Algemene voorwaarden voor dienstverlening m.b.t. de dienst Geo

 1. Onderwerp
  1. De onderhavige Algemene voorwaarden voor dienstverlening vormen een speciale overeenkomst tussen TB Digital Services GmbH ("TBDS") en haar gebruiker (de "gebruiker"). De Algemene voorwaarden voor dienstverlening regelen de levering van de in paragraaf 2 beschreven dienst via het RIO-platform door TBDS aan de gebruiker (de “TBDS-diensten”). Ze vormen een overeenkomst in aanvulling op de tussen de gebruiker en TBDS reeds overeengekomen algemene voorwaarden voor het gebruik van het RIO-platform (de “RIO-platform-AV”).
  2. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins in deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geregeld, zijn op deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening de regelingen van de tussen de gebruiker en TBDS reeds overeengekomen algemene voorwaarden van het RIO-platform van toepassing. In de algemene voorwaarden van het RIO-platform gedefinieerde begrippen gelden ook voor deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
  3. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening worden via het RIO-platform conform de regelingen uit de paragrafen 2.1 en 2.3 van de algemene voorwaarden van het RIO-platform overeengekomen.
  4. Nadat het MAN voertuig/de MAN voertuigen in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt, moet de gebruiker op de Marketplace van het RIO-platform op de betreffende knop voor het verkrijgen van de dienst Geo klikken en deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening incl. de prestatiebeschrijving bevestigen. Met het voltooien van het bestelproces komt nog geen overeenkomst met TBDS tot stand; veeleer gaat het hierbij om het doen van een aanbod door de gebruiker. Pas met de bevestiging van de aanvaarding door TBDS (dit wordt de gebruiker meegedeeld via het RIO-platform) komt de overeenkomst over de dienst GEO tot stand. TBDS behoudt zich daarnaast het recht voor, nadat de gebruiker een aanbod heeft gedaan en voordat TBDS het aanbod heeft aanvaard, een solvabiliteitscontrole, sanctielijstcontrole en een controle van het BTW-identificatienummer van de gebruiker uit te voeren. Ook na aanvaarding van het aanbod behoudt TBDS zich het recht voor met regelmatige tussenpozen een BTW-identificatienummercontrole, kredietwaardigheidscontrole en/of sanctielijstcontrole uit te voeren.
   Aan het gebruik van de dienst wordt de voorwaarde verbonden dat er voor de nakoming geen belemmeringen bestaan op grond van nationale of internationale voorschriften, met name uitvoerbeperkingen en embargo’s of andere wettelijke restricties. De gebruiker is verplicht alle informatie en documenten te overleggen die voor het gebruik van de dienst nodig zijn. Vertragingen als gevolg van uitvoercontroles of vergunningsprocedures stellen de levering van diensten tijdelijk buiten werking. Wanneer vereiste vergunningen niet worden verleend, worden de Algemene voorwaarden voor dienstverlening geacht niet te zijn overeengekomen; recht op schadeloosstelling wordt in dit opzicht en in verband met voornoemde vertragingen uitgesloten.
  5. § 312i lid 1 zin 1 nr. 1 t/m 3 en zin 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek gelden niet bij het overeenkomen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening.

 2. TBDS-dienst
  1. TBDS levert tijdens de looptijd van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening aan de gebruiker de volgende TBDS-dienst, die in de prestatiebeschrijving van de dienst nader wordt gespecificeerd:

   Aanduiding

   Korte omschrijving

   Geo

   Geo is een uitbreiding van de wagenparkmonitor met het doel, de klant een gedetailleerder overzicht te geven van de actuele posities van zijn voertuigen. Toegevoegd worden verdere functies zoals Point of Interest, Geofences en Routeplanning en een opslagduur van de gegevens gedurende 25 maanden.

   De gedetailleerde prestatiebeschrijving van de dienst alsmede de technische eisen en de voor de gebruikmaking van de dienst te betalen vergoeding zijn in huidige vorm op de Marketplace van het RIO-platform op de website https://rio.cloud in te zien en te downloaden.

  2. De beschikbaarheid van het RIO-platform voor de te leveren bovengenoemde MAN TBDS-dienst is geregeld volgens paragraaf 3.2 van de algemene voorwaarden van het RIO-platform.

  3. Belangrijke opmerking: Met betrekking tot de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijzen wij uitdrukkelijk naar paragraaf 8 van de algemene voorwaarden van het platform. De gebruiker blijft voor de gegevensverwerking in het kader van de opdrachtgegevensverwerking door TBDS verantwoordelijk volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarborgt de toelaatbaarheid van de verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende personen (chauffeur en evt. andere personen). Dit omvat de uitgebreide informatieplicht van de gebruiker tegenover de betreffende personen en het creëren van een rechtsgrondslag i.v.m. de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 3. Vergoeding

  1. De voor de TBDS-dienst te betalen vergoeding is geregeld conform de gegevens op het platform op https://rio.cloud en is exclusief de wettelijke omzetbelasting. De vergoeding is conform het aantal door de gebruiker geregistreerde voertuigen voor de TBDS-dienst. Met het registreren door de gebruiker neemt het voertuig deel aan de dienst en wordt tot op de dag nauwkeurig afgerekend.

  2. De vergoeding dient, na facturatie door TBDS, door de gebruiker aan de in paragraaf 4.2 van de algemene voorwaarden van het RIO-platform genoemde aanbieder van betalingsdiensten van TBDS betaald te worden. Deze betaling geldt tegenover TBDS.

  3. Als de gebruiker ook na voorafgaande passende schriftelijke aanmaning door TBDS achterstallig is met de betaling, kan TBDS na voorafgaande verdere aankondiging van minimaal één (1) week de levering van de TBDS-dienst onder deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening tot ontvangst van de betaling opschorten.

  4. In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke omzetbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Dergelijke belastingen worden door TBDS boven op de overeengekomen vergoeding bij de gebruiker in rekening gebracht.
   Indien een Reverse Charge-mechanisme of een vergelijkbare vereenvoudigende methode (volgens welke de ontvanger van een levering of dienst verplicht is zelf aangifte te doen of omzetbelasting of vergelijkbare belastingen in te houden) moet worden toegepast, moet de gebruiker de eigen aangifte of de inhouding aan de bevoegde belastingdienst binnen de voorgeschreven tijd uitvoeren. Indien zo’n mechanisme optioneel wordt toegepast, komen de partijen de toepassing van dit mechanisme overeen. Onafhankelijk hiervan zijn de prijzen en vergoedingen in beide gevallen zonder omzetbelasting of vergelijkbare belastingen berekend en betalingen van de gebruiker aan TBDS moeten ten bedrage van de contractueel overeengekomen prijs zonder aftrek worden verricht.

  5. De gebruiker en TBDS zijn steeds zelf verantwoordelijk voor de op hun inkomsten gebaseerde winstbelastingen.
   In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke bronbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Mocht de vergoeding aan een wettelijke bronbelasting onderworpen zijn, dan mag de gebruiker geen bedragen voor bronbelasting volgens het nationaal recht van de staat waarvan hij ingezetene is inhouden op de betaling aan TBDS. Dergelijke belastingen moet de gebruiker boven op de overeengekomen vergoeding aan TBDS voor eigen rekening aan de betreffende belastingdienst namens TBDS betalen.
   Indien er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (“belastingverdrag”) bestaat tussen de staten waarin TBDS en de gebruiker zijn gevestigd, mag de gebruiker het volgens het toepasselijke belastingverdrag voorgeschreven maximumbedrag van bronbelasting aan de betreffende belastingdienst voldoen, voor zover is voldaan aan de voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). De gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de formele voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). TBDS stelt de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een vestigingsverklaring ter beschikking.
   De gebruiker is verplicht uit eigen beweging en onmiddellijk een officieel bewijs van de namens TBDS afgedragen belasting te overleggen aan TBDS. Indien een officieel bewijs niet of te laat wordt overlegd, moet de gebruiker TBDS vrijwaren van alle schade als gevolg van het niet of te laat overleggen van het bewijs.

 4. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening

  1. Voor wijzigingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening is toestemming van beide partijen vereist, tenzij in deze paragraaf 4 anders is bepaald.

  2. TBDS kan in het kader van de levering van de TBDS-dienst passende technische wijzigingen aanbrengen, met name voor zover dit noodzakelijk is om de functionaliteit ervan te verbeteren of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

  3. TBDS kan in het kader van de levering van de TBDS -dienst ook inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, indien deze het dienstenaanbod voor de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de TBDS -dienst niet verkleinen of indien de gebruiker niet conform onderstaande paragraaf 4.4 bezwaar heeft gemaakt tegen deze wijziging.

  4. Passende prestatiewijzigingen in het kader van de levering van de TBDS-dienst en passende prijsverhogingen worden aan de gebruiker schriftelijk gemeld, waarbij hem de mogelijkheid wordt geboden binnen zes (6) weken bezwaar te maken tegen een wijziging. Als bezwaar (schriftelijk of via e-mail) tegen een passende prestatiewijziging/prijsverhoging binnen deze zes (6) weken uitblijft, wordt dat geïnterpreteerd als instemming met de prestatiewijziging/prijsverhoging, indien de gebruiker in het kader van de melding van de wijziging is gewezen op dit rechtsgevolg. Als de gebruiker bezwaar maakt tegen een prestatiewijziging/prijsverhoging, kan TBDS gebruikmaken van een direct opzeggingsrecht met betrekking tot de Algemene voorwaarden voor dienstverlening tegenover de gebruiker; daarnaast kan de gebruiker de Algemene voorwaarden voor dienstverlening ook, wanneer sprake is van een TBDS-dienst met onbepaalde duur, te allen tijde op overeengekomen wijze opzeggen resp. zijn registratie op het RIO-platform deactiveren.

 5. Garantie in ruime zin en aansprakelijkheid

  1. Garantie in ruime zin

   1. De gebruiker zal TBDS een gebrek in de TBDS-dienst onmiddellijk meedelen. TBDS zal gebreken in de TBDS-dienst binnen een redelijke termijn verhelpen. Wanneer het verhelpen van een gebrek binnen een redelijke termijn twee (2) keer mislukt, heeft de gebruiker het recht deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening buitengewoon op te zeggen.

    Andere aanspraken van de gebruiker zijn geregeld volgens paragraaf 5.2.

   2. Aanspraken wegens gebreken zijn uitgesloten voor zover deze door de gebruiker of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

  2. Aansprakelijkheid

   TBDS stelt zich aansprakelijk voor schade die door opzet en/of grove nalatigheid van TBDS of van door deze ingeschakelde derden is veroorzaakt. Voor schade die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid van TBDS of van door hem ingeschakelde derden, stelt TBDS zich alleen aansprakelijk voor zover er een kardinale verplichting wordt geschonden. Kardinale verplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen die een correcte uitvoerbaarheid van de overeenkomst überhaupt mogelijk maken en op de nakoming waarvan de gebruiker heeft vertrouwd en mocht vertrouwen.

   In geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van TBDS beperkt tot de normaal te verwachten schade, maximaal echter begrensd tot 100% van de jaarlijkse vergoeding.

   Indien een TBDS-dienst gratis wordt geleverd geldt: in geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen hoeft TBDS gelet op de kosteloosheid van de TBDS-dienst bovendien alleen maar in te staan voor de zorgvuldigheid die TBDS in eigen aangelegenheden pleegt te betrachten.

  3. Overige uitsluitingen

   1. TBDS stelt zich niet aansprakelijk voor de correcte toestand van voertuigen van de gebruiker waarvoor de TBDS-dienst wordt geleverd. De TBDS-dienst is slechts bedoeld ter ondersteuning van de gebruiker; de verantwoordelijkheid voor de naleving van voorschriften en voor het gebruik en de toestand van de voertuigen berust bij de eigenaar resp. chauffeur van de voertuigen.

   2. De terbeschikkingstelling van RIO-Boxen en/of RIO-zendeenheden maakt geen deel uit van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt hiervoor geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard.

   3. Dienovereenkomstig wordt er met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening ook geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige TBDS-diensten (met name voor ontbrekende of foutieve gegevens) en/of voor schade die het gevolg is van storingen en/of uitval van de voertuigen, de RIO-Boxes, de RIO-zendeenheden en/of het gevolg is van gegevens die door de gebruiker verkeerd zijn ingevoerd.

 6. Looptijd en opzegging

  1. Looptijd
   Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening kunnen voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde vaste looptijd (met 12 of 36 maanden) worden afgesloten. De keuze van de looptijd vindt plaats door de gebruiker, door middel van het boekingsproces van de TBDS-dienst in de RIO Marketplace.
  2. Opzegging

   1. Indien deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening met een onbepaalde looptijd zijn overeengekomen, kan de gebruiker deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening op elk moment zonder inachtneming van een termijn tegenover TBDS op normale wijze opzeggen; een opzegging is eveneens mogelijk door een deactivering op de RIO Marketplace door de gebruiker. Na een dergelijke deactivering zal een reactivering bij het gebruik van een RIO-Box minstens vier (4) werkdagen in beslag nemen.

   2. TBDS kan de Algemene voorwaarden voor dienstverlening, voor zover een looptijd voor onbepaalde tijd werd overeengekomen, met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden aan het einde van de maand op normale wijze opzeggen.

   3. Indien deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen is een normale opzegging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening gedurende de gebruiksduur door de gebruiker uitgesloten. Ook een deactivering op het RIO-platform door de gebruiker ontslaat deze niet van zijn betalingsverplichting jegens TBDS.

   4. Het recht op opzegging om zwaarwegende redenen blijft voor beide partijen onverlet.
    Zwaarwegende redenen voor een buitengewone opzegging door de gebruiker zijn in het bijzonder de verkoop van het voertuig waarop een digitale dienst met een actief bepaalde en vaste looptijd is vrijgeschakeld of een andere ruil van eigenaar dan wel de stillegging van het voertuig, die een periode van zes (6) maanden heeft overschreden. De betalingsplicht van de gebruiker bestaat tot aan het bewijzen van de opzeggingsreden. De verwerking van de opzegging kan tot drie (3) werkdagen in beslag nemen.

   5. Opzegging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening om welke reden dan ook laat de algemene voorwaarden van het RIO-platform en eventuele andere overeengekomen Algemene voorwaarden voor dienstverlening voor andere TBDS-diensten onverlet. Wanneer de algemene voorwaarden van het RIO-platform om welke reden dan ook worden beëindigd, worden daarmee op hetzelfde tijdstip van beëindiging ook de onderhavige Algemene voorwaarden voor dienstverlening opgezegd, voor zover deze voor een bepaalde vast looptijd werden overeengekomen; in geval van een overeenkomst met een vaste looptijd geldt paragraaf 6.2.3.

  3. Wissen van gegevens
   TBDS verplicht zich na beëindiging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening in aanvulling op paragraaf 2.1 van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening de gegevenshistorie van de gebruiker na een periode van vijfentwintig (25) maanden te wissen.

 7. Vertrouwelijkheid

  1. TBDS en de gebruiker verplichten zich steeds strikte geheimhouding te betrachten over de vertrouwelijke informatie betreffende de ander en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening en het daarmee nagestreefde doel. Deze verplichting blijft na beëindiging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening gedurende gedurende een periode van drie (3) jaar van kracht.

  2. De vertrouwelijkheidsbepaling van paragraaf 7,1 vindt geen toepassing als de vertrouwelijke informatie (i) van de betreffende andere partij bij het overeenkomen van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening aantoonbaar al bekend was of daarna door derden bekend wordt gemaakt, zonder dat daardoor een vertrouwelijkheidsovereenkomst wordt geschonden, (ii) bij het overeenkomen van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening publiekelijk bekend is of daarna publiekelijk bekend wordt gemaakt, voor zover dit niet het gevolg is van een schending van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening, (iii) door een partij met voorafgaande toestemming van de andere partij voor andere doeleinden buiten deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening mag worden gebruikt, of (iv) op grond van wettelijke verplichtingen of op bevel van een rechtbank of een overheidsorgaan openbaar moet worden gemaakt; voor zover toegestaan en mogelijk zal de tot openbaarmaking verplichte partij de betreffende andere partij vooraf hiervan op de hoogte stellen en haar in de gelegenheid stellen in rechte op te komen tegen de openbaarmaking.

 8. Overige bepalingen

  1. Indien de terbeschikkingstelling van de TBDS-diensten vanwege overmacht niet mogelijk is, wordt TBDS voor de duur en in de mate van de effecten vrijgesteld van de terbeschikkingstelling van de TBDS-diensten, indien TBDS passende voorzorgsmaatregelen om de gevolgen ervan te voorkomen heeft genomen. Onder overmacht moet elke buiten de invloed van TBDS liggende gebeurtenis worden verstaan waardoor TBDS geheel of ten dele wordt gehinderd in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder brandschade, overstromingen, stakingen en uitsluitingen alsmede niet aan TBDS te wijten bedrijfsstoringen of overheidsmaatregelen. Hieronder valt ook het uitvallen van het RIO-platform als gevolg van overmacht.

   TBDS zal de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van het intreden en verdwijnen van de overmacht en naar beste vermogen proberen een einde te maken aan de overmacht en de effecten ervan zo veel mogelijk te beperken.

  2. Indien enkele bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of ten dele ongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling zullen de partijen een geldige bepaling overeenkomen die de ongeldige bepaling naar strekking en doel zo dicht mogelijk benadert. Een leemte in deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt daarmee gedicht.

  3. TBDS is gerechtigd om rechten en/of plichten voortvloeiende uit deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ondernemingen die met TBDS zijn verbonden in de zin van §§ 15 e.v. van de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (AktG). In het geval van overdracht van alle rechten en plichten heeft de gebruiker het recht deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening op te zeggen.

  4. De gebruiker is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TBDS niet gerechtigd om rechten en/of plichten voortvloeiende uit deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

  5. Wijzigingen in en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening moeten in tekstvorm worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een overeenkomst over de opheffing van deze vereiste voor een tekstvorm.

  6. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn beschikbaar in betreffende taalversies, waarbij de Duitse originele versie in geval van tegenstrijdigheden de doorslag geeft.

  7. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland (met uitsluiting van het collisierecht). Uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening is München.


Stand:


04.11.2023