Algemene voorwaarden voor het platformgebruik

 1. Onderwerp
  1. Deze platform-AV vormen een kosteloze raamovereenkomst tussen TB Digital Services GmbH (“TBDS”) en haar gebruiker (de "gebruiker") (TBDS en de gebruiker elk een "partij" en samen de "partijen") voor het gebruik van het RIO-platform (het "platform") onder www.rio.cloud.

   Via het platform kan de gebruiker gebruik maken van betaalde en kosteloze diensten van TBDS (de "TBDS-diensten") en/of van derde aanbieders (de "derde diensten" incl. derde diensten van MAN Truck & Bus SE) (samen de "diensten"). De platform-AV vormen een raamovereenkomst.

   Hieronder kan al van de dienst van derden van MAN Truck & Bus SE “ServiceCare S“ (in het kader van de prestatiebeschrijving van de dienst op de registratiepagina voor het RIO-platform en na aanmelding op www.rio.cloud te bekijken) kosteloos gebruik worden gemaakt, indien voertuigen met een RIO Box/TBM3 (het “Connected Vehicle“) of andere voertuigobjecten (bijv. container, trailer etc.) met een RIO-zendeenheid (het “mobile device“) op het platform zijn geregistreerd. Bovendien kan de gebruiker gedurende een periode van drie (3) maanden gratis van afzonderlijke TBDS-diensten en/of diensten van derden gebruikmaken via de betreffende button in de RIO Marketplace voor het activeren van de diensten voor het uitvoeren van de producttest. Als de gebruiker een connected vehicle en/of mobile device via het platform wil registreren voor een voertuigobject waarvan een derde de eigenaar is, is dat alleen toegestaan met toestemming van de derde; de toestemming van de derde moet aan TBDS op verzoek worden aangetoond.

   Het gebruik van een TBDS-dienst en/of een dienst van derden na het verstrijken van de gratis testperiode van drie (3) maanden vindt plaats op basis van nog afzonderlijk af te sluiten overeenkomsten met TBDS resp. de betreffende derde aanbieder, waarvoor eigen algemene voorwaarden naast deze platform-AV moeten worden overeengekomen (de “Algemene voorwaarden voor dienstverlening“).
  2. Alle diensten die via het platform worden aangeboden, worden binnen de landen conform bijlage 1 van deze platform-AV uitsluitend aan ondernemers in de zin van § 14 van het Burgerlijk Wetboek geleverd, tenzij specifieke diensten en de bijbehorende Algemene voorwaarden voor dienstverlening uitdrukkelijk iets anders voorschrijven. De diensten worden alleen geleverd voor connected vehicles en/of mobile devices die zich geografisch binnen de landen conform bijlage 1 van deze platform-AV bevinden.
  3. § 312i lid 1 zin 1 nrs. 1 tot 3 en zin 2 van het Burgerlijk Wetboek gelden niet bij het afsluiten van deze platform-AV.
 2. Sluiten van een overeenkomst bij TBDS-diensten en derde diensten
  1. Het gebruik van een betreffende TBDS-dienst vindt plaats op basis van een met TBDS apart online af te sluiten overeenkomst, waarvoor eigen Algemene voorwaarden voor dienstverlening gelden. Als een gebruiker gebruik wil maken van een TBDS-dienst, moet hij op het platform de overeenkomstige knop aanklikken om de betreffende TBDS-dienst te verkrijgen. Vervolgens moet de gebruiker de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening bevestigen en op de overeenkomstige knop klikken om het bestelproces te voltooien. Met het voltooien van het bestelproces komt nog geen overeenkomst met TBDS tot stand; veeleer gaat het hierbij om doen van een aanbod door de gebruiker. Pas met de bevestiging van de aanvaarding door TBDS (dit wordt de gebruiker meegedeeld via e-mail of via het platform) komt de overeenkomst over de betreffende TBDS-dienst tot stand.
  2. Het gebruik van een betreffende derde dienst vindt plaats op basis van een met de betreffende derde aanbieder apart af te sluiten overeenkomst, waarvoor de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de derde aanbieder gelden. De Algemene voorwaarden voor dienstverlening voor een derde dienst worden uitsluitend afgesloten tussen de gebruiker en de derde aanbieder (d.w.z. niet met TBDS). TBDS zal de derde aanbieder in het kader van het sluiten van een overeenkomst niet vertegenwoordigen en niet diens diensten leveren en zal dan ook tegenover de gebruiker geen verplichtingen hebben.

   Als een gebruiker gebruik wil maken van een derde dienst, moet hij op het platform de betreffende knop aanklikken om de derde dienst te verkrijgen. Vervolgens moet de gebruiker de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening bevestigen en op de betreffende knop klikken om het bestelproces te voltooien. Met het voltooien van het bestelproces komt nog geen overeenkomst met de derde aanbieder tot stand; veeleer gaat het hierbij om doen van een aanbod door de gebruiker. Pas met de bevestiging van de aanvaarding door de derde aanbieder (dit wordt de gebruiker meegedeeld via e-mail of via het platform) komt de overeenkomst over de derde dienst tot stand. TBDS zal in dit proces van aanbod en aanvaarding niet als plaatsvervanger van de derde aanbieder of van de gebruiker optreden, maar slechts als ontvangend doorgeefluik van de intentieverklaringen van de gebruiker en van de derde aanbieder. De afwikkeling van de betaling voor de TBDS-diensten en de derde diensten is geregeld volgens paragraaf 4.2 van deze platform-AV.
  3. § 312i lid 1 zin 1 nrs. 1 tot 3 en zin 2 van het Burgerlijk Wetboek gelden niet bij het afsluiten van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening, tenzij de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening iets anders beschikken..
 3. Toegang tot het platform en gebruiksrechten voor het platform
  1. De gebruiker moet zelf voor de technische toegang tot het platform zorgen. De toegang vindt op afstand plaats via het internet. Nadere details hierover en andere technische toegangsvoorwaarden voor de TBDS-diensten en/of derde diensten blijken uit de technische toegangsvereisten.. U vindt deze op de registratiepagina voor het RIO-platform en na aanmelding op www.rio.cloud.
  2. TBDS is in het kader van deze platform-AV een beschikbaarheid van 99% per jaar verschuldigd binnen de bedrijfstijd dat het platform zich bij toegang op afstand meldt. Een hogere beschikbaarheid is niet verschuldigd; individuele Algemene voorwaarden voor dienstverlening kunnen extra bepalingen bevatten. Van de volgens deze paragraaf 2 verschuldigde beschikbaarheid en bedrijfstijd zijn onderhoudsvensters tussen zaterdag 22:00 uur tot zondag 16:00 CET uitgesloten.
  3. TBDS verleent de gebruiker voor het gebruik van het platform, de inhouden op het platform en met betrekking tot de van het platform te downloaden apps een niet exclusief, qua tijd tot de duur van de platform-AV beperkt, niet overdraagbaar, niet in onderlicentie te geven, territoriaal niet-beperkt gebruiksrecht. Het recht behelst niet de bevoegdheid tot bewerking.
  4. De software kan geheel of gedeeltelijk uit opensourcecomponenten bestaan. Deze vallen onder de betreffende licentievoorwaarden van de gebruikte opensourcecomponenten. De desbetreffende licentievoorwaarden zijn bestanddeel van deze platvorm-AV en kunnen via DOWNLOAD worden opgeroepen.

   De actuele brontekst van de opensourcecomponenten van de RIO Box vindt u op DOWNLOAD. De verplichtingen van TBDS jegens de gebruiker worden hierdoor niet beperkt.
  5. TBDS behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht de gebruiker te ontnemen, indien deze opzettelijk schade toebrengt aan het platform, in strijd met deze platform-AV handelt of het platform buiten het hem verleende gebruiksrecht (vgl. paragraaf 3 hierboven) gebruikt.
 4. Kosten en afwikkeling van betalingen via een betalingsdienstenaanbieder
  1. Het gebruik van het platform onder deze platform-AV is voor de gebruiker kosteloos. Kosten voor de door de gebruiker gebruikte diensten worden vastgesteld op basis van de inhoud van de apart af te sluiten Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
  2. Indien op basis van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening vergoedingen voor het gebruik ervan aan TBDS of aan een derde aanbieder moeten worden voldaan, worden deze met de gebruiker centraal door TBDS afgerekend en moeten deze door de gebruiker uitsluitend aan de betalingsdienstenaanbieder Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland (de betalingsdienstenaanbieder“) – met delgende werking tegenover TBDS en/of de derde aanbieder – worden betaald. D.w.z. alle betalingen van de gebruiker die deze vanwege het gebruikmaken van TBDS-diensten of derde diensten aan TBDS resp. de derde aanbieder overeenkomstig de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening verschuldigd is, dienen aan de betalingsdienstaanbieder (en niet aan de derde aanbieder en/of TBDS) te worden betaald.
  3. In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke omzetbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Dergelijke belastingen worden door TBDS boven op de overeengekomen vergoeding bij de gebruiker in rekening gebracht.

   Indien een Reverse Charge-mechanisme of een vergelijkbare vereenvoudigende methode (volgens welke de ontvanger van een levering of dienst verplicht is zelf aangifte te doen of omzetbelasting of vergelijkbare belastingen in te houden) moet worden toegepast, moet de gebruiker de eigen aangifte of de inhouding aan de bevoegde belastingdienst binnen de voorgeschreven tijd uitvoeren. Indien zo’n mechanisme optioneel wordt toegepast, komen de partijen de toepassing van dit mechanisme overeen. Onafhankelijk hiervan zijn de prijzen en vergoedingen in beide gevallen zonder omzetbelasting of vergelijkbare belastingen berekend en betalingen van de gebruiker aan TBDS moeten ten bedrage van de contractueel overeengekomen prijs zonder aftrek worden verricht.
  4. De gebruiker en TBDS zijn steeds zelf verantwoordelijk voor de op hun inkomsten gebaseerde winstbelastingen.

   In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke bronbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Mocht de vergoeding aan een wettelijke bronbelasting onderworpen zijn, dan mag de gebruiker geen bedragen voor bronbelasting volgens het nationaal recht van de staat waarvan hij ingezetene is inhouden op de betaling aan TBDS. Dergelijke belastingen moet de gebruiker boven op de overeengekomen vergoeding aan TBDS voor eigen rekening aan de betreffende belastingdienst namens TBDS betalen.

   Indien er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (“belastingverdrag”) bestaat tussen de staten waarin TBDS en de gebruiker zijn gevestigd, mag de gebruiker het volgens het toepasselijke belastingverdrag voorgeschreven maximumbedrag van bronbelasting aan de betreffende belastingdienst voldoen, voor zover is voldaan aan de voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). De gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de formele voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). TBDS stelt de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een vestigingsverklaring ter beschikking.

   De gebruiker is verplicht uit eigen beweging en onmiddellijk een officieel bewijs van de namens TBDS afgedragen belasting te overleggen aan TBDS. Indien een officieel bewijs niet of te laat wordt overlegd, moet de gebruiker TBDS vrijwaren van alle schade als gevolg van het niet of te laat overleggen van het bewijs.
 5. Wijzigingen van de platform-AV, het platform en de Algemene voorwaarden voor dienstverlening
  1. Voor wijzigingen van de platform-AV is toestemming van beide partijen vereist, indien niet anders onder paragraaf 5 is bepaald.
  2. TBDS kan aan het platform passende technische wijzigingen aanbrengen, met name voor zover dit noodzakelijk is om de deugdelijke werking ervan te verbeteren of om aan wettelijke vereisten te voldoen.
  3. TBDS kan aan het platform ook inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, indien deze niet het dienstenaanbod voor de gebruiker met betrekking tot het gebruik van het platform verkleinen of indien de gebruiker niet conform paragraaf 4 bezwaar heeft gemaakt tegen deze wijziging.
  4. Passende prestatiewijzigingen aan inhouden van het platform worden aan de gebruiker gemeld, waarbij hem de mogelijkheid wordt geboden binnen zes (6) weken bezwaar te maken tegen een wijziging. Als bezwaar (schriftelijk of via e-mail) tegen een passende prestatiewijziging binnen deze zes (6) weken uitblijft, wordt dat geïnterpreteerd als instemming met de prestatiewijziging, indien de gebruiker in het kader van de melding van de wijziging is gewezen op dit rechtsgevolg. Als de gebruiker bezwaar maakt tegen een prestatiewijziging, kan TBDS gebruikmaken van een buitengewoon opzeggingsrecht tegenover de gebruiker; daarnaast kan de gebruiker de platform-AV ook te allen tijde op ordelijke wijze opzeggen. Als de gebruiker van een TBDS-dienst of een derde dienst met een vaste looptijd gebruik maakt, heeft hij het recht om de platform-AV buitengewoon op te zeggen, voor zover de prestatiewijziging een wezenlijke negatieve invloed heeft op het leveren van de TBDS-dienst of derde dienst met een vaste looptijd.
  5. Voor wijzigingen aan de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening en de betreffende diensten gelden de voorschriften van de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
 6. Geen exclusiviteit / geen afnameplicht
  1. De TBDS-diensten en/of derde diensten zijn voor alle betrokkenen niet exclusief; voor geen enkele partij gelden concurrentiebeperkingen. Voor de gebruiker bestaan bij TBDS-diensten en derde diensten geen minimale afnameverplichtingen.
  2. Geen van de partijen is op grond van deze platform-AV verplicht aparte Algemene voorwaarden voor dienstverlening af te sluiten.
 7. Sluiten van de overeenkomst, duur van de overeenkomst en opzeggingsrechten
  1. Met het voltooien van het registratieproces door de gebruiker komt nog geen overeenkomst met TBDS tot stand; veeleer gaat het hierbij om doen van een aanbod door de gebruiker. Pas met de aanvaarding door TBDS (dit wordt de gebruiker meegedeeld via e-mail) komt de overeenkomst tot stand. TBDS behoudt zich daarnaast het recht voor, nadat de gebruiker een aanbod heeft gedaan en voordat TBDS het aanbod heeft aanvaard, een solvabiliteitscontrole, sanctielijstcontrole en een controle van het BTW-identificatienummer van de gebruiker uit te voeren. Ook na aanvaarding van het aanbod behoudt TBDS zich het recht voor met regelmatige tussenpozen een BTW-identificatienummercontrole, kredietwaardigheidscontrole en/of sanctielijstcontrole uit te voeren.

   Aan het gebruik van het platform en de diensten wordt de voorwaarde verbonden dat er voor de nakoming geen belemmeringen bestaan op grond van nationale of internationale voorschriften, met name uitvoerbeperkingen en embargo’s of andere wettelijke restricties. De gebruiker is verplicht alle informatie en documenten te overleggen die voor het gebruik van het platform en/of de diensten nodig zijn. Vertragingen als gevolg van uitvoercontroles of vergunningsprocedures stellen de levering van diensten tijdelijk buiten werking. Wanneer vereiste vergunningen niet worden verleend, worden de platform-AV en de Algemene voorwaarden voor dienstverlening geacht niet te zijn gesloten; recht op schadeloosstelling wordt in dit opzicht en in verband met voornoemde vertragingen uitgesloten.
  2. Deze platform-AV tussen de gebruiker en TBDS treden in werking zodra TBDS na voltooiing van de registratie door de gebruiker zijn aanvaarding tegenover de gebruiker (zoals in paragraaf 1 beschreven) heeft uitgesproken. De platform-AV worden voor onbepaalde tijd overeengekomen.
  3. De platform-AV kunnen te allen tijde door de gebruiker op ordelijke wijze zonder inachtneming van een termijn worden opgezegd, tenzij de gebruiker gebruikmaakt van een TBDS-dienst en/of een derde dienst met een vaste looptijd; In dat geval gelden de regelingen van de TBDS-dienst en/of derde dienst m.b.t. de looptijd en opzeggingsmogelijkheid van het betreffende contract ook voor de opzegging van de platform-AV. Een gebruiker die deze conform zin 1 van deze paragraaf 3 heeft opgezegd, kan pas na minstens tien (10) werkdagen opnieuw de platform-AV afsluiten. TBDS kan de platform-AV met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden met ingang van het einde van de maand op ordelijke wijze opzeggen, tenzij de gebruiker gebruik maakt van een TBDS-dienst en/of een derde dienst met een vaste looptijd. In dat geval gelden de regelingen van de TBDS-dienst en/of derde dienst m.b.t. de looptijd en opzeggingsmogelijkheid van het betreffende contract ook voor de opzegging van deze platform-AV.
  4. Indien de gebruiker het gebruik van een connected vehicle of mobile device waarvoor TBDS-diensten en/of derde diensten worden verleend wil beëindigen, moet hij het connected vehicle of mobile device afmelden van het platform. De TBDS-diensten en/of derde diensten met betrekking tot dit connected vehicle of mobile device worden dan met het einde van het gebruik van het connected vehicle of mobile device voor elk hiervan beëindigd. Alle bewaartermijnen zijn af te leiden uit de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Het is pas na minstens vier (4) werkdagen weer mogelijk een conform zin 1 van paragraaf 4 afgemeld connected vehicle of mobile device opnieuw aan te melden.

   De gebruiker is verplicht een verkocht voertuig uiterlijk met de overdracht aan de koper af te melden van het platform.
  5. Het recht op opzegging om zwaarwegende redenen blijft voor beide partijen onverlet. Voorbeeld van een belangrijke reden zijn onder meer (i) een wezenlijke schending van een plicht door een partij, die ook na verstrijken van een door de andere partij gestelde termijn van dertig (30) dagen niet is hersteld, waardoor redelijkerwijs niet van de andere partij kan worden gevraagd nog langer aan de overeenkomst vast te houden, of (ii) de opening van een insolventieprocedure tegen een partij of de weigering ervan wegens gebrek aan middelen.
  6. Bepalingen over de looptijd en opzegging voor gebruikte TBDS-diensten of derde diensten zijn te vinden in de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Als de gebruiker of TBDS de platform-AV opzegt, worden daarmee op hetzelfde tijdstip van beëindiging ook alle diensten en Algemene voorwaarden voor dienstverlening opgezegd.
 8. Gegevens van de gebruiker en gegevensbescherming
  1. Opdrachtgegevens
   Opdrachtgegevens van de gebruiker over vervoersopdrachten met zijn klanten (de “opdrachtgegevens“) zal TBDS uitsluitend ten behoeve van de nakoming van de platform-AV, voor TBDS-diensten en/of voor derde diensten tijdens de looptijd van deze platform-AV gebruiken. Naast het eventueel doorgeven van opdrachtgegevens aan derde aanbieders in een omvang die voor de levering van derde diensten noodzakelijk is, zal TBDS de opdrachtgegevens van de gebruiker niet aan andere derden doorgeven.
  2. Geaggregeerde gegevens
   Geaggregeerde gegevens zijn gegevens die door TBDS niet in verband met een bepaalde chauffeur kunnen worden gebracht en die in het algemeen betrekking hebben op connected vehicles of mobile devices, op het gebruik ervan (bijv. laadtoestand of remslijtage) en/of op de ritten ervan (de “geaggregeerde gegevens“). Ze worden door het connected vehicle of het mobile device of door de gebruiker rechtstreeks naar het platform gestuurd en daar opgeslagen. Bij het opslaan worden de laatste 6 cijfers van het voertuigidentificatienummer en de chauffeursidentificatie onherkenbaar gemaakt. TBDS mag deze geaggregeerde gegevens tijdens de looptijd van de platform-AV en daarna gebruiken en aan derden doorgeven (i) ten behoeve van de nakoming van de platform-AV en/of daaronder afgesloten Algemene voorwaarden voor dienstverlening, (ii) ten behoeve van de nakoming van derde diensten tussen de gebruiker en derde aanbieders, (iii) voor andere eigen doeleinden (bijv. verhoging van de veiligheid, gegevensanalyse, tests of verbetering/uitbreiding van aanbod) van TBDS of concernondernemingen van de TRATON GROUP of Volkswagengroep, en (iv) indien ook de gebruiker niet te identificeren is, voor verkoop aan andere derden.
  3. Persoonsgegevens
   TBDS neemt de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. Dit omvat de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Duitse wet inzake gegevensbescherming in hun laatst geldende versies.
   1. TBDS Het verzamelen, verwerken en gebruiken door TBDS van de door het connected vehicle of mobile device, door de gebruiker en/of door een derde aanbieder aan het platform van TBDS overgedragen resp. doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker en zijn medewerkers (met name de chauffeur) (de “persoonsgegevens”) vindt plaats op basis van een afzonderlijk door de partijen af te sluiten overeenkomst voor opdrachtverwerking conform art. 28 Verordening gegevensbescherming (de “OVO”), waarmee TBDS als opdrachtnemer (opdrachtverwerker) de persoonsgegevens in opdracht van en volgens de instructies van de gebruiker als opdrachtgever (verantwoordelijke instantie) zal verwerken. De details blijken uit de apart overeen te komen OVO.

    De gebruiker blijft voor de gegevensverwerking in het kader van de OVO verantwoordelijk volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarborgt de toelaatbaarheid van de verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende personen (chauffeur en evt. andere personen).

    Voor zover voor het gebruik van afzonderlijke TBDS-diensten een verdere gegevensverwerking in de opdracht door TBDS nodig is, worden aan de bepalingen van de OVO bij het afsluiten van de betreffende Algemene voorwaarden voor dienstverlening verdere aanvullende bepalingen toegevoegd.

    Onderdeel van de verwerking van persoonsgegevens door TBDS in het kader van de OVO is bovendien dat het rijgedrag van de chauffeur en het gebruik van het connected vehicle of mobile device wordt geanalyseerd en dat op basis daarvan aan de gebruiker suggesties worden gedaan om de efficiëntie te verhogen (bijv. trainingen, aanbevelingen voor verbeteringen).
   2. Doorgeven aan derde aanbieders en aanvullende opdracht(gegevens)verwerking met derde aanbieders
    Voor zover het voor het gebruik van derde diensten noodzakelijk is dat TBDS persoonsgegevens aan derde aanbieders doorgeeft, wordt TBDS door de gebruiker krachtens de OVO opgedragen de persoonsgegevens aan de derde aanbieder door te geven dan wel de derde aanbieder hiertoe toegang te verlenen. Voor het doorgeven van persoonsgegevens door de gebruiker en/of TBDS aan een derde aanbieder moet de gebruiker in het kader van het afsluiten van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening zo nodig een aparte overeenkomst voor gegevensbescherming of een contract voor opdrachtverwerking conform Art. 28 Algemene verordening gegevensbescherming afsluiten.
   3. Toestemming van chauffeurs (chauffeursapp)
    Voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens van chauffeurs via de chauffeursapp op hun smartphone voor de in paragraaf 8 genoemde doeleinden zal TBDS van de chauffeurs via de chauffeursapp rechtstreeks een afzonderlijke toestemming vragen. De gebruiker wordt erop gewezen en gaat ermee akkoord dat de afgifte van de toestemming door de chauffeurs vrijwillig is, dat de chauffeur bij weigering (of intrekking) hiervan de chauffeursapp echter niet kan gebruiken en dat de diensten en/of derde diensten dan niet in combinatie met de chauffeursapp kunnen worden verleend.
   4. Eigen gebruik buiten de OVO
    Naast de rol van opdrachtnemer (opdrachtverwerker) als bedoeld in paragraaf ‎8.3.1 zal TBDS persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden als verantwoordelijke instantie tijdens de looptijd van deze platform-AV en daarna als volgt verwerken en gebruiken:
    1. Aggregatie van gegevens (d.w.z. gerelateerd aan connected vehicle of mobile device, waarbij de laatste 6 cijfers van het voertuigidentificatienummer onherkenbaar worden gemaakt en de chauffeursidentificatie wordt verwijderd) om de gegevens – ook na beëindiging van deze platform-AV – te evalueren, te analyseren en evt. aan derden (ondernemingen buiten de groep en concernondernemingen van de TRATON GROUP en/of Volkswagengroep) door te geven; en
    2. Analyse van rijprofielen zonder de laatste 6 cijfers en zonder chauffeursidentificatie voor de constante verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het dienstenaanbod, de foutdiagnose, het voorkomen van fouten en/of tests door TBDS alsook concernondernemingen van de TRATON GROUP en Volkswagengroep.
   5. Waarborgen van de betrouwbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens
    De gebruiker wordt erop gewezen dat hij als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een uitgebreide informatieplicht jegens de door de gegevensverwerking betroffen personen. Dienaangaande moeten de betreffende personen in nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal van alle informatie worden voorzien.

    Verder dient de gebruiker te waarborgen dat de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig plaatsvindt, dus dat er een rechtsgrondslag in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming aanwezig is.

    Er wordt op gewezen dat er – indien de gebruiker een ondernemingsraad heeft en afhankelijk van de door de gebruiker gebruikte TBDS-dienst en/of derde dienst – mogelijk medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad in werking treden en dat het noodzakelijk zou kunnen worden een ondernemingsovereenkomst betreffende de overeenkomstige verwerking van persoonsgegevens van werknemers af te sluiten.

    Voor het overige dient de gebruiker te garanderen dat door de inrichting van de diensten de verwerking van persoonsgegevens van de werknemers uitsluitend voor het uitvoeren van het dienstverband plaatsvindt.
  4. Licentie
   De gebruiker verleent TBDS hierbij voor het in paragraaf ‎8 beschreven verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven van de betreffende gegevens de vereiste niet-exclusieve, wereldwijde, evt. in onderlicentie te geven gebruiks- en verwerkingsrechten voor de in paragraaf 8 beschreven duur.. Dit recht omvat het recht op wijziging, verdere ontwikkeling, vermenigvuldiging en – in de boven aangegeven omvang – verspreiding en verkoop. Deze verlening van gebruiksrechten vormt geen toestemming als bedoeld in de wetgeving voor gegevensbescherming.
  5. Vrijwaring
   Indien de gebruiker nalaat een verkocht voertuig tijdig af te melden conform paragraaf ‎7.4 hierboven, moet hij TBDS vrijwaren van schade wegens het mogelijk ongeoorloofde verwerken van gegevens van de koper en zijn medewerkers, tenzij dit de gebruiker niet te verwijten valt.
 9. Aansprakelijkheid en garantie in ruimte zin
  1. Aansprakelijkheid
   1. TBDS stelt zich aansprakelijk voor schade die door opzet en/of grove nalatigheid van TBDS of van door deze ingeschakelde derden is veroorzaakt. Voor schade die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid van TBDS of van door hem ingeschakelde derden, stelt TBDS zich alleen aansprakelijk voor zover er een kardinale verplichting wordt geschonden. Kardinale verplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen die een correcte uitvoerbaarheid van de overeenkomst überhaupt mogelijk maken en op de nakoming waarvan de gebruiker heeft vertrouwd en mocht vertrouwen. In geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van TBDS beperkt tot de normaal te verwachten schade.

    Voorzover een TBDS-dienst en of derde dienst kosteloos wordt geleverd: in geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen hoeft TBDS gelet op de kosteloosheid van de dienst bovendien alleen maar in te staan voor de zorgvuldigheid die TBDS in eigen aangelegenheden pleegt te betrachten.
   2. Voor het overige is de aansprakelijkheid van TBDS voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.
  2. Overige uitsluitingen
   1. TBDS stelt zich niet aansprakelijk voor de correcte toestand van voertuigen van de gebruiker waarvoor de dienst wordt geleverd. De dienst is slechts bedoeld ter ondersteuning van de gebruiker; de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften en voor het gebruik alsook de toestand van de voertuigen berust bij de eigenaar resp. chauffeur ervan.
   2. De terbeschikkingstelling van RIO Boxen en/of RIO-zendeenheden maken geen deel uit van deze platform-AV. Met deze platform-AV wordt hiervoor geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard.
   3. Dienovereenkomstig wordt met deze platform-AV ook geen garantie in ruimte zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige diensten (met name voor ontbrekende of foutieve gegevens) en/of voor schade de het gevolg zijn van storingen en/of uitval van de voertuigen, de RIO Boxen en/of de RIO-zendeenheden en/of van gegevens die door de gebruiker verkeerd zijn ingevoerd.
   4. TBDS verleent op grond van deze platform-AV bovendien geen garantie in ruime zin en/of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derde diensten van derde aanbieders. Aansprakelijkheids- en garantieclaims voor eigen TBDS-diensten worden uitsluitend beoordeeld op grond van de steeds afzonderlijk af te sluiten Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
 10. Vertrouwelijkheid
  1. TBDS en de gebruiker verplichten zich steeds strikte geheimhouding te betrachten over de vertrouwelijke informatie betreffende de ander en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze platform-AV en het daarmee nagestreefde doel. Deze verplichting blijft na beëindiging van de overeenkomst gedurende een periode van drie (3) jaar bestaan. Punt 8 blijft onverminderd van kracht.
  2. De vertrouwelijkheidsbepaling van paragraaf 1 hierboven vindt geen toepassing als de vertrouwelijke informatie (i) van de betreffende andere partij bij het overeenkomen van de platform-AV aantoonbaar al bekend was of daarna door derden bekend wordt gemaakt, zonder dat daardoor een vertrouwelijkheidsovereenkomst wordt geschonden, (ii) bij het overeenkomen van de platform-AV publiekelijk bekend is of daarna publiekelijk bekend wordt gemaakt, voor zover dit niet het gevolg is van een schending van deze platform-AV, (iii) door een partij met voorafgaande toestemming van de andere partij voor andere doeleinden buiten deze platform-AV mag worden gebruikt, of (iv) op grond van wettelijke verplichtingen of op bevel van een rechtbank of een overheidsorgaan openbaar moet worden gemaakt; voor zover toegestaan en mogelijk zal de tot openbaarmaking verplichte partij de betreffende andere partij vooraf hiervan op de hoogte stellen en haar in de gelegenheid stellen in rechte op te komen tegen de openbaarmaking.
 11. Overige bepalingen
  1. Indien de terbeschikkingstelling van het platform vanwege overmacht niet mogelijk is, wordt TBDS voor de duur en in de mate van de effecten ervan vrijgesteld van de terbeschikkingstelling van het platform, indien TBDS passende voorzorgsmaatregelen om de gevolgen ervan te voorkomen heeft genomen. Onder overmacht moet elke buiten de invloed van TBDS liggende gebeurtenis worden verstaan waardoor TBDS geheel of ten dele wordt gehinderd in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder brandschade, overstromingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen alsmede niet aan TBDS te wijten bedrijfsstoringen of overheidsmaatregelen.TBDS zal de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van het intreden en verdwijnen van de overmacht en naar beste vermogen proberen een einde te maken aan de overmacht en de effecten ervan zo veel mogelijk te beperken.
  2. Indien enkele bepalingen van deze platform-AV geheel of ten dele ongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De partijen zullen in dit geval de ongeldige en onuitvoerbare bepaling door een geldige bepaling vervangen die de oorspronkelijke overeenkomst en de economische voornemens van de partijen zo dicht mogelijk benadert. Een leemte in deze platform-AV wordt daarmee gedicht.
  3. Wijzigingen en aanvullingen op deze platform-AV moeten in tekstvorm worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een overeenkomst over de opheffing van deze vereiste voor een tekstvorm.
  4. Deze platform-AV zijn beschikbaar in meerdere taalversies, waarbij de Duitse originele versie in geval van tegenstrijdigheden de doorslag geeft.
  5. Deze platform-AV vallen m.b.t. de toepassing en interpretatie ervan onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de collisienormen en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Exclusief bevoegde rechtbank bij geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze platform-AV is München.

Bijlage 1 Landen conform paragraaf 1.2 van deze platform-AV

Bijlage 1:

Lijst van de landen conform paragraaf 1.2 van de Algemene voorwaarden voor het platformgebruik

Lidstaten van de Europese Unie:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (overzeese gebieden uitgesloten), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (overzeese gebieden uitgesloten), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (overzeese gebieden uitgesloten), Oostenrijk, Polen, Portugal (overzeese gebieden uitgesloten), Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje (overzeese gebieden uitgesloten), Tsjechische Republiek en Zweden

Andere staten:
IJsland, Liechtenstein, Noord-Ierland (overzeese gebieden uitgesloten), Noorwegen (overzeese gebieden uitgesloten), Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië, Zwitserland, Zuid-Korea (Republiek Korea)


Stand: 19 september 2022