Duomenų apsauga

1.  Įsipareigojimas saugoti duomenis

Jūsų privačių interesų apsauga yra svarbus „TB Digital Services GmbH“ („TBDS“) tikslas tvarkant asmens duomenis. Asmens duomenis, kurie surenkami naudojantis RIO „Pocket Fleet“ programėle (toliau: „Programėlė“), tvarkome vadovaudamiesi duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais, ypač ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir Federaliniu duomenų apsaugos įstatymu (FDAĮ).

2.  NAUDOJIMO PASKIRTIS

Programėlės paskirtis yra transporto priemonių parko valdytojams ir dispečeriams pateikti svarbios informacijos apie transporto priemonių parko valdymą į mobiliuosius įrenginius, kad taip jie galėtų optimizuoti transporto priemonės naudojimą. Ypač informacija skirta transporto priemonės vietai ir būklei nustatyti, vairuotojui identifikuoti ir susisiekti su vairuotoju telefonu arba el. paštu. Programėlės surinkti duomenys tvarkomi tik numatytam tikslui.

3.  Su programėle susijęs asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai informacija apie nustatyto arba nustatytino fizinio asmens asmeninius ir dalykinius santykius. Čia įeina, pavyzdžiui, tokie duomenys, kaip vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas, taip pat duomenys apie vairuotojų buvimo vietą
arba elgseną.

Teisinis tvarkymo pagrindas

Asmens duomenis mes tvarkome tik tada, jei konkretus tvarkymas leidžiamas pagal teisės aktus arba duomenų subjektai tokiam tvarkymui prieš tai davė aiškų sutikimą.

Užkoduotas pranešimų perdavimas

Norint visus asmens duomenis apsaugoti nuo pašalinių asmenų prieigos, visa programėlės komunikacija su mūsų serveriu vyksta užkoduotu ryšiu (TLS 1.2 arba aukštesnė).

Taikomosios programėlės prieiga prie prietaiso funkcijų

Programėlė užmezga ryšį su naudotojų įrenginių atmintine, kad galėtų įrašyti HERE kartografinę medžiagą ir rodyti transporto priemonių vietą.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Duomenys perduodami per „Crashlytics“ ir „Goggle Firebase“. Kitais būdais naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims neperleidžiame.

4.  Slapukai

Naudojant programėlę, naudojami slapukai. Šiuose slapukuose tvarkoma tokia informacija, kaip sesijos ID ir kiti duomenys, kurių reikia, norint sklandžiai užsiregistruoti. Gaminiams optimizuoti naudojamos įmonės „Google“ paslaugos „Crashlytics“ ir „Firebase“ (plg. 5 ir 6 punktus).

5.  „Google Crashlytics“

Mes naudojame klaidų diagnozės paslaugą „Crashlytics“, kurią taiko „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau: „Google“).

Paskirtis

„Crahlytics“ ir programinės įrangos sugeneruotos klaidų ataskaitos naudojamos klaidoms fiksuoti ir vertinti. Taip gauta informacija skirta mūsų programėlei techniškai prižiūrėti ir gerinti. Jei naudojantis programėle kiltų netikėtų klaidų arba programėlė išsijungų, specifinė informacija, pvz., įrenginio tipas, operacinės sistemos versija, klaidos data ir laikas, šalis, iš kurios pateikiama užklausa, arba nustatyta operacinės sistemos kalba, siunčiama „Crashlytics“. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Crashlytics“ rasite čia: https://fabric.io/terms.

Teisinis pagrindas

Tvarkymas reikalingas valdytojo teisėtiems visuotiniams interesams išsaugoti (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Mes turime teisėtą interesą savo klientams pasiūlyti geros kokybės gaminį ir organizuoti kuo paprastesnį bei saugesnį jo naudojimą.

„Crashlytics“ išjungimas

Duomenų tvarkymą „Crashlytics“ galite bet kada nutraukti, programėlės nustatymuose išjungdami naudojimo informacijos ir diagnozės duomenų fiksavimą bei perdavimą „Crashlytics“. Programėlės pristatymo būsenoje ši parinktis išaktyvinta.

Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Naudojant „Crashlytics“, asmens duomenys perduodami „Google“. „Google“ mums dirba pagal duomenų tvarkymo sutartį kaip paslaugų teikėja. „Google“ tvarko asmens duomenis taip pat ir JAV bei ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“. Daugiau informacijos apie ES ir JAV „privatumo skydą“ rasite adresu www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.  GOOGLE FIREBASE

Savo programėlei mes naudojame teikėjo „Google“ sekimo paslaugą „Firebase“. „Firebase“ naudoja sekimo technologijas, kurios leidžia fiksuoti ir vertinti programėlės naudotojų sąveiką su programėle, pvz., sesijų dažnumą ir trukmę bei naršymą įvairiuose meniu punktuose. Su „Google Firebase“ fiksuojami naudotojo veiksmai (pvz., meniu punkto spragtelėjimas) ir įrenginio tipas, operacinės sistemos versija, programėlės versija bei įvykio data ir išsiunčiami „Firebase“.

 

Paskirtis

Programėlės naudotojų sąveika su programėle fiksuojama bei vertinama, siekiant gauta informacija pagerinti ir toliau tobulinti programėlę bei patogumą ja naudotis.

Teisinis pagrindas

Tvarkymas reikalingas valdytojo teisėtiems visuotiniams interesams išsaugoti (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Mūsų teisėtas interesas yra savo klientams pasiūlyti patogų naudotis gaminį ir jį nuolat tobulinti.

„Firebase“ išjungimas

Duomenų tvarkymą „Firebase“ galite bet kada nutraukti, programėlės nustatymuose išjungdami naudojimo informacijos ir diagnozės duomenų fiksavimą bei perdavimą „Google Firebase“. Programėlės pristatymo būsenoje ši parinktis išaktyvinta.

Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Su „Firebase“ fiksuojama informacija apie programėlės naudojimą, kuri perduodama įmonei „Google“ Airijoje arba JAV ir ten įrašoma arba tvarkoma. Iš esmės duomenys renkami anonimizuotai ir perduodami „Firebase“. Su kitais naudotojo duomenimis jie nesusiejami. Nurodytą informaciją „Google“ naudos, siekdama įvertinti Jūsų naudojimąsi mūsų programėle ir mums suteikti kitų, su programėlių naudojimu susijusių paslaugų.

Asmens duomenims, kurie perduodami į JAV, „Google“ taiko ES ir JAV „privatumo skydą“: www.privacyshield.gov/participant. Daugiau informacijos apie „Google Firebase“ ir duomenų apsaugą rasite adresu www.google.com/policies/privacy/ ir firebase.google.com.

7. Saugumas

Mes naudojame tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad Jūsų asmens duomenis apsaugotume nuo atsitiktinių ar tyčinių manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ir neįgaliotų asmenų prieigos. Naudojamas duomenų tvarkymo ir apsaugos priemones mes nuolat geriname, atsižvelgdami į technologijų vystymąsi.

8.  PAŠALINIMAS

Pačioje programėlėje neišsaugomi jokie asmens duomenys. Programėlės naudojimui reikalingi asmens duomenys išsaugomi kitose taikomosiose paslaugų programose ir jiems taikomi ten galiojantys pašalinimo terminai. Iš esmės galioja, kad duomenys išsaugomi tik tol, kol jų reikia paslaugai suteikti arba saugojimo terminams įvykdyti.

 

9.  DUOMENŲ TVARKYMO UŽSAKYMAS

Su bendradarbiaujančiais partneriais, kurie suteikiant programėlę ir naudojantis jos funkcijomis dirba mums kaip duomenų tvarkytojai, mes sudarėme atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis.
 

10. Mūsų duomenų apsaugos taisyklių pakeitimas

Pasiliekame teisę savo duomenų apsaugos ir informacinių technologijų saugumo priemones keisti, jei tai reikalinga dėl įstatymų arba technikos vystymosi. Tokiais atvejais mes atitinkamai pritaikysime savo duomenų apsaugos taisykles ir tinkama forma Jums apie tai pranešime bei, jei to reikės, paprašysime Jūsų pateikti sutikimą.

 

11. Jūsų teisės                                                                                           

Jūs turite tokias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

a)  teisę į informaciją, ypač apie duomenis, kuriuos mes tvarkome apie Jūsų asmenį, tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas ir suplanuotą saugojimo trukmę (BDAR 15 str.);

b) teisę pavesti pataisyti valdytojui neteisingus arba neišsamius asmens duomenis (BDAR 16, 17 str.);

c)  teisę ištrinti arba apriboti apie Jus išsaugotų duomenų tvarkymą (BDAR 17, 18 str.);

d) teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.);

e) teisę bet kada ir nenurodant priežasčių atšaukti savo sutikimą (BDAR 7 str. 3 d.);

f) teisę apskųsti kompetentingai priežiūros institucijai (BDAR 77 str.).
 

12.  ATSAKINGA ĮSTAIGA IR KONTAKTINIAI ASMENYS
Jei turite su šia programėle susijusių klausimų apie duomenų apsaugą arba norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į: TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Miunchenas arba adresu: datenschutz@rio.cloud.