Služby VOP pre poskytovanie služieb prostredníctvom služby MAN eManagerS a MAN eManager M
 1. Predmet
  1. Predložené VOP pre poskytovanie služieb MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) upravujú poskytovanie služieb MAN T&B opísaných v bode ‎2 spoločnosťou MAN T&B pre používateľov prostredníctvom platformy RIO, ktorú prevádzkuje TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar-Schleimmer-Str. 19-21, 80807 Mníchov. Ide o dodatočnú samostatnú dohodu k VOP pre platformu RIO, ktoré už boli uzatvorené medzi užívateľom a TBDS.
  2. Pokiaľ to tieto VOP pre poskytovanie služieb výslovne neupravujú odlišne, vzťahujú sa na tieto VOP pre poskytovanie služieb predpisy VOP pre platformu RIO, ktoré už boli uzatvorené medzi požívateľom a TBDS. Pojmy zadefinované vo VOP pre platformu RIO platia aj pre tieto VOP pre poskytovanie služieb.
  3. Tieto VOP pre poskytovanie služieb boli dohodnuté prostredníctvom platformy RIO podľa predpisov z bodu 2.2 VOP pre platformu RIO.
  4. Po zadaní vozidla/vozidiel MAN v časti RIO administrácia na platforme RIO musí používateľ v obchode platformy RIO potvrdiť príslušné tlačidlo na zakúpenie služby MAN eManager S a MAN eManager M V rámci aktivácie produktu musí používateľ potvrdiť tieto VOP pre poskytovanie služieb, vrát. opisu služby. Až po potvrdení prijatia MAN T&B (to sa oznámi používateľovi písomne, prostredníctvom e-mailu alebo platformy RIO) nadobúda zmluva o službe MAN eManager S a MAN eManager M platnosť. MAN T&B si vyhradzuje právo vykonať po odovzdaní ponuky používateľom a prijatí ponuky MAN T&B kontrolu bonity, kontrolu sankčných zoznamov a kontrolu IČ DPH používateľa. Aj po prijatí ponuky si MAN T&B vyhradzuje právo vykonávať v pravidelných intervaloch kontrolu IČ DPH, kontrolu bonity a/alebo kontrolu sankčných zoznamov.

   Využívanie služieb je podmienené tým, že jej používanie neodporuje národným a medzinárodných predpisom, predovšetkým ustanoveniam o kontrole vývozu, embargám alebo iným zákonným obmedzeniam. Používateľ je povinný poskytnúť všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na používanie služieb. Omeškania z dôvodu kontrol exportu alebo povoľovacieho konania vedú k dočasnej neplatnosti poskytovania služieb. V prípade neudelenia požadovaných povolení platia VOP pre poskytovanie služieb ako neuzavreté; nároky na náhradu škody z dôvodu vyššie uvedených prekročení lehôt sú vylúčené.
  5. § 312i ods. 1, veta 1, číslo 1 až 3 a veta 2 občianskeho zákonníka neplatia pri uzatvorení týchto VOP pre poskytovanie služieb.
 2. Služba MAN T&B
  1. MAN T&B poskytne počas doby platnosti týchto VOP pre poskytovanie služieb používateľovi nasledujúcu službu MAN T&B:

   Označenie

   Krátky opis

   MAN eManager S

   MAN eManager S ponúka informácie o správe nabíjania batérií elektromobilov (pre ktoré vozidlá MAN je služba k dispozícii, nájdete v popise služby MAN eManager S). Pritom môže používateľ spravidla pri každom vozidle vybrať medzi okamžitým a časovaným nabíjaním a môže si pri nabíjaní voliteľne pripraviť (temperovať) priestor pre cestujúcich.

   MAN eManager M

   Okrem efektívneho riadenia nabíjania poskytuje MAN eManager M používateľovi aj ďalšie funkcie a široký rozsah údajov relevantných pre batériu na rozsiahle monitorovanie vozového parku a batérií vozového parku elektrických autobusov. Informácie o tom, pre ktoré vozidlá MAN je služba k dispozícii a aké podrobné služby sú v nej zahrnuté, nájdete v popise služby MAN eManager M.

   Dôležité upozornenie: Pokiaľ ide o požiadavky na ochranu osobných údajov, výslovne odkazujeme na oddiel 8 VOP platformy. Užívateľ zostáva na základe zákona o ochrane osobných údajov zodpovedný za spracovanie údajov v rámci spracovávania údajov z objednávok prostredníctvom TBDS a zaručuje prípustnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb (vodiča a prípadných ďalších osôb). To zahŕňa komplexnú informačnú povinnosť používateľa voči dotknutým osobám, ako aj vytvorenie právneho základu legálnej ochrany údajov.

   Podrobné špecifikácie, ako aj technické požiadavky a úhrady, ktoré sa majú zaplatiť za používanie služby, si môžete pozrieť v aktuálnej podobe v obchode platformy RIO na webovej adrese https://rio.cloud, kde sú k dispozícii na stiahnutie.

  2. Dostupnosť platformy RIO na poskytovanie služieb MAN T&B sa riadi bodom 3.2 VOP pre platformu RIO.

  3. Súhlas používateľa: V rámci využívania služby MAN eManager S a MAN eManager M môžete prostredníctvom vzdialeného prístupu k vozidlu sami spúšťať určité funkcie vozidla bližšie popísané v popise služby prostredníctvom služby MAN eManager S a MAN eManager M (napr. ohrev priestoru pre cestujúcich atď.). Používateľ výslovne súhlasí s tým, že sa tieto funkcie vozidla môžu v jeho vozidle spúšťať prostredníctvom služby MAN eManager S a MAN eManager M.

 3. Úhrada

  1. Úhrada, ktorá sa platí za služby MAN T&B, závisí od údajov na platforme na https://rio.cloud a je uvedená bez zákonnej DPH. Vyúčtovanie sa robí v pomernej výške za mesiace, v ktorých bola služba T&B kontrahovaná len pre časť mesiaca.

  2. Odmenu musí používateľ zaplatiť po vystavení faktúry spoločnosťou MAN T&B poskytovateľovi platobných služieb uvedenému v bode 4.2 VOP platformy RIO. Táto platba má účinok plnenia voči MAN T&B.

  3. Ak je používateľ v omeškaní platby aj po predchádzajúcej primeranej upomienke zo strany MAN T&B, môže MAN T&B po ďalšom oznámení minimálne v (1) týždňovom predstihu prerušiť poskytovanie služieb MAN T&B za týchto VOP pre poskytovanie služieb až do prijatia platby.

  4. Ceny a odmeny sú uvedené bez zákonnej DPH alebo porovnateľných daní. Uvedené dane priráta MAN T&B používateľovi k dohodnutej odmene.

   Pokiaľ je nutné použiť Reverse Charge-Mechanismus alebo porovnateľnú metódu zjednodušenia (na základe ktorej je príjemca dodávky alebo služby povinný k samostatnému vyhláseniu alebo k zrazeniu dane obratu alebo porovnateľnej dane) musí používateľ vykonať samostatné vyhlásenie alebo zaplatiť daň v rámci predpísanej lehoty príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ sa tento mechanizmus použije, zmluvné strany dohodnú použitie mechanizmu. Nezávisle od toho, sú ceny a odmeny v obidvoch prípadoch vypočítané bez DPH alebo porovnateľnej dane a platby používateľa spoločnosti MAN T&B sa musia vykonať vo výške zmluvne dohodnutej ceny bez akýchkoľvek zrážok.

  5. Používateľ a MAN T&B sú zodpovední samostatne za daň zo zisku zakladajúcu sa na príjme.

   Ceny a uvedené odmeny sú bez zákonnej zrážkovej dane alebo porovnateľných daní. Ak platba podlieha zákonnej zrážkovej dani, používateľ nesmie zadržať žiadne sumy zrážkovej dane podľa národného práva štátu sídla z úhrady spoločnosti MAN T&B. Takýto druh daní musí používateľ zaplatiť navyše k dohodnutej odmene na vlastné náklady príslušnému úradu v mene MAN T&B.

   Pokiaľ existuje dohoda o dvojitom zdanení („DoDZ“) medzi štátmi sídla MAN T&B a používateľa, môže používateľ zaplatiť na základe aplikovateľnej DoDZ, stanovenú maximálnu sumu zrážkovej dane príslušnému úradu, pokiaľ neexistujú predpoklady na zníženie zrážkovej dane (resp. je nulová). Používateľ je zodpovedný za splnenie formálnych predpokladov na zníženie zrážkovej dane (resp. nulovej dane). MAN T&B poskytne používateľovi k dispozícii pri uzatvorení zmluvy potvrdenie o sídle.

   Používateľ sa zaväzuje, že aj bez vyžiadania a bezodkladne predloží MAN T&B oficiálny doklad o dani odvedenej v mene MAN T&B. Pokiaľ nie je predložený oficiálny doklad alebo sa predloží oneskorene, MAN T&B nezodpovedá za škody zakladajúce sa na nepredložení, resp. oneskorenom predložení dokladu.

 4. Zmeny

  1. Zmeny VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú súhlas obidvoch strán, pokiaľ nie je v bode ‎4 stanovené niečo iné.

  2. MAN T&B môže vykonať v rámci poskytovania služieb MAN T&B primerané technické zmeny, predovšetkým ak je to nevyhnutné na zlepšenie funkčnosti alebo dodržanie zákonných požiadaviek.

  3. MAN T&B môže v rámci poskytovania služieb MAN T&B vykonať aj obsahové zmeny, pokiaľ tieto neobmedzujú ponuku služieb voči používateľovi s ohľadom na používanie služby alebo používateľ nepodal námietku voči tejto zmene podľa bodu ‎4.4 dole.

  4. Primerané zmeny plnenia v rámci poskytovania služieb MAN T&B a primerané zvýšenia cien sa zobrazia používateľovi v textovej podobe a poskytujú pritom možnosť podať námietku voči zmene do šiestich (6) týždňov. Nepodanie námietky (písomne alebo e-mailom) voči primeranej zmene plnenia/zvýšenia úhrady v rámci týchto šiestich (6) týždňov sa pokladá za súhlas so zmenou plnenia/zvýšením úhrady, pokiaľ bol používateľ prostredníctvom oznámenia upozornený na tieto právne následky. Pokiaľ používateľ namieta voči zmene plnenia/zvýšeniu odmeny MAN T&B prináleží MAN T&B právo voči používateľovi na okamžité vypovedanie týkajúce sa VOP pre poskytovanie služieb; okrem toho môže aj používateľ kedykoľvek riadne vypovedať VOP pre poskytovanie služieb a svoju registráciu pre službu MAN Maintenance na platforme RIO deaktivovať.

 5. Záruka a zodpovednosť

  1. Záruka

   1. Používateľ bezodkladne oznámi MAN T&B chyby v službách MAN T&B. MAN T&B odstráni chyby služieb MAN T&B v rámci primeraného času. Ak odstránenie chyby v rámci určitého primeraného času dvakrát (2) zlyhá, používateľ je oprávnený podať mimoriadnu výpoveď týchto VOP pre poskytovanie služieb.

    Iné nároky používateľa sa riadia bodom ‎5.2.

   2. Nároky vyplývajúce z chýb sú vylúčené, pokiaľ chybu zapríčinil používateľ alebo ním poverené osoby.

  2. Zodpovednosť

   Spoločnosť MAN T&B ručí za škody spôsobené zámerne a/alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany MAN T&B alebo ňou poverených osôb. Za škody spôsobené MAN T&B alebo ňou poverenými osobami na základe drobnej nedbanlivosti je ručenie na základe bezplatnosti služby vylúčené. Za škody týkajúce sa zanedbania vlastnej obvyklej starostlivosti zo strany MAN T&B alebo ňou poverených osôb ručí MAN T&B len vtedy, ak bola porušená základná povinnosť. Základné povinnosti sú podstatné zmluvné povinnosti, ktoré umožňujú riadnu vykonateľnosť zmluvy a na splnenie ktorých sa používateľ spoliehal a mal právo spoliehať sa.

   V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto základných povinností, je ručenie MAN T&B obmedzené len na predvídateľné škody. V ostatných prípadoch je ručenie MAN T&B z dôvodu drobnej nedbanlivosti vylúčené.

   Pokiaľ sa služba MAN T&B poskytuje bezplatne: V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto základných povinností, musí MAN T&B s ohľadom na bezplatnosť služby MAN T&B zabezpečiť iba takú starostlivosť, ktorú MAN T&B vykonáva vo svojich záležitostiach.

  3. Ďalšie vylúčenia

   1. MAN T&B neručí za riadny stav vozidiel používateľa, pre ktoré poskytuje služby MAN T&B. Služby MAN T&B slúžia len ako podpora používateľa; zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a za používanie a stav vozidiel nesie držiteľ, resp. vodič. Poskytovanie RIO boxov a/alebo vysielacích jednotiek RIO a/alebo LINK 610 (vysielacia jednotka od Webfleet pre MAN eTGE) nie je súčasťou týchto VOP pre poskytovanie služieb. V rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb sa za ne nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť.

   2. Takisto sa v rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť za chybné služby MAN T&B (najmä za chýbajúce alebo chybné údaje) a/alebo za škody spôsobené chybnou funkciou a/alebo výpadkom vozidiel, RIO boxov a/alebo RIO vysielacích jednotiek a/alebo LINK 610 (vysielacia jednotka od Webfleet pre MAN eTGE) a/alebo chybným zadaním údajov používateľa.

   3. Rovnako sa v rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb nepreberá záruka a/alebo zodpovednosť, ak používateľ z akýchkoľvek dôvodov nebude informovaný o blížiacej sa údržbe a používateľovi tým bude spôsobená škoda.

 6. Obdobie platnosti a vypovedanie

  1. Obdobie platnosti
   Tieto VOP pre poskytovanie služieb môžu byť uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú (12 alebo 36 mesiacov). Obdobie platnosti si vyberie používateľ v procese rezervácie v časti RIO Marketplace.

  2. Vypovedanie

   1. Ak boli tieto VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na dobu neurčitú, používateľ môže tieto VOP pre poskytovanie služieb kedykoľvek vypovedať bez dodržania výpovednej lehoty voči MAN T&B; vypovedanie môže byť vykonané aj deaktiváciou na platforme RIO zo strany používateľa. Ak boli VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na dobu neurčitú, spoločnosť MAN T&B ich môže riadne vypovedať ku koncu mesiaca pri dodržaní lehoty troch (3) mesiacov.

   2. Ak boli tieto VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na určitú fixnú dobu, riadne vypovedanie týchto VOP pre poskytovanie služieb zo strany používateľa počas doby ich používania je vylúčené. Deaktivácia na platforme RIO zo strany používateľa ho nezbavuje povinnosti platby voči MAN T&B.

   3. Právo na vypovedanie z vážneho dôvodu zostáva pre obe zmluvné strany nedotknuté.
    Dôležitými dôvodmi mimoriadneho vypovedania zo strany používateľa sú najmä predaj vozidla, na ktorom je aktivovaná digitálna služba s konkrétnou aktívnou a fixnou dobou platnosti, alebo akákoľvek iná zmena vlastníka alebo držiteľa, alebo vyradenie vozidla z prevádzky, ktoré presiahlo obdobie šiestich (6) mesiacov. Platobná povinnosť používateľa trvá až do predloženia dôkazu o dôvode vypovedania zmluvy. Spracovanie vypovedania môže trvať až tri (3) pracovné dni

   4. Vypovedanie týchto VOP pre poskytovanie služieb z akéhokoľvek dôvodu sa nedotýka VOP pre platformu RIO a príp. iných uzatvorených VOP pre poskytovanie iných služieb MAN T&B.
    Vypovedanie platnosti VOP pre platformu RIO z akéhokoľvek dôvodu na druhej strane vždy ukončí aj platnosť týchto VOP pre poskytovanie služieb; ak boli dohodnuté na dobu neurčitú; v prípade, že bola dohodnutá konkrétna fixná doba, platí bod 6.2.2.
    Poskytovanie služieb MAN T&B pri týchto VOP pre poskytovanie služieb závisí od uzatvorenia a ďalšieho trvania VOP pre platformu RIO.

  3. Vymazanie údajov
   Spoločnosť MAN T&B sa zaväzuje, že po ukončení týchto VOP pre poskytovanie služieb po uplynutí zmluvnej doby príslušnej služby alebo v prípade vypovedania zmluvy z dôležitého dôvodu vymaže históriu údajov používateľa po uplynutí čakacej lehoty tridsať (30) dní. Čakacia lehota slúži na to, aby sa zabránilo nenávratnej strate zhromaždených údajov z histórie v prípade chybného ukončenia služby zo strany používateľa.

 7. Dôvernosť

  1. MAN T&B a používateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých ostatných dôverných informáciách a tieto využívať len na vykonanie týchto VOP pre poskytovanie služieb a nimi sledovaného účelu. Táto povinnosť pokračuje aj po ukončení zmluvy po dobu troch (3) rokov.

  2. Povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 7 vyššie sa nepoužije, pokiaľ dôverné informácie (i) druhej strany neboli už známe pri uzatvorení VOP pre poskytovanie služieb alebo prostredníctvom tretej strany, bez toho, aby bola porušená dohoda o mlčanlivosti, (ii) pri uzatváraní VOP pre poskytovanie služieb sú verejne známe, pokiaľ sa toto netýka porušenia VOP pre poskytovanie služieb, (iii) môžu byť využívané stranou so súhlasom druhej strany za iným účelom mimo VOP pre poskytovanie služieb alebo (iv) na základe zákonných povinností alebo na nariadenie súdu alebo iného úradu musia byť zverejnené; pokiaľ je to prípustné a možné, povinná strana vopred upovedomí druhú stranu o zverejnení informácii a dá jej možnosť, konať proti tomuto zverejneniu.

 8. Ostatné ustanovenia

  1. Pokiaľ nie je možné poskytovať služby MAN T&B z dôvodu vplyvu vyššej moci, je spoločnosť MAN T&B oslobodená od poskytovania služieb MAN T&B po dobu a v rozsahu účinku, pokiaľ spoločnosť MAN T&B zaviedla primerané opatrenia na zabránenie následkom. Vyššou mocou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá nie je pod kontrolou MAN T&B, ktorá úplne alebo čiastočne bráni splneniu jej povinností, vrátane požiarov, záplav, štrajkov a zákonných výluk, ako aj prevádzkových porúch nezapríčinených MAN T&B alebo úradných nariadení. Sem patrí aj výpadok platformy RIO na základe vyššej moci.

   MAN T&B bezodkladne oznámi používateľovi výskyt, ako aj zánik vyššej moci a vynaloží maximálne úsilie na odstránenie vyššej moci a jej vplyvu, ako aj na jej obmedzenie.

   Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VOP pre poskytovanie služieb úplne alebo čiastočne neplatné alebo sa stanú neplatnými, nedotkne sa to platnosti zvyšných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia si zmluvné strany dohodnú platné ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Medzera v týchto VOP pre poskytovanie služieb sa zodpovedajúcim spôsobom doplní.

  2. Spoločnosť MAN T&B je oprávnená postúpiť práva a/alebo povinnosti úplne alebo čiastočne na spoločnosti, ktoré sú s MAN T&B spojené v zmysle § 15 a nasl. zákona o akciách. V prípade úplného odstúpenia všetkých práv a povinností je používateľ oprávnený vypovedať tieto VOP pre poskytovanie služieb.

  3. Používateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu MAN T&B oprávnený postúpiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP pre poskytovanie služieb úplne alebo sčasti tretej strane.

  4. Zmeny a doplnenia týchto VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre dohody týkajúce sa zrušenia tejto požiadavky na písomnú formu.

  5. Tieto VOP pre poskytovanie služieb sú k dispozícii v zneniach v príslušných jazykových verziách, pričom nemecké originálne znenie je v prípade rozporov rozhodujúce.

  6. Tieto VOP pre poskytovanie služieb podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko (s vylúčením kolízneho práva). Príslušný súd v prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP pre poskytovanie služieb je v Mníchove.


Stav: 19. 9. 2022