Splošni okvirni pogoji za uporabo platforme

 1. Predmet pogojev uporabe
  1. Ti SPP platforme predstavljajo neodplačen okvirni sporazum med družbo TB Digital Services GmbH (v nadaljevanju: »TBDS«) in njenim uporabnikom (v nadaljevanju: »uporabnik«) (TBDS in uporabnik sta vsak posebej »stranka« in skupaj »stranki«) o uporabi platforme RIO (v nadaljevanju: »platforma«) na naslovu www.rio.cloud.

   Uporabnik lahko prek platforme uporablja plačljive in brezplačne storitve družbe TBDS (v nadaljevanju: »storitve TBDS«) in/ali drugih ponudnikov (v nadaljevanju: »storitve drugih ponudnikov«, vključno s storitvami družbe MAN Truck & Bus SE) (skupaj v nadaljevanju: »storitve«). SPP platforme predstavljajo okvirni sporazum.

   V skladu s tem sporazumom je že omogočena brezplačna uporaba storitev drugih ponudnikov »ServiceCare S« družbe MAN Truck & Bus SE (vidne so v opisu specifikacij storitve na strani za registracijo za platformo RIO in po prijavi v www.rio.cloud), če so na platformi registrirana vozila z napravo RIO Box/TBM3 (v nadaljevanju: »povezano vozilo«) ali je registrirana druga oprema (npr. zabojnik, prikolica oz. priklopnik) z oddajno enoto RIO (v nadaljevanju: »mobilna naprava«). Poleg tega lahko uporabnik posamezne storitve družbe TBDS in/ali storitve drugih ponudnikov tri (3) mesece brezplačno uporablja s pritiskom ustreznega gumba v trgovini RIO, da aktivira storitve za testiranje izdelka. Če namerava uporabnik na platformi registrirati povezano vozilo in/ali mobilno napravo za opremo vozila, lastnik katere je tretja oseba, je takšna registracija dovoljena samo s soglasjem zadevne tretje osebe; uporabnik mora soglasje zadevne tretje osebe na zahtevo predložiti družbi TBDS.

   Uporaba storitve TBDS in/ali storitve drugih ponudnikov po izteku brezplačnega trimesečnega (3) poskusnega obdobja temelji na pogodbah, ki se morajo skleniti ločeno z družbo TBDS in/ali posameznim drugim ponudnikom storitev, pri čemer se je treba poleg teh SPP platforme strinjati tudi z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja (»SPP storitev«).
  2. Vse storitve, ki so ponujene na platformi, se izvajajo v državah v skladu s Prilogo 1 teh SPP platforme izključno za izvajalce poslovne dejavnosti v smislu člena 14 nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch), razen če posamezne storitve in s tem povezani SPP storitev izrecno ne določajo drugače. Storitve se izvajajo samo za povezana vozila in/ali mobilne naprave, ki so geografsko v državah v skladu s Prilogo 1 teh SPP platforme.
  3. Za sklenitev teh SPP platforme se ne uporabljajo točke od 1 do 3 prvega stavka ter drugi stavek odstavka 1 člena 312i nemškega civilnega zakonika.
 2. Sklenitev pogodbe pri storitvah TBDS in storitvah drugih ponudnikov
  1. Uporaba posamezne storitve TBDS temelji na prek spleta sklenjeni ločeni pogodbi, za katero se uporabljajo posebni SPP storitev. Če želi uporabnik uporabiti katero od storitev TBDS, mora za pridobitev posamezne storitve TBDS na platformi klikniti ustrezen gumb. Nato mora uporabnik potrditi sprejetje ustreznih SPP storitev in klikniti ustrezen gumb za zaključek postopka naročila. Z zaključenim postopkom naročila pogodba z družbo TBDS še ni sklenjena; pri tem gre za oddajo ponudbe s strani uporabnika. Pogodba o zadevni storitvi TBDS je sklenjena šele, ko družba TBDS potrdi sprejetje (sporočilo o tem prejme uporabnik prek e-pošte ali platforme).
  2. Uporaba posamezne storitve drugega ponudnika temelji na ločeni pogodbi, ki se sklene z zadevnim drugim ponudnikom storitev in za katero se uporabljajo SPP storitev drugega ponudnika. SPP storitev o storitvi drugega ponudnika skleneta izključno uporabnik in drugi ponudnik (in ne družba TBDS). Zato družba TBDS drugega ponudnika pri sklenitvi pogodbe ne zastopa niti zanj ne izvaja storitve in zato do uporabnika nima obveznosti.

   Če želi uporabnik uporabiti katero od storitev drugega ponudnika, mora za pridobitev storitve drugega ponudnika na platformi klikniti ustrezen gumb. Nato mora uporabnik potrditi sprejetje ustreznih SPP storitev in klikniti ustrezen gumb za zaključek postopka naročila. Z zaključenim postopkom naročila pogodba z drugim ponudnikom še ni sklenjena; pri tem gre za oddajo ponudbe s strani uporabnika. Pogodba o storitvi drugega ponudnika je sklenjena šele, ko drugi ponudnik potrdi sprejetje (pisno sporočilo o tem prejme uporabnik prek e-pošte ali platforme). Družba TBDS v tem postopku ponudbe in sprejetja nima vloge zastopnika drugega ponudnika ali uporabnika, ampak le sprejema izjave volje uporabnika in drugega ponudnika. Obdelava plačil v zvezi s storitvami TBDS in storitvami drugih ponudnikov poteka v skladu s točko ‎4.2 teh SPP platforme.
  3. Za sklenitev teh SPP storitev se ne uporabljajo točke od 1 do 3 prvega stavka ter drugi stavek odstavka 1 člena 312i nemškega civilnega zakonika, razen če SPP posameznih storitev ne določajo drugače.
 3. Dostop do platforme in pravice do uporabe na platformi
  1. Uporabnik mora sam zagotoviti tehnični dostop do platforme. Dostop se izvede z oddaljenim dostopom prek interneta. Več podrobnosti o tem in drugih tehničnih zahtevah za dostop do storitev TBDS in/ali storitev drugih ponudnikov je na voljo v tehničnih zahtevah za dostop. Najdete jih na strani za registracijo za platformo RIO in po prijavi na www.rio.cloud.
  2. Družba TBDS mora v okviru teh SPP platforme zagotoviti 99-odstotno razpoložljivost na leto med obratovalnim časom, kar pomeni odziv platforme pri oddaljenem dostopu. Razpoložljivost, ki presega zgoraj navedene zahteve, ni obvezna; posamični SPP storitev lahko vsebujejo dodatna pravila. Razpoložljivost in obratovalni čas iz točke ‎2 izključuje okna za tehnično vzdrževanje od sobote od 22.00 do nedelje do 16.00 po srednjeevropskem času.
  3. Za uporabo platforme, vsebin na platformi in s platforme prenosljivih aplikacij družba TBDS uporabniku podeljuje neizključno, neprenosljivo, ozemeljsko neomejeno pravico do uporabe, ki je časovno omejena na trajanje SPP platforme in ne omogoča podlicenciranja. Pravica ne zajema pooblastila za obdelavo.
  4. Programska oprema lahko v celoti ali delno vključuje odprtokodne komponente. Zanje se uporabljajo ustrezni licenčni pogoji uporabljenih odprtokodnih komponent. Ustrezni licenčni pogoji so sestavni del teh SPP platforme in so na voljo na spletni strani DOWNLOAD.

   Trenutna izvorna koda odprtokodnih komponent dodatka RIO Box je na voljo na naslovu DOWNLOAD. Obveznosti družbe TBDS do uporabnika zaradi tega niso omejene.
  5. Družba TBDS si pridržuje pravico, da uporabniku odvzame pravico do uporabe, če uporabnik namerno povzroča škodo platformi, krši te SPP platforme ali platformo uporablja v obsegu, ki presega odobreno pravico do uporabe (glejte prejšnjo točko ‎3).
 4. Stroški in obdelava plačil prek ponudnika plačilnih storitev
  1. Uporaba platforme v skladu s temi SPP platforme je za uporabnika brezplačna. Stroški za storitve, ki jih uporablja uporabnik, se določijo glede na vsebino SPP storitev, ki se sklenejo ločeno.
  2. Če je treba v skladu s SPP storitev družbi TBDS ali drugemu ponudniku plačati uporabnino za zadevne storitve, jih uporabniku centralno zaračuna družba TBDS, uporabnik pa jih plača izključno ponudniku plačilnih storitev Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irska (v nadaljevanju: »ponudnik plačilnih storitev«) – kar predstavlja izpolnitev obveznosti do družbe TBDS in/ali drugega ponudnika –, tj. vsa plačila, ki jih uporabnik dolguje družbi TBDS ali drugemu ponudniku v skladu s SPP storitev za uporabo storitev, je treba izplačati ponudniku plačilnih storitev (in ne drugemu ponudniku in/ali družbi TBDS).
  3. Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega prometnega davka ali primerljivih davkov. Družba TBDS takšne davke uporabniku obračuna dodatno k dogovorjenemu nadomestilu.

   Če je treba uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti ali primerljivo metodo poenostavitve (po kateri za prejemnika dobave ali storitve velja obveznost samoprijave ali zadržanja prometnega davka ali primerljivih davkov), mora uporabnik samoprijavo ali zadržanje davkov pri pristojni davčni upravi urediti v predpisanem obdobju. Če je uporaba takšnih mehanizmov izbirna, se stranki o uporabi tega mehanizma dogovorita. Ne glede na to so cene in nadomestila v obeh primerih obračunana brez prometnega davka ali primerljivih davkov in uporabnikova plačila družbi TBDS morajo biti izvedena v višini pogodbeno dogovorjene cene brez kakršnih koli odbitkov.
  4. Uporabnik in družba TBDS sta oba sama odgovorna za davek na dobiček, ki izhaja iz njunih lastnih prihodkov.

   Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega davčnega odtegljaja ali primerljivih davkov. Če se za nadomestilo uporablja zakonsko določen davčni odtegljaj, uporabnik ne sme pri plačilu družbi TBDS zadržati nobenih zneskov iz naslova davčnega odtegljaja po nacionalnem pravu svoje države rezidentstva. Takšne davke mora uporabnik poleg dogovorjenega nadomestila družbi TBDS za svoj račun plačati ustreznemu organu v imenu družbe TBDS.

   Če obstaja sporazum o dvojni obdavčitvi (v nadaljevanju: »SDO«) med državama rezidentstva družbe TBDS in uporabnika, lahko uporabnik ustreznim organom plača največji davčni odtegljaj po SDO, če so izpolnjeni pogoji za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Uporabnik je odgovoren za izpolnitev formalnih pogojev za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Družba TBDS ob sklenitvi pogodbe uporabniku zagotovi potrdilo o rezidentstvu.

   Uporabnik se zaveže, da bo družbi TBDS prostovoljno in takoj predložil uradno dokazilo o davku, odtegnjenem v imenu družbe TBDS. Če uradnega dokazila ne predloži ali ga predloži z zamudo, uporabnik pri družbi TBDS ne uveljavlja škode zaradi nepredložitve ali prepozne predložitve dokazila.
 5. Spremembe SPP platforme, platforme in SPP storitev
  1. Za spremembe SPP platforme je potrebno soglasje obeh strank, razen če v tej točki ‎5 niso določena odstopanja.
  2. Družba TBDS lahko izvede ustrezne tehnične spremembe platforme, zlasti če so potrebne za izboljšanje delovanja ali izpolnjevanje zakonskih zahtev.
  3. Družba TBDS lahko izvede tudi vsebinske spremembe platforme, če ne omejujejo ponujenih storitev za uporabnika v zvezi z uporabo platforme ali če uporabnik tem spremembam ni ugovarjal skladno s spodnjo točko ‎4.
  4. Utemeljene spremembe storitve glede vsebin na platformi je treba uporabniku sporočiti in mu omogočiti, da v šestih (6) tednih ugovarja spremembi. Če uporabnik utemeljeni spremembi storitve ne ugovarja (pisno ali prek e-pošte) v teh šestih (6) tednih, se šteje, da s takšno spremembo storitev soglaša, če je bil uporabnik o tej pravni posledici obveščen v obvestilu o spremembi. Če uporabnik ugovarja spremembi storitve, lahko družba TBDS uporabniku SPP platforme izredno odpove; poleg tega lahko uporabnik SPP platforme kadar koli redno odpove. Če uporabnik uporablja storitev družbe TBDS ali storitev drugega ponudnika z omejenim obdobjem veljavnosti, ima pravico do izredne odpovedi SPP platforme, če sprememba storitve bistveno negativno vpliva na izvajanje storitve družbe TBDS ali storitve drugega ponudnika z določenim časom.
  5. Za spremembe posameznih SPP storitev in posamezne storitve se uporabljajo pravila zadevnih SPP storitev.
 6. Brez izključnosti/brez obveznosti nakupa
  1. Storitve TBDS in/ali storitve drugih ponudnikov so za vse udeležence neizključne; za nobeno stranko ne velja omejevanje konkurence. Za uporabnika pri storitvah TBDS ali storitvah drugih ponudnikov ne veljajo obveznosti minimalnega nakupa.
  2. Nobena od strank na podlagi teh SPP platforme ni dolžna skleniti ločenih SPP storitev.
 7. Sklenitev pogodbe, trajanje pogodbe in pravica do odpovedi
  1. Z zaključenim postopkom registracije uporabnika pogodba z družbo TBDS še ni sklenjena; pri tem gre za oddajo ponudbe s strani uporabnika. Pogodba je sklenjena šele, ko družba TBDS potrdi sprejetje (sporočilo o tem prejme uporabnik prek e-pošte). Družba TBDS si pridržuje pravico, da po uporabnikovi oddaji ponudbe in pred sprejetjem ponudbe družba TBDS izvede preverjanje kreditne sposobnosti, preverjanje nekaznovanosti in preverjanje ID za DDV. Družba TBDS si pridržuje pravico, da tudi po sprejetju ponudbe v rednih časovnih presledkih izvaja preverjanja ID za DDV, kreditne sposobnosti in/ali nekaznovanosti uporabnika.

   Uporaba platforme in storitev je pogojena z pridržkom, da za izpolnitev ni nobenih ovir zaradi nacionalnih ali mednarodnih predpisov, zlasti določb o nadzoru izvoza in embargov ali drugih pravnih omejitev. Uporabnik se zavezuje, da bo zagotovil vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebni za uporabo platforme in/ali storitev. Zaradi zamud zaradi preverjanja izvoza ali postopka izdaje dovoljenja se izvajanje storitve začasno prekine. Če potrebna dovoljenja niso izdana, se šteje, da SPP platforme in SPP storitev niso sklenjeni; v zvezi s tem in zaradi navedenega neupoštevanja rokov odškodninskih zahtevkov ni mogoče uveljavljati.
  2. Zadevni SPP platforme med uporabnikom in družbo TBDS začnejo veljati takoj, ko družba TBDS po zaključeni registraciji uporabniku potrdi sprejetje (kot je navedeno v točki ‎1). SPP platforme se sklenejo za nedoločen čas.
  3. Uporabnik lahko kadar koli redno odpove SPP platforme brez odpovednega roka, razen če uporabnik uporablja storitev družbe TBDS in/ali storitev drugega ponudnika z omejenim obdobjem veljavnosti; v tem primeru se pravila družbe TBDS in/ali drugega ponudnika v zvezi s trajanjem in možnostmi odpovedi zadevne pogodbe uporabljajo tudi za odpoved SPP platforme. Uporabnik, ki je podal odpoved po prvem stavku te točke ‎3, lahko SPP platforme znova sklene po najmanj desetih (10) delovnih dneh. Družba TBDS lahko redno odpove SPP platforme z odpovednim rokom treh (3) mesecev ob koncu meseca, razen če uporabnik uporablja storitev družbe TBDS in/ali storitev drugega ponudnika z omejenim obdobjem veljavnosti; v tem primeru se za odpoved teh SPP platforme uporabljajo tudi pravila družbe TBDS in/ali drugega ponudnika v zvezi s trajanjem in možnostmi odpovedi zadevne pogodbe.
  4. Če namerava uporabnik prenehati uporabljati povezano vozilo ali mobilno napravo, za katero so se izvajale storitve TBDS in/ali storitve drugih ponudnikov, povezano vozilo ali mobilno napravo odjavi s platforme. Storitve TBDS in/ali storitve drugih ponudnikov v zvezi s tem povezanim vozilom ali mobilno napravo se nato s koncem uporabe povezanega vozila ali mobilne naprave zaključijo za posamezno vozilo ali napravo. Vsa obdobja hrambe je mogoče razbrati iz SPP posameznih storitev. Ponovna prijava povezanega vozila ali mobilne naprave, odjavljene v skladu s prvim stavkom te točke ‎4, je mogoča šele po najmanj štirih (4) delovnih dneh.

   Uporabnik mora prodano vozilo s platforme odjaviti najpozneje ob izročitvi vozila kupcu.
  5. Pravica do odpovedi iz pomembnega razloga ostaja nespremenjena za obe stranki. Primeri pomembnega razloga so med drugim (i) bistvena kršitev obveznosti stranke, ki je zadevna stranka ne odpravi niti po preteku roka tridesetih (30) dni, ki ga določi druga stranka, in zaradi tega postane upoštevanje pogodbe za drugo stranko nesprejemljivo, ali (ii) uvedba postopka zaradi insolventnosti ene stranke ali zavrnitev takšnega postopka zaradi pomanjkanja razdelitvene mase.
  6. Pravila glede obdobja veljavnosti in odpovedi v zvezi z uporabljenimi storitvami TBDS ali storitvami drugih ponudnikov so navedene v zadevnih SPP storitev. Če uporabnik ali družba TBDS odpove SPP platforme, so v trenutku prenehanja samodejno odpovedane tudi vse storitve in SPP storitev.
 8. Uporabnikovi podatki in varstvo podatkov
  1. Podatki o naročilu
   Družba TBDS uporabnikove podatke o naročilih prevoza z njegovimi strankami (v nadaljevanju: »podatki o naročilih«) uporablja samo za izpolnjevanje SPP platforme, storitev TBDS in/ali storitev drugih ponudnikov med obdobjem veljavnosti teh SPP platforme. Družba TBDS podatkov o naročilih uporabnika ne posreduje tretjim osebam, razen v obsegu, ki je morebiti potreben za izvajanje storitev drugih ponudnikov.
  2. Zbirni podatki
   Zbirni podatki so podatki, ki jih družba TBDS ne more povezati s točno določenim voznikom in ki se na splošno navezujejo na povezana vozila ali mobilne naprave, njihovo uporabo (npr. stanje napolnjenosti ali obrabo zavor) in/ali na njihovo vožnjo (v nadaljevanju: »zbirni podatki«). Posreduje jih povezano vozilo ali mobilna naprava ali uporabnik neposredno na platformo, kjer se shranijo. Pri shranjevanju postanejo zadnjih 6 mest identifikacijske številke vozila in voznikova številka ID nerazpoznavni. Družba TBDS lahko zbirne podatke med obdobjem veljavnosti teh SPP platforme in zatem uporablja in posreduje tretjim osebam (i) za namene izpolnjevanja SPP platforme in/ali s tem v zvezi sklenjenih SPP storitev, (ii) za namene izpolnjevanja storitev drugih ponudnikov med uporabnikom in drugim ponudnikom, (iii) za druge lastne namene (npr. povečanje varnosti, analizo podatkov, preizkušanje ali izboljšavo/širitev ponudb) družbe TBDS ali mednarodnih družb v skupini TRATON GROUP ali skupini Volkswagen ter (iv) za trženje tretjim osebam, če tudi uporabnika ni mogoče identificirati.
  3. Osebni podatki
   Družba TBDS spoštuje veljavne zakone o varstvu podatkov. To vključuje Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in nemški zvezni zakon o varstvu podatkov v njunih veljavnih različicah.
   1. Obdelava podatkov o naročilih pri družbi TBDS
    Družba TBDS zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke o uporabniku in njegovih zaposlenih (predvsem voznikih), pridobljene oziroma prenesene na platformo družbe TBDS s strani uporabnika in/ali drugega ponudnika prek povezanih vozil ali mobilnih naprav (v nadaljevanju: »osebni podatki«) na podlagi pogodbe o obdelavi naročil (v nadaljevanju: »pogodba o obdelavi«), ki je v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov in jo stranki skleneta ločeno in po kateri družba TBDS kot izvajalec (obdelovalec) osebne podatke obdeluje po naročilu in navodilih uporabnika kot naročnika (upravljavca). Podrobnosti so navedene v ločeno sklenjeni pogodbi o obdelavi.

    Uporabnik je v smislu varstva podatkov še vedno odgovoren za obdelavo podatkov in v okviru pogodbe o obdelavi jamči za zakonitost obdelave osebnih podatkov zadevnih oseb (voznikov in po potrebi drugih oseb).

    Če je v zvezi z uporabo posameznih storitev TBDS potrebna dodatna obdelava podatkov, ki jo v imenu upravljavca izvede družba TBDS, se k določbam pogodbe o obdelavi ob sklenitvi SPP zadevnih storitev dodajo dodatne dopolnilne določbe.

    Obdelava osebnih podatkov s strani družbe TBDS v okviru pogodbe o obdelavi vključuje tudi analizo načina voznikove vožnje in uporabo povezanega vozila ali mobilne naprave ter priporočila uporabniku za izboljšanje učinkovitosti (npr. vadbe, predlogi za izboljšanje).
   2. Prenos naročil drugim ponudnikom in dodatna obdelava naročil (podatkov) pri drugih ponudnikih
    Če mora družba TBDS v zvezi z uporabo storitev drugih ponudnikov osebne podatke posredovati drugemu ponudniku, uporabnik družbi TBDS v skladu s pogodbo o obdelavi nalaga, da osebne podatke posreduje drugemu ponudniku oz. drugemu ponudniku omogoči dostop do navedenih podatkov. Za posredovanje osebnih podatkov s strani uporabnika in/ali družbe TBDS drugemu ponudniku mora uporabnik z drugim ponudnikom ob sprejetju SPP storitev po potrebi skleniti ločen sporazum o varstvu podatkov ali pogodbo o obdelavi naročil v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
   3. Soglasje voznikov (aplikacija za voznike)
    Družba TBDS za zbiranje, obdelavo, uporabo in posredovanje osebnih podatkov voznikov prek aplikacije za voznike na njihovih pametnih telefonih za namene te točke ‎8 od voznikov prek aplikacije za voznike neposredno pridobi ločeno privolitev. Uporabnik je obveščen in soglaša, da je privolitev voznikov prostovoljna, da v primeru odklonitve (ali preklica) privolitve voznik aplikacije za voznike ne more uporabljati in da storitve in/ali storitve drugih ponudnikov potem ni mogoče vključiti v aplikacijo za voznike in jih uporabljati.
   4. Lastna uporaba zunaj pogodbe o obdelavi
    Poleg vloge izvajalca (obdelovalca) v skladu s točko ‎8.3.1 družba TBDS osebne podatke med obdobjem veljavnosti teh SPP platforme in nadalje obdeluje in uporablja za lastne potrebe, kot sledi:
    1. za združevanje podatkov (v zvezi s povezanim vozilom ali mobilno napravo, pri čemer je zadnjih 6 mest identifikacijske številke vozila nerazpoznavnih, voznikova številka ID pa se izbriše), da se podatki – tudi po prenehanju teh SPP platforme – lahko ovrednotijo, analizirajo in po potrebi posredujejo drugim osebam (zunaj skupin in družbam v skupini TRATON GROUP in/ali skupini Volkswagen); in
    2. za analizo profilov vožnje brez zadnjih 6 mest in voznikove številke ID za stalni nadaljnji razvoj in izboljšanje kakovosti ponujenih storitev, diagnosticiranje napak, preprečevanje napak in/ali preizkuse družbe TBDS in družb v skupini TRATON GROUP in skupini Volkswagen.
   5. Zagotavljanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov zadevnih oseb
    Uporabnik je obveščen, da zanj kot upravljavca za obdelavo osebnih podatkov velja celovita obveznost zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje. Glede tega je treba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, seznaniti z vsemi informacijami v natančni, transparentni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku.

    Poleg tega mora uporabnik zagotoviti, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, torej zanjo obstaja pravna podlaga za varstvo podatkov.

    Če ima uporabnik svet delavcev in odvisno od storitve TBDS in/ali storitve drugega ponudnika, ki jo uporablja uporabnik, je morda treba uveljaviti pravico do soodločanja sveta delavcev in na ravni podjetja skleniti pogodbo glede ustrezne obdelave osebnih podatkov delavcev.

    Uporabnik mora tudi zagotoviti, da obdelava osebnih podatkov delojemalcev prek vzpostavljanja storitev poteka izključno za namene izvajanja delovnega razmerja.
  4. Licenca
   Uporabnik družbi TBDS za zbiranje, obdelavo, uporabo in posredovanje zadevnih podatkov iz te točke ‎8 podeljuje potrebne neizključne globalne pravice do uporabe in izkoriščanja z možnostjo podlicenciranja za obdobje, navedeno v tej točki ‎8. Ta pravica zajema pravico do spremembe, nadaljnjega razvoja, razmnoževanja in – v zgoraj opisanem obsegu – razširjanja in trženja. Ta podelitev pravic do uporabe ne pomeni privolitve v smislu varstva podatkov.
  5. Oprostitev
   Če uporabnik prodanega vozila ne odjavi pravočasno v skladu z zgornjo točko ‎7.4, uporabnik družbi TBDS povrne škodo zaradi morebitne nedopustne obdelave podatkov kupca in njegovih zaposlenih, razen če uporabnik za to ni odgovoren.
 9. Odgovornost in garancija
  1. Odgovornost
   1. Družba TBDS odgovarja za škodo, ki jo družba TBDS in/ali njen agent povzroči namerno in/ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo družba TBDS in/ali njen agent povzročita iz lahke malomarnosti, družba TBDS odgovarja samo v primeru kršitve kardinalne obveznosti. Kardinalne obveznosti so bistvene pogodbene obveznosti, ki omogočajo pravilno izpolnitev pogodbe in katerih izpolnitev je uporabnik pričakoval in lahko pričakuje. V primeru lahke malomarnosti pri kršitvi takšnih kardinalnih obveznosti je odgovornost družbe TBDS omejena na običajno predvidljivo škodo.

    Če je storitev TBDS in/ali storitev drugega uporabnika opravljena brezplačno, velja naslednje: v primeru lahke malomarnosti pri kršitvi takšnih kardinalnih obveznosti družba TBDS ob upoštevanju brezplačnosti storitve odgovarja samo za skrbnost, s kakršno družba TBDS običajno ravna v lastnih zadevah.
   2. V drugih primerih je odgovornost družbe TBDS za lahko malomarnost izključena.
  2. Druge izključitve
   1. Družba TBDS ne odgovarja za ustrezno stanje uporabnikovih vozil, za katere se izvaja storitev. Storitev se uporablja samo kot podpora uporabniku; za upoštevanje predpisov, uporabo in stanje vozil je odgovoren lastnik oz. voznik.
   2. Zagotavljanje dodatka RIO Box in/ali oddajnih enot RIO ni del teh SPP platforme. V skladu s temi SPP platforme za to ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti.
   3. Glede na to se po teh SPP platforme ne prevzame nikakršna garancija in/ali odgovornost za pomanjkljive storitve (predvsem za manjkajoče ali nepravilne podatke) in/ali za škodo, ki nastane zaradi okvare in/ali izpada vozil, dodatka RIO Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali nepravilnega vnosa podatkov s strani uporabnika.
   4. Družba TBDS po teh SPP platforme poleg tega ne prevzame nikakršne garancije in/ali odgovornosti za storitve drugih ponudnikov. Za zahtevke iz naslova odgovornosti in garancijske zahtevke za lastne storitve TBDS se uporabljajo izključno SPP storitev, ki se sklenejo za zadevno storitev.
 10. Zaupnost
  1. Družba TBDS in uporabnik se zavezujeta, da bosta zaupne informacije drugega obravnavala zaupno in jih bosta uporabljala samo za izvajanje teh SPP platforme in s tem določen namen. Ta obveznost velja tudi po prenehanju pogodbe za obdobje treh (3) let. To ne vpliva na točko ‎8.
  2. Pravila o zaupnosti iz točke ‎1 zgoraj se ne uporabljajo, če so zaupne informacije (i) ene ali druge stranke bile dokazljivo znane že ob sklenitvi SPP platforme ali jih je pozneje razkrila tretja oseba, ne da bi bil s tem kršen sporazum o zaupnosti, (ii) ob sklenitvi SPP platforme javno znane ali so bile pozneje javno razkrite, če to ne izhaja iz kršitve teh SPP platforme, (iii) jih ena stranka s predhodnim soglasjem druge stranke sme uporabljati za druge namene, ki jih ne zajemajo ti SPP platforme, ali (iv) jih je treba razkriti zaradi zakonskih obveznosti ali po odredbi sodišča ali drugega organa; če je dopustno in mogoče, stranka, ki mora takšne informacije razkriti, drugo stranko o tem predhodno obvesti in ji omogoči, da v zvezi z razkritjem sprejme ukrepe.
 11. Druge določbe
  1. Če zagotavljanje platforme ni mogoče zaradi višje sile, je obveznost družbe TBDS glede zagotavljanja platforme za obdobje, v katerem traja takšen vpliv, in v obsegu tega vpliva izključena, če je družba TBDS sprejela ustrezne ukrepe za preprečitev posledic. Za višjo silo se štejejo vsi dogodki, na katere družba TBDS nima vpliva in ki družbi TBDS v celoti ali deloma onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, vključno s požarno škodo, poplavami, stavkami, zakonitimi izprtji in motnjami v delovanju, ki ne nastanejo po njeni krivdi, ali odredbami organov. Družba TBDS uporabnika nemudoma obvesti o nastanku in prenehanju višje sile in si po najboljših močeh prizadeva za odpravo višje sile in omejitev z njo povezanih posledic, kolikor je to mogoče.
  2. Če so posamezne določbe teh SPP platforme v celoti ali delno neveljavne ali takšne postanejo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. V tem primeru stranki nadomestita neveljavno ali neizvršljivo določbo z veljavno določbo, ki je čim bližja prvotnemu dogovoru in gospodarskim namenom strank. Praznina v teh SPP platforme se ustrezno zapolni.
  3. Spremembe in dopolnitve teh SPP platforme morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o preklicu zahteve po pisni obliki.
  4. Ti SPP platforme so pripravljeni v več jezikovnih različicah, pri čemer je v primeru protislovij verodostojen nemški original.
  5. Za te SPP platforme se v zvezi z njihovim izvajanjem in razlago uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, pri čemer so izključene napotitvene določbe in konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za vse morebitne spore glede teh SPP platforme ali v povezavi z njimi je pristojno sodišče v Münchnu.

Priloga 1 Države v skladu s točko 1.2 teh SPP platforme

Priloga 1:

Seznam držav v skladu s točko 1.2 Splošnih okvirnih pogojev za uporabo platforme

Države članice Evropske unije:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (brez čezmorskih ozemelj), Estonija, Finska, Francija (z izjemo čezmorskih ozemelj), Grčija, Irska, Italija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska (z izjemo čezmorskih ozemelj), Poljska, Portugalska (z izjemo čezmorskih ozemelj), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (z izjemo čezmorskih ozemelj), Švedska

Druge države:
Islandija, Južna Koreja (Republika Koreja), Lihtenštajn, Norveška (z izjemo čezmorskih ozemelj), Švica, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (z izjemo čezmorskih ozemelj)


Stanje: 19. 9. 2022