1 Všeobecné informácie

a) Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných práv pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH (TBDS) veľmi dôležitá. TBDS je dcérska spoločnosť spoločnosti TRATON SE. Spracúvame osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve našej internetovej stránky, v súlade so zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má sídlo inštitúcia zodpovedná za spracovanie osobných údajov. Navyše sa spoločnosť TB Digital Services GmbH zaviazala záväznou smernicou k rozsiahlej a jednotnej ochrane osobných údajov. Takto je v spoločnosti TB Digital Services GmbH na celom svete zaručená úroveň ochrany, ktorú je možné porovnať s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii.

Ďalej sú naši zamestnanci zaviazaní k mlčanlivosti a ochrane poskytnutých osobných údajov.

b) Zodpovedný orgán a kontaktná osoba

Zodpovedný orgán v zmysle práva na ochranu údajov pre vaše údaje je TBDS.
Pri všeobecných otázkach a otázkach týkajúcich sa ochrany údajov sa prostredníctvom e-mailu obráťte na príslušnú kontaktnú osobu: datenschutz@rio.cloud

, prípadne využite korešpondenčnú adresu:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Mníchov

2. Informácie k týmto inzerátom voľných pracovných miest v službách RIO

a) Kariérna stránka
V rámci týchto pravidiel ochrany údajov vás informujeme o tom, ako a ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame, keď navštívite našu kariérnu stránku.

„Osobné údaje“ sú pritom všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú a identifikovateľnú fyzickú osobu. Za identifikovateľnú sa považuje osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe priradenia k identifikácii, ako napríklad k menu, k identifikačnému číslu, k údajom o polohe, k online identifikácii alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym znakom, ktoré sú stvárnením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Účelom kariérnej stránky je poskytnúť vám informácie o voľných pracovných miestach v spol. TBDS.

b) Zhromažďovanie všeobecných informácií
Keď navštívite našu kariérnu stránku, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie obsahujú napr. typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a pod. Pritom ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. K tomu sú tieto údaje generované aj pri prístupe na každú inú webovú stránku. Nejde pritom o špecifickú funkciu kariérnej stránky. Informácie tohto druhu zhromažďujeme a štatisticky vyhodnocujeme výlučne anonymizovane. Čím lepšie rozumieme vašim prianiam, tým rýchlejšie nájdeme požadovanú informáciu na našich internetových stránkach. Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke ochrany osobných údajov.

c) Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov
Osobné údaje sa zhromažďujú iba v prípade, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, napr. v rámci registrácie.

d) Bezpečnosť
Vaše osobné údaje sú vo všeobecnosti chránené spol. TBDS prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako napr. šifrovanie údajov, pravidelne vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

e) Odkazy na weby iných poskytovateľov
Náš web môže obsahovať odkazy na weby iných poskytovateľov. TBDS sa v čase umiestnenia odkazu presvedčila, že tieto priamo prepojené stránky neobsahovali žiaden ilegálny obsah. TBDS však nemá žiaden vplyv na obsah prepojených stránok a nemôže ich neustále kontrolovať. Z tohto dôvodu nepreberá TBDS žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených stránok, ktorý bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre prepojené internetové stránky iných firiem.

f) Súbory cookie
Informácie o používaných súboroch cookie nájdete na našej stránke súborov cookie.

3. Informácie k procesu náboru v službách RIO

a) Voľné pracovné miesta a nábor nových zamestnancov
Ak sa len chcete informovať o voľných pracovných miestach, nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Zhromažďujeme iba údaje uvedené v bode 2b).

Kariérna stránka poskytuje prehľad o aktuálne voľných pracovných miestach. Tu si môžete otvoriť jednotlivé ponuky práce, aby ste sa dostali ku konkrétnemu popisu pracovného miesta, ktorý si môžete stiahnuť aj ako dokument formátu PDF.

Ak sa chcete uchádzať o pracovné miesto alebo nám chcete odoslať svoju žiadosť o prácu, nájdete príslušné informácie v jednotlivých vypísaných pracovných ponukách.

Ak nám chcete e-mailom proaktívne zaslať podklady k žiadosti o prácu, použite e-mailovú adresu people@rio.cloud.

Ak prijmeme vaše podklady k žiadosti o prácu, budeme predpokladať, že ste sa oboznámili s týmito pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré platia pre proces náboru do služieb RIO.

b) Právny základ spracúvania
Právnym základom zhromažďovania a spracúvania osobných údajov je používanie vašich údajov spoločnosťou TBDS na prijatie rozhodnutia o opodstatnení pracovno-právneho vzťahu s vašou osobou (§ 26 ods. 1 veta 1 Spolkového zákona o ochrane osobných údajov).

c) Účel používania a postupovania osobných údajov
Údaje vášho profilu a žiadosti o prácu používame výlučne na účely výberového konania v rámci predmetného pracovného miesta.

Vaše údaje si tiež môžu pozrieť spriaznené spoločnosti, ako aj externí poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú a technicky prevádzkujú základné IT služby, ako sú e-mailové aplikácie a dátové servery. S týmito spoločnosťami boli uzatvorené zmluvy na ochranu údajov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany údajov.

d) Ukladanie a odstraňovanie údajov
Údaje vašej žiadosti o prácu potrebujeme na konkrétne a transparentné časové obdobie, aby ste umožnili uplatnenie, dodržanie alebo obhajobu právnych nárokov. Pritom sa opierame o čl. 17 ods. 3 písm. e GDPR.

Aby sme sa v prípade potreby mohli brániť proti neoprávneným nárokom a nárokom na náhradu škody vyplývajúcich zo všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG), uchovávame podklady z náborového procesu na určité obdobie aj po odmietnutí uchádzača o prácu. Nároky týkajúce sa porušenia zákazu diskriminácie v rámci procesu uchádzania sa o prácu sa musia podať písomne v súlade s § 15 ods. 4 AGG v rámci dvojmesačnej lehoty od prijatia odmietnutia. Žaloba s nárokom na odškodnenie v súlade s § 15 AGG sa musí podať podľa § 61b ods. 1 zákona o pracovnom súde (ArbGG) v rámci trojmesačnej lehoty potom, ako bol nárok písomne uplatnený.

Aby sme zohľadnili možné oneskorenia, napr. v dôsledku neprítomnosti, pri doručovaní odmietnutí a v prípade vznesených nárokov alebo žalôb, údaje uchádzačov uchovávame po dobu dvoch mesiacov.

Úplné a nezvratné vymazanie uložených osobných údajov tak nastane až šesť mesiacov od odoslania odmietnutia uchádzačovi.

V prípade uchádzačov, ktorí boli prijatí, sa ich údaje a podklady z náborového procesu stanú súčasťou ich osobného spisu.

4. Vaše práva

Okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov máte, pokiaľ nie sú v rozpore zákonné nariadenia, aj právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania svojich údajov, príp. právo na nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov.

V prípade, ak vaše osobné údaje zhromažďujeme a/alebo spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo na odvolanie udeleného súhlasu. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu platného do vášho odvolania.

Na odvolanie svojho súhlasu alebo uplatnenie svojich práv vo vzťahu k svojim údajom sa obráťte na people@rio.cloud.

Pri sťažovaní existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán na ochranu údajov. V Bavorsku má nato príslušnosť krajinský úrad Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (v skratke BayLDA).

5. Výhrada

Spol. TBDS môže tieto pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť za dodržania právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, aby udržala krok s neustálym vývojom internetu.

Stav: jún 2021.