Algemene voorwaarden voor dienstverlening over de dienst MAN ServiceCare S en MAN ServiceCare M

 1. Onderwerp
  1. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van MAN Truck & Bus SE (“MAN T&B”) regelen de levering van de in paragraaf 2 beschreven diensten via het door TB Digital Services GmbH (“TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München, beheerde RIO-platform door MAN T&B aan de gebruiker. Ze vormen een overeenkomst in aanvulling op de tussen de gebruiker en TBDS reeds overeengekomen algemene voorwaarden van het RIO-platform.
  2. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins in deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geregeld, zijn op deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening de regelingen van de tussen de gebruiker en TBDS reeds overeengekomen algemene voorwaarden van het RIO-platform van toepassing. In de algemene voorwaarden van het RIO-platform gedefinieerde begrippen gelden ook voor deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
  3. De Algemene voorwaarden voor dienstverlening worden via het RIO-platform conform de regelingen uit paragraaf 2.2 van de algemene voorwaarden van het RIO-platform overeengekomen.
  4. De dienst MAN ServiceCare wordt aangeboden in de niveaus “S” en “M”. Deze twee producten zijn op elkaar voortgebouwd, dat wil zeggen dat de omvang van de functionaliteiten van deze producten per niveau toeneemt.
  5. Nadat het voertuig/de voertuigen in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt, moet de gebruiker op de marktplaats van het RIO-platform op de betreffende knop voor het verkrijgen van de dienst MAN ServiceCare S of M klikken. In het kader van de productactivering moet de gebruiker deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening inclusief de prestatiebeschrijving bevestigen. Opdat de dienst MAN ServiceCare kan worden uitgevoerd, is het in het kader van de activering bovendien verplicht dat de gebruiker in een volgende stap aan elk voor de dienst geselecteerd voertuig een contactpersoon incl. contactgegevens (aan de kant van de gebruiker) toewijst, en een geautoriseerde erkende MAN werkplaats (een werkplaats die deel uitmaakt van het MAN After Sales-netwerk) als stamwerkplaats waar de onderhoudswerkzaamheden in de regel worden uitgevoerd. Aan een voertuig kan slechts één stamwerkplaats worden toegewezen. Daarbij moet de stamwerkplaats zich in een land bevinden waarvoor MAN ServiceCare is geactiveerd. Zie hiervoor de prestatiebeschrijving van MAN ServiceCare S of M. Afhankelijk van het voertuigtype kan de keuze van de stamwerkplaatsen beperkt zijn. Pas met de bevestiging van de aanvaarding door MAN T&B (dit wordt de gebruiker meegedeeld via e-mail of via het RIO-platform) komt de overeenkomst over de dienst MAN ServiceCare S of M tot stand. MAN T&B behoudt zich daarnaast het recht voor, nadat de gebruiker een aanbod heeft gedaan en voordat MAN T&B het aanbod heeft aanvaard, een solvabiliteitscontrole, sanctielijstcontrole en een controle van het BTW-identificatienummer van de gebruiker uit te voeren. Ook na aanvaarding van het aanbod behoudt MAN T&B zich het recht voor met regelmatige tussenpozen een BTW-identificatienummercontrole, solvabiliteitscontrole en/of sanctielijstcontrole uit te voeren.

   Aan het gebruik van de dienst wordt de voorwaarde verbonden dat er voor de nakoming geen belemmeringen bestaan op grond van nationale of internationale voorschriften, met name uitvoerbeperkingen en embargo’s of andere wettelijke restricties. De gebruiker is verplicht alle informatie en documenten te overleggen die voor het gebruik van de dienst nodig zijn. Vertragingen als gevolg van uitvoercontroles of vergunningsprocedures stellen de levering van diensten tijdelijk buiten werking. Wanneer vereiste vergunningen niet worden verleend, worden de Algemene voorwaarden voor dienstverlening geacht niet te zijn overeengekomen; recht op schadeloosstelling wordt in dit opzicht en in verband met voornoemde vertragingen uitgesloten.
  6. Deze dienst wordt uitsluitend uitgevoerd voor ondernemingen die gevestigd zijn in een van de in de beschrijving van de diensten genoemde landen en uitsluitend aan ondernemingen conform § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
  7. § 312i lid 1 zin 1 nr. 1 t/m 3 en zin 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek gelden niet bij het overeenkomen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
 2. De diensten en technische eisen
  1. MAN T&B biedt de gebruiker gedurende de looptijd van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening een van de volgende MAN T&B-diensten aan:

   Aanduiding van de diensten

   Korte beschrijving van de diensten

   Vergoeding in euro (netto)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S informeert de gebruiker niet-bindend over aanstaande onderhoudsafspraken met betrekking tot zijn voor MAN ServiceCare geregistreerde voertuigen en assisteert bij het maken van onderhoudsafspraken met een door de gebruiker te selecteren erkende MAN werkplaats, die niet identiek hoeft te zijn aan de stamwerkplaats. Diensten van de erkende MAN werkplaats maken geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening.

   gratis

   MAN ServiceCare M

   In aanvulling op de functionaliteiten van MAN ServiceCare S biedt MAN ServiceCare M de gebruiker de mogelijkheid te bepalen welke onderhoudsomvangen van de geselecteerde erkende MAN werkplaats beheerd en geleverd worden. Tegelijkertijd krijgt de gebruiker informatie over de actuele onderhoudstoestand van zijn voertuig te zien. De gebruiker krijgt hierdoor de mogelijkheid zelfstandig werkplaatsafspraken te plannen.

   zie Marktplaats RIO-platform

   De gedetailleerde prestatiebeschrijvingen van de diensten MAN ServiceCare S en M alsmede de betreffende prijzen zijn in de actuele vorm op de marktplaats van het RIO-platform onder het webadres https://rio.cloud in te zien en kunnen daar worden gedownload.

  2. De beschikbaarheid van het RIO-platform voor de te leveren diensten is conform paragraaf 3.2 van de algemene voorwaarden van het RIO-platform.

  3. Belangrijke opmerking: Met betrekking tot de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijzen wij uitdrukkelijk naar paragraaf 8 van de algemene voorwaarden van het platform. De gebruiker blijft voor de gegevensverwerking in het kader van de opdrachtgegevensverwerking door TBDS verantwoordelijk volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarborgt de toelaatbaarheid van de verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende personen (chauffeur en evt. andere personen). Dit omvat de uitgebreide informatieplicht van de gebruiker tegenover de betreffende personen en het creëren van een rechtsgrondslag i.v.m. de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  4. Aan de onder de algemene voorwaarden van het RIO-platform overeengekomen opdrachtgegevensverwerking worden de volgende regelingen ten behoeve van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening toegevoegd: De gebruiker geeft MAN T&B evenals TBDS toestemming om gegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst MAN ServiceCare S of M en voor het onderhoud van het voertuig van de gebruiker, door te geven aan de door de gebruiker te selecteren stamwerkplaats en iedere andere door de gebruiker in afzonderlijke gevallen voor de levering van diensten geselecteerde erkende MAN werkplaats en aan de verantwoordelijke landelijke MAN distributeur ten behoeve van de kwaliteitsborging van de dienst MAN ServiceCare. Hierbij gaat het om gegevens die nodig zijn voor het aanstaande onderhoud, zoals contactgegevens van de klant, voertuigidentificatienummer, onderhoudsgegevens, brandstof- en vloeistofpeil, bandenspanning, remvoeringen, etc. Afhankelijk van het voertuigtype, van de voertuigconfiguratie en van de betreffende Telematic Board Module (TBM) worden de gegevens eventueel niet of slechts beperkt weergegeven. Met een Telematic Board Module wordt ofwel naar de RIO Box ofwel naar de TBM2 verwezen. De TBM2 verzendt de gegevens naar het T-Systems-platform (productbeschrijving: Logiweb/MAN TeleMatics). Het T-Systems-platform stuurt deze voertuigberichten naar het RIO-platform. Hiervoor moet op het T-Systems-platform een deel van de gegevens opgeslagen/verwerkt worden.

  5. Belangrijke opmerking voor klanten met TBM2-voertuigen: Indien een voertuig met TBM2 is uitgerust, moet de gebruiker vóór de aankoop van het product zijn actuele interface-verbindingen (API) controleren. Via de API zijn externe systemen/systemen van derden, zoals logistieke software of eigen ontwikkelingen, aangesloten op het MAN TeleMatics-platform; bij een niet-compatibele API-interface bestaat het gevaar dat de verbinding met de externe systemen/systemen van derden niet meer tot stand kan worden gebracht. Voor noodzakelijke aanpassingen van de interface bij de klant kan MAN T&B niet aansprakelijk worden gesteld. Deze aanpassingen zijn voor eigen rekening.

 3. Vergoeding

  1. De voor de diensten te betalen vergoeding is conform de gegevens op het platform op rio.cloud en is exclusief de wettelijke omzetbelasting. De afrekening vindt pro rata temporis plaats voor maanden waarin voor slechts een deel van de maand een contract was afgesloten voor een dienst.

  2. De vergoeding dient na facturatie door MAN T&B door de gebruiker aan de in paragraaf 4.2 van de Algemene voorwaarden van het RIO-platform genoemde aanbieder van betalingsdiensten te worden voldaan. Deze betaling geldt in dat geval als ontvangen door MAN T&B.

  3. Als de gebruiker ook na voorafgaande passende schriftelijke aanmaning door MAN T&B achterstallig is met de betaling, dan kan MAN T&B na voorafgaande aankondiging van minimaal een (1) week de levering van de diensten onder deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening tot ontvangst van de betaling opschorten.

  4. In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke omzetbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Dergelijke belastingen worden door MAN T&B boven op de overeengekomen vergoeding bij de gebruiker in rekening gebracht.

   Indien een Reverse Charge-mechanisme of een vergelijkbare vereenvoudigende methode (volgens welke de ontvanger van een levering of dienst verplicht is zelf aangifte te doen of omzetbelasting of vergelijkbare belastingen in te houden) moet worden toegepast, moet de gebruiker de eigen aangifte of de inhouding aan de bevoegde belastingdienst binnen de voorgeschreven tijd uitvoeren. Indien zo’n mechanisme optioneel wordt toegepast, komen de partijen de toepassing van dit mechanisme overeen. Onafhankelijk hiervan zijn de prijzen en vergoedingen in beide gevallen zonder omzetbelasting of vergelijkbare belastingen berekend en betalingen van de gebruiker aan MAN T&B moeten ten bedrage van de contractueel overeengekomen prijs, zonder aftrek worden verricht.

  5. De gebruiker en MAN T&B zijn steeds zelf verantwoordelijk voor de op hun inkomsten gebaseerde winstbelastingen.

   In de prijzen en genoemde vergoedingen zijn de wettelijke bronbelasting of vergelijkbare belastingen niet inbegrepen. Mocht de vergoeding aan een wettelijke bronbelasting onderworpen zijn, dan mag de gebruiker geen bedragen voor bronbelasting volgens het nationaal recht van de staat waarvan hij ingezetene is inhouden op de betaling aan MAN T&B. Dergelijke belastingen moet de gebruiker boven op de overeengekomen vergoeding aan MAN T&B voor eigen rekening aan de betreffende belastingdienst namens MAN T&B betalen.

   Indien er een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (“belastingverdrag”) bestaat tussen de staten waarin MAN T&B en de gebruiker zijn gevestigd, mag de gebruiker het volgens het toepasselijke belastingverdrag voorgeschreven maximumbedrag van bronbelasting aan de betreffende belastingdienst voldoen, voor zover is voldaan aan de voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). De gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de formele voorwaarden voor een vermindering van bronbelasting (evt. tot nul). MAN T&B stelt de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een vestigingsverklaring ter beschikking.

   De gebruiker is verplicht uit eigen beweging en onmiddellijk een officieel bewijs van de namens MAN T&B afgedragen belasting te overleggen aan MAN T&B. Indien een officieel bewijs niet of te laat wordt overlegd, moet de gebruiker MAN T&B vrijwaren van alle schade als gevolg van het niet of te laat overleggen van het bewijs.

 4. Wijzigingen

  1. Voor wijzigingen van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening is toestemming van beide partijen vereist, tenzij in deze paragraaf 4 anders is bepaald.

  2. MAN T&B kan in het kader van de levering van de diensten passende technische wijzigingen aanbrengen, met name voor zover dit noodzakelijk is om de deugdelijke werking ervan te verbeteren of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

  3. MAN T&B kan in het kader van de levering van de diensten ook inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, indien deze het dienstenaanbod voor de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de dienst niet verkleinen of indien de gebruiker niet conform onderstaande paragraaf ‎4 ‎ onder bezwaar heeft gemaakt tegen deze wijziging.

  4. Passende prestatiewijzigingen in het kader van de levering de diensten en passende prijsverhogingen worden aan de gebruiker schriftelijk gemeld, waarbij hem de mogelijkheid wordt geboden binnen zes (6) weken bezwaar te maken tegen een wijziging. Als bezwaar (schriftelijk of via e-mail) tegen een passende prestatiewijziging/prijsverhoging binnen deze zes (6) weken uitblijft, wordt dat geïnterpreteerd als instemming met de prestatiewijziging/prijsverhoging, indien de gebruiker in het kader van de melding van de wijziging is gewezen op dit rechtsgevolg. Als de gebruiker bezwaar maakt tegen een prestatiewijziging/prijsverhoging, kan MAN T&B gebruikmaken van een direct opzeggingsrecht met betrekking tot de Algemene voorwaarden voor dienstverlening tegenover de gebruiker; daarnaast kan de gebruiker de Algemene voorwaarden voor dienstverlening ook te allen tijde op overeengekomen wijze opzeggen resp. zijn registratie voor de dienst MAN ServiceCare op het RIO-platform deactiveren.

 5. Garantie in ruime zin en aansprakelijkheid

  1. Garantie in ruime zin

   1. De gebruiker zal MAN T&B een gebrek in de diensten onmiddellijk meedelen. MAN T&B zal gebreken in de diensten binnen een redelijke termijn verhelpen. Wanneer het verhelpen van een gebrek binnen een redelijke termijn twee (2) keer mislukt, heeft de gebruiker het recht deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening buitengewoon op te zeggen.

    Andere aanspraken van de gebruiker zijn geregeld volgens paragraaf ‎5.2.

   2. Aanspraken wegens gebreken zijn uitgesloten voor zover deze door de gebruiker of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

  2. Aansprakelijkheid

   MAN T&B stelt zich aansprakelijk voor schade die door opzet en/of grove nalatigheid van MAN T&B of van door deze ingeschakelde derden is veroorzaakt.

   Voor schade die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid van MAN T&B of van door hem ingeschakelde derden, stelt MAN T&B zich alleen aansprakelijk voor zover er een kardinale verplichting wordt geschonden. Kardinale verplichtingen zijn essentiële contractuele verplichtingen die een correcte uitvoerbaarheid van de overeenkomst überhaupt mogelijk maken en op de nakoming waarvan de gebruiker heeft vertrouwd en mocht vertrouwen.

   In geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van TBDS beperkt tot de normaal te verwachten schade, maximaal echter begrensd tot 100% van de jaarlijkse vergoeding.

   Voor het overige is de aansprakelijkheid van MAN T&B voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.

   Indien een dienst gratis wordt geleverd, geldt: in geval van eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de schending van dergelijke kardinale verplichtingen hoeft MAN T&B gelet op de kosteloosheid van de dienst bovendien alleen maar in te staan voor de zorgvuldigheid die MAN T&B in eigen aangelegenheden pleegt te betrachten.

  3. Overige uitsluitingen

   MAN T&B stelt zich niet aansprakelijk voor de correcte toestand van voertuigen van de gebruiker waarvoor de diensten worden geleverd. De diensten zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van de gebruiker; de verantwoordelijkheid voor de naleving van voorschriften en voor het gebruik en de toestand van de voertuigen berust bij de eigenaar resp. chauffeur. De terbeschikkingstelling van RIO-Boxen en/of RIO-zendeenheden en/of TBM2 maakt geen deel uit van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt hiervoor geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard.

   1. Dienovereenkomstig wordt met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening ook geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige diensten (met name voor ontbrekende of foutieve gegevens) en/of voor schade die het gevolg is van storingen en/of uitval van de voertuigen, de RIO Boxen en/of de RIO-zendeenheden en/of TBM2 en/of van gegevens die door de gebruiker verkeerd zijn ingevoerd.

   2. Op gelijke wijze wordt ook geen garantie in ruime zin verleend en/of aansprakelijkheid aanvaard als om welke reden dan ook een bericht aan de gebruiker over een aanstaand onderhoud en/of een mogelijke schadeveroorzakende gebeurtenis achterwege is gebleven en de gebruiker hierdoor schade heeft geleden.

 6. Looptijd en opzegging

  1. Looptijd
   Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening kunnen voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde vaste looptijd (met 12 of 36 maanden) worden afgesloten. De keuze van de looptijd vindt plaats door de gebruiker, door middel van het boekingsproces in de RIO Marketplace.

  2. Opzegging

   1. Indien deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening met een onbepaalde looptijd zijn overeengekomen, kan de gebruiker deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening op elk moment zonder inachtneming van een termijn tegenover MAN T&B op overeengekomen wijze opzeggen; een opzegging is eveneens mogelijk door een deactivering op het RIO-platform door de gebruiker. MAN T&B kan de Algemene voorwaarden voor dienstverlening, voor zover een looptijd voor onbepaalde tijd werd overeengekomen, met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden aan het einde van de maand op overeengekomen wijze opzeggen.

   2. Indien deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen is een normale opzegging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening gedurende de gebruiksduur door de gebruiker uitgesloten. Ook een deactivering op het RIO-platform door de gebruiker ontslaat deze niet van zijn betalingsverplichting jegens MAN T&B. 

   3. Het recht op opzegging om zwaarwegende redenen blijft voor beide partijen onverlet. Zwaarwegende redenen voor een buitengewone opzegging door de gebruiker zijn in het bijzonder de verkoop van het voertuig waarop een digitale dienst met een actief bepaalde en vaste looptijd is vrijgeschakeld of een andere ruil van eigenaar dan wel de stillegging van het voertuig, die een periode van zes (6) maanden heeft overschreden. De betalingsplicht van de gebruiker bestaat tot aan het bewijzen van de opzeggingsreden. De verwerking van de opzegging kan tot drie (3) werkdagen in beslag nemen.

   4. Opzegging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening om welke reden dan ook laat de algemene voorwaarden van het RIO-platform en eventuele andere overeengekomen algemene voorwaarden voor dienstverlening voor andere MAN T&B-diensten onverlet. Wanneer de algemene voorwaarden van het RIO-platform om welke reden dan ook worden beëindigd, worden daarmee op hetzelfde tijdstip van beëindiging ook de onderhavige Algemene voorwaarden voor dienstverlening opgezegd, voor zover deze voor een bepaalde vast looptijd werden overeengekomen; in geval van een overeenkomst met een vaste looptijd geldt paragraaf 6.2.2.

    De levering van deze MAN T&B-diensten onder deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening is afhankelijk van het overeenkomen en voortbestaan van de Algemene voorwaarden van het RIO-platform. 

   5. Belangrijke opmerking voor klanten met TBM2-voertuigen:
    na een gerealiseerde deactivering van MAN ServiceCare in het RIO Portal is geen reactivering van hetzelfde voertuig voor MAN TeleMatics mogelijk. Voor de dienst MAN ServiceCare M is in aanvulling op de Algemene voorwaarden van het RIO-platform het overeenkomen en voortbestaan van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening MAN Bridge noodzakelijk.

  3. Wissen van gegevens

   T&B verplicht zich na beëindiging van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening de gegevenshistorie van de gebruiker na een wachttijd van dertig (30) dagen te wissen. Deze wachttijd dient ter vermijding van een onherroepelijk gegevensverlies van de verzamelde historische gegevens in geval van een abusievelijk beëindiging van een dienst door de gebruiker.
 7. Vertrouwelijkheid

  1. MAN T&B en de gebruiker verplichten zich steeds strikte geheimhouding te betrachten over de vertrouwelijke informatie betreffende de ander en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening en het daarmee nagestreefde doel. Deze verplichting blijft na beëindiging van de overeenkomst gedurende een periode van drie (3) jaar bestaan.

  2. De vertrouwelijkheidsbepaling van paragraaf 7 hierboven vindt geen toepassing als de vertrouwelijke informatie (i) van de betreffende andere partij bij het overeenkomen van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening aantoonbaar al bekend was of daarna door derden bekend wordt gemaakt, zonder dat daardoor een vertrouwelijkheidsovereenkomst wordt geschonden, (ii) bij het overeenkomen van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening publiekelijk bekend is of daarna publiekelijk bekend wordt gemaakt, voor zover dit niet het gevolg is van een schending van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening, (iii) door een partij met voorafgaande toestemming van de andere partij voor andere doeleinden buiten deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening mag worden gebruikt, of (iv) op grond van wettelijke verplichtingen of op bevel van een rechtbank of een overheidsorgaan openbaar moet worden gemaakt; voor zover toegestaan en mogelijk zal de tot openbaarmaking verplichte partij de betreffende andere partij vooraf hiervan op de hoogte stellen en haar in de gelegenheid stellen in rechte op te komen tegen de openbaarmaking.

 8. Overige bepalingen

  1. Belangrijke opmerking voor klanten met TBM2-voertuigen: een bestaande MAN TeleMatics-overeenkomst wordt automatisch beëindigd door het kopen van het product “MAN ServiceCare S” of “MAN ServiceCare M” in combinatie met het product “MAN Bridge”.

   Indien de terbeschikkingstelling van de diensten vanwege overmacht niet mogelijk is, wordt MAN T&B voor de duur en in de mate van de effecten ervan vrijgesteld van de terbeschikkingstelling van de diensten, indien MAN T&B passende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de gevolgen ervan te voorkomen. Onder overmacht moet elke buiten de invloed van MAN T&B liggende gebeurtenis worden verstaan waardoor MAN T&B geheel of ten dele wordt gehinderd in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder brandschade, overstromingen, stakingen en uitsluitingen alsmede niet aan MAN T&B te wijten bedrijfsstoringen of overheidsmaatregelen. Hieronder valt ook het uitvallen van het RIO-platform als gevolg van overmacht.

   MAN T&B zal de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van het intreden en verdwijnen van de overmacht en naar beste vermogen proberen een einde te maken aan de overmacht en de effecten ervan zo veel mogelijk te beperken.

  2. Indien enkele bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of ten dele ongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling zullen de partijen een geldige bepaling overeenkomen die de ongeldige bepaling naar strekking en doel zo dicht mogelijk benadert. Een leemte in deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt daarmee gedicht.

  3. MAN T&B is gerechtigd om rechten en/of plichten voortvloeiende uit deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te dragen aan ondernemingen die met MAN T&B zijn verbonden in de zin van §§ 15 e.v. van de Duitse wet op de naamloze vennootschappen (AktG). In het geval van overdracht van alle rechten en plichten heeft de gebruiker het recht deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening op te zeggen.

  4. De gebruiker is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAN T&B niet gerechtigd om rechten en/of plichten voortvloeiende uit deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

  5. Wijzigingen in en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening moeten in tekstvorm worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een overeenkomst over de opheffing van deze vereiste voor een tekstvorm.

  6. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn beschikbaar in betreffende taalversies, waarbij de Duitse originele versie in geval van tegenstrijdigheden de doorslag geeft.

  7. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland (met uitsluiting van het collisierecht). Uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening is München.


Stand: 19 september 2022