VOP pre poskytovanie služieb prostredníctvom služby MAN ServiceCare S a MAN ServiceCare M

 1. Predmet
  1. Predložené VOP pre poskytovanie služieb MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) upravujú poskytovanie služieb opísaných v bode 2 spoločnosťou TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar Schlemmer Str. 19-21, 80807 Mníchov, prostredníctvom platformy RIO, ktorú prevádzkuje MAN T&B pre používateľov. Ide o doplnkovú samostatnú dohodu k RIO platforme už uzavretej v rámci VOP medzi používateľom a TBDS.
  2. Pokiaľ to tieto VOP pre poskytovanie služieb výslovne neupravujú odlišne, vzťahujú sa na tieto VOP pre poskytovanie služieb predpisy VOP pre platformu RIO, ktoré už boli uzatvorené medzi požívateľom a TBDS. Pojmy zadefinované vo VOP pre platformu RIO platia aj pre tieto VOP pre poskytovanie služieb.
  3. Tieto VOP pre poskytovanie služieb boli dohodnuté prostredníctvom platformy RIO podľa ustanovení z bodu 2.2 VOP k platforme RIO.
  4. Službu MAN ServiceCare je možné poskytovať len na úrovni „S“ a „M“. Obidva produkty na seba nadväzujú, to znamená, rozsah funkcií týchto produktov sa zvyšuje v každom ďalšom stupni.
  5. Po zadaní vozidla/vozidiel v časti RIO administrácia na platforme RIO musí používateľ kliknúť v obchode platformy RIO na príslušné tlačidlo na zakúpenie služby MAN ServiceCare S alebo M. V rámci aktivácie produktu musí používateľ potvrdiť tieto VOP pre poskytovanie služieb vrátane opisu služby. Aby bolo možné realizovať službu MAN ServiceCare, je v rámci procesu aktivácie navyše povinné, aby používateľ v každom ďalšom kroku priradil kontaktnú osobu vrát. kontaktných údajov (na strane používateľa) ku každému zvolenému vozidlu, ako aj autorizovaný servis MAN (servis, ktorý je súčasťou siete MAN After Sales) ako domáci servis, v ktorom sa spravidla vykonávajú práce údržby. Jednému vozidlu je možné priradiť len jeden domáci servis. Domáci servis sa pritom musí nachádzať v krajine, pre ktorú bola aktivovaná služba MAN ServiceCare. Pozri popis služby MAN ServiceCare S alebo M. Podľa typu vozidla môže byť výber domácich servisov obmedzený. Až po potvrdení prijatia MAN T&B (to sa oznámi používateľovi písomne, prostredníctvom e-mailu alebo platformy RIO) sa uskutočňuje zmluva o službe MAN ServiceCare S alebo M. MAN T&B si vyhradzuje právo vykonať, po odovzdaní ponuky používateľom a prijatí ponuky MAN T&B, kontrolu bonity, kontrolu sankčných zoznamov a kontrolu IČ DPH používateľa. Aj po prijatí ponuky si MAN T&B vyhradzuje právo vykonávať v pravidelných intervaloch kontrolu IČ DPH, kontrolu bonity a/alebo kontrolu sankčných zoznamov.

   Využívanie služieb je podmienené tým, že jej používanie neodporuje národným a medzinárodných predpisom, predovšetkým ustanoveniam o kontrole vývozu, embargám alebo iným zákonným obmedzeniam. Používateľ je povinný poskytnúť všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na používanie služieb. Omeškania z dôvodu kontrol exportu alebo povoľovacieho konania vedú k dočasnej neplatnosti poskytovania služieb. V prípade neudelenia požadovaných povolení platia VOP pre poskytovanie služieb ako neuzavreté; nároky na náhradu škody z dôvodu predtým uvedených prekročení lehôt sú vylúčené.
  6. Táto služba sa poskytuje výlučne pre spoločnosti, ktoré majú svoje firemné sídlo v niektorej z krajín uvedených v popise služby a výlučne podnikateľom v zmysle § 14 občianskeho zákonníka.
  7. § 312i ods. 1, veta 1, číslo 1 až 3 a veta 2 občianskeho zákonníka sa nevzťahujú na uzatvorenie týchto VOP pre poskytovanie služieb.
 2. Služby a technické požiadavky
  1. MAN T&B poskytne počas lehoty platnosti týchto VOP pre poskytovanie služieb používateľovi nasledujúcu službu MAN T&B:

   Označenie služieb

   Krátky opis služieb

   Odmena v eurách (netto)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S informuje používateľa nezáväzne o blížiacich sa termínoch údržby týkajúcich sa jeho vozidiel MAN zaregistrovaných pre ServiceCare a asistuje pri dohadovaní termínov údržby so zmluvným servisom MAN, ktorý vyberie používateľ a ktorý nemusí byť totožný s domácim servisom. Služby zmluvného servisu MAN nie sú predmetom týchto VOP pre poskytovanie služieb.

   zdarma

   MAN ServiceCare M

   MAN ServiceCare M ponúka dodatočne k funkciám MAN ServiceCare S používateľovi možnosť sa rozhodnúť, aký rozsah údržby zvoleného zmluvného servisu MAN má byť spravovaný a poskytovaný. Súčasne budú používateľovi poskytnuté informácie o aktuálnom stave údržby jeho vozidla, čím sa umožní vlastné plánovanie termínov servisu.

   Pozri obchod platformy RIO

   Podrobné popisy služby MAN ServiceCare S a M, ako aj zodpovedajúce ceny si môžete pozrieť v aktuálnej podobe v obchode platformy RIO na webovej adrese https://rio.cloud, kde je k dispozícii na stiahnutie.

  2. Dostupnosť platformy RIO pre služby, ktoré má poskytovať, sa riadi bodom 3.2 VOP pre platformu RIO.

  3. Dôležité upozornenie: Pokiaľ ide o požiadavky na ochranu osobných údajov, výslovne odkazujeme na bod 8 VOP platformy. Požívateľ zostáva na základe zákona o ochrane osobných údajov zodpovedný za spracovanie údajov v rámci spracovávania údajov z objednávok prostredníctvom TBDS a zaručuje prípustnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb (vodiča a prípadných ďalších osôb). To zahŕňa komplexnú informačnú povinnosť používateľa voči dotknutým osobám, ako aj vytvorenie právneho základu legálnej ochrany údajov.

  4. K spracovaniu údajov zákazky uzatvorenej vo VOP pre platformu RIO sa pridávajú nasledujúce predpisy na účely týchto VOP pre poskytovanie služieb: Používateľ splnomocňuje MAN T&B, ako aj TBDS na postúpenie údajov, ktoré sú potrebné na poskytnutie služby MAN ServiceCare S alebo M a na údržbu vozidla používateľa, používateľom zvolenému domácemu servisu a akémukoľvek inému zmluvnému servisu MAN vybranému používateľom na poskytovanie služieb v jednotlivých prípadoch, ako aj príslušnej distribučnej spoločnosti krajiny, na účely zaistenia kvality služby MAN ServiceCare. Ide pritom o údaje, ktoré sú potrebné pre blížiacu sa údržbu, napr. kontaktné údaje zákazníka, ident. č. vozidla, údaje o údržbe, stavy náplní, tlaky v pneumatikách, brzdové obloženia atď. V závislosti od typu vozidla, konfigurácie vozidla a od príslušného telematického palubného modulu („TBM“) sa údaje nezobrazujú, resp. sa zobrazujú len obmedzene. TBM znamená buď RIO box alebo TBM2. Hardvér TBM2 odosiela údaje na platformu T-systému (označenie produktu: Logiweb/MAN TeleMatics). Prostredníctvom platformy T-systému sa tieto správy o vozidle prenesú na platformu RIO. Na to musí byť na platforme T-systému naďalej uložená/spracovávaná časť údajov.

  5. Dôležité upozornenie pre zákazníkov s vozidlami TBM2: Pri vozidlách s TBM2 musí používateľ pred kúpou produktu skontrolovať svoje aktuálne pripojenia rozhraní (API). Cez API sú na platformu MAN TeleMatics pripojené externé systémy/systémy tretej strany, ako napr. logistický softvér alebo vlastné aplikácie; v prípade nekompatibilného rozhrania API hrozí, že už nebude možné nadviazať spojenie s externými systémami/systémami tretej strany. MAN T&B neručí za potrebné prispôsobenia rozhrania na strane zákazníka a neuhrádza ich.

 3. Úhrada

  1. Úhrada, ktorá sa vykoná za služby, závisí od údajov na platforme na rio.cloud a je uvedená bez zákonnej DPH. Vyúčtovanie sa robí v pomernej výške za mesiace, v ktorých bola služba kontrahovaná len pre časť mesiaca.

  2. Odmenu musí používateľ zaplatiť po vystavení faktúry spoločnosťou MAN T&B poskytovateľovi platobných služieb uvedenému v bode 4.2 VOP platformy RIO. Táto platba má účinok plnenia voči MAN T&B.

  3. Ak je používateľ v omeškaní platby aj po predchádzajúcej primeranej upomienke zo strany MAN T&B, môže MAN T&B po ďalšom oznámení minimálne v (1) týždňovom predstihu prerušiť poskytovanie služieb za týchto VOP pre poskytovanie služieb až do prijatia platby.

  4. Ceny a uvedené odmeny sa udávajú bez zákonnej DPH alebo porovnateľných daní. Uvedené dane priráta MAN T&B používateľovi k dohodnutej odmene.

   Pokiaľ je nutné použiť Reverse Charge-Mechanismus alebo porovnateľnú metódu zjednodušenia (na základe ktorej je príjemca dodávky alebo služby povinný k samostatnému vyhláseniu alebo k zrazeniu dane obratu alebo porovnateľnej dane) musí používateľ vykonať samostatné vyhlásenie alebo zaplatiť daň v rámci predpísanej lehoty príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ sa tento mechanizmus použije, zmluvné strany dohodnú použitie mechanizmu. Nezávisle od toho, sú ceny a odmeny v obidvoch prípadoch vypočítané bez DPH alebo porovnateľnej dane a platby používateľa spoločnosti MAN T&B sa musia vykonať vo výške zmluvne dohodnutej ceny bez akýchkoľvek zrážok.

  5. Používateľ a MAN T&B sú zodpovední samostatne za daň zo zisku zakladajúcu sa na príjme.

   Ceny a uvedené odmeny sú bez zákonnej zrážkovej dane alebo porovnateľných daní. Ak platba podlieha zákonnej zrážkovej dani, používateľ nesmie zadržať žiadne sumy zrážkovej dane podľa národného práva štátu sídla z úhrady spoločnosti MAN T&B. Takýto druh daní musí používateľ zaplatiť navyše k dohodnutej odmene na vlastné náklady príslušnému úradu v mene MAN T&B.

   Pokiaľ existuje dohoda o dvojitom zdanení („DoDZ“) medzi štátmi sídla MAN T&B a používateľa, môže používateľ zaplatiť na základe aplikovateľnej DoDZ, stanovenú maximálnu sumu zrážkovej dane príslušnému úradu, pokiaľ neexistujú predpoklady na zníženie zrážkovej dane (resp. je nulová). Používateľ je zodpovedný za splnenie formálnych predpokladov na zníženie zrážkovej dane (resp. nulovej dane). MAN T&B poskytne používateľovi k dispozícii pri uzatvorení zmluvy potvrdenie o sídle.

   Používateľ sa zaväzuje, že aj bez vyžiadania a bezodkladne predloží MAN T&B oficiálny doklad o dani odvedenej v mene MAN T&B. Pokiaľ nie je predložený oficiálny doklad alebo sa predloží oneskorene, MAN T&B nezodpovedá za škody zakladajúce sa na nepredložení, resp. oneskorenom predložení dokladu.

 4. Zmeny

  1. Zmeny VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú súhlas obidvoch strán, pokiaľ nie je v bode ‎4 stanovené niečo iné.

  2. MAN T&B môže vykonať v rámci poskytovania služieb primerané technické zmeny, predovšetkým ak je to nevyhnutné na zlepšenie funkčnosti alebo dodržanie zákonných požiadaviek.

  3. MAN T&B môže v rámci poskytovania služieb vykonať aj obsahové zmeny, pokiaľ tieto neobmedzujú ponuku služieb voči používateľovi s ohľadom na používanie služby alebo používateľ nepodal námietku voči tejto zmene podľa bodu ‎4 ‎ dole.

  4. Primerané zmeny plnenia v rámci poskytovania služby a primerané zvýšenia cien sa zobrazia používateľovi v textovej podobe a poskytujú pritom možnosť podať námietku voči zmene v rámci šiestich (6) týždňov. Nepodanie námietky (písomne alebo e-mailom) voči primeranej zmene plnenia/zvýšenia úhrady v rámci týchto šiestich (6) týždňov sa pokladá za súhlas so zmenou plnenia/zvýšením úhrady, pokiaľ bol používateľ prostredníctvom oznámenia upozornený na tieto právne následky. Pokiaľ používateľ namieta voči zmene plnenia/zvýšeniu odmeny MAN T&B prináleží MAN T&B právo na okamžité vypovedanie voči používateľovi vzhľadom na VOP pre poskytovanie služieb; okrem toho môže aj používateľ kedykoľvek riadne vypovedať VOP pre poskytovanie služieb, resp. deaktivovať svoju registráciu pre službu MAN ServiceCare na platforme RIO.

 5. Záruka a zodpovednosť

  1. Záruka

   1. Používateľ bezodkladne oznámi MAN T&B chyby v službách. MAN T&B odstráni chyby v službách v primeranom čase. Ak odstránenie chyby v rámci určitého primeraného času dvakrát (2) zlyhá, používateľ je oprávnený podať mimoriadnu výpoveď týchto VOP pre poskytovanie služieb.

    Iné nároky používateľa sa riadia bodom ‎5.2.

   2. Nároky vyplývajúce z chýb sú vylúčené, pokiaľ chybu zapríčinil používateľ alebo ním poverené osoby.

  2. Zodpovednosť

   Spoločnosť MAN T&B ručí za škody spôsobené zámerne a/alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany MAN T&B alebo ňou poverených osôb.

   Za škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou MAN T&B alebo jej poverencov ručí MAN T&B len vtedy, pokiaľ bola porušená základná povinnosť. Základnými povinnosťami sú podstatné zmluvné povinnosti, ktoré umožňujú riadnu vykonateľnosť zmluvy a na splnenie ktorých sa používateľ spoliehal a mal právo spoliehať sa.

   V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto kardinálnych povinností, je ručenie TBDS obmedzené len na typické predvídateľné škody, maximálne však na 100 % ročnej úhrady.

   V ostatných prípadoch je ručenie MAN T&B z dôvodu drobnej nedbanlivosti vylúčené.

   Pokiaľ sa služba poskytuje bezplatne, platí: V prípade drobnej nedbanlivosti, ktorá vedie k porušeniu takýchto základných povinností, musí MAN T&B s ohľadom na bezplatnosť služby zabezpečiť iba takú starostlivosť, ktorú MAN T&B vykonáva vo vlastných záležitostiach.

  3. Ďalšie vylúčenia

   MAN T&B neručí za riadny stav vozidiel používateľa, pre ktoré poskytuje služby. Služby slúžia len ako podpora používateľa; zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a za používanie a stav vozidiel nesie držiteľ, resp. vodič. Poskytovanie RIO boxov a/alebo vysielacích jednotiek RIO a/alebo TBM2 nie je súčasťou týchto VOP pre poskytovanie služieb. V rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb sa za ne nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť.

   1. Takisto sa v rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb nepreberá žiadna záruka a/alebo zodpovednosť za chybné (najmä za chýbajúce alebo chybné údaje) a/alebo za škody spôsobené chybnou funkciou a/alebo výpadkom vozidiel, RIO boxov a/alebo RIO vysielacích jednotiek a/alebo TBM2 a/alebo chybným zadaním údajov používateľa.

   2. Rovnako sa v rámci týchto VOP pre poskytovanie služieb nepreberá záruka a/alebo zodpovednosť, ak používateľ z akýchkoľvek dôvodov nebude informovaný o blížiacej sa údržbe a alebo sa vynechá možná škodová udalosť a používateľovi tým bude spôsobená škoda.

 6. Obdobie platnosti a vypovedanie

  1. Obdobie platnosti
   Tieto VOP pre poskytovanie služieb môžu byť uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú (12 alebo 36 mesiacov). Obdobie platnosti si vyberie používateľ v procese rezervácie v časti RIO Marketplace.

  2. Vypovedanie

   1. Ak boli tieto VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na dobu neurčitú, používateľ môže tieto VOP pre poskytovanie služieb kedykoľvek vypovedať bez dodržania výpovednej lehoty voči MAN T&B; vypovedanie môže byť vykonané aj deaktiváciou na platforme RIO zo strany používateľa. Ak boli VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na dobu neurčitú, spoločnosť MAN T&B ich môže riadne vypovedať ku koncu mesiaca pri dodržaní lehoty troch (3) mesiacov.

   2. Ak boli tieto VOP pre poskytovanie služieb dohodnuté na určitú fixnú dobu, je riadne vypovedanie týchto VOP pre poskytovanie služieb zo strany používateľa počas doby ich používania vylúčené. Deaktivácia na platforme RIO zo strany používateľa ho nezbavuje povinnosti platby voči MAN T&B. 

   3. Právo na vypovedanie z vážneho dôvodu zostáva pre obe zmluvné strany nedotknuté. Dôležitými dôvodmi mimoriadneho vypovedania zo strany používateľa sú najmä predaj vozidla, na ktorom je aktivovaná digitálna služba s konkrétnou aktívnou a fixnou dobou platnosti, alebo akákoľvek iná zmena vlastníka alebo držiteľa, alebo vyradenie vozidla z prevádzky, ktoré presiahlo obdobie šiestich (6) mesiacov. Platobná povinnosť používateľa trvá až do predloženia dôkazu o dôvode vypovedania zmluvy. Spracovanie vypovedania môže trvať až tri (3) pracovné dni.

   4. Vypovedanie týchto VOP pre poskytovanie služieb z akéhokoľvek dôvodu sa nedotýka VOP pre platformu RIO a príp. iných uzatvorených VOP pre poskytovanie iných služieb MAN T&B. Vypovedanie platnosti VOP pre platformu RIO z akéhokoľvek dôvodu na druhej strane vždy ukončí aj platnosť týchto VOP pre poskytovanie služieb, ak boli dohodnuté na dobu neurčitú; v prípade, že bola dohodnutá konkrétna fixná doba, platí bod 6.2.2.

    Poskytovanie služieb MAN T&B pri týchto VOP pre poskytovanie služieb závisí od uzatvorenia a ďalšieho trvania VOP pre platformu RIO. 

   5. Dôležité upozornenie pre zákazníkov s vozidlami TBM2:
    Po deaktivácii MAN ServiceCare na portáli RIO už nie je možné opätovne aktivovať to isté vozidlo pre MAN TeleMatics. Pre službu MAN ServiceCare M je potrebné navyše k VOP pre platformu RIO uzatvorenie a zachovanie účinnosti VOP pre služby MAN Bridge.

  3. Vymazanie údajov

   MAN T&B sa zaväzuje vymazať históriu údajov používateľa po uplynutí ochrannej lehoty tridsiatich (30) dní od ukončenia platnosti týchto VOP pre poskytovanie služieb. Čakacia lehota slúži na to, aby sa zabránilo nenávratnej strate zhromaždených údajov z histórie v prípade chybného ukončenia služby zo strany používateľa.
 7. Dôvernosť

  1. MAN T&B a používateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých ostatných dôverných informáciách a tieto využívať len na vykonanie týchto VOP pre poskytovanie služieb a nimi sledovaného účelu. Táto povinnosť pokračuje aj po ukončení zmluvy počas troch (3) rokov.

  2. Povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 7 vyššie sa nepoužije, pokiaľ dôverné informácie (i) druhej strany neboli už známe pri uzatvorení VOP pre poskytovanie služieb alebo prostredníctvom tretej strany, bez toho, aby bola porušená dohoda o mlčanlivosti, (ii) pri uzatváraní VOP pre poskytovanie služieb sú verejne známe, pokiaľ sa toto netýka porušenia VOP pre poskytovanie služieb, (iii) môžu byť využívané stranou so súhlasom druhej strany za iným účelom mimo VOP pre poskytovanie služieb alebo (iv) na základe zákonných povinností alebo na nariadenie súdu alebo iného úradu musia byť zverejnené; pokiaľ je to prípustné a možné, povinná strana vopred upovedomí druhú stranu o zverejnení informácii a dá jej možnosť, konať proti tomuto zverejneniu.

 8. Ostatné ustanovenia

  1. Dôležité upozornenie pre zákazníkov s vozidlami s TBM2: Existujúca zmluva MAN TeleMatics sa automaticky ukončí nákupom produktu „MAN ServiceCare S“ alebo „MAN ServiceCare M“ v spojení s produktom „MAN Bridge“.

   Pokiaľ nie je možné poskytovať služby z dôvodu vplyvu vyššej moci, je spoločnosť MAN T&B oslobodená od poskytovania služieb počas a v rozsahu účinku, pokiaľ spoločnosť MAN T&B zaviedla primerané opatrenia na zabránenie následkom. Vyššou mocou sa rozumie akákoľvek udalosť, ktorá nie je pod kontrolou MAN T&B, ktorá úplne alebo čiastočne bráni splneniu jej povinností, vrátane požiarov, záplav, štrajkov a zákonných výluk, ako aj prevádzkových porúch nezapríčinených MAN T&B alebo úradných nariadení. Sem patrí aj výpadok platformy RIO na základe vyššej moci.

   MAN T&B bezodkladne oznámi používateľovi výskyt, ako aj zánik vyššej moci a vynaloží maximálne úsilie na odstránenie vyššej moci a jej vplyvu, ako aj na jej obmedzenie.

  2. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VOP pre poskytovanie služieb úplne alebo čiastočne neplatné alebo sa stanú neplatnými, nedotkne sa to platnosti zvyšných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia si zmluvné strany dohodnú platné ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Medzera v týchto VOP pre poskytovanie služieb sa zodpovedajúcim spôsobom doplní.

  3. Spoločnosť MAN T&B je oprávnená postúpiť práva a/alebo povinnosti úplne alebo čiastočne na spoločnosti, ktoré sú s MAN T&B spojené v zmysle § 15 a nasl. zákona o akciách. V prípade úplného postúpenia všetkých práv a povinností je používateľ oprávnený vypovedať tieto VOP pre poskytovanie služieb.

  4. Používateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu MAN T&B oprávnený postúpiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP pre poskytovanie služieb úplne alebo sčasti tretej strane.

  5. Zmeny a doplnenia týchto VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre dohody týkajúce sa zrušenia tejto požiadavky na písomnú formu.

  6. Tieto VOP pre poskytovanie služieb sú k dispozícii v zneniach v príslušných jazykových verziách, pričom nemecké originálne znenie je v prípade rozporov rozhodujúce.

  7. Tieto VOP pre poskytovanie služieb podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko (s vylúčením kolízneho práva). Príslušný súd v prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP pre poskytovanie služieb je v Mníchove.


Stav: 19. 9. 2022