Všeobecné rámcové podmienky pre využívanie platformy

 1. Predmet
  1. VOP platformy predstavujú bezplatnú rámcovú dohodu medzi TB Digital Services GmbH (ďalej len „TBDS“) a užívateľom (ďalej len „Užívateľ“) (TBDS a užívateľ samostatne označovaný ako „Zmluvná strana“, spolu ako „Zmluvné strany“) o používaní platformy RIO (ďalej len „Platforma“) na rio.cloud.

   Prostredníctvom platformy môže užívateľ bezplatne využívať služby TBDS, (ďalej len „Služby TBDS“) a/alebo služby iného poskytovateľa (ďalej len „Služby tretej strany“ vrátane služieb MAN Truck & Bus SE) (spolu ako „Služby“). VRP platformy predstavujú rámcovú dohodu.

   Na základe tejto dohody je možné bezplatne využívať službu spoločnosti MAN Truck & Bus SE „ServiceCare S“ (viditeľné v rámci popisu služieb na registračnej stránke k platforme RIO, ako aj po prihlásení na www.rio.cloud), pokiaľ sú na platforme registrované vozidlá s boxom RIO/TBM3 („Connected Vehicle“) alebo iné súčasti vozidiel (kontajner, príves atď.) s vysielacou jednotkou RIO („Mobile-Device“). Okrem toho môže užívateľ bezplatne využívať jednotlivé služby TBDS a/alebo služby tretích strán počas troch (3) mesiacov prostredníctvom príslušného tlačidla v obchode platformy RIO na aktiváciu služieb na účely testovania produktu. Ak užívateľ plánuje registráciu Connected Vehicle a/alebo Mobile Device prostredníctvom platformy pre predmet vozidla, ktorého vlastníkom je tretia strana, je to povolené len so súhlasom tretej strany; súhlas tretej strany musí TBDS na požiadanie preukázať.

   Používanie služby TBDS a/alebo služby tretej strany po uplynutí bezplatného skúšobného obdobia troch (3) mesiacov sa uskutočňuje na základe zmlúv uzatvorených osobitne s TBDS alebo príslušným poskytovateľom tretej strany, pre ktoré musia byť okrem týchto VOP platformy dohodnuté samostatné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP pre poskytovanie služieb“).
  2. Všetky služby, ktoré sú ponúkané prostredníctvom platformy, sa poskytujú v krajinách podľa prílohy 1 týchto VOP platformy výlučne podnikateľom v zmysle § 14 Občianskeho zákonníka, pokiaľ špecifické služby a k nim zodpovedajúce VOP pre poskytovanie služieb nestanovujú výslovne niečo iné. Služby sa poskytujú iba pre Connected Vehicles a/alebo Mobile Devices, ktoré sa geograficky nachádzajú v rámci krajín podľa prílohy 1 týchto VOP platformy.
  3. § 312i ods. 1, veta 1, číslo 1 až 3 a veta 2 Občianskeho zákonníka neplatia pri uzatvorení týchto VOP platformy.
 2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb TBDS a služieb tretích strán
  1. Využitie služieb TBDS sa uskutočňuje na základe osobitne online uzatvorenej zmluvy s TBDS, ktorá je základom služieb VRP. Ak chce užívateľ využívať službu TBDS, musí na platforme kliknúť na príslušné tlačítko pre získanie príslušnej služby TBDS. Nakoniec musí užívateľ potvrdiť príslušné služby VRP a kliknúť na príslušné tlačítko, aby sa dokončila objednávka. Uzatvorením objednávky nedochádza ešte k uzatvoreniu zmluvy s TBDS; skôr sa jedná o zadanie ponuky užívateľovi. Až s potvrdením prijatia zo strany TBDS (to sa oznámi užívateľovi prostredníctvom e-mailu alebo platformy) sa zakladá zmluva na služby TBDS.
  2. Využitie služieb tretích strán sa uskutočňuje na základe osobitne uzatvorenej zmluvy s treťou stranou, ktorá zakladá VRP služieb s treťou stranou. Služby VRP prostredníctvom služieb tretej strany sa uzatvárajú výlučne medzi užívateľom a treťou stranou (t.z. nie s TBDS). TBDS neposkytuje tretej strane v rámci uzatvorenej zmluvy žiadne služby a preto nemá voči užívateľovi žiadne povinnosti.

   Ak chce užívateľ využívať službu tretej strany, musí na platforme kliknúť na príslušné tlačítko pre získanie služby tretej strany. Nakoniec musí užívateľ potvrdiť príslušné služby VRP a kliknúť na príslušné tlačítko, aby sa objednávka dokončila. Uzatvorením objednávky nedochádza ešte k uzatvoreniu zmluvy s treťou stranou; skôr ide o zadanie ponuky užívateľovi. Až po potvrdení prijatia treťou stranou (to sa oznámi užívateľovi písomne, prostredníctvom e-mailu alebo platformy) sa zakladá zmluva v súvislosti so službami tretej strany. TBDS nevystupuje v tomto procese zadania ponuky a jej prijatia ako zástupca tretej strany alebo užívateľa, ale ako príjemca prejavu vôle užívateľa a tretej strany. Realizácia platieb za služby TBDS a služby tretích strán sa riadi podľa bodu ‎4.2 týchto VOP platformy.
  3. § 312i ods. 1, veta 1, číslo 1 až 3 a veta 2 Občianskeho zákonníka neplatia pri uzatvorení VOP pre poskytovanie služieb, pokiaľ súčasné VOP pre poskytovanie služieb nestanovujú niečo iné.
 3. Prístup na platformu a užívateľské práva na platformu
  1. Užívateľ sa musí sám postarať o technický prístup do platformy. Prístup sa uskutočňuje prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet. Bližšie podrobnosti k tomu, ako aj ostatné technické predpoklady na prístup k službám TBDS a/alebo službám tretích strán nájdete v technických požiadavkách na prístup. Tieto nájdete na stránke registrácie k platforme RIO ako aj po prihlásení na www.rio.cloud.
  2. Od TBDS sa bude v rámci týchto VOP platformy vyžadovať dostupnosť vo výške 99 % ročne v rámci prevádzkového času, pri prihlásení do platformy prostredníctvom vzdialeného prístupu. Dostupnosť nad rámec vyššie uvedeného nie je záväzná; individuálne služby VRP môžu obsahovať dodatočné úpravy. Dostupnosť a prevádzkový čas podľa bodu ‎2 sú obmedzené v čase údržby od soboty 22.00 hod. do nedele 16.00 hod.
  3. TBDS udelí užívateľovi na užívanie platformy, obsahov platformy a so zreteľom na aplikáciu, ktorú je možno stiahnuť z platformy, neexkluzívne, časovo neobmedzené, neprenosné, bezlicenčné, teritoriálne neobmedzené užívateľské právo. Právo nezahŕňa oprávnenie na spracovanie.
  4. Softvér môže úplne alebo čiastočne obsahovať komponenty Open Source. Tieto podliehajú príslušným licenčným podmienkam použitých komponentov Open Source. Platné licenčné podmienky sú súčasťou týchto VOP platformy a sú k dispozícii na DOWNLOAD.

   Aktuálny zdrojový text komponentov Open Source boxu RIO nájdete na DOWNLOAD. Tým nie sú obmedzené povinnosti TBDS voči užívateľovi.
  5. Spoločnosť TBDS si vyhradzuje právo odobrať užívateľovi oprávnenie na užívanie, ak užívateľ platformu úmyselne poškodzuje, porušuje VOP platformy alebo platformu využíva mimo svojho udeleného užívateľského oprávnenia (porovnaj bod ‎3 hore).
 4. Náklady a realizácia platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb
  1. Užívanie platformy na základe týchto VRP pre platformu je pre užívateľa bezplatné. Náklady za služby využívané užívateľom sa určujú podľa obsahu osobitne uzatvorených služieb VRP.
  2. V prípade poplatkov za použité služby podľa VOP pre poskytovanie služieb na účet TBDS alebo tretej strany sa tieto vyúčtujú voči užívateľovi centrálne z TBDS a užívateľ je povinný ich zaplatiť výlučne poskytovateľovi platobných služieb Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Írsko (ďalej len „Poskytovateľ platobných služieb“) – s účinkom plnenia voči TBDS a/alebo tretej strane – poskytovateľovi. T. j. všetky platby, ktoré je užívateľ povinný uhradiť TBDS alebo tretej strane podľa príslušných VOP pre poskytovanie služieb za používanie služieb TBDS alebo služieb tretej strany, sa uskutočňujú poskytovateľovi platobných služieb (a nie tretej strane a/alebo TBDS).
  3. Ceny a odmeny sú uvedené bez zákonnej DPH alebo porovnateľných daní. Uvedené dane priráta TBDS užívateľovi k dohodnutej cene.

   Pokiaľ je nutné použiť Reverse Charge-Mechanismus alebo porovnateľnú metódu zjednodušenia (na základe ktorej je príjemca dodávky alebo služby povinný k samostatnému vyhláseniu alebo k zrazeniu dane obratu alebo porovnateľnej dane) musí používateľ vykonať samostatné vyhlásenie alebo zaplatiť daň v rámci predpísanej lehoty príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ sa tento mechanizmus použije, zmluvné strany dohodnú použitie mechanizmu. Nezávisle od toho sú ceny a odmeny v obidvoch prípadoch vyrátané bez dane z obratu alebo porovnateľnej dane a platby užívateľa TBDS sa musia vykonať vo výške zmluvne dohodnutej ceny bez akýchkoľvek zrážok.
  4. Užívateľ a TBDS sú zodpovední samostatne za daň zo zisku zakladajúcu sa na príjme.

   Ceny a uvedené odmeny sú bez zákonnej zrážkovej dane alebo porovnateľných daní. Ak platba podlieha zákonnej zrážkovej dani, užívateľ nesmie zadržať žiadne platby zrážkovej dane, podľa národného práva štátu pobytu, pred platbou na účet TBDS. Takýto druh daní musí užívateľ následne zaplatiť v dohodnutej sume na vlastné náklady príslušnému úradu v mene TBDS.

   Pokiaľ existuje Dohoda o dvojitom zdanení („DoDZ“) medzi štátmi sídla TBDS a užívateľom, môže užívateľ zaplatiť, na základe DoDZ, stanovenú maximálnu sumu zrážkovej dane príslušnému úradu, pokiaľ existujú predpoklady pre redukciu zrážkovej dane (príp. na nulu). Používateľ je zodpovedný za splnenie formálnych predpokladov na zníženie zrážkovej dane (resp. nulovej dane). TBDS poskytne užívateľovi pri uzatvorení zmluvy potvrdenie o hlavnom sídle.

   Užívateľ sa zaväzuje, aj bez vyžiadania a bezodkladne, predložiť TBDS oficiálny doklad v mene TBDS zrazenej dani. Pokiaľ nie je predložený oficiálny doklad alebo sa predloží oneskorene, TBDS nezodpovedá za škody zakladajúce sa na nepredložení, príp. oneskorenom predložení dokladu.
 5. Zmeny VOP platformy, platformy a VOP pre poskytovanie služieb
  1. Zmeny VOP platformy vyžadujú súhlas obidvoch zmluvných strán, pokiaľ v bode ‎5 nie je stanovené inak.
  2. TBDS môže vykonať na platforme primerané technické zmeny, predovšetkým ak je to požadované na zlepšenie funkčnosti alebo dodržanie zákonných požiadaviek.
  3. TBDS môže na platforme vykonať aj obsahové zmeny, pokiaľ sa tým nezníži rozsah služieb ponúkaných užívateľovi v súvislosti s využívaním platformy alebo užívateľ nevznesie námietku voči tejto zmene podľa bodu ‎4 nižšie.
  4. Primerané zmeny plnenia v obsahu platformy sa zobrazia užívateľovi a poskytujú pritom možnosť podať námietku voči zmene do šiestich (6) týždňov. Nepodanie námietky (písomne alebo e-mailom) voči zmene v rámci šiestich (6) týždňov sa pokladá za súhlas so zmenou, pokiaľ bol užívateľ upozornený, prostredníctvom zobrazenia tejto zmeny na tieto právne následky. Pokiaľ užívateľ podá námietku voči zmene, má TBDS mimoriadne právo výpovede voči užívateľovi; vyplývajúc z toho má užívateľ taktiež právo VRP platformy kedykoľvek riadne vypovedať. Ak užívateľ využíva službu TBDS alebo službu tretej strany s určitou lehotou, je oprávnený vypovedať VOP platformy bez predchádzajúceho upozornenia, ak má zmena služby podstatný nepriaznivý vplyv na poskytovanie služby TBDS alebo služby tretej strany s určitou lehotou.
  5. Zmeny služieb podľa VRP podliehajú právnej úprave súčasných služieb VRP.
 6. Žiadna exkluzivita/žiadna povinnosť k odberu
  1. Služby TBDS a/alebo služby tretej strany nie sú pre všetkých zúčastnených exkluzívne; žiadna strana nepodlieha obmedzeniam hospodárskej súťaže. Užívateľom vzniká v rámci služieb TBDS alebo služieb tretích strán povinnosť minimálneho odberu.
  2. Žiadna zo strán nie je povinná na základe týchto VRP platformy uzatvárať oddelené služby VRP.
 7. Uzatvorenie, trvanie zmluvy a práva výpovede
  1. Uzatvorením registračného procesu užívateľom nedochádza ešte k uzatvoreniu zmluvy s TBDS; skôr sa jedná o zadanie ponuky užívateľovi. Až prijatím zo strany TBDS (to sa oznámi užívateľovi prostredníctvom e-mailu) sa zmluva uzatvorí. TBDS si vyhradzuje právo vykonať po odovzdaní ponuky a prijatí ponuky užívateľom kontrolu bonity, kontrolu sankčných zoznamov a kontrolu DIČ užívateľa. Po prijatí ponuky si TBDS vyhradzuje právo vykonávať v pravidelných intervaloch kontrolu DIČ, kontrolu bonity a/alebo kontrolu sankčných zoznamov.

   Využívanie platformy a služieb je podmienené tým, že jej užívanie neodporuje národným a medzinárodným predpisom, predovšetkým ustanoveniam na kontrolu vývozu, ako aj embarga alebo iným právnym obmedzeniam. Užívateľ je povinný poskytnúť všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na užívanie platformy a/alebo služieb. Omeškania z dôvodu kontrol exportu alebo povoľovacieho konania vedú k dočasnej neplatnosti poskytovania služieb. V prípade neudelenia požadovaných povolení sa VRP platformy, ako aj služby VRP pokladajú za neuzatvorené; nároky na náhradu škody z dôvodu prekročenia lehôt sú vylúčené.
  2. VOP platformy medzi užívateľom a TBDS začnú platiť, len čo TBDS po ukončení registrácie užívateľom potvrdí jeho prijatie (ako je opísané v bode ‎1). VRP platformy sa uzatvárajú na neurčitý čas.
  3. VOP platformy môže užívateľ kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ nepoužíva službu TBDS a/alebo službu tretej strany s určitou lehotou; v tom prípade sa ustanovenia TBDS a/alebo služby tretej strany týkajúce sa lehoty platnosti a možnosti vypovedania príslušnej zmluvy vzťahujú aj na vypovedanie VOP platformy. Opakované uzatvorenie VOP platformy s užívateľom, ktorý ich podľa vety 1 bodu ‎3 vypovedal, je možné až po uplynutí minimálne desiatich (10) dní. TBDS môže riadne vypovedať VOP platformy s trojmesačnou (3) výpovednou lehotou ku koncu mesiaca, pokiaľ používateľ nevyužíva službu TBDS a/alebo službu tretej strany s pevne stanovenou lehotou; v tomto prípade sa ustanovenia TBDS a/alebo služby tretej strany týkajúce sa lehoty platnosti a možnosti vypovedania príslušnej zmluvy vzťahujú aj na vypovedanie VOP platformy.
  4. Pokiaľ užívateľ plánuje ukončiť využívanie Connected Vehicle alebo Mobile Device, ktoré boli využívané pre služby TBDS a/alebo tretích strán, odhlási Connected Vehicle alebo Mobile Device z platformy. Služby TBDS a/alebo služby tretích strán príp. Connected Vehicle alebo Mobile Device sa ukončia s koncom užívania Connected Vehicle oder Mobile Device. Všetky časy uchovávania sú uvedené v príslušných VRP služieb. Opakované prihlásenie Connected Vehicle alebo Mobile Device, ktoré boli odhlásené podľa vety 1 tohto bodu ‎4, je možné minimálne po štyroch (4) pracovných dňoch.

   Užívateľ je povinný odhlásiť predané vozidlo z platformy najneskôr po prevode vozidla na kupujúceho.
  5. Právo na výpoveď z vážneho dôvodu zostáva pre obe zmluvné strany nedotknuté. Príklady dôležitého dôvodu sú okrem iného (i) závažné porušenie povinností jednej strany, ktoré nebolo odstránené po uplynutí zákonnej lehoty tridsať (30) dní, čo spôsobilo nemožnosť dodržiavania zmluvy druhou stranou alebo (ii) otvorenie insolvenčného konania jednou stranou alebo jej odmietnutia pre nedostatok majetku.
  6. Pravidlá k platnosti a výpovede, príp. k využívaniu služieb TBDS alebo tretích strán vyplývajú zo súčasných služieb VRP. V prípade výpovede VOP platformy zo strany užívateľa alebo TBDS sa vypovedajú automaticky k rovnakému času všetky služby a VOP služieb.
 8. Údaje o užívateľovi a ochrana údajov
  1. Údaje o zákazke
   Údaje o zákazke užívateľa o zákazkách na prepravu u jeho zákazníkov („Údaje o zákazke“) využíva TBDS iba na účely plnenia VOP platformy, pre služby TBDS a/alebo tretích strán počas platnosti týchto VOP platformy. V prípade eventuálneho prenosu údajov zo zákazky na tretiu stranu v rozsahu požadovanom na poskytnutie služieb tretej strany neposkytne TBDS údaje zo zákazky užívateľa žiadnej inej tretej strane.
  2. Agregované údaje
   Agregované údaje sú údaje, ktoré sa nevzťahujú na určitého konkrétneho vodiča, ale vzťahujú sa všeobecne na Connected Vehicles alebo Mobile-Devices, na ich používanie (ako napr. stav nabitia alebo opotrebenie bŕzd) a/alebo ich jazdy („agregované údaje“). Tieto údaje sa prenášajú a archivujú buď prostredníctvom Connected Vehicle alebo Mobile-Device alebo pomocou užívateľa priamo na platformu. Pri archivácii sa posledných 6 miest ident. č. vozidla a ident. č. vodiča znehodnotí. TBDS smie využívať tieto agregované údaje počas platnosti VOP platformy, a taktiež ich prenášať na tretie osoby (i) na účely plnenia VOP platformy a/alebo na základe toho uzatvorených VOP služieb (ii) na účely splnenia služieb tretích strán medzi užívateľom a tretími stranami, (iii) v opačnom prípade na vlastné účely TBDS (ako napr. zvýšenie bezpečnosti, analýzu údajov, testy alebo vylepšenie/rozšírenie ponúk) alebo koncernových spoločností skupiny TRATON GROUP alebo Volkswagen, a (iv) pokiaľ nie je užívateľ identifikovateľný, na obchodovanie s inými tretími osobami.
  3. Osobné údaje
   TBDS dodržiava príslušné zákony o ochrane osobných údajov. To zahŕňa všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679, ako aj spolkový zákon o ochrane údajov v príslušných platných zneniach.
   1. Spracovávanie údajov zo zákazky prostredníctvom TBDS
    Získavanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov užívateľa a jeho zamestnancov (predovšetkým vodičov) prenášaných prostredníctvom Connected Vehicle alebo Mobile-Device, užívateľa a/alebo tretej strany na platformu TBDS (ďalej len „osobné údaje“) sa uskutočňuje na základe osobitnej, zmluvnými stranami uzatvorenej, zmluvy o spracovávaní údajov zo zákazky podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov („ZSÚZ“), na základe ktorej TBDS ako príjemca zákazky (zmluvný spracovateľ) spracováva osobné údaje v mene a podľa pokynov užívateľa ako objednávateľa (prevádzkovateľ). Podrobnosti vyplývajú z osobitne uzatvorenej ZSÚV.

    Užívateľ zostáva na základe zmluvy o spracovávaní údajov zo zákazky zodpovedný za spracovávanie údajov a zaručuje prípustnosť spracovávania osobných údajov dotknutých osôb (vodiča a prípadných ďalších osôb).

    Pokiaľ je vzhľadom na využívanie jednotlivých služieb TBDS požadované ďalšie spracovávanie údajov v zákazke zo strany TBDS, pribudnú k týmto ustanoveniam zmluvy o spracovávaní údajov zo zákazky pri uzatvorení VOP pre poskytovanie služieb ďalšie doplňujúce ustanovenia.

    Spracovávanie osobných údajov spoločnosťou TBDS v rámci ZSÚV zahŕňa okrem iného aj analýzu správania vodiča počas jazdy a využívania Connected Vehicle alebo Mobile-Device, na základe ktorej poskytuje užívateľovi návrhy na zvýšenie efektívnosti (napr. školenia, návrhy na zlepšenie).
   2. Prenos tretím stranám a dodatočné spracovávanie (údajov) zákazky s tretími stranami
    Pokiaľ je vzhľadom na využívanie služieb tretích strán nevyhnutný prenos osobných údajov prostredníctvom TBDS tretím stranám, je TBDS na základe zmluvy o spracovávaní údajov zo zákazky poverená užívateľom, aby preniesla osobné údaje tretej strane, príp. udelila tretej strane prístup k týmto údajom. V prípade prenosu osobných údajov prostredníctvom užívateľa a/alebo TBDS tretej strane je užívateľ povinný uzavrieť s treťou stranou v rámci uzatvorenia VOP pre poskytovanie služieb osobitnú dohodu o ochrane údajov alebo zmluvu o spracovaní údajov zo zákazky podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
   3. Súhlas vodičov (aplikácia pre vodičov)
    Na získavanie, spracovávanie, využívanie a prenos osobných údajov o vodičoch využíva TBDS aplikáciu, ktorú majú nainštalovanú v smartfóne. Na účely uvedené v bode ‎8 získava TBDS od vodičov osobitný súhlas priamo prostredníctvom tejto aplikácie. Užívateľ je poučený o tom a berie na vedomie, že udelenie súhlasu vodičmi je dobrovoľné. V prípade odmietnutia (alebo zrušenia) nemôže vodič využívať túto aplikáciu a služby a/alebo služby tretej strany nemôžu byť poskytnuté prostredníctvom tejto aplikácie.
   4. Vlastné použitie mimo zmluvy o spracovávaní údajov zo zákazky
    Vzhľadom na úlohy príjemcu zákazky (zmluvného spracovateľa) v zmysle bodu ‎8.3.1 TBDS spracúva a využíva osobné údaje aj na vlastné účely ako prevádzkovateľ počas platnosti týchto VOP platformy a po jej skončení, a to nasledovne:
    1. agregácia údajov (t.j. vzťahujúce sa na Connected Vehicle alebo Mobile-Device, pričom posledných 6 miest ident. č. vozidla sa rozmaže a ident. č. vodiča sa odstráni), z dôvodu možnosti vyhodnotenia, analyzovania, príp. prenosu údajov na tretie osoby (externé a koncernové spoločnosti TRATON GROUP a/alebo skupiny Volkswagen) – aj po skončení platnosti týchto VOP platformy; a
    2. analýza jazdných profilov bez posledných 6 miest a bez ident. č. vodičov pre ďalší vývoj a zlepšovanie kvality ponuky servisu, diagnostiku chýb, prevenciu chýb a/alebo testovanie zo strany TBDS a koncernových spoločností TRATON GROUP a skupiny Volkswagen.
   5. Zabezpečenie prípustnosti spracovávania osobných údajov
    Užívateľa týmto upozorňujeme, že sa naňho ako na prevádzkovateľa osobných údajov vzťahuje komplexná informačná povinnosť voči osobám dotknutým spracovávaním údajov. V tejto súvislosti sa dotknutým osobám musia poskytnúť všetky informácie jasnou, prehľadnou, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou a jednoduchým jazykom.

    Okrem toho musí užívateľ zabezpečiť zákonnosť spracovania osobných údajov, t.j. právny základ na ochranu údajov.

    Poukazuje sa na to, že - pokiaľ užívateľ disponuje podnikovou radou a využíva služby TBDS a/alebo služby tretej strany - prípadne má právo na spolurozhodovanie v podnikovej rade, môže byť požadované uzatvorenie podnikovej dohody týkajúcej sa príslušného spracovania osobných údajov zamestnancov.

    Okrem toho musí užívateľ zabezpečiť, aby sa spracovávanie osobných údajov zamestnancov pri organizácii služieb uskutočňovalo výhradne na účely vykonávania pracovného pomeru.
  4. Licencia
   Užívateľ týmto udeľuje spoločnosti TBDS na dobu uvedenú v bode ‎8 nevýhradné celosvetové sublicenčné užívateľské práva potrebné na získanie, spracovávanie, používanie a prenos údajov. Toto právo zahŕňa právo na zmenu, ďalší rozvoj, kopírovanie a – v rozsahu uvedenom vyššie – distribúciu, ako aj predaj. Udelenie užívateľských práv nepredstavuje súhlas v zmysle práva na ochranu údajov.
  5. Oslobodenie
   Ak užívateľ neodhlási predané vozidlo včas podľa bodu ‎7.4 vyššie, je TBDS oslobodená od zodpovednosti za prípadné škody spôsobené neoprávneným spracovaním údajov kupujúceho a jeho zamestnancov, pokiaľ za to užívateľ nie je zodpovedný.
 9. Ručenie a poskytovanie záruky
  1. Zodpovednosť
   1. TBDS ručí za škody spôsobené zámerne a/alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany TBDS alebo jeho poverencov. Za škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou TBDS alebo jej poverencov ručí TBDS len vtedy, pokiaľ bola porušená kardinálna povinnosť. Základné povinnosti sú podstatné zmluvné povinnosti, ktoré umožňujú riadnu vykonateľnosť zmluvy a na splnenie ktorých sa používateľ spoliehal a mal právo spoliehať sa. V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto kardinálnych povinností, je ručenie TBDS obmedzené len na predvídateľné škody.

    Pokiaľ je služba TBDS a/alebo služba tretej strany poskytovaná bezplatne, platí nasledovné: V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto kardinálnych povinností, je TBDS vzhľadom na bezplatný charakter služby povinná zabezpečiť iba takú starostlivosť, ktorú TBDS využíva vo svojich vlastných záležitostiach.
   2. V ostatných prípadoch je ručenie TBDS pre drobnú nedbanlivosť vylúčené.
  2. Ďalšie vylúčenia
   1. TBDS neručí za riadny stav vozidiel užívateľa, pre ktoré sa služba poskytuje. Služba slúži len ako podpora užívateľa; zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a za užívanie, ako aj stav vozidiel zostáva u vlastníka, príp. vodiča.
   2. Poskytnutie RIO boxov a/alebo RIO prenosných jednotiek je súčasťou týchto VRP platformy. V rámci týchto VOP platformy pre poskytovanie služieb sa za ne nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť.
   3. V rámci týchto VOP platformy sa nepreberá žiadna záruka a/alebo ručenie za nedostatočné služby (predovšetkým za chýbajúce alebo chybné údaje) a/alebo za škody, týkajúce sa chybných funkcií a/alebo výpadkov vozidiel, RIO boxov a/alebo RIO vysielacích jednotiek a/alebo chybného zadania údajov o užívateľovi.
   4. TBDS nepreberá na základe týchto VOP platformy žiadnu záruku a/alebo zodpovednosť za služby tretích strán. Nároky vyplývajúce z ručenia za vlastné služby TBDS sa stanovujú výlučne podľa uzavretých služieb VRP.
 10. Dôvernosť
  1. TBDS a užívateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť na všetky dôverné informácie a využívať tieto len na vykonanie VRP platformy a za účelom vyplývajúcim z VRP. Táto povinnosť pokračuje aj po ukončení zmluvy po dobu troch (3) rokov. Bod ‎8 zostáva týmto nedotknutý.
  2. Povinnosť mlčanlivosti podľa bodu ‎1 vyššie sa neuplatňuje, pokiaľ dôverné informácie (i) boli druhej strane známe už pri uzatvorení VOP platformy alebo prostredníctvom tretej strany, bez toho, aby bola porušená dohoda o mlčanlivosti, (ii) sú verejne známe v čase uzatvárania VOP platformy alebo sú následne zverejnené, pokiaľ sa toto netýka porušenia VOP platformy, (iii) môžu byť využívané jednou zo zmluvných strán s predchádzajúcim súhlasom druhej strany na iné účely mimo týchto VOP platformy alebo (iv) na základe zákonných povinností, na nariadenie súdu alebo iného úradu musia byť zverejnené; pokiaľ je to prípustné a možné, strana povinná zverejniť informácie o tom vopred upovedomí druhú stranu a poskytne jej možnosť podniknúť príslušné kroky proti tomuto zverejneniu.
 11. Ostatné ustanovenia
  1. Pokiaľ nie je umožnená prevádzka platformy z dôvodu vplyvu vyššej moci, TBDS pozastaví činnosť platformy na dobu pôsobenia vyššej moci, pokiaľ TBDS neprijme primerané opatrenia na zabránenie následkov vyššej moci. Pod vyššou mocou sa rozumie akákoľvek udalosť mimo kontroly TBDS, ktorá jej úplne alebo čiastočne bráni v plnení jej povinností, vrátane škôd spôsobených požiarom, povodňami, štrajkami, zákonnými výlukami a prevádzkovými poruchami alebo vládnymi nariadeniami, za ktoré TBDS nie je zodpovedná. TBDS bezodkladne informuje užívateľa o výskyte a ukončení pôsobenia vyššej moci a vynaloží maximálne úsilie na odstránenie vyššej moci a obmedzenie jej účinkov v maximálnej možnej miere.
  2. Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto VOP platformy celkom alebo čiastočne neplatné alebo sa stanú neplatnými, nedotkne sa to platnosti zvyšných ustanovení. V takom prípade zmluvné strany nahradia neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje pôvodnej dohode a hospodárskym zámerom strán. Tým sa uzatvorí medzera vo VRP platformy.
  3. Zmeny a doplnenia týchto VRP platformy vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre dohody týkajúce sa zrušenia tejto požiadavky na písomnú formu.
  4. Tieto VOP platformy sú k dispozícii vo viacerých jazykoch, pričom nemecké originálne znenie je smerodajné v prípade námietok.
  5. Tieto VOP platformy sa riadia zákonmi Spolkovej republiky Nemecko, pokiaľ ide o ich uplatňovanie a výklad s vylúčením referenčných noriem a obchodného práva OSN. Príslušný súd v prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP platformy je v Mníchove.

Príloha 1 Krajiny podľa čísla 1.2 týchto VOP platformy

Príloha 1:

Zoznam krajín podľa čísla 1.2 Všeobecných rámcových podmienok o používaní platformy

Členské štáty Európskej únie:
Belgicko, Bulharsko, Dánsko (okrem zámorských území), Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (okrem zámorských území), Grécko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko (okrem zámorských území), Rakúsko, Poľsko, Portugalsko (okrem zámorských území), Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko (okrem zámorských území), Česko, Maďarsko, Cyprus

Ďalšie štáty:
Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (okrem zámorských území), Švajčiarsko, Južná Kórea (Kórejská republika), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (okrem zámorských území)


Stav: 19. 9. 2022