Datu aizsardzība

1. Datu aizsardzības pienākums

Personas datu apstrādes procesā TB Digital Services GmbH (TBDS) ir svarīga jūsu privātuma aizsardzība. Apstrādājot personas datus, kas tiek ievākti RIO Pocket Fleet lietotnes (tālāk tekstā „Lietotne”) izmantošanas laikā, tiek ņemti vērā datu aizsardzības noteikumi, it īpaši ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un Vācijas Datu aizsardzības likums (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

2. Nolūks

Lietotnes mērķis ir nodot autoparku pārvaldniekiem un dispečeriem svarīgu informāciju, kas ļauj vadīt autoparku mobilajās ierīcēs un optimizēt transportlīdzekļu izmantošanu. Informācija galvenokārt tiek izmantota transportlīdzekļa atrašanās vietas un stāvokļa noteikšanai, vadītāja identificēšanai un saziņai ar viņu pa tālruni vai e-pastā. Lietotnes vāktie dati tiek izmantoti tikai paredzētajā nolūkā.

3. Personas datu apstrāde Lietotnes izmantošanas laikā

Personas dati

„Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētas vai identificējamas fiziskas personas personīgajiem vai materiālajiem apstākļiem. Te pieskaitāma tāda informācija kā vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī dati par vadītāju atrašanās vietu
un rīcību.

Apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam personas datus tikai tad un tikai tādā apjomā, ciktāl šādu konkrēto apstrādi pieļauj tiesību akti vai šādai apstrādei iepriekš ir skaidri piekrituši datu subjekti.

Šifrētu ziņojumu pārsūtīšana

Lai aizsargātu visus personas datu no trešo personu piekļuves, visa Lietotnes komunikācija ar mūsu serveri notiek ar šifrētu savienojumu (TLS 1.2 vai augstāka versija).

Lietotnes piekļuve ierīces funkcijām

Lietotne piekļūst ierīču atmiņai, lai izvietotu HERE karšu materiālu un varētu parādīt transportlīdzekļu atrašanās vietu.

Datu nodošana trešajām personām

Dati tiek pārsūtīti, izmantojot Crashlytics un Google Firebase. Mēs nenododam lietotāja personas datus trešām personām nekādā citā veidā.

4. Sīkdatnes

Lietotne izmanto sīkdatnes. Šajās sīkdatnēs tiek apstrādāts, piem., sesijas ID un citi dati, kas nepieciešami, lai nodrošinātu raitu pieteikšanos. Produkta optimizēšanas nolūkos tiek izmantoti Google pakalpojumi Crashlytics un Firebase (sk. 5. un 6. punktu).

5. Google Crashlytics

Mēs izmantojam kļūdu diagnostikas pakalpojumu Crashlytics, ko piedāvā Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (tālāk tekstā „Google”).

Nolūks

Crashlytics un programmatūras ģenerētās kļūdu atskaites tiek izmantotas kļūdu reģistrēšanai un izvērtēšanai. Iegūtā informācija paredzēta mūsu Lietotnes apkopei un uzlabošanai. Ja Lietotnes izmantošanas laikā rodas neparedzētas kļūdas vai Lietotne tiek aizvērta, Crashlytics tiek nosūtīta specifiska informācija, piem., ierīces tips, operētājsistēmas versija, kļūdas datums un laiks, pieprasījuma valsts un iestatītā operētājsistēmas valoda. Detalizētāka informācija par Crashlytics datu aizsardzību ir pieejama šeit: https://fabric.io/terms.

Juridiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mums ir leģitīmas intereses piedāvāt saviem klientiem nevainojamu produktu, kā arī nodrošināt, ka tā izmantošana ir pēc iespējas vienkāršāka un drošāka.

Crashlytics atslēgšana

Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt datu apstrādi ar Crashlytics, Lietotnes iestatījumos atslēdzot lietošanas informācijas un diagnostikas datu vākšanu un pārsūtīšanu. Sākotnēji Lietotnē šī opcija ir deaktivizēta.

Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm

Izmantojot Crashlytics, personas dati tiek pārsūtīti Google. Pasūtījuma apstrādes ietvaros Google sniedz mums savus pakalpojumus. Google apstrādā personas datus arī ASV un ir pakļauts ES un ASV privātuma vairoga noteikumiem. Detalizētāka informācija par ES un ASV privātuma vairogu ir pieejama šeit: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. GOOGLE FIREBASE

Mūsu Lietotnei izmantojam pakalpojumu sniedzēja Google izsekošanas pakalpojumu „Firebase”. Firebase izmanto izsekošanas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt un izvērtēt Lietotnes lietotāju mijiedarbību ar Lietotni, piem., sesiju biežumu un ilgumu, pāriešanu no viena izvēlnes punkta uz citu. Ja ir pieslēgts pakalpojums Google Firebase, tiek ievākta un Firebase nosūtīta informācija par lietotāja aktivitātēm (piem., klikšķināšana uz kāda izvēlnes punkta), ierīces tipu, operētājsistēmas versiju, Lietotnes versiju un notikuma datumu.

 

Nolūks

Lietotnes lietotāju mijiedarbība ar Lietotni tiek fiksēta un izvērtēta, lai, pamatojoties uz iegūto informāciju, uzlabotu Lietotni un padarītu to ērtāk lietojamu.

Juridiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mums ir leģitīmas intereses piedāvāt saviem klientiem ērti lietojamu produktu, kurš nepārtraukti tiek uzlabots.

Firebase atslēgšana

Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt datu apstrādi ar Firebase, Lietotnes iestatījumos atslēdzot lietošanas informācijas un diagnostikas datu vākšanu un pārsūtīšanu, ko veic Google Firebase. Sākotnēji Lietotnē šī opcija ir deaktivizēta.

Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm

Firebase vāc informāciju par Lietotnes izmantošanu un nosūta to Google Īrijā vai ASV, kur tā tiek saglabāta un apstrādāta. Dati tiek vākti un pārsūtīti Firebase anonimizētā veidā. Nenotiek sasaiste ar citiem lietotāja datiem. Google izmantos iepriekš minēto informāciju, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat mūsu Lietotni, un lai sniegtu mums vēl citus pakalpojumus, kas saistīti ar Lietotņu izmantošanu.

Attiecībā uz personas datiem, kas tiek nosūtīti uz ASV, Google ir pakļauts ES un ASV privātuma vairoga noteikumiem: www.privacyshield.gov/participant. Sīkāka informācija par Google Firebase un datu aizsardzību pieejama www.google.com/policies/privacy/ un firebase.google.com.

7. Drošība

Mēs veicam piemērotus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus un nepieļautu nejaušas vai apzinātas datu manipulācijas, zudumus, sabojāšanu vai citu personu neatļautu piekļuvi. Mūsu datu apstrāde un drošības pasākumi pastāvīgi tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

8. Dzēšana

Pašā Lietotnē netiek glabāti nekādi personas dati. Personas dati, kas nepieciešami Lietotnes darbībai, tiek glabāti citās pakalpojumu lietotnēs un dzēsti atbilstīgi to dzēšanas termiņiem. Dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu vai izpildītu prasības par noteiktajiem uzglabāšanas termiņiem.

 

9. Pasūtījuma datu apstrāde

Esam noslēguši attiecīgus pasūtījumu apstrādes līgumus ar sadarbības partneriem, kurus piesaistām Lietotnes darbības nodrošināšanai un funkciju izmantošanai.
 

10. Datu aizsardzības noteikumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu datu aizsardzības un IT drošības pasākumus, ja tas nepieciešams likumu grozījumu vai tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos mēs atbilstīgi pielāgosim savus datu aizsardzības noteikumus un informēsim jūs par to piemērotā veidā un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.

 

11. Jūsu tiesības                                                                                           

Saistībā ar jūsu personas datiem jums ir šādas tiesības:

a) tiesības piekļūt datiem, it īpaši tiem datiem, kurus apstrādājam saistībā ar jums, kā arī tikt informētam par apstrādes nolūkiem, attiecīgo personas datu kategorijām, saņēmēju kategorijām un plānoto glabāšanas ilgumu (VDAR 15. pants);

b) tiesības likt pārzinim labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus (VDAR 16., 17. pants);

c) tiesības likt dzēst datus vai ierobežot par jums saglabāto datu apstrādi (VDAR 17., 18. pants);

d) tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants);

e) tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, neminot iemeslus (VDAR 7. panta 3. punkts);

f) tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē (VDAR 77. pants).
 

12. Atbildīgā struktūra un kontaktinformācija
Ja jums ir jautājumi par šo Lietotni un datu aizsardzību vai arī vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzam vērsties TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Minhene vai rakstīt e-pastu uz datenschutz@rio.cloud.