1 Všeobecné informácie

a) Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných práv pri spracúvaní údajov je pre spoločnosť TB Digital Services GmbH (TBDS) veľmi dôležitá. TBDS je dcérska spoločnosť spoločnosti TRATON SE. Spracúvame osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú pri návšteve našej internetovej stránky, v súlade so zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má sídlo inštitúcia zodpovedná za spracovanie osobných údajov. Navyše sa spoločnosť TB Digital Services GmbH zaviazala záväznou smernicou k rozsiahlej a jednotnej ochrane osobných údajov. Takto je v spoločnosti TB Digital Services GmbH na celom svete zaručená úroveň ochrany, ktorú je možné porovnať s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii.

Ďalej sú naši zamestnanci zaviazaní k mlčanlivosti a ochrane poskytnutých osobných údajov.

b) Zodpovedný orgán a kontaktná osoba

Zodpovedný orgán v zmysle práva na ochranu údajov pre vaše údaje je TBDS.
Pri všeobecných otázkach a otázkach týkajúcich sa ochrany údajov sa prostredníctvom e-mailu obráťte na príslušnú kontaktnú osobu: datenschutz@rio.cloud

, prípadne využite korešpondenčnú adresu:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Mníchov

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

a) Účel využívania a právny základ
Spol. TB Digital Services GmbH (TBDS) spracúva vaše osobné údaje s cieľom realizácie a administrácie existujúceho alebo potenciálneho budúceho zmluvného vzťahu s vašou osobou. V tejto súvislosti sa vaše osobné údaje spracúvajú v rámci spracúvateľských činností na rôzne účely.

b) Zdroje údajov
Vaše osobné údaje sa spravidla zhromažďujú priamo od vás v rámci existujúceho, resp. potenciálneho budúceho zmluvného vzťahu.

c) Povinnosť poskytnutia údajov
Osobné údaje potrebné na realizáciu zmluvného vzťahu musíte poskytnúť zodpovednej osobe. Bez poskytnutia týchto údajov spol. TB Digital Services GmbH (TBDS) nedokáže splniť svoje zákonné povinnosti a vstúpiť s vami do zmluvného vzťahu.

d) Účel spracúvateľských činností
Následne uvádzame prehľad zamýšľaných účelov našich spracúvateľských činností:

e) Vypísanie služieb a materiálu
Odosielanie dopytov, vyžiadanie chýbajúcich ponúk, obchodná kontrola a kontrola úplnosti ponúk, vedenie rokovaní.

f) Realizácia objednávok (materiál, služby)
Zapisovanie, sprostredkovanie, odosielanie a sledovanie objednávky v systéme.

g) Služby pre dodávateľov
Komunikácia týkajúca sa produktov alebo služieb, odpovedanie na dopyty, resp. požiadavky, manažment kapacitných obmedzení a rizík.

h) Kontrola obstarávania a riadenie služieb
Platby dodávateľom.

i) Plnenie zákonných povinností
Dodržiavanie archivačných povinností, zabezpečenie dodržiavania požiadaviek súladu výkonom kontrolných činností (napr. kontrola sankčných zoznamov, pranie špinavých peňazí, upozornenia na právne porušenia, prevádzka interného kontrolného systému (IKS) a iné monitorovacie systémy na zabezpečenie bezúhonnosti obchodných procesov

Spracúvané údaje možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

 • Personálne kontaktné údaje a (pracovné) organizačné údaje
 • Údaje o používaní IT služieb
 • Údaje o osobných/profesionálnych pomeroch a charakteristikách
 • Údaje o bonite a bankové údaje
 • Zmluvné údaje

Vyššie uvedené spracúvateľské činnosti sú legitimizované na základe nasledovných právnych podkladov:

 • Súhlas s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)
 • Plnenie zmluvy alebo príprava zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)
 • Plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)
 • Vyvažovanie záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)
  • Existencia relevantného a primeraného vzťahu medzi zodpovednou a dotknutou osobou
  • Prevencia podvodov
  • Priama reklama
  • Sprostredkovanie údajov v rámci podnikateľskej skupiny na interné administratívne účely (vrátane údajov zákazníkov a zamestnancov)

3. Postúpenie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť v určitých prípadoch postúpené aj tretím stranám: ak je postúpenie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo prípravu zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje tiež postupujeme nami povereným poskytovateľom služieb v rámci procesu spracúvania zákaziek. Postupovanie vašich kmeňových a kontaktných údajov sa uskutočňuje na zabezpečenie aktuálnosti súboru údajov a kontrolu bonity. K tomuto súboru údajov majú prístup aj iné spriaznené firmy spoločnosti TB Digital Services GmbH (TBDS). Ak máme povinnosť postúpiť vaše osobné údaje na účely dodržiavania národných právnych predpisov, napr. ich sprostredkovať finančným úradom, súdom, hospodárskym kontrolným orgánom, túto povinnosť si splníme.

4. Ukladanie a vymazanie údajov

Spravidla vymažeme vaše osobné údaje, hneď ako ich už nebudeme potrebovať na predtým spomínané účely. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokým k tomu budeme zákonne zaviazaní alebo ak ešte budú platiť zákonné premlčacie lehoty. Vyplýva to pravidelne z právnych povinností zabezpečovať dôkazy a viesť evidenciu, ktoré sú upravené v nemeckom občianskom zákonníku (BGB), obchodnom zákonníku (HGB) alebo v daňovom zákone (AO). Okrem toho sa údaje ukladajú iba na obdobie základných alebo zmluvných lehôt uschovania.

5. Vaše práva

Okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov máte, pokiaľ nie sú v rozpore zákonné nariadenia, aj právo na ich vymazanie, ako aj právo na nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov, resp. právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ďalej máte právo na prenositeľnosť údajov. Keď zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte okrem toho právo na odvolanie udeleného súhlasu s účinnosťou do budúcnosti. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu platného do vášho odvolania. Pokiaľ je to potrebné, budeme musieť overiť vašu identitu skôr, ako začneme spracúvať vaše požiadavky. Ak by boli napriek nášmu úsiliu o správnosť a aktuálnosť údajov uložené nesprávne informácie, opravíme ich na základe príslušného upozornenia. Pri sťažovaní existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán na ochranu údajov.

6 Automatizované rozhodovanie

Neexistuje automatizované rozhodovanie podľa čl. 22, ods. 1 a 4 GDPR.

7. Bezpečnosť

Vaše osobné údaje chráni spol. TB Digital Services GmbH (TBDS) prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb.

Naše bezpečnostné opatrenia, ako napr. kódovanie údajov, pravidelne vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Stav: jún 2021.