VOP pre poskytovanie služieb prostredníctvom služby Geo Data Flow

 1. Predmet

  Tieto VOP pre poskytovanie služieb predstavujú samostatnú dohodu medzi spoločnosťou TB Digital Services GmbH („TBDS“) a ich užívateľom („užívateľ“). VOP pre poskytovanie služieb upravujú poskytovanie služby uvedenej v bode 2 prostredníctvom platformy TBDS užívateľovi („služby TBDS“). Ide o dodatočnú samostatnú dohodu k VOP pre platformu, ktoré už boli uzatvorené medzi užívateľom a TBDS. Pokiaľ to nie je výslovne inak upravené v týchto VOP pre poskytovanie služieb, na tieto VOP pre poskytovanie služieb sa vzťahujú predpisy VOP pre platformu, ktoré už boli uzatvorené medzi užívateľom a TBDS. Pojmy zadefinované vo VOP pre platformu platia aj pre tieto VOP pre poskytovanie služieb. Tieto VOP pre poskytovanie služieb boli dohodnuté prostredníctvom platformy v súlade s predpismi z bodov 2.1 a 2.3 VOP pre platformu.
 2. Služba TBDS
  1. TBDS poskytuje počas platnosti týchto VOP pre poskytovanie služieb užívateľovi nasledujúcu TBDS službu, ktorá je rozvedená do detailov v opise služby:

   Označenie

   Krátky opis

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow umožňuje generovanie a postúpenie údajov tretím systémom prostredníctvom rozhraní RIO. Presné údaje sú definované v popise služby.

   Podrobný popis služby, ako aj technické požiadavky a úhrady, ktoré sa majú zaplatiť za používanie služby, sú dostupné v aktuálnej podobe na platforme na stránke https://rio.cloud.

  2. Dostupnosť platformy pre vyššie uvedenú službu je upravená v bodoch 3.2 VOP platformy.

  3. Dôležité upozornenie: Pokiaľ ide o požiadavky na ochranu osobných údajov, výslovne odkazujeme na bod 8 VOP platformy. Užívateľ zostáva na základe zákona o ochrane osobných údajov zodpovedný za spracovanie údajov v rámci spracovávania údajov z objednávok prostredníctvom TBDS a zaručuje prípustnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb (vodiča a prípadných ďalších osôb). To zahŕňa komplexnú informačnú povinnosť užívateľa voči dotknutým osobám, ako aj vytvorenie právneho základu legálnej ochrany údajov.

 3. Úhrada

  1. Úhrada, ktorá sa platí za službu TBDS, závisí od údajov na platforme na adrese https://rio.cloud a je uvedená vrátane zákonnej DPH. Výška úhrady závisí od počtu vozidiel, ktorý užívateľ zaregistroval pre túto službu. S registráciou zo strany užívateľa sa vozidlo zúčastňuje na tejto službe a každý deň sa presne vyúčtuje. Vyúčtovanie sa robí v pomernej výške za mesiace, v ktorých bola služba TBDS kontrahovaná len pre časť mesiaca.

  2. Úhrada sa platí poskytovateľovi platobných služieb, ktorého uvádza TBDS v bode 4.2 VOP pre platformu, a to po vystavení faktúry zo strany TBDS adresovanej užívateľovi. Táto platba má účinok plnenia voči TBDS.

  3. Ak sa užívateľ omešká s úhradou aj po predchádzajúcej náležitej upomienke zo strany TBDS, TBDS môže po ďalšom oznámení minimálne v (1) týždňovom predstihu prerušiť poskytovanie služby TBDS za týchto VOP pre poskytovanie služieb až do prijatia platby.

 4. Zmeny

  1. Zmeny VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú súhlas obidvoch strán, pokiaľ nie je v tomto bode 4 stanovené niečo iné.

  2. TBDS môže vykonať v rámci poskytovania služby TBDS technické zmeny, predovšetkým ak je to nevyhnutné na zlepšenie funkčnosti alebo dodržanie zákonných požiadaviek.

  3. Primerané zmeny plnenia v rámci poskytovania služby TBDS a primerané zvýšenia cien sa zobrazia užívateľovi v textovej podobe a poskytujú pritom možnosť podať námietku voči zmene v rámci šiestich (6) týždňov. Nepodanie námietky (písomne alebo e-mailom) voči primeranej zmene plnenia/zvýšenia úhrady v rámci týchto šiestich (6) týždňov sa pokladá za súhlas so zmenou plnenia/zvýšením úhrady, pokiaľ bol používateľ prostredníctvom oznámenia upozornený na tieto právne následky. Pokiaľ užívateľ podá námietku voči zmene plnenia/zvýšeniu úhrady, TBDS má voči užívateľovi právo okamžitej výpovede poskytovania služby TBDS; okrem toho má užívateľ právo kedykoľvek riadne vypovedať VOP pre poskytovanie služieb.

 5. Záruka a zodpovednosť

  1. Záruka

   1. Užívateľ bezodkladne oznámi TBDS nedostatky v službe TBDS. TBDS odstráni nedostatky služby TBDS v primeranom čase. Ak odstránenie chyby v rámci určitého primeraného času dvakrát (2) zlyhá, používateľ je oprávnený podať mimoriadnu výpoveď týchto VOP pre poskytovanie služieb.

    Iné nároky užívateľa sa riadia bodom 5.2.

   2. Nároky vyplývajúce z chýb sú vylúčené, pokiaľ chybu zapríčinil užívateľ alebo ním poverené osoby.

  2. Ručenie

   TBDS ručí za škody spôsobené zámerne a/alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany TBDS alebo jeho poverencov. Za škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou TBDS alebo jej poverencov ručí TBDS len vtedy, pokiaľ bola porušená kardinálna povinnosť. Základnými povinnosťami sú podstatné zmluvné povinnosti, ktoré umožňujú riadnu vykonateľnosť zmluvy a na splnenie ktorých sa užívateľ spoliehal a mal právo spoliehať sa.

   V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto kardinálnych povinností, je ručenie TBDS obmedzené len na typické predvídateľné škody, maximálne však na 100 % ročnej úhrady.

   V ostatných prípadoch je ručenie TBDS pre drobnú nedbanlivosť vylúčené.

   Pokiaľ sa služba TBDS poskytuje bezplatne, platí: V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto kardinálnych povinností, musí TBDS zabezpečiť iba takú starostlivosť, so zreteľom na bezplatnosť služby TBDS, ktorú TBDS využíva vo svojich záležitostiach.

  3. Ďalšie vylúčenia

   1. TBDS neručí za riadny stav vozidiel užívateľa, pre ktoré sa služba TBDS poskytuje. Služba TBDS slúži len ako podpora užívateľa; zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a za užívanie a stav vozidiel nesie držiteľ alebo vodič.

   2. Poskytovanie RIO boxov a/alebo vysielacích jednotiek RIO a/alebo TBM2 nie je súčasťou týchto VOP pre poskytovanie služieb. V rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb sa nepreberá za ne žiadna záruka/zodpovednosť.

   3. Takisto sa v rámci týchto VOP nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť za nedostatkové služby TBDS (najmä za chýbajúce alebo chybné údaje) a/alebo za škody spôsobené chybnou funkciou a/alebo výpadkom vozidiel, RIO boxov a/alebo RIO vysielacích jednotiek a/alebo TBM2 a/alebo chybným zadaním údajov užívateľa.

 6. Obdobie platnosti a výpoveď

  1. Doba platnosti

   Tieto VOP pre poskytovanie služieb sa uzatvárajú na neurčitý čas.

  2. Výpoveď

   1. Užívateľ môže kedykoľvek riadne vypovedať tieto VOP pre poskytovanie služieb bez dodržania nejakej výpovednej lehoty voči TBDS, užívateľ môže dať výpoveď jednoduchou deaktiváciou platformy. Po takejto deaktivácii bude opätovná aktivácia RIO boxu trvať najmenej štyri (4) pracovné dni.

   2. TBDS môže VOP pre poskytovanie služieb riadne vypovedať ku koncu mesiaca s dodržaním lehoty troch (3) mesiacov.

   3. Právo na výpoveď z vážneho dôvodu zostáva pre obe zmluvné strany nedotknuté.

   4. Výpoveď týchto VOP pre poskytovanie služieb z akéhokoľvek dôvodu sa nedotýka VOP pre platformu a príp. iných uzatvorených VOP pre poskytovanie iných služieb. Výpoveď VOP pre platformu z akéhokoľvek dôvodu naopak ukončuje k tomu istému dátumu aj VOP pre poskytovanie služieb.

   5. Poskytovanie služby TBDS za týchto VOP pre poskytovanie služieb závisí od uzatvorenia a platnosti nasledujúcich ďalších VOP pre poskytovanie služieb (s TBDS alebo inými poskytovateľmi): Ak sa údaje vygenerujú poskytovateľom z tretej strany a prostredníctvom Mixed Fleet Bridge dodajú spoločnosti TBDS, môže sa táto služba poskytnúť iba vtedy, ak a pokiaľ tretia strana poskytuje údaje spoločnosti TBDS. Výpoveďou týchto iných VOP pre poskytovanie služieb z akéhokoľvek dôvodu sa k tomu istému dátumu vypovedajú aj tieto VOP pre poskytovanie služieb.

   6. Poskytovanie nasledujúcich iných služieb TBDS a/alebo služieb tretích strán podlieha uzavretiu a pokračovaniu predložených VOP pre poskytovanie služieb: žiadny. Výpoveďou predložených VOP pre poskytovanie služieb z akéhokoľvek dôvodu sa k tomu istému dátumu vypovedajú aj ostatné TBDS služby a/alebo služby tretích strán, ako aj súvisiace uzavreté VOP pre poskytovanie služieb.

 7. Ostatné

  1. Pokiaľ nie je možné poskytovať služby TBDS z dôvodu vplyvu vyššej moci, je spoločnosť TBDS oslobodená od poskytovania služieb TBDS po dobu a v rozsahu účinku, pokiaľ boli zavedené primerané opatrenia na zabránenie následkom. Pod vyššou mocou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá nie je pod kontrolou TBDS, ktorá úplne alebo čiastočne bráni splneniu jej povinností, vrátane požiarov, záplav, štrajkov a zákonných uzamknutí ako aj prevádzkových porúch nezapríčinených TBDS alebo úradné príkazy. Sem patrí aj výpadok platformy RIO na základe vyššej moci.

   TBDS bezodkladne oznámi užívateľovi výskyt ako aj zánik vyššej moci a vynaloží maximálne úsilie na odstránenie vyššej moci a jej vplyvu ako aj na jej obmedzenie.

  2. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VOP pre poskytovanie služieb úplne alebo čiastočne neplatné alebo sa stanú neplatnými, nedotkne sa to platnosti zvyšných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia si zmluvné strany dohodnú platné ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Medzera v týchto VOP pre poskytovanie služieb sa zodpovedajúcim spôsobom doplní.

  3. Spoločnosť TBDS je oprávnená postúpiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP úplne alebo čiastočne na spoločnosti, ktoré sú s TBDS spojené v zmysle § 15 a nasl. zákona o akciách. V prípade úplného odstúpenia všetkých práv a povinností je užívateľ oprávnený vypovedať tieto VOP pre poskytovanie služieb.

  4. Užívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TBDS oprávnený postúpiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP pre poskytovanie služieb v celku a ani sčasti tretím osobám.

  5. Zmeny a doplnenia týchto VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre dohody týkajúce sa zrušenia tejto požiadavky na písomnú formu.

  6. Tieto VOP pre poskytovanie služieb sú k dispozícii v zneniach v príslušných jazykových verziách, pričom nemecké originálne znenie je v prípade rozporov rozhodujúce.

  7. Tieto VOP pre poskytovanie služieb podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko (s vylúčením kolízneho práva). Príslušný súd v prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP pre poskytovanie služieb je v Mníchove.


Stav: 18. 3. 2021