SPP storitev za storitve MAN ServiceCare S in MAN ServiceCare M

 1. Vsebina
  1. Obravnavani SPP storitev podjetja MAN Truck & Bus SE (v nadaljevanju: »MAN T&B«) urejajo pod točko 2 opisane storitve, ki jih podjetje MAN T&B opravlja za uporabnike prek platforme RIO, ki jo upravlja podjetje TB Digital Services GmbH (v nadaljevanju: »TBDS«), Oskar-Schlemmer. 19–21, 80807 München. Predstavljajo posebni sporazum k SPP platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in družbo TBDS.
  2. V kolikor v teh SPP storitev ni izrecno drugače določeno, za te SPP storitev veljajo določila v SPP platforme RIO, ki so že sklenjeni med uporabnikom in družbo TBDS. Pojmi, definirani v SPP platforme RIO, veljajo tudi za te SPP storitev.
  3. Sporazum o SPP storitev je določen z določili iz točke 2.2 v SPP platforme RIO.
  4. Storitev MAN ServiceCare se ponuja v stopnjah »S« in »M«. Izdelka gradita eden na drugem, kar pomeni, da je obseg funkcionalnosti teh izdelkov z vsako stopnjo večji.
  5. Ko se vozilo(-a) shrani(-jo) v administrativno območje platforme RIO, mora uporabnik v trgovini platforme RIO pritisniti ustrezen gumb za pridobitev storitve MAN ServiceCare S ali M. V okviru aktiviranja izdelka mora uporabnik potrditi te SPP storitev in opis storitev. Da se storitev MAN ServiceCare lahko izvaja, je v okviru postopka aktivacije poleg tega obvezno, da uporabnik v naslednjem koraku vsakemu vozilu, izbranemu za storitev, dodeli kontaktno osebo vklj. s kontaktnimi podatki (na straneh uporabnika) ter pooblaščeno pogodbeno delavnico MAN (delavnica, ki je del mreže poprodajnih storitev podjetja MAN) kot domačo delavnico, v kateri se bodo praviloma izvajala vzdrževalna dela. Enemu vozilu je mogoče dodeliti samo eno domačo delavnico. Domača delavnica mora biti v državi, za katero je odobrena storitev MAN ServiceCare. Za to glejte opis storitve MAN ServiceCare S ali M. Izbira domačih delavnic je lahko omejena, odvisno od tipa vozila. Pogodba o storitvi MAN ServiceCare S ali M začne veljati šele po potrditvi sprejetja s strani podjetja MAN T&B (to se uporabniku sporoči pisno, po elektronski pošti ali prek platforme RIO). Družba MAN T&B si pridržuje pravico, da po oddaji ponudbe s strani uporabnika in pred sprejetjem ponudbe s strani družbe MAN T&B preveri boniteto, sezname sankcij in ID za DDV uporabnika. Tudi po sprejetju ponudbe si podjetje MAN T&B pridržuje pravico, da v rednih časovnih razmikih preveri ID za DDV, boniteto in/ali sezname sankcij.

   Uporaba storitve je mogoča s pridržkom, da izpolnitvi ne nasprotujejo nobene ovire zaradi državnih ali mednarodnih predpisov, predvsem določil kontrole izvoza ter embargov ali ostalih pravnih omejitev. Uporabnik se zavezuje, da bo navedel vse informacije, ki so potrebne za uporabo storitve. Zaradi zamud zaradi preverjanja izvoza ali postopka izdaje dovoljenja se izvajanje storitve začasno prekine. Če potrebna dovoljenja niso izdana, veljajo SPP storitev kot nesklenjeni; odškodninski zahtevki so v tem smislu in zaradi omenjenih prekoračitev rokov izključeni.
  6. Ta storitev podjetja se opravlja samo za podjetja, ki imajo sedež podjetja v državi, ki je navedena v opisu storitve, in samo za podjetnike v smislu 14. člena Državnega zakonika.
  7. Točke 1 do 3 1. stavka 1. odstavka in 2. stavek člena 312i nemškega civilnega zakonika ne veljajo ob sklenitvi teh SPP storitev.
 2. Storitve in tehnične zahteve
  1. Podjetje MAN T&B med veljavnostjo teh SPP storitev za uporabnika opravlja naslednjo storitev podjetja MAN T&B:

   Oznaka storitev

   Kratki opis storitev

   Nadomestilo v evrih (neto)

   MAN ServiceCare S

   Storitev MAN ServiceCare S uporabnika neobvezujoče obvešča o predvidenih terminih vzdrževanja za njegova vozila, ki so registrirana za storitev MAN ServiceCare, in pomaga pri sklepanju terminov vzdrževanja s pogodbeno delavnico MAN, ki jo izbere uporabnik in ni nujno identična domači delavnici. Storitve pogodbene delavnice MAN niso predmet teh SPP storitev.

   brezplačno

   MAN ServiceCare M

   Poleg funkcionalnosti storitve MAN ServiceCare S nudi storitev MAN ServiceCare M uporabniku, da se odloči, katere obsege vzdrževanja izbrana servisna delavnica MAN upravlja in izvaja. Hkrati se uporabniku prikazujejo informacije o trenutnem stanju vzdrževanja njegovega vozila in s tem omogoči, da sam načrtuje obiske servisne delavnice.

   Glejte trgovino na platformi RIO

   Podrobne specifikacije storitev MAN ServiceCare S in M ter posamezne cene so v aktualni obliki na voljo v trgovini platforme RIO na spletnem naslovu https://rio.cloud; tu je mogoče prenesti tudi specifikacije storitev.

  2. Za razpoložljivost platforme RIO za storitve, ki se opravljajo prek nje, se uporablja točka 3.2 v SPP platforme RIO.

  3. Pomembno opozorilo: V zvezi z zahtevami glede varstva podatkov glejte izključno 8. točko SPP za platformo. Uporabnik je v smislu varstva podatkov še vedno odgovoren za obdelavo podatkov s strani družbe TBDS v okviru naročila za obdelavo podatkov in jamči za zakonitost obdelave osebnih podatkov zadevnih oseb (voznika in po potrebi drugih oseb). To vključuje tudi uporabnikovo obveznost posredovanja informacij zadevnim osebam ter zagotavljanja ustrezne pravne podlage za varstvo podatkov.

  4. Obdelavi podatkov o naročilu, sklenjeni v SPP platforme RIO, se dodajo naslednja določila za namene obravnavanih SPP storitev: Uporabnik pooblašča podjetji MAN T&B ter TBDS za posredovanje podatkov, ki so potrebni za opravljanje storitve MAN ServiceCare S ali M in za vzdrževanje vozila uporabnika, domači delavnici, ki jo izbere uporabnik, in vsaki drugi pogodbeni delavnici MAN, ki jo v posameznih primerih za izvajanje storitev izbere uporabnik, ter pristojni državni prodajni organizaciji MAN v namene zagotavljanja kakovosti storitve MAN ServiceCare. Pri tem gre za podatke, ki so potrebni za bližajoče se vzdrževanje, kot so npr. kontaktni podatki stranke, identifikacijska številka vozila, podatki o vzdrževanju, nivoji napolnjenosti, tlaki v pnevmatikah, zavorne obloge itd. Glede na tip vozila, konfiguracijo vozila in posamezni telematski modul (»TBM«) podatki morda niso prikazani ali pa so prikazani samo v delnem obsegu. S telematskim modulom je mišljen modul RIO-Box ali TBM2. TBM2 pošilja podatke platformi T-Systems (opis proizvoda: Logiweb/MAN TeleMatics). Platforma T-Systems ta sporočila vozila posreduje platformi RIO. Zato se mora na platformi T-Systems še naprej shraniti/obdelati tudi del podatkov.

  5. Pomembno opozorilo za stranke z vozili TBM2: Če je vozilo opremljeno s TBM2, mora uporabnik pred nakupom izdelka preveriti svoje trenutne povezave z vmesnikom (API). Prek API so s platformo MAN TeleMatics povezani zunanji sistemi/sistemi tretjih oseb, kot so npr. logistična programska oprema ali lastni novi izdelki; v primeru nezdružljivega vmesnika API obstaja nevarnost, da ni več mogoče vzpostaviti povezave z zunanjimi sistemi/sistemi tretjih oseb. Podjetje MAN T&B ne prevzema nobene odgovornosti in nobenih stroškov za potrebne prilagoditve vmesnika.

 3. Nadomestilo

  1. Nadomestilo, ki ga je treba plačati za storitve, je določeno na platformi na naslovu rio.cloud. Plačati je treba tudi z zakonom določen DDV. Za mesece, v katerih pogodba o storitvi velja le za del meseca, se obračun izvede sorazmerno.

  2. Uporabnik mora po izdaji računa s strani podjetja MAN T&B nadomestilo plačati ponudniku plačljive storitve, ki je naveden pod točko 4.2 v SPP platforme RIO. To plačilo pomeni izpolnitev obveznosti do družbe MAN T&B.

  3. Če uporabnik tudi po predhodnem primernem pisnem opominu s strani podjetja MAN T&B zamuja s plačilom, lahko podjetje MAN T&B po predhodnem naznanilu, ki sledi vsaj en (1) teden prej, ukine izvajanje storitev v skladu s temi SPP storitev do prejema plačila.

  4. Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega prometnega davka ali primerljivih davkov. Podjetje MAN T&B uporabnika s tovrstnimi davki bremeni dodatno k dogovorjenemu nadomestilu.

   Če je treba uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti ali primerljivo metodo poenostavitve (po kateri za prejemnika dobave ali storitve velja obveznost samoprijave ali zadržanja prometnega davka ali primerljivih davkov), mora uporabnik samoprijavo ali zadržanje davkov pri pristojni davčni upravi urediti v predpisanem obdobju. Če je uporaba takšnih mehanizmov izbirna, se stranki o uporabi tega mehanizma dogovorita. Ne glede na to so cene in nadomestila v obeh primerih izračunana brez prometnega davka ali primerljivih davkov in uporabnik mora podjetju MAN T&B plačati znesek v višini pogodbeno dogovorjene cene brez kakršnihkoli odtegljajev.

  5. Uporabnik in podjetje MAN T&B sta sama odgovorna za davek na dohodek, ki temelji na njunem prihodku.

   Šteje se, da cene in navedena nadomestila ne vključujejo zakonsko določenega davčnega odtegljaja ali primerljivih davkov. Če je nadomestilo podvrženo zakonsko določenemu davčnemu odtegljaju, uporabnik po državnem pravu svoje države prebivališča ne sme zadržati nobenih davčnih odtegljajev od plačila podjetju MAN T&B. Uporabnik mora tovrstne davke poleg dogovorjenega nadomestila podjetju MAN T&B sam plačati ustreznim upravnim organom v imenu podjetja MAN T&B.

   Če obstaja sporazum o dvojni obdavčitvi (»DBA«) med državo prebivališča podjetja MAN T&B in uporabnika, lahko uporabnik najvišji znesek davčnega odtegljaja, določen s sporazumom o dvojni obdavčitvi, plača ustreznim upravnim organom, v koliko so izpolnjeni pogoji za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Uporabnik je odgovoren za izpolnitev formalnih pogojev za znižanje davčnega odtegljaja (npr. na nič). Podjetje MAN T&B uporabniku ob sklenitvi pogodbe ponudi dokazilo o prebivališču.

   Uporabnik se zavezuje, da sam od sebe in nemudoma podjetju MAN T&B predloži uradno dokazilo o davku, odvedenem v imenu podjetja MAN T&B. Če uradno dokazilo ni predloženo ali je predloženo z zakasnitvijo, mora uporabnik podjetje MAN T&B zavarovati pred vsakršno škodo, ki nastane zaradi nepredloženega ali prepozno predloženega dokazila.

 4. Spremembe

  1. Za spremembe SPP storitev je potrebno soglasje obeh strank, razen če v tej točki ‎4 ni določeno drugače.

  2. Podjetje MAN T&B lahko v okviru izvajanja storitev izvaja primerne tehnične spremembe, predvsem če je to potrebno zaradi izboljšanja delovanja storitev ali upoštevanja zakonskih zahtev.

  3. Družba MAN T&B lahko v okviru izvajanja storitev izvaja tudi zadevne vsebinske spremembe, v kolikor te ne krčijo obsega storitve za uporabnika v smislu uporabe storitve ali v kolikor uporabnik ni ugovarjal tej spremembi v skladu s točko ‎4 ‎ spodaj.

  4. Utemeljene spremembe storitve v okviru zagotavljanja storitve in utemeljena povišanja cen je treba uporabniku pisno sporočiti in mu omogočiti, da v šestih (6) tednih ugovarja spremembi. Če uporabnik utemeljeni spremembi storitve/povišanju nadomestila ne ugovarja (pisno ali prek e-pošte) v teh šestih (6) tednih, se šteje, da s takšno spremembo storitev/povišanjem nadomestila soglaša, če je bil uporabnik o tej pravni posledici obveščen v obvestilu. Če uporabnik ugovarja spremembi storitve/povišanju nadomestila, ima podjetje MAN T&B pravico takojšnje odpovedi SPP storitev do uporabnika; poleg tega lahko uporabnik kadarkoli uradno odpove oz. deaktivira svojo registracijo za storitev MAN ServiceCare na platformi RIO.

 5. Garancija in odgovornost

  1. Garancija

   1. Uporabnik bo podjetju MAN T&B nemudoma sporočil napako v storitvah. Podjetje MAN T&B bo v razumnem roku odpravilo napake v storitvah. Če je odpravljanje napake v razumnem roku dvakrat (2) neuspešno, ima uporabnik pravico do izredne odpovedi teh SPP za storitve.

    Za druge zahtevke uporabnika se uporablja točka ‎5.2.

   2. Odškodninski zahtevki zaradi napak so izključeni, če je za vzrok napake odgovoren uporabnik sam ali njegov agent.

  2. Odškodninska odgovornost

   Družba MAN T&B odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kaznivega dejanja in/ali dejanja iz hude malomarnosti družbe MAN T&B ali njenih agentov.

   Za škodo, ki jo MAN T&B in/ali njen agent povzročita iz lahke malomarnosti, MAN T&B odgovarja samo v primeru kršitve kardinalne obveznosti. Kardinalne obveznosti so bistvene pogodbene obveznosti, ki omogočajo pravilno izpolnitev pogodbe in katerih izpolnitev je uporabnik pričakoval in lahko pričakuje.

   V primeru lahke malomarnosti pri kršitvi takšnih kardinalnih obveznosti je odgovornost družbe TBDS omejena na običajno predvidljivo škodo, v vsakem primeru pa je omejena na 100 % letnega nadomestila.

   Sicer pa je odgovornost družbe MAN T&B za malomarnost izključena.

   Če se storitev izvaja brezplačno, velja naslednje: V primeru lahke malomarnosti glede kršitve teh kardinalnih obveznosti mora podjetje MAN T&B glede brezplačnosti storitve poleg tega jamčiti samo za tisto vestnost, s katero se podjetje MAN T&B običajno loteva lastnih zadev.

  3. Druge izključitve

   Družba MAN T&B ne odgovarja za ustrezno stanje vozil uporabnika, za katera se izvajajo storitve. Storitve služijo zgolj kot podpora uporabniku; za upoštevanje predpisov in uporabo ter stanje vozila je odgovoren lastnik oz. voznik. Zagotavljanje modulov RIO Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali TBM2 ni del teh SPP za storitev. V skladu s temi SPP storitev za to ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti.

   1. Glede na to se po teh SPP storitev ne prevzame nikakršna garancija in/ali odgovornost za pomanjkljive storitve (predvsem za manjkajoče ali nepravilne podatke) in/ali za škodo, ki nastane zaradi okvare in/ali izpada vozil, dodatkov RIO-Box in/ali oddajnih enot RIO in/ali TBM2 in/ali nepravilnega vnosa podatkov s strani uporabnika.

   2. V skladu s temi SPP storitev tudi ne prevzemamo nobene garancije in/ali odgovornosti, če iz kakršnihkoli razlogov izostane obvestilo uporabniku o bližajočem se vzdrževanju ali morebitni škodi in zaradi tega nastane škoda za uporabnika.

 6. Obdobje veljavnosti in odpoved

  1. Obdobje veljavnosti
   Ti SPP storitev se lahko sklenejo za nedoločen čas ali za določen čas (12 ali 36 mesecev). Obdobje veljavnosti izbere uporabnik v okviru postopka zakupa storitve v trgovini RIO.

  2. Odpoved

   1. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za nedoločen čas, lahko uporabnik kadar koli prekine te SPP storitev, ne da bi o tem obvestil družbo MAN T&B; prekinitev se lahko izvede tudi tako, da uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO. Če je bil sklenjen dogovor za nedoločen čas, lahko družba MAN T&B te SPP storitev redno odpove s trimesečnim (3) odpovednim rokom s koncem meseca.

   2. Če so bili ti SPP storitev sklenjeni za določeno fiksno obdobje, je redna odpoved teh SPP storitev s strani uporabnika med uporabo storitev izključena. Tudi če uporabnik izvede deaktivacijo na platformi RIO, ga to ne odvezuje od plačilnih obveznosti, ki jih ima do družbe MAN T&B. 

   3. Pravica do odpovedi iz pomembnega razloga ostaja nespremenjena za obe stranki. Pomembni razlogi za izredno prekinitev s strani uporabnika so zlasti prodaja vozila, na katerem je aktivirana digitalna storitev z aktivnim določenim in fiksnim trajanjem, ali kakršna koli druga sprememba lastnika ali imetnika ali izločitev vozila iz prometa, ki je trajala dlje kot šest (6) mesecev. Obveznost plačila traja, dokler uporabnik ne dokaže razloga za odpoved. Obdelava odpovedi lahko traja do tri (3) delovne dni.

   4. Ob odpovedi teh SPP storitev iz kakršnega koli razloga ostanejo SPP platforme RIO in drugi morebitni sklenjeni SPP glede drugih storitev družbe MAN T&B nespremenjeni. Prenehanje veljavnosti SPP platforme RIO iz kakršnega koli razloga hkrati pomeni tudi prenehanje veljavnosti SPP storitev na isti datum, če so bili sklenjeni za nedoločen čas; če so bili pogoji sklenjeni za določeno fiksno obdobje, se upošteva točka 6.2.2.

    Zagotavljanje storitev družbe MAN T&B pod obstoječimi SPP storitev je odvisno od sklenitve in nadaljnje veljave SPP platforme RIO. 

   5. Pomembno opozorilo za stranke z vozili TBM2:
    Po uspešni deaktivaciji storitve MAN ServiceCare na portalu RIO aktivacija istega vozila za storitev MAN TeleMatics ni mogoča. Za storitev MAN ServiceCare M je poleg SPP platforme RIO potrebna tudi sklenitev in nadaljnja veljava SPP storitev MAN Bridge.

  3. Brisanje podatkov

   Družba T&B se zavezuje, da bo po tridesetih (30) dneh od prenehanja veljavnosti teh SPP in po poteku čakalnega roka izbrisala zgodovino podatkov uporabnika. Čakalni rok je namenjen preprečevanju nepopravljive izgube zbranih zgodovinskih podatkov v primeru nenamerne prekinitve storitve s strani uporabnika.
 7. Zaupnost

  1. Podjetje MAN T&B in uporabnik se zavezujeta, da bosta zaupne informacije drugega obravnavala zaupno in jih bosta uporabljala samo za izvajanje teh SPP storitev in s tem določen namen. Ta obveznost velja tudi po prenehanju pogodbe za obdobje treh (3) let.

  2. Pravila o zaupnosti iz 7. točke zgoraj se ne uporabljajo, če so zaupne informacije (i) ene ali druge stranke bile dokazljivo znane že ob sklenitvi SPP storitev ali jih je pozneje razkrila tretja oseba, ne da bi bil s tem kršen sporazum o zaupnosti, (ii) ob sklenitvi SPP storitev javno znane ali so bile pozneje javno razkrite, če to ne izhaja iz kršitve teh SPP storitev, (iii) jih ena stranka s predhodnim soglasjem druge stranke sme uporabljati za druge namene, ki jih ne zajemajo ti SPP storitev, ali (iv) jih je treba razkriti zaradi zakonskih obveznosti ali po odredbi sodišča ali drugega organa; če je dopustno in mogoče, stranka, ki mora takšne informacije razkriti, drugo stranko o tem predhodno obvesti in ji omogoči, da v zvezi z razkritjem sprejme ukrepe.

 8. Druge določbe

  1. Pomembno opozorilo za stranke z vozili TBM2: Sklenjena pogodba za storitev MAN TeleMatics se samodejno prekine z nakupom izdelkov »MAN ServiceCare S« ali »MAN ServiceCare M« v povezavi z izdelkom »MAN Bridge«.

   Če zagotavljanje storitev ni mogoče zaradi višje sile, je obveznost podjetja MAN T&B glede zagotavljanja storitev podjetja MAN T&B za obdobje, v katerem traja takšen vpliv, in v obsegu tega vpliva izključena, če je podjetje MAN T&B sprejelo ustrezne ukrepe za preprečitev posledic. Za višjo silo se štejejo vsi dogodki, na katere podjetje MAN T&B nima vpliva in ki podjetju MAN T&B v celoti ali deloma onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, vključno s požarno škodo, poplavami, stavkami in zakonitimi izprtji ter tudi motnjami v delovanju, ki ne nastanejo po njeni krivdi, ali odredbami organov. Sem spada tudi izpad platforme RIO zaradi višje sile.

   Podjetje MAN T&B uporabnika nemudoma obvesti o nastanku in prenehanju višje sile in si po najboljših močeh prizadeva za odpravo višje sile in omejitev z njo povezanih posledic, kolikor je to mogoče.

  2. Če so posamezne določbe teh SPP za storitev v celoti ali delno neveljavne ali takšne postanejo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. Namesto neveljavne določbe se stranki dogovorita o veljavni določbi, ki je po smislu in namenu najbližje neveljavni določbi. Praznina v teh SPP za storitev se ustrezno zapolni.

  3. Podjetje MAN T&B je upravičeno, da pravice in/ali obveznosti iz teh SPP storitev v celoti ali delno odstopi podjetjem, ki so v smislu 15. člena isl. zakona AktG povezana s podjetjem MAN T&B. V primeru popolnega odstopa vseh pravic in obveznosti je uporabnik upravičen do odpovedi teh SPP za storitev.

  4. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja MAN T&B uporabnik ne sme v celoti ali delno prepustiti pravic in/ali dolžnosti iz teh SPP storitev tretjim osebam.

  5. Spremembe in dopolnitve teh SPP za storitev morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o preklicu zahteve po pisni obliki.

  6. Ti SPP za storitev so pripravljeni v jezikih zadevnih držav, pri čemer je v primeru protislovij verodostojen nemški original.

  7. Za te SPP za storitev se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije (pri čemer so izključena kolizijska pravila). Za vse morebitne spore glede teh SPP za storitev ali v povezavi z njimi je pristojno sodišče v Münchnu.


Stanje: 19. 9. 2022