περιόδους διαγραφής που ισχύουν εκεί. Από την άποψη αυτή, τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή για την κάλυψη των περιόδων διατήρησης.

 

9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ

Έχουμε συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας εντολών με συνεργάτες που χρησιμοποιούνται από εμάς ως επεξεργαστές για την παροχή της εφαρμογής και τη χρήση των λειτουργιών της.
 

10. Αλλαγές στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος προς αλλαγή των μέτρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων ασφαλείας μας, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί απαραίτητο εξαιτίας των κανονιστικών ή τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αλλάξουμε επίσης αντιστοίχως την πολιτική μας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας ενημερώσουμε με τον ενδεικνυόμενο τρόπο σχετικά με αυτό, και, εάν απαιτείται, θα ζητήσουμε τη σχετική σας συγκατάθεση.

 

11.  Τα δικαιώματά σας                                                                                           

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης, ιδίως σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).

β) Το δικαίωμα διόρθωσης λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 16, 17 του ΓΚΠΔ).

γ) Το δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς (άρθρο 17, 18 του ΓΚΠΔ).

δ) Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

ε) Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση (άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ).

στ) Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).
 

12.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με αυτήν την εφαρμογή ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας: στην ταχυδρομική διεύθυνση TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Μόναχο ή μέσω email στο datenschutz@rio.cloud.