Algemene voorwaarden van app Pocket Fleet

 1. Onderwerp
  1. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening regelen de rechtsverhouding van de gebruiker van de Pocket Fleet app met TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München ("TBDS").
  2. Pocket Fleet is een voor de gebruiker gratis applicatie die aan de gebruiker van de Pocket Fleet app geselecteerde informatie en functies van verschillende diensten optimaal afgestemd op het gebruik op een klein mobiel eindapparaat (smartphone) ter beschikking stelt. De omvang van de gegevens en functies is afhankelijk van de tegen betaling te boeken diensten. De functies zijn afkomstig uit de volgende diensten: Geo en Timed. De gebruiker van deze mobiele toepassing is dezelfde gebruiker als die van de webapplicatie.
  3. Telecommunicatiekosten die bij het gebruik van Pocket Fleet ontstaan, zijn voor rekening van de betreffende contractant van het telecommunicatiecontract van het mobiele eindapparaat.
 2. Registratie
  Voor het gebruik van de Pocket Fleet app is vereist dat de gebruiker of de opdrachtgever:
  • op het RIO platform als klant geregistreerd is en
  • voertuigen en chauffeurs op het RIO platform heeft geregistreerd.
 3. Prestatieomvang
  Pocket Fleet geeft optimaal op mobiel gebruik afgestemde toegang tot geselecteerde informatie en functies van de diensten Geo en Timed, indien is voldaan aan de voor het gebruik onder paragraaf 2 genoemde voorwaarden. De prestatieomvang van voornoemde diensten is in het kader van het mobiele gebruik beperkt gehouden; zie hiervoor de prestatiebeschrijving Pocket Fleet app.
 4. Gebruik en technische eisen
  1. Het gebruik van Pocket Fleet is uitsluitend toegestaan in het kader van de voorziene functieomvang voor het uitvoeren van de prestatie. De gebruiker laat in het bijzonder na
   1. manipulaties van welke aard dan ook op Pocket Fleet uit te voeren die de werking ervan nadelig beïnvloeden.
   2. via Pocket Fleet informatie te verspreiden die in strijd is met toepasselijke wetgeving en de goede zeden. In het bijzonder zal de gebruiker geen inhoud verspreiden die discriminerend, racistisch, geweldverheerlijkend of pornografisch van aard is, het persoonlijkheidsrecht van derden schendt of tot strafbare feiten oproept.
  2. TBDS behoudt zich het recht voor de gebruiker bij overtreding uit te sluiten van het verdere gebruik van Pocket Fleet en door de gebruiker verspreide inhoud te wissen. De gebruiker ontslaat TBDS van alle claims van derden, die voor TBDS zijn ontstaan door aan de gebruiker te wijten overtredingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening.
  3. Om Pocket Fleet te kunnen gebruiken, is het gebruik van een iOS- of Android-smartphones met een actuele versie van het besturingssysteem vereist.
 5. Rechten op de inhoud
  Aan de gebruiker behoort alle door hem in Pocket Fleet geplaatste inhoud toe. Hij garandeert dat door inhoud die door hem is geplaatst geen rechten van derden worden geschonden.
 6. Software
  1. De gebruiker gaat ermee akkoord dat met het gebruik van Pocket Fleet de onderliggende software van tijd tot tijd vernieuwingen, updates en aanvullende functies van TBDS kan downloaden en installeren om de software te verbeteren of verder te ontwikkelen.
  2. De gebruiker zal geen broncode van TBDS veranderen, afgeleide werken daarvan maken, de broncode decompileren of op andere wijze proberen deze te extraheren.
  3. Een overzicht van de voor de dienst gebruikte licenties vindt de gebruiker in de app onder de paragraaf Instellingen > Licenties.
 7. Wijzigingen
  1. TBDS zal de gebruiker tijdig in kennis stellen van geplande wijzigingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening, zodat de gebruiker kan beslissen of hij Pocket Fleet met de gewijzigde voorwaarden wil blijven gebruiken en zich in dat geval akkoord kan verklaren met de wijziging.
  2. Als de gebruiker zich niet akkoord verklaart met de wijzigingen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening, mag hij Pocket Fleet niet meer gebruiken.
 8. Aansprakelijkheid
  TBDS is aansprakelijk in gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

  Voor zover wettelijk toegestaan is TBDS alleen aansprakelijk bij de schending van een contractuele verplichting, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van het contract überhaupt mogelijk gemaakt heeft en op het naleven waarvan de gebruiker regelmatig mocht vertrouwen (kardinale verplichtingen) en wel beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, voor het contract typische en directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 9. Beëindiging
  De gebruiker heeft het recht om het gebruik van Pocket Fleet te allen tijde te beëindigen. TBDS heeft het recht de gebruiker bij overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang van het gebruik van Pocket Fleet uit te sluiten.
 10. Recht, bevoegde rechtbank
  Geldend is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor zover de gebruiker als verbruiker te beschouwen is, geldt het recht van diens land, voor zover dit bindend en voor de gebruiker gunstiger is.

  Bevoegde rechtbank is München.
 11. Overige
  1. Wijzigingen in en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening moeten in tekstvorm worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een overeenkomst over de opheffing van deze vereiste voor een tekstvorm.
  2. Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn beschikbaar in betreffende taalversies, waarbij de Duitse originele versie in geval van tegenstrijdigheden de doorslag geeft.
 12. Aanwijzingen
  Een niet-bevestigd of niet goed bevestigd mobiel eindapparaat kan bij een plotselinge rij- of remmanoeuvre en bij een ongeval door het interieur van het voertuig worden geslingerd en letsel veroorzaken. Bevestig daarom uw mobiele eindapparaat altijd volgens de voorschriften en buiten het ontvouwgebied van de airbags of berg het veilig op.

  Het gebruik van applicatieprogramma’s tijdens het rijden kan de aandacht afleiden van het verkeer, zodat het risico op een ongeval toeneemt.

  Neem de gebruiksaanwijzing van uw mobiele eindapparaat in acht.

Stand: 19 september 2022