SPP storitev za storitvi MAN eManager S in MAN eManager M
 1. Vsebina
  1. Obravnavani SPP storitev podjetja MAN Truck & Bus SE (v nadaljevanju: »MAN T&B«) regulirajo pod točko ‎2 opisane storitve podjetja MAN T&B, ki jih družba MAN T&B opravlja za uporabnike prek platforme RIO, ki jo upravlja družba TB Digital Services GmbH (v nadaljevanju: »TBDS«), Oskar-Schlemmer-Str. 19–21, 80807 München. Predstavljajo posebni sporazum k SPP platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in podjetjem TBDS.
  2. V kolikor v teh SPP storitev ni izrecno drugače določeno, za te SPP storitev veljajo določila v SPP platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in podjetjem TBDS. Pojmi, definirani v SPP platforme RIO, veljajo tudi za te SPP storitev.
  3. Sporazum o SPP storitev je določen z določili iz točke 2.2 v SPP platforme RIO.
  4. Ko se vozilo(-a) MAN shrani(-jo) v administrativno območje platforme RIO, mora uporabnik v trgovini platforme RIO pritisniti ustrezen gumb za pridobitev storitve MAN eManager S in MAN eManager M. V okviru aktiviranja izdelka mora uporabnik potrditi te SPP storitev in opis storitev. Pogodba o storitvi MAN eManager S in MAN eManager M začne veljati šele po potrditvi sprejetja s strani podjetja MAN T&B (to se uporabniku sporoči pisno, po elektronski pošti ali prek platforme RIO). Podjetje MAN T&B si pridržuje pravico, da po oddaji ponudbe s strani uporabnika in pred sprejetjem ponudbe s strani podjetja MAN T&B preveri boniteto, sezname sankcij in ID za DDV uporabnika. Tudi po sprejetju ponudbe si podjetje MAN T&B pridržuje pravico, da v rednih časovnih razmikih preveri ID za DDV, boniteto in/ali sezname sankcij.

   Uporaba storitve je mogoča s pridržkom, da izpolnitvi ne nasprotujejo nobene ovire zaradi državnih ali mednarodnih predpisov, predvsem določil kontrole izvoza ter embargov ali ostalih pravnih omejitev. Uporabnik se zavezuje, da bo navedel vse informacije, ki so potrebne za uporabo storitve. Zaradi zamud zaradi preverjanja izvoza ali postopka izdaje dovoljenja se izvajanje storitve začasno prekine. Če potrebna dovoljenja niso izdana, veljajo SPP storitev kot nesklenjeni; odškodninski zahtevki so v tem smislu in zaradi omenjenih prekoračitev rokov izključeni.
  5. Št. 1 do 3 1. stavka 1. odstavka v členu 312i in 2. stavek Državnega zakonika ne veljajo ob sklenitvi teh SPP storitev.
 2. Storitev MAN T&B
  1. Podjetje MAN T&B med veljavnostjo teh SPP storitev za uporabnika opravlja naslednjo storitev podjetja MAN T&B:

   Oznaka

   Kratek opis

   MAN eManager S

   MAN eManager S nudi informacije o upravljanju polnjenja akumulatorja E-vozil (informacije o tem, za katera vozila MAN je storitev na voljo, najdete v opisu storitve MAN eManager S). Pri tem lahko uporabnik na splošno za posamezno vozilo izbere takojšnje polnjenje ali časovno programirano polnjenje in opcijsko pri polnjenju ohladi ali ogreje potniški prostor (uravnavanje temperature).

   MAN eManager M

   Poleg učinkovitega upravljanja polnjenja so uporabniku s storitvijo MAN eManager M na voljo dodatne funkcije in številni bistveni podatki o akumulatorju, ki omogočajo obsežen nadzor vozil in akumulatorjev voznega parka električnih avtobusov. Informacije o tem, za katera vozila MAN je storitev na voljo, in podroben opis vsebovanih storitev najdete v opisu storitve MAN eManager M.

   Pomembno opozorilo: V zvezi z zahtevami glede varstva podatkov glejte izključno 8. točko SPP platforme. Uporabnik je v smislu varstva podatkov še vedno odgovoren za obdelavo podatkov s strani TBDS v okviru naročila za obdelavo podatkov in jamči za zakonitost obdelave osebnih podatkov zadevnih oseb (voznika in po potrebi drugih oseb). To vključuje tudi uporabnikovo obveznost posredovanja informacij zadevnim osebam ter zagotavljanja ustrezne pravne podlage za varstvo podatkov.

   Informacije o podrobnih specifikacijah ter tehničnih zahtevah in plačilu za uporabo storitve so v aktualni različici na voljo v trgovini platforme RIO na spletnem naslovu https://rio.cloud, kjer jih je mogoče prenesti.

  2. Za razpoložljivost platforme RIO za storitve MAN T&B, ki se opravljajo prek nje, se uporablja točka 3.2 v SPP platforme RIO.

  3. Soglasje uporabnika: v okviru uporabe storitve MAN eManager S in MAN eManager M lahko storitev MAN eManager S in MAN eManager M prek oddaljenega dostopa do vozila samodejno sproži določene funkcije vozila, ki so podrobneje opisane v opisu storitev (npr. ogrevanje potniškega prostora itd.). Uporabnik izrecno soglaša, da se te funkcije vozila prek storitve MAN eManager S in MAN eManager M lahko sprožijo v njegovem vozilu.

 3. Nadomestilo

  1. Nadomestilo, ki ga je treba plačati za storitve MAN T&B, je določeno na platformi na naslovu https://rio.cloud. Plačati je treba tudi z zakonom določen DDV. Obračuna se glede na čas za mesece, v katerih je bila storitev podjetja MAN T&B sklenjena samo za del meseca.

  2. Uporabnik mora po izdaji računa s strani podjetja MAN T&B nadomestilo plačati ponudniku plačljive storitve, ki je naveden pod točko 4.2 v SPP platforme RIO. To plačilo pomeni izpolnitev obveznosti do podjetja MAN T&B.

  3. Če uporabnik tudi po predhodnem primernem pisnem opominu s strani podjetja MAN T&B zamuja s plačilom, lahko podjetje MAN T&B po predhodnem naznanilu, ki sledi vsaj en (1) teden prej, ukine izvajanje storitev podjetja MAN T&B v skladu s temi SPP storitev do prejema plačila.

  4. Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega prometnega davka ali primerljivih davkov. Podjetje MAN T&B uporabnika s tovrstnimi davki bremeni dodatno k dogovorjenemu nadomestilu.

   Če je treba uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti ali primerljivo metodo poenostavitve (po kateri za prejemnika dobave ali storitve velja obveznost samoprijave ali zadržanja prometnega davka ali primerljivih davkov), mora uporabnik samoprijavo ali zadržanje davkov pri pristojni davčni upravi urediti v predpisanem obdobju. Če je uporaba takšnih mehanizmov izbirna, se stranki o uporabi tega mehanizma dogovorita. Ne glede na to so cene in nadomestila v obeh primerih izračunana brez prometnega davka ali primerljivih davkov in uporabnik mora podjetju MAN T&B plačati znesek v višini pogodbeno dogovorjene cene, brez kakršnihkoli odtegljajev.

  5. Uporabnik in podjetje MAN T&B sta sama odgovorna za davek na dohodek, ki temelji na njunem prihodku.

   Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega davčnega odtegljaja ali primerljivih davkov. Če je nadomestilo podvrženo zakonsko določenemu davčnemu odtegljaju, uporabnik po državnem pravu svoje države prebivališča ne sme zadržati nobenih davčnih odtegljajev od plačila podjetju MAN T&B. Uporabnik mora tovrstne davke poleg dogovorjenega nadomestila podjetju MAN T&B sam plačati ustreznim upravnim organom v imenu podjetja MAN T&B.

   Če obstaja sporazum o dvojni obdavčitvi (»DBA«) med državo prebivališča podjetja MAN T&B in uporabnika, lahko uporabnik najvišji znesek davčnega odtegljaja, določen s sporazumom o dvojni obdavčitvi, plača ustreznim upravnim organom, v koliko so izpolnjeni pogoji za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Uporabnik je odgovoren za izpolnitev formalnih pogojev za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Podjetje MAN T&B uporabniku ob sklenitvi pogodbe ponudi dokazilo o prebivališču.

   Uporabnik se zavezuje, da sam od sebe in nemudoma podjetju MAN T&B predloži uradno dokazilo o davku, odvedenem v imenu podjetja MAN T&B. Če uradno dokazilo ni predloženo ali je predloženo z zakasnitvijo, mora uporabnik podjetje MAN T&B zavarovati pred vsakršno škodo, ki nastane zaradi nepredloženega ali prepozno predloženega dokazila.

 4. Spremembe

  1. Za spremembe SPP storitev je potrebno soglasje obeh strank, razen če v tej točki ‎4 ni določeno drugače.

  2. Družba MAN T&B lahko v okviru izvajanja storitev družbe MAN T&B izvaja primerne tehnične spremembe, predvsem, če je to potrebno zaradi izboljšanja delovanja storitev ali upoštevanja zakonskih zahtev.

  3. Družba MAN T&B lahko v okviru izvajanja storitev družbe MAN T&B izvaja tudi vsebinske spremembe, v kolikor te ne krčijo obsega storitve za uporabnika v smislu uporabe storitve ali v kolikor uporabnik ni ugovarjal tej spremembi v skladu s točko ‎4.4.

  4. Primerne spremembe storitev v okviru izvajanja storitev MAN T&B in primerna zvišanja cen so uporabniku predstavljena v besedilni obliki ter mu ob tem podana možnost ugovora tej spremembi v roku šestih (6) tednov. Če uporabnik utemeljeni spremembi storitve/povišanju nadomestila ne ugovarja (pisno ali prek e-pošte) v teh šestih (6) tednih, se šteje, da s takšno spremembo storitev/povišanjem nadomestila soglaša, če je bil uporabnik o tej pravni posledici obveščen v obvestilu. Če uporabnik ugovarja spremembi storitve/povišanju nadomestila, ima družba MAN T&B pravico takojšnje odpovedi SPP storitev do uporabnika; poleg tega lahko uporabnik kadarkoli uradno odpove oz. deaktivira svojo registracijo za storitev MAN Maintenance na platformi RIO.

 5. Garancija in odgovornost

  1. Garancija

   1. Uporabnik bo podjetju MAN T&B nemudoma sporočil napako v storitvah podjetja MAN T&B. Podjetje MAN T&B po v razumnem roku odpravilo napake v storitvah podjetja MAN T&B. Če je odpravljanje napake v razumnem roku dvakrat (2) neuspešno, ima uporabnik pravico do izredne odpovedi teh SPP storitev.

    Za druge zahtevke uporabnika se uporablja točka ‎5.2.

   2. Odškodninski zahtevki zaradi napak so izključeni, če je za vzrok napake odgovoren uporabnik sam ali njegov agent.

  2. Odškodninska odgovornost

   Družba MAN T&B odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kaznivega dejanja in/ali dejanja iz hude malomarnosti družbe MAN T&B ali njenih agentov. Za škodo, ki jo podjetje MAN T&B ali njegovi pomočniki za izvajanje povzročijo zaradi lahke malomarnosti, je odgovornost zaradi brezplačnosti storitve izključena. Za škodo, ki temelji na neupoštevanju lastne vestnosti podjetja MAN T&B ali njegovih pomočnikov za izvajanje, podjetje MAN T&B odgovarja le, če je kršena kardinalna obveznost. Kardinalne obveznosti so bistvene pogodbene obveznosti, ki omogočajo pravilno izpolnitev pogodbe in katerih izpolnitev je uporabnik pričakoval in lahko pričakuje.

   V primeru lahke malomarnosti glede kršitev teh kardinalnih obveznosti je odgovornost podjetja MAN T&B omejena na tipično predvidljivo škodo. Sicer pa je odgovornost podjetja MAN T&B za lahko malomarnost izključena.

   Če je storitev MAN T&B opravljena brezplačno, velja: V primeru lahke malomarnosti glede kršitve teh kardinalnih obveznosti mora podjetje MAN T&B glede brezplačnosti storitve MAN T&B poleg tega jamčiti samo za tisto vestnost, s katero se podjetje MAN T&B običajno loteva lastnih zadev.

  3. Druge izključitve

   1. Podjetje MAN T&B ne odgovarja za ustrezno stanje vozil uporabnika, za katera se izvajajo storitve podjetja MAN T&B. Storitve podjetja MAN T&B služijo izključno kot podpora uporabniku; za upoštevanje predpisov in uporabo ter stanje vozila je odgovoren lastnik oz. voznik. Zagotavljanje modulov RIO Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali LINK 610 (oddajna enota podjetja Webfleet za MAN eTGE) ni del teh SPP storitev. V skladu s temi SPP storitev za to ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti.

   2. V skladu s temi SPP storitev tudi ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti za pomanjkljive storitve podjetja MAN T&B (predvsem za manjkajoče ali pomanjkljive podatke) in/ali za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega delovanja in/ali izpadov vozil, modulov RIO-Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali LINK 610 (oddajna enota podjetja Webfleet za MAN eTGE) in/ali nepravilnega vnosa podatkov s strani uporabnika.

   3. V skladu s temi SPP storitev tudi ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti, če iz kakršnihkoli razlogov izostane obvestilo uporabniku o bližajočem se vzdrževanju in zaradi tega nastane škoda za uporabnika.

 6. Obdobje veljavnosti in odpoved

  1. Obdobje veljavnosti
   Ti SPP storitev se lahko sklenejo za nedoločen čas ali za določen čas (12 ali 36 mesecev). Obdobje veljavnosti izbere uporabnik v okviru postopka zakupa storitve v trgovini RIO.

  2. Odpoved

   1. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za nedoločen čas, lahko uporabnik kadar koli prekine te SPP storitev, ne da bi o tem obvestil družbo MAN T&B; prekinitev se lahko izvede tudi tako, da uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO. Če je bil sklenjen dogovor za nedoločen čas, lahko družba MAN T&B te SPP storitev redno odpove s trimesečnim (3) odpovednim rokom s koncem meseca.

   2. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za določeno fiksno obdobje, je redna odpoved teh SPP storitev s strani uporabnika med uporabo storitev izključena. Tudi če uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO, ga to ne odvezuje od plačilnih obveznosti, ki jih ima do družbe MAN T&B.

   3. Pravica do odpovedi iz pomembnega razloga ostaja nespremenjena za obe stranki.
    Pomembni razlogi za izredno prekinitev s strani uporabnika so zlasti prodaja vozila, na katerem je aktivirana digitalna storitev z aktivnim določenim in fiksnim trajanjem, ali kakršna koli druga sprememba lastnika ali imetnika ali izločitev vozila iz prometa, ki je trajala dlje kot šest (6) mesecev. Obveznost plačila traja, dokler uporabnik ne dokaže razloga za odpoved. Obdelava odpovedi lahko traja do tri (3) delovne dni

   4. Ob odpovedi teh SPP storitev iz kakršnega koli razloga ostanejo SPP platforme RIO in drugi morebitni sklenjeni SPP storitev glede drugih storitev družbe MAN T&B nespremenjeni.
    Prenehanje veljavnosti SPP platforme RIO iz kakršnega koli razloga hkrati pomeni tudi prenehanje veljavnosti SPP storitev na isti datum, če so bili sklenjeni za nedoločen čas; če so bili pogoji sklenjeni za določeno fiksno obdobje, se upošteva točka 6.2.2.
    Zagotavljanje storitev družbe MAN T&B pod obstoječimi SPP storitev je odvisno od sklenitve in nadaljnje veljave SPP platforme RIO.

  3. Brisanje podatkov
   Družba MAN T&B se zavezuje, da bo po prenehanjuveljavnosti teh SPP storitev po izteku pogodbenega obdobja za zadevne storitve ali v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga izbrisala zgodovino podatkov uporabnika po čakalnem roku, ki znaša trideset (30) dni. Čakalni rok je namenjen preprečevanju nepopravljive izgube zbranih zgodovinskih podatkov v primeru nenamerne prekinitve storitve s strani uporabnika.

 7. Zaupnost

  1. Podjetje MAN T&B in uporabnik se zavezujeta, da bosta zaupne informacije drugega obravnavala zaupno in jih bosta uporabljala samo za izvajanje teh SPP storitev in s tem določen namen. Ta obveznost velja tudi po prenehanju pogodbe za obdobje treh (3) let.

  2. Pravila o zaupnosti iz 7. točke zgoraj se ne uporabljajo, če so zaupne informacije (i) ene ali druge stranke bile dokazljivo znane že ob sklenitvi SPP storitev ali jih je pozneje razkrila tretja oseba, ne da bi bil s tem kršen sporazum o zaupnosti, (ii) ob sklenitvi SPP storitev javno znane ali so bile pozneje javno razkrite, če to ne izhaja iz kršitve teh SPP storitev, (iii) jih ena stranka s predhodnim soglasjem druge stranke sme uporabljati za druge namene, ki jih ne zajemajo ti SPP storitev, ali (iv) jih je treba razkriti zaradi zakonskih obveznosti ali po odredbi sodišča ali drugega organa; če je dopustno in mogoče, stranka, ki mora takšne informacije razkriti, drugo stranko o tem predhodno obvesti in ji omogoči, da v zvezi z razkritjem sprejme ukrepe.

 8. Druge določbe

  1. Če zagotavljanje storitev podjetja MAN T&B ni mogoče zaradi višje sile, je obveznost podjetja MAN T&B glede zagotavljanja storitev podjetja MAN T&B za obdobje, v katerem traja takšen vpliv, in v obsegu tega vpliva izključena, če je podjetje MAN T&B sprejelo ustrezne ukrepe za preprečitev posledic. Za višjo silo se štejejo vsi dogodki, na katere podjetje MAN T&B nima vpliva in ki podjetju MAN T&B v celoti ali deloma onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, vključno s požarno škodo, poplavami, stavkami in zakonitimi izprtji ter tudi motnjami v delovanju, ki ne nastanejo po njeni krivdi, ali odredbami organov. Sem spada tudi izpad platforme RIO zaradi višje sile.

   Podjetje MAN T&B uporabnika nemudoma obvesti o nastanku in prenehanju višje sile in si po najboljših močeh prizadeva za odpravo višje sile in omejitev z njo povezanih posledic, kolikor je to mogoče.

   Če so posamezne določbe teh SPP storitev v celoti ali delno neveljavne ali takšne postanejo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. Namesto neveljavne določbe se stranki dogovorita o veljavni določbi, ki je po smislu in namenu najbližje neveljavni določbi. Praznina v teh SPP storitev se ustrezno zapolni.

  2. Podjetje MAN T&B je upravičeno, da pravice in/ali obveznosti iz teh SPP storitev v celoti ali delno odstopi podjetjem, ki so v smislu 15. člena isl. zakona AktG povezana s podjetjem MAN T&B. V primeru popolnega odstopa vseh pravic in obveznosti je uporabnik upravičen do odpovedi teh SPP storitev.

  3. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja MAN T&B uporabnik ne sme v celoti ali delno prepustiti pravic in/ali dolžnosti iz teh SPP storitev tretjim osebam.

  4. Spremembe in dopolnitve teh SPP storitev morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o preklicu zahteve po pisni obliki.

  5. Ti SPP storitev so pripravljeni v jezikih zadevnih držav, pri čemer je v primeru protislovij verodostojen nemški original.

  6. Za te SPP storitev se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije (pri čemer so izključena kolizijska pravila). Za vse morebitne spore glede teh SPP storitev ali v povezavi z njimi je pristojno sodišče v Münchnu.


Stanje: 19. 9. 2022