SPP storitev za storitev Geo

 1. Predmet pogojev uporabe
  1. Ti SPP storitev predstavljajo poseben sporazum med družbo TB Digital Services GmbH (v nadaljevanju: »TBDS«) in njenim uporabnikom (v nadaljevanju: »uporabnik«). SPP storitve določajo, kako družba TBDS uporabniku prek platforme RIO zagotavlja storitev, ki je opisana v točki 2 (v nadaljevanju: »storitev TBDS«). Predstavljajo poseben sporazum in dopolnjujejo splošne okvirne pogoje za uporabo platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in družbo TBDS (v nadaljevanju: »SPP platforme RIO«).
  2. V kolikor v teh SPP storitev ni izrecno drugače določeno, za te SPP storitev veljajo določila v SPP platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in družbo TBDS. Pojmi, definirani v SPP platforme RIO, veljajo tudi za te SPP storitev. Ti SPP storitve se prek platforme RIO sklenejo v skladu z določbami iz točk 2.1 in 2.3 SPP platforme RIO.
  3. Ko se eno ali več vozil shrani v administrativno območje platforme RIO, mora uporabnik v trgovini platforme RIO pritisniti ustrezen gumb, da kupi storitev Geo in potrdi te SPP storitve, vključno s podrobnimi specifikacijami storitve. Z zaključenim postopkom naročila pogodba z družbo TBDS še ni sklenjena; pri tem gre za oddajo ponudbe s strani uporabnika. Pogodba o storitvi Geo začne veljati šele po potrditvi sprejetja s strani družbe TBDS (to se uporabniku sporoči prek platforme RIO). Družba TBDS si pridržuje pravico, da po uporabnikovi oddaji ponudbe in pred sprejetjem ponudbe družba TBDS izvede preverjanje kreditne sposobnosti, preverjanje nekaznovanosti in preverjanje ID za DDV. Družba TBDS si pridržuje pravico, da tudi po sprejetju ponudbe v rednih časovnih presledkih izvaja preverjanje ID za DDV, kreditne sposobnosti in/ali nekaznovanosti uporabnika.
   Uporaba storitve je mogoča s pridržkom, da izpolnitvi ne nasprotujejo nobene ovire zaradi državnih ali mednarodnih predpisov, predvsem določil kontrole izvoza ter embargov ali ostalih pravnih omejitev. Uporabnik se zavezuje, da bo navedel vse informacije, ki so potrebne za uporabo storitve. Zaradi zamud zaradi preverjanja izvoza ali postopka izdaje dovoljenja se izvajanje storitve začasno prekine. Če potrebna dovoljenja niso izdana, veljajo SPP storitev kot nesklenjeni; odškodninski zahtevki so v tem smislu in zaradi omenjenih prekoračitev rokov izključeni.
  4. Št. 1 do 3 1. stavka 1. odstavka v členu 312i in 2. stavek nemškega civilnega zakonika ne veljajo ob sklenitvi teh SPP storitev.

 2. Storitev TBDS
  1. Družba TBDS v obdobju veljavnosti teh SPP storitev uporabniku zagotavlja naslednjo storitev TBDS, ki je podrobneje opredeljena v specifikacijah storitve:

   Oznaka

   Kratek opis

   Geo

   Geo je razširitev nadzora voznega parka s ciljem, da stranki zagotovimo podroben pregled trenutnih položajev njenih vozil. K temu se dodajo še funkcije, kot so Point of Interest, Geofences in načrtovanje poti ter shramba podatkov za 25 mesecev.

   Informacije o podrobnih specifikacijah storitve ter tehničnih zahtevah in plačilu za uporabo storitve v veljavni različici so na voljo v trgovini platforme RIO na spletnem naslovu https://rio.cloud, kjer jih je mogoče prenesti.

  2. V zvezi z razpoložljivostjo platforme RIO za prej navedeno storitev TBDS, ki je opravljena prek nje, veljajo določbe točke 3.2 SPP platforme RIO.

  3. Pomembno opozorilo: V zvezi z zahtevami glede varstva podatkov glejte izključno 8. točko SPP platforme. Uporabnik je v smislu varstva podatkov še vedno odgovoren za obdelavo podatkov s strani TBDS v okviru naročila za obdelavo podatkov in jamči za zakonitost obdelave osebnih podatkov zadevnih oseb (voznika in po potrebi drugih oseb). To vključuje tudi uporabnikovo obveznost posredovanja informacij zadevnim osebam ter zagotavljanja ustrezne pravne podlage za varstvo podatkov.

 3. Nadomestilo

  1. Nadomestilo, ki ga je treba plačati za storitev TBDS, je določeno na platformi RIO na naslovu https://rio.cloud. Plačati je treba tudi z zakonom določen DDV. Nadomestilo je odvisno od števila registriranih vozil, ki jih je uporabnik registriral za storitev TBDS. Uporabnik z registracijo vozila začne uporabljati storitev, kar se obračuna do dneva natančno.

  2. Ko družba TBDS izda račun, mora uporabnik nadomestilo plačati ponudnikom plačilnih storitev družbe TBDS, ki so določeni v točki 4.2 SPP platforme RIO. S tem plačilom izpolni obveznosti do družbe TBDS.

  3. Če uporabnik tudi po predhodnem utemeljenem pisnem opominu družbe TBDS zaostaja s plačilom, lahko družba TBDS po predhodni dodatni napovedi z rokom uveljavljanja najmanj en (1) teden začasno preneha zagotavljati storitev TBDS v skladu s temi SPP storitev do prejema plačila.

  4. Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega prometnega davka ali primerljivih davkov. Družba TBDS takšne davke uporabniku obračuna dodatno k dogovorjenemu nadomestilu.
   Če je treba uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti ali primerljivo metodo poenostavitve (po kateri za prejemnika dobave ali storitve velja obveznost samoprijave ali zadržanja prometnega davka ali primerljivih davkov), mora uporabnik samoprijavo ali zadržanje davkov pri pristojni davčni upravi urediti v predpisanem obdobju. Če je uporaba takšnih mehanizmov izbirna, se stranki o uporabi tega mehanizma dogovorita. Ne glede na to so cene in nadomestila v obeh primerih obračunani brez prometnega davka ali primerljivih davkov in uporabnikova plačila družbi TBDS morajo biti izvedena v višini pogodbeno dogovorjene cene brez kakršnih koli odbitkov.

  5. Uporabnik in družba TBDS sta oba sama odgovorna za davek na dobiček, ki izhaja iz njunih lastnih prihodkov.
   Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega davčnega odtegljaja ali primerljivih davkov. Če se za nadomestilo uporablja zakonsko določen davčni odtegljaj, uporabnik ne sme pri plačilu družbi TBDS zadržati nobenih zneskov iz naslova davčnega odtegljaja po nacionalnem pravu svoje države rezidentstva. Takšne davke mora uporabnik poleg dogovorjenega nadomestila družbi TBDS za svoj račun plačati ustreznemu organu v imenu družbe TBDS.
   Če obstaja sporazum o dvojni obdavčitvi (v nadaljevanju: »SDO«) med državama rezidentstva družbe TBDS in uporabnika, lahko uporabnik ustreznim organom plača največji davčni odtegljaj po SDO, če so izpolnjeni pogoji za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Uporabnik je odgovoren za izpolnitev formalnih pogojev za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Družba TBDS ob sklenitvi pogodbe uporabniku zagotovi potrdilo o rezidentstvu.
   Uporabnik se zaveže, da bo družbi TBDS prostovoljno in takoj predložil uradno dokazilo o davku, odtegnjenem v imenu družbe TBDS. Če uradnega dokazila ne predloži ali ga predloži z zamudo, uporabnik pri družbi TBDS ne more uveljavljati škode zaradi nepredložitve ali prepozne predložitve dokazila.

 4. Spremembe teh SPP storitev

  1. Za spremembe teh SPP storitev je potrebno soglasje obeh strank, razen če v tej točki 4 ni določeno drugače.

  2. Družba TBDS lahko v okviru zagotavljanja storitve TBDS izvede ustrezne tehnične spremembe, zlasti če so potrebne za izboljšanje delovanja ali izpolnjevanje zakonskih zahtev.

  3. Družba TBDS lahko v okviru izvajanja storitve TBDS opravlja tudi vsebinske spremembe, v kolikor te ne krčijo obsega storitve za uporabnika v smislu uporabe storitve TBDS ali v kolikor uporabnik ni ugovarjal tej spremembi v skladu s točko 4.4.

  4. Utemeljene spremembe storitve v okviru zagotavljanja storitve TBDS in utemeljena povišanja cen je treba uporabniku pisno sporočiti in mu omogočiti, da v šestih (6) tednih ugovarja spremembi. Če uporabnik utemeljeni spremembi storitve/povišanju nadomestila ne ugovarja (pisno ali prek e-pošte) v teh šestih (6) tednih, se šteje, da s takšno spremembo storitev/povišanjem nadomestila soglaša, če je bil uporabnik o tej pravni posledici obveščen v obvestilu. Če uporabnik nasprotuje spremembi storitve/zvišanju naročnine, ima družba TBDS pravico do takojšnje odpovedi storitev za uporabnika v skladu s pogoji uporabe; poleg tega lahko uporabnik kadar koli prekliče svojo privolitev glede pogojev uporabe storitev v primeru nedoločenega trajanja storitve družbe TBDS ali deaktivira svojo registracijo na platformi Rio.

 5. Garancija in odgovornost

  1. Garancija

   1. Uporabnik družbi TBDS nemudoma sporoči napake v storitvi TBDS. Družba TBDS napake v storitvi TBDS odpravi v razumnem roku. Če je odpravljanje napake v razumnem roku dvakrat (2) neuspešno, ima uporabnik pravico do izredne odpovedi teh SPP storitev.

    Za druge zahtevke uporabnika se uporablja točka 5.2.

   2. Odškodninski zahtevki zaradi napak so izključeni, če je za vzrok napake odgovoren uporabnik sam ali njegov agent.

  2. Odgovornost

   Družba TBDS odgovarja za škodo, ki jo družba TBDS in/ali njen agent povzroči namerno in/ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo družba TBDS in/ali njen agent povzročita iz lahke malomarnosti, družba TBDS odgovarja samo v primeru kršitve kardinalne obveznosti. Kardinalne obveznosti so bistvene pogodbene obveznosti, ki omogočajo pravilno izpolnitev pogodbe in katerih izpolnitev je uporabnik pričakoval in lahko pričakuje.

   V primeru lahke malomarnosti pri kršitvi takšnih kardinalnih obveznosti je odgovornost družbe TBDS omejena na običajno predvidljivo škodo, v vsakem primeru pa je omejena na 100 % letnega nadomestila.

   Če se storitev TBDS izvaja brezplačno, velja naslednje: v primeru lahke malomarnosti pri kršitvi takšnih kardinalnih obveznosti družba TBDS ob upoštevanju brezplačnosti storitve odgovarja samo za skrbnost, s kakršno družba TBDS običajno ravna v lastnih zadevah.

  3. Druge izključitve

   1. Družba TBDS ne odgovarja za ustrezno stanje uporabnikovih vozil, za katera se izvaja storitev TBDS. Storitev TBDS se uporablja samo kot podpora uporabniku; za upoštevanje predpisov ter uporabo in stanje vozil je odgovoren lastnik oz. voznik vozil.

   2. Zagotavljanje modulov RIO Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali strojna oprema za telematiko TBM2 ni del teh SPP storitev. Pod temi SPP storitev se garancija in/ali odgovornost zanje ne prevzame.

   3. Glede na to se po teh SPP storitev ne prevzame nikakršna garancija in/ali odgovornost za pomanjkljive storitve TBDS (predvsem za manjkajoče ali nepravilne podatke) in/ali za škodo, ki nastane zaradi okvare in/ali izpada vozil, dodatkov RIO Box, oddajnih enot RIO, strojne opreme za telematiko TBM2 in/ali nepravilnega vnosa podatkov s strani uporabnika.

 6. Obdobje veljavnosti in odpoved

  1. Obdobje veljavnosti
   Ti SPP storitev se lahko sklenejo za nedoločen čas ali za določen čas (12 ali 36 mesecev). Obdobje veljavnosti izbere uporabnik v okviru postopka zakupa storitve TBDS v trgovini RIO.
  2. Odpoved

   1. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za nedoločen čas, lahko uporabnik kadar koli kadar koli odpove SPP storitev brez odpovednega roka v razmerju do družbe TBDS; prekinitev se lahko izvede tudi tako, da uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO. Po takšnem deaktiviranju traja ponovno aktiviranje z uporabo RIO Box najmanj štiri (4) delovne dni.
    Pomembno opozorilo: Ko je storitev Geo za vozilo s strojno opremo za telematiko TBM2 deaktivirana, ni več mogoče ponovno aktivirati istega vozila.

   2. Če je bil sklenjen dogovor za nedoločen čas, lahko družba TBDS te SPP storitev redno odpove s trimesečnim (3) odpovednim rokom s koncem meseca.

   3. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za določeno fiksno obdobje veljavnosti, je redna odpoved teh SPP storitev s strani uporabnika med uporabo storitev izključena. Tudi če uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO, ga to ne odvezuje od plačilnih obveznosti, ki jih ima do družbe TBDS.

   4. Pravica do odpovedi iz pomembnega razloga ostaja nespremenjena za obe stranki.
    Pomembni razlogi za izredno prekinitev s strani uporabnika so zlasti prodaja vozila, na katerem je aktivirana digitalna storitev z aktivnim določenim in fiksnim obdobjem veljavnosti, ali kakršna koli druga sprememba lastnika ali imetnika ali izločitev vozila iz prometa, ki je trajala dlje kot šest (6) mesecev. Obveznost plačila traja, dokler uporabnik ne dokaže razloga za odpoved. Obdelava odpovedi lahko traja do tri (3) delovne dni.

   5. Ob odpovedi teh SPP storitev iz kakršnega koli razloga ostanejo SPP platforme RIO in drugi morebitni sklenjeni SPP glede drugih storitev nespremenjeni. Odpoved SPP platforme RIO iz kakršnega koli razloga hkrati pomeni tudi prenehanje veljavnosti SPP storitev na isti datum, če so bili sklenjeni za nedoločen čas; če so bili pogoji sklenjeni za določeno fiksno obdobje veljavnosti, se upošteva točka 6.2.3.

   6. Zagotavljanje storitev družbe TBDS pod obstoječimi SPP storitev je odvisno od sklenitve in nadaljnje veljave SPP platforme RIO in SPP storitve MAN Bridge, vendar le, če je v vozilu uporabnika nameščena telematska oprema TBM2. S prenehanjem veljavnosti SPP storitve MAN Bridge iz katerega koli razloga prenehajo veljati tudi ti SPP, če je v vozilu uporabnika nameščena telematska oprema TBM2.

  3. Brisanje podatkov
   Družba TBDS se zavezuje, da bo po preteku petindvajsetih (25) mesecev po prenehanju veljavnosti teh SPP storitev v skladu s točko 2.1 teh SPP storitev izbrisala zgodovino podatkov uporabnika.

 7. Zaupnost 

  1. Družba TBDS in uporabnik se zavezujeta, da bosta zaupne informacije drugega obravnavala zaupno in jih bosta uporabljala samo za izvajanje teh SPP storitev in za tem določen namen. Ta obveznost velja tudi po prekinitvi teh SPP storitev za obdobje treh (3) let.

  2. Pravila o zaupnosti iz točke 7.1 se ne upoštevajo, če so zaupne informacije (i) ene ali druge stranke bile dokazljivo znane že ob sklenitvi SPP storitev ali jih je pozneje razkrila tretja oseba, ne da bi bil s tem kršen sporazum o zaupnosti, (ii) ob sklenitvi SPP storitev javno znane ali so bile pozneje javno razkrite, če to ne izhaja iz kršitve teh SPP storitev, (iii) jih ena stranka s predhodnim soglasjem druge stranke sme uporabljati za druge namene, ki jih ne zajemajo ti SPP storitev, ali (iv) jih je treba razkriti zaradi zakonskih obveznosti ali po odredbi sodišča ali drugega organa; če je dopustno in mogoče, stranka, ki mora takšne informacije razkriti, drugo stranko o tem predhodno obvesti in ji omogoči, da v zvezi z razkritjem sprejme ukrepe.

 8. Druge določbe

  1. Če zagotavljanje storitve TBDS ni mogoče zaradi višje sile, je obveznost družbe TBDS glede zagotavljanja storitve TBDS za obdobje, v katerem traja takšna okoliščina, in v obsegu te okoliščine izključena, če je družba TBDS sprejela ustrezne ukrepe za preprečitev posledic. Za višjo silo se štejejo vsi dogodki, na katere družba TBDS nima vpliva in ki družbi TBDS v celoti ali deloma onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, vključno s požarno škodo, poplavami, stavkami in zakonitimi izprtji ter tudi motnjami v delovanju, ki ne nastanejo po njeni krivdi, ali odredbami organov. Sem spada tudi izpad platforme RIO zaradi višje sile.

   Družba TBDS uporabnika nemudoma obvesti o nastanku in prenehanju višje sile in si po najboljših močeh prizadeva za odpravo višje sile in omejitev z njo povezanih posledic, kolikor je to mogoče.

  2. Če so posamezne določbe teh SPP storitev v celoti ali delno neveljavne ali takšne postanejo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. Namesto neveljavne določbe se stranki dogovorita o veljavni določbi, ki je po smislu in namenu najbližje neveljavni določbi. Praznina v teh SPP storitev se ustrezno zapolni.

  3. Družba TBDS je upravičena, da pravice in/ali obveznosti iz teh SPP storitev v celoti ali delno odstopi podjetjem, ki so v smislu 15. člena isl. zakona AktG povezana z družbo TBDS. V primeru popolnega odstopa vseh pravic in obveznosti je uporabnik upravičen do odpovedi teh SPP storitev.

  4. Brez predhodnega pisnega soglasja družbe TBDS uporabnik ne sme v celoti ali delno prepustiti pravic in/ali dolžnosti iz teh SPP storitev tretjim osebam.

  5. Spremembe in dopolnitve teh SPP storitev morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o preklicu zahteve po pisni obliki.

  6. Ti SPP storitev so pripravljeni v jezikih zadevnih držav, pri čemer je v primeru protislovij verodostojen nemški original.

  7. Za te SPP storitev se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije (pri čemer so izključena kolizijska pravila). Za vse morebitne spore glede teh SPP storitev ali v povezavi z njimi je pristojno sodišče v Münchnu.


Stanje: 19. 9. 2022