Opis služieb MAN ServiceCare M

Všeobecné informácie

MAN ServiceCare M je služba pre automatický alebo proaktívny manažment údržby. Táto služba je dostupná pre všetky vozidlá.

Automatický manažment údržby vám ponúka maximálnu flexibilitu. Sami sa rozhodnete, ktoré údaje o údržbe chcete poslať do servisu MAN, na základe čoho budete profitovať z časovej úspory alebo či budete sami spravovať údaje o údržbe. 

Proaktívny manažment údržby vám garantuje pomocou predvídavého plánovaného a inteligentného prepojenia servisných termínov, že o údržbu vášho vozidla je vždy prvotriedne postarané. To vedie k maximálnej dispozícii vozidla, zvýšeniu predajnej hodnoty, a tým aj k uľahčeniu vašej každodennej práce.

V každom prípade chceme pre vás zabezpečiť optimálnu dostupnosť vašich vozidiel.

Okrem toho budete mať neustály online prístup k stavu údržby, termínom, komponentom, ktoré je potrebné opraviť, a hláseniam o poškodeniach (prostredníctvom aplikácie MAN Driver) a e-mailom budete informovaní o potrebnej údržbe. Okrem servisných údajov sa prenášajú výšky hladín (paliva, AdBlue, motorového oleja a vody do ostrekovačov). Taktiež aj stav brzdového obloženia a v prípade nainštalovaného systému na kontrolu tlaku pneumatík (TPM) aj aktuálne tlaky pneumatík.

Ako informácie o údržbe sú k dispozícii komponenty, ako napr. výmena motorového oleja a ročná revízia. V každom prípade je rozsah poskytovaných údajov závislý od príslušnej konfigurácie vášho vozidla.

Okrem údajov vysielaných z vozidla môže používateľ vytvoriť vlastné položky k údržbe a stanoviť k nim termíny. Takto si môže napr. naplánovať údržbu karosérie a dodatočné údržby závislé od spôsobu používania.

Prehľad služieb

Potom ako sa na RIO platforme zadajú vozidlá autoparku v poli RIO administrácia a po zakúpení služby MAN ServiceCare M pre tieto vozidlá v časti Marketplace sa môžu využívať nasledujúce služby MAN ServiceCare M pre rôzne kategórie vozidiel:

Funkčnosť/údaje

Nákladný automobil MAN

Autobus MAN

Dodávkové vozidlo MAN

Vozidlo Non-MAN (RIO Box v prevádzke FMS)

Základné údaje v MAN ServiceCare

 • Údaje o vozidle
 • Servisné zmluvy –
 • Predĺženie záruky
 • Objednávky služieb MAN ServiceCare
 • Priradenie servisu

X

X

Čiastočne
k dispozícii

Čiastočne
k dispozícii [1]

Náhľad stavu všetkých dostupných komponentov údržby

X

X

X (FMS štandard)

X (FMS štandard) [2]

Zobrazenie intervalu najazdených kilometrov, príp. intervalu do nasledujúcej údržby

X

X

X (FMS štandard)

X (FMS štandard)

Automatický manažment údržby a opráv. Nahlásenie komponentov údržby do servisu MAN alebo prevzatie koordinácie a opravy vo vlastnej réžii

X

X

Čiastočne k dispozícii

X

Náhľad na úrovni naplnenia

 • AdBlue
 • Motorový olej
 • Palivo
 • Voda do ostrekovačov

X

X

Čiastočne k dispozícii [3]

Náhľad na stav brzdového obloženia

X

X

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Náhľad na tlaky v pneumatikách (pri inštalovanom systéme MAN na kontrolu tlaku v pneumatikách TPM)

X

X

Zoznam hlásení o poškodení z aplikácie MAN Driver (nahlasuje vodič)

X


Nedostupné

vytvorenie evidencie servisovaných komponentov zákazníka, vrátane termínov prehliadok

X

X

X

X

Pre trucky s telematickým modulom vozidla 2 (TBM2) musí byť aktivovaný aj produkt „MAN Bridge“, v porovnaní s RIO Boxom sa môžu vyskytnúť nasledujúce obmedzenia (pozri popis služieb MAN Bridge):

 • rozdiely v kvalite údajov/dostupnosti údajov/kvalite prenosu
 • rozdiely v rozsahu funkcií v porovnaní s RIO Boxom/bez možnosti využívania budúcich inovácií

Predpoklady pre prenos údajov

Údaje o údržbe a iné údaje o stave sa odosielajú raz denne a ukladajú do cloudu. Zobrazuje sa vždy najaktuálnejší stav. Pre prenos údajov o vozidle musí byť zapaľovanie vozidla zapnuté a motor vypnutý. Tento stav musí byť zabezpečený na niekoľko sekúnd, aby mohla prebehnúť inicializácia riadiacich jednotiek a tým aj detekcia signálu. Okrem toho musí existovať mobilné spojenie medzi vysielacou jednotkou RIO a platformou.

Technické predpoklady

Na používanie MAN ServiceCare M musia byť vozidlá vybavené nasledovne:

 

Nákladný automobil MAN

Autobus MAN

Dodávkové vozidlo MAN

Vozidlo Non-MAN (RIO Box v prevádzke FMS)

Používanie RIO boxu/TBM3 (ktorých poskytnutie nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb)

X

X

X

X

Alternatíva

Použitie TBM2 s verziou softvéru od 3.2 a aktivovaným Service Man Bridge (informáciu o verzii softvéru svojho TBM2 dostane používateľ vo svojom servise MAN

X


Nedostupné


Nedostupné

X

Aby ste mohli využívať službu MAN ServiceCare M, vaše pracovisko musí mať nasledujúce vybavenie:

 • Stolný počítač (neposkytuje spoločnosť MAN) s aktuálnym operačným systémom a moderným internetovým prehliadačom v aktuálnej verzii.

Iné

V závislosti od typu vozidla, od konfigurácie vozidla a od príslušného telematického palubného modulu („TBM“) sa údaje nemusia zobrazovať alebo sa zobrazujú len obmedzene. Pod TBM sa rozumie buď RIO box alebo TBM2 pri truckoch. Okrem servisu MAN má údaje k dispozícii príslušná distribučná spoločnosť krajiny MAN na účely zaistenia kvality služby MAN ServiceCare M. 

MAN ServiceCare je dostupná v nasledovných krajinách: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Cyprus.


[1] Odoslané údaje o vozidle FMS, ako aj priradenie servisu

[2] Odoslané údaje o údržbe FMS

[3] Dostupné údaje: AdBlue, palivo


Stav: 19. 9. 2022