Βιβλιογραφικά στοιχεία

Εκδότης

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Μόναχο

Τηλ. 00800 / 22 55 07 46
legal@rio.cloud

Διεύθυνση επιχείρησης

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

Πρωτοδικείο Μητρώου Εταιρειών

Πρωτοδικείο Μονάχου, αρ. εγγραφής HRB 234868
ΑΦΜ DE 314435023

Υπόδειξη

Οι πληροφορίες στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ελέγχονται και ενημερώνονται συνεχώς. Ούτε ο πάροχος ούτε η TB Digital Services GmbH αποδέχονται ευθύνη για το περιεχόμενο ή εγγυώνται την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των διαδικτυακών τοποθεσιών στις οποίες γίνεται παραπομπή μέσω υπερσυνδέσμου.

Το περιεχόμενο και η δομή αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, και ιδίως η χρήση κειμένων, τμημάτων κειμένων ή υλικού εικόνων, απαιτεί την πρότερη συγκατάθεση της TB Digital Services GmbH, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η TB Digital Services GmbH δεν είναι ούτε πρόθυμη ούτε υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας επί υποθέσεων καταναλωτή.

© TB Digital Services GmbH